213/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2008 do 30.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. apríla 2007
o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády na vykonanie osobitných predpisov1) určuje
a)
znevýhodnené oblasti,
b)
podmienky poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach (ďalej len „vyrovnávací príspevok“).
§ 2
(1)
Do horských oblastí2) (ďalej len „oblasť typu H“), ostatných menej priaznivých oblastí3) (ďalej len „oblasť typu O“) a oblastí so špecifickými obmedzeniami4) (ďalej len „oblasť typu S“) sa pôdne bloky5) zaraďujú podľa oblasti typu s prevažujúcou výmerou patriacou do katastrálneho územia obce.
(2)
Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Výška vyrovnávacieho príspevku pre jednotlivé znevýhodnené oblasti je uvedená v prílohe č. 2.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže podať osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá
a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť6) na ploche minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov,7) pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom,
b)
dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky8) a podmienky krížového plnenia podľa osobitného predpisu,9)
c)
sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena a) v znevýhodnenej oblasti najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.
(2)
Žiadateľ predkladá žiadosť o vyrovnávací príspevok ako súčasť jednotnej žiadosti10) spolu s identifikačným listom11) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“).
(3)
Žiadosť o vyrovnávací príspevok musí byť doručená agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka12) každoročne počas trvania záväzku podľa odseku 1 písm. c).
(4)
Prílohou k žiadosti o vyrovnávací príspevok je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov13) zaradených do znevýhodnených oblastí s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,
b)
grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
čestné vyhlásenie podľa odseku 1 písm. c), ktoré predkladá žiadateľ pri prvej žiadosti o vyrovnávací príspevok.
§ 5
(1)
Na vyrovnávací príspevok sa poskytne preddavok podľa osobitného predpisu.14) Preddavok možno poskytnúť do 70 % zo sumy vypočítanej podľa zisteného stavu po administratívnej kontrole.15)
(2)
Agentúra zníži sumu vyrovnávacieho príspevku podľa osobitných predpisov,16) ak
a)
žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,
b)
sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
§ 6
(1)
Ak žiadateľ poruší záväzok podľa § 4 ods. 1 písm. c), je povinný vrátiť17) agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok.
(2)
Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 sa nevracia, ak
a)
nastali prípady vyššej moci,18)
b)
fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej záväzok prevzala iná osoba,
c)
právnická osoba zanikla bez likvidácie v dôsledku predaja poľnohospodárskeho podniku podľa osobitného predpisu19) a nadobúdateľ sa zaviaže prevziať záväzok na zvyšok obdobia,
d)
došlo k zrušeniu zaradenia do niektorej znevýhodnenej oblasti podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. b) po schválení vyrovnávacieho príspevku, je povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok alebo jeho časť.
(4)
Ak výška vyrovnávacieho príspevku bude nižšia ako výška poskytnutého preddavku, žiadateľ je povinný vrátiť agentúre rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a vyrovnávacím príspevkom alebo jej časť.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2007 s výnimkou § 5 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.
ZOZNAM KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ
Kód
okresu
Kód obce Obec Kód katastra Katastrálne územie Identifikácia
101 528595 Bratislava-Staré Mesto 804096 Staré Mesto NP
102 529311 Bratislava-Podunajské Biskupice 847755 Podunajské Biskupice NP
102 529320 Bratislava-Ružinov 804274 Nivy NP
102 529320 Bratislava-Ružinov 805556 Ružinov NP
102 529320 Bratislava-Ružinov 805343 Trnávka NP
102 529338 Bratislava-Vrakuňa 870293 Vrakuňa NP
103 529346 Bratislava-Nové Mesto 804690 Nové Mesto S5
103 529346 Bratislava-Nové Mesto 804380 Vinohrady S5
103 529354 Bratislava-Rača 805866 Rača NP
103 529362 Bratislava-Vajnory 805700 Vajnory NP
104 529401 Bratislava-Devín 805301 Devín S3
104 529371 Bratislava-Devínska Nová Ves 810649 Devínska Nová Ves S2
104 529389 Bratislava-Dúbravka 806099 Dúbravka S3
104 529397 Bratislava-Karlova Ves 805211 Karlova Ves NP
104 529419 Bratislava-Lamač 806005 Lamač NP
104 529427 Bratislava-Záhorská Bystrica 871796 Záhorská Bystrica S2
105 529435 Bratislava-Čunovo 809985 Čuňovo NP
105 529443 Bratislava-Jarovce 822256 Jarovce NP
105 529460 Bratislava-Petržalka 804959 Petržalka NP
105 529494 Bratislava-Rusovce 853771 Rusovce NP
106 507831 Borinka 803693 Borinka O2
106 507831 Borinka 803707 Vačková O2
106 507890 Gajary 814482 Gajary O3
106 507954 Jablonové 821756 Jablonové O1/3
106 507962 Jakubov 821888 Jakubov O3
106 508012 Kostolište 826626 Kostolište O3
106 508021 Kuchyňa 829773 Kuchyňa O1/3
106 508039 Láb 830399 Láb O3
106 508055 Lozorno 833231 Lozorno O1/2
106 508063 Malacky 835196 Malacky O3
106 504556 Malé Leváre 835625 Malé Leváre O2
106 508080 Marianka 836079 Marianka O1/3
106 508161 Pernek 845931 Pernek O1/3
106 504629 Plavecké Podhradie 846775 Plavecké Podhradie O3
106 504637 Plavecký Mikuláš 846791 Plavecký Mikuláš O3
106 508195 Plavecký Štvrtok 846821 Feld O3
106 508195 Plavecký Štvrtok 846813 Plavecký Štvrtok O3
106 504769 Rohožník 852716 Rohožník O3
106 504858 Sološnica 857335 Sološnica O3
106 504874 Studienka 859303 Studienka O1/2
106 508233 Stupava 871800 Bystrická hora O3
106 508233 Stupava 871818 Hrubé lúky O3
106 508233 Stupava 859320 Mást I O3
106 508233 Stupava 859346 Mást II O3
106 508233 Stupava 859354 Mást III O3
106 508233 Stupava 859338 Stupava O3
106 508241 Suchohrad 859524 Suchohrad O3
106 504947 Veľké Leváre 868191 Veľké Leváre O2
106 508349 Vysoká pri Morave 871133 Vysoká pri Morave O2
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991970 Bažantnica NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991988 Červený Kríž NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991945 Nivky NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991953 Obora NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991996 Riadok NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991961 Šranek NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 992003 Turecký vrch NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 871788 Záhorie NP
106 508365 Záhorská Ves 871826 Záhorská Ves O3
106 504980 Závod 872679 Závod O3
106 508381 Zohor 873586 Zohor O3
107 507806 Báhoň 800481 Báhoň NP
107 507849 Budmerice 807265 Budmerice NP
107 507857 Častá 808814 Častá S6
107 507873 Doľany 811483 Doľany S6
107 507881 Dubová 813303 Dubová S1
107 507946 Jablonec 821560 Jablonec NP
107 508047 Limbach 832189 Limbach S5
107 508101 Modra 838039 Modra S1
107 508179 Pezinok 839019 Grinava S6
107 508179 Pezinok 846163 Pezinok NP
107 508187 Píla 846554 Píla S3
107 508250 Šenkvice 860760 Malé Šenkvice NP
107 508250 Šenkvice 860778 Veľké Šenkvice NP
107 508225 Slovenský Grob 856657 Slovenský Grob NP
107 508268 Štefanová 861111 Štefanová S1
107 507989 Svätý Jur 822892 Neštich NP
107 507989 Svätý Jur 822884 Svätý Jur NP
107 508306 Viničné 869481 Viničné NP
107 508314 Vinosady 869571 Malé Tŕnie NP
107 508314 Vinosady 869554 Veľké Tŕnie NP
107 508322 Vištuk 869686 Vištuk NP
108 507814 Bernolákovo 802735 Bernolákovo NP
108 507822 Blatné 803065 Blatné NP
108 503681 Boldog 803570 Boldog NP
108 507865 Čataj 808881 Čataj NP
108 507911 Chorvátsky Grob 820865 Chorvátsky Grob NP
108 545333 Dunajská Lužná 822094 Jánošíková NP
108 545333 Dunajská Lužná 841838 Nová Lipnica NP
108 545333 Dunajská Lužná 842036 Nové Košariská NP
108 507903 Hamuliakovo 815594 Hamuliakovo NP
108 503797 Hrubá Borša 819824 Hrubá Borša NP
108 503801 Hrubý Šúr 819867 Hrubý Šúr S2
108 503819 Hurbanova Ves 820407 Hurbanova Ves NP
108 555487 Igram 821128 Igram NP
108 507938 Ivanka pri Dunaji 821438 Farná NP
108 507938 Ivanka pri Dunaji 821446 Ivanka pri Dunaji NP
108 507997 Kalinkovo 823023 Kalinkovo NP
108 555495 Kaplna 823554 Kaplna NP
108 503851 Kostolná pri Dunaji 826634 Kostolná pri Dunaji NP
108 503851 Kostolná pri Dunaji 826642 Malý Šúr S2
108 503894 Kráľová pri Senci 828203 Kráľová pri Senci NP
108 503894 Kráľová pri Senci 828211 Krmeš S3
108 508071 Malinovo 835803 Malinovo NP
108 508071 Malinovo 835811 Patov S3
108 508098 Miloslavov 837628 Miloslavov NP
108 508110 Most pri Bratislave 838527 Most pri Bratislave S3
108 508110 Most pri Bratislave 838519 Studené S3
108 508136 Nová Dedinka 841731 Dedinka pri Dunaji NP
108 508136 Nová Dedinka 841749 Nová Ves pri Dunaji NP
108 582549 Nový Svet 851922 Nový Svet NP
108 503983 Reca 851931 Reca NP
108 508209 Rovinka 852813 Rovinka NP
108 508217 Senec 854964 Senec NP
108 508276 Tomášov 863475 Malý Madaras NP
108 508276 Tomášov 863491 Tomášov NP
108 508284 Tureň 865958 Tureň NP
108 508284 Tureň 865966 Zonc NP
108 508292 Veľký Biel 868850 Malý Biel NP
108 508292 Veľký Biel 868868 Veľký Biel NP
108 508331 Vlky 869945 Vlky S2
108 555509 Zálesie 872270 Zálesie NP
201 501441 Báč 800406 Báč NP
201 501450 Baka 800597 Baka NP
201 501468 Baloň 800643 Baloň NP
201 555517 Bellova Ves 802476 Bellova Ves NP
201 501484 Blahová 803022 Blahová NP
201 501492 Blatná na Ostrove 803031 Blatná na Ostrove NP
201 503461 Bodíky 818330 Bodíky NP
201 501506 Boheľov 803430 Boheľov NP
201 501514 Čakany 808644 Čakany S3
201 580554 Čenkovce 873365 Čenkovce S3
201 501531 Čiližská Radvaň 809853 Čiližská Radvaň NP
201 501549 Dobrohošť 811343 Dobrohošť NP
201 501557 Dolný Bar 812234 Dolný Bar NP
201 501611 Dolný Štál 819557 Dolný Štál NP
201 501611 Dolný Štál 819565 Horný Štál NP
201 501611 Dolný Štál 819581 Tône NP
201 501433 Dunajská Streda 813664 Dunajská Streda NP
201 501433 Dunajská Streda 813834 Malé Blahovo NP
201 501433 Dunajská Streda 813826 Mliečany NP
201 555541 Dunajský Klátov 821802 Dunajský Klátov NP
201 501573 Gabčíkovo 814440 Gabčíkovo NP
201 501581 Holice 816639 Beketfa NP
201 501581 Holice 816647 Čéfa NP
201 501581 Holice 816710 Čentöfa NP
201 501581 Holice 816655 Kostolná Gala NP
201 501581 Holice 816663 Malá Budafa NP
201 501581 Holice 816680 Póšfa NP
201 501581 Holice 816698 Stará Gala NP
201 501581 Holice 816701 Veľká Budafa NP
201 501590 Horná Potôň 817490 Benkova Potôň NP
201 501590 Horná Potôň 817503 Čečínska Potôň NP
201 501590 Horná Potôň 817511 Horná Potôň NP
201 555568 Horné Mýto 864714 Horné Mýto NP
201 501603 Horný Bar 818356 Horný Bar NP
201 501603 Horný Bar 818364 Šuľany NP
201 501620 Hubice 820032 Hubice S3
201 501638 Hviezdoslavov 820571 Hviezdoslavov S3
201 501654 Jahodná 821811 Jahodná NP
201 501662 Janíky 822051 Búštelek NP
201 501662 Janíky 822060 Dolné Janíky NP
201 501662 Janíky 822078 Horné Janíky S2
201 501671 Jurová 822914 Jurová NP
201 501689 Kľúčovec 824887 Kľúčovec NP
201 501697 Kostolné Kračany 826740 Amadeho Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826758 Kostolné Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826766 Kynceľove Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826774 Moravské Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826782 Pinkove Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828262 Etreho Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828271 Jastrabie Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828289 Kľučiarove Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828297 Kráľovičove Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828301 Lesné Kračany NP
201 501719 Kútniky 829960 Blažov S3
201 501719 Kútniky 829986 Heďbeneéte NP
201 501719 Kútniky 830020 Töböréte NP
201 501727 Kvetoslavov 830208 Kvetoslavov NP
201 580597 Kyselica 870013 Kyselica NP
201 501735 Lehnice 831107 Malý Lég NP
201 501735 Lehnice 831115 Masníkovo NP
201 501735 Lehnice 831123 Sása NP
201 501735 Lehnice 831131 Veľký Lég NP
201 501743 Lúč na Ostrove 833631 Malá Lúč NP
201 501743 Lúč na Ostrove 833649 Veľká Lúč NP
201 555606 Macov 834599 Macov NP
201 555649 Mad 812242 Mad NP
201 555665 Malé Dvorníky 814113 Malé Dvorníky NP
201 501760 Medveďov 836508 Medveďov NP
201 501786 Michal na Ostrove 836826 Michal na Ostrove NP
201 501778 Mierovo 836788 Mierovo NP
201 501930 Ňárad 863955 Ňárad NP
201 501808 Nový Život 842958 Eliášovce NP
201 501808 Nový Život 842966 Malý Máger NP
201 501808 Nový Život 842974 Tonkovce S3
201 501808 Nový Život 842991 Vojtechovce S3
201 501816 Ohrady 843172 Ohrady NP
201 501824 Okoč 843300 Okoč NP
201 501824 Okoč 843946 Opatovský Sokolec NP
201 501832 Oľdza 843482 Oľdza S3
201 501859 Orechová Potôň 844250 Dolná Potôň NP
201 501859 Orechová Potôň 844268 Orechová Potôň NP
201 501867 Padáň 844942 Padáň NP
201 501883 Pataš 845612 Pataš NP
201 582522 Potônske Lúky 817520 Potônske Lúky NP
201 555720 Povoda 829978 Čenkesfa NP
201 555720 Povoda 830003 Lidér Tejed NP
201 555720 Povoda 830011 Pódafa NP
201 501891 Rohovce 852678 Rohovce NP
201 501905 Šamorín 837709 Bučuháza NP
201 501905 Šamorín 860379 Čilistov NP
201 501905 Šamorín 837717 Kráľovianky NP
201 501905 Šamorín 837725 Mliečno NP
201 501905 Šamorín 860387 Šamorín NP
201 501875 Sap 845248 Sap NP
201 501913 Štvrtok na Ostrove 861791 Štvrtok na Ostrove S3
201 501921 Topoľníky 863921 Dolné Topoľníky NP
201 501921 Topoľníky 863939 Horné Topoľníky NP
201 555576 Trhová Hradská 864731 Trhová Hradská NP
201 501956 Trnávka 865290 Trnávka NP
201 501964 Trstená na Ostrove 865486 Trstená na Ostrove NP
201 501972 Veľká Paka 867861 Čukárska Paka NP
201 501972 Veľká Paka 867870 Malá Paka NP
201 501972 Veľká Paka 867888 Veľká Paka NP
201 501981 Veľké Blahovo 867951 Veľké Blahovo NP
201 555673 Veľké Dvorníky 814121 Veľké Dvorníky NP
201 501522 Veľký Meder 821535 Ižop NP
201 501522 Veľký Meder 808709 Veľký Meder NP
201 555746 Vieska 844276 Blatná lúka NP
201 555746 Vieska 950114 Poteho osada NP
201 555746 Vieska 844284 Vieska NP
201 501999 Vojka nad Dunajom 870021 Vojka nad Dunajom NP
201 502006 Vrakúň 870251 Nekyje na Ostrove NP
201 502006 Vrakúň 870269 Vrakúň NP
201 502014 Vydrany 870790 Vydrany NP
201 502022 Zlaté Klasy 873373 Maslovce S3
201 502022 Zlaté Klasy 873390 Rastice S2
202 503673 Abrahám 800058 Abrahám NP
202 503690 Čierna Voda 809616 Čierna Voda S2
202 503703 Čierny Brod 809764 Čierny Brod NP
202 503703 Čierny Brod 809772 Heď NP
202 503703 Čierny Brod 809802 Ostrov NP
202 503703 Čierny Brod 809799 Zúgov NP
202 555789 Dolná Streda 811777 Dolná Streda NP
202 503746 Dolné Saliby 812129 Dolné Saliby NP
202 503754 Dolný Chotár 812293 Dolný Chotár NP
202 503665 Galanta 814504 Galanta NP
202 503665 Galanta 814539 Hody NP
202 503665 Galanta 814610 Nebojsa NP
202 503762 Gáň 814636 Brakoň NP
202 503762 Gáň 814644 Gáň NP
202 503771 Horné Saliby 818178 Horné Saliby NP
202 503789 Hoste 818607 Hoste NP
202 503827 Jánovce 822141 Jánovce NP
202 503835 Jelka 822680 Ereč NP
202 503835 Jelka 822663 Jelka NP
202 503835 Jelka 822671 Nová Jelka NP
202 503843 Kajal 822965 Kajal NP
202 503860 Košúty 827720 Košúty NP
202 503878 Kráľov Brod 828106 Kráľov Brod NP
202 582638 Malá Mača 835161 Malá Mača NP
202 555754 Matúškovo 836451 Matúškovo NP
202 503924 Mostová 838543 Mostová NP
202 503924 Mostová 838551 Šoriakoš NP
202 503959 Pata 845655 Pata S2
202 503967 Pusté Sady 850705 Pusté Sady S2
202 503975 Pusté Úľany 850730 Pusté Úľany NP
202 504033 Šalgočka 860301 Šalgočka NP
202 504009 Sereď 855235 Dolný Čepeň NP
202 504009 Sereď 855375 Horný Čepeň NP
202 504009 Sereď 855251 Sereď NP
202 504009 Sereď 855316 Stredný Čepeň NP
202 504041 Šintava 860859 Šintava NP
202 504017 Sládkovičovo 855961 Sládkovičovo NP
202 504050 Šoporňa 861014 Šoporňa NP
202 504076 Tomášikovo 863459 Tomášikovo NP
202 504084 Topoľnica 863912 Topoľnica NP
202 504106 Trstice 865524 Trstice NP
202 504114 Váhovce 866709 Váhovce NP
202 504122 Veľká Mača 867853 Veľká Mača NP
202 504131 Veľké Úľany 842265 Nové Osady NP
202 504131 Veľké Úľany 868752 Veľké Úľany NP
202 504149 Veľký Grob 868990 Veľký Grob NP
202 504157 Vinohrady nad Váhom 869546 Vinohrady nad Váhom NP
202 504173 Vozokany 870188 Vozokany NP
202 504181 Zemianske Sady 873098 Zemianske Sady NP
203 506800 Bojničky 803553 Bojničky NP
203 506885 Červeník 809411 Červeník NP
203 506958 Dolné Otrokovce 812102 Dolné Otrokovce NP
203 506966 Dolné Trhovište 812170 Dolné Trhovište NP
203 556521 Dolné Zelenice 812200 Dolné Zelenice NP
203 507024 Dvorníky 814024 Dvorníky NP
203 507024 Dvorníky 848689 Posádka NP
203 507032 Hlohovec 816248 Hlohovec NP
203 507032 Hlohovec 861847 Šulekovo NP
203 507075 Horné Otrokovce 818127 Horné Otrokovce NP
203 556602 Horné Trhovište 818259 Horné Trhovište S5
203 556530 Horné Zelenice 818313 Horné Zelenice NP
203 507130 Jalšové 821985 Jalšové NP
203 507172 Kľačany 823970 Kľačany NP
203 507202 Koplotovce 826235 Koplotovce S3
203 507253 Leopoldov 831379 Leopoldov S3
203 507288 Madunice 834670 Madunice NP
203 507326 Merašice 836729 Merašice NP
203 507415 Pastuchov 845591 Pastuchov NP
203 518620 Ratkovce 851779 Ratkovce NP
203 507521 Sasinkovo 854425 Sasinkovo NP
203 507539 Siladice 855472 Siladice NP
203 556611 Tekolďany 862592 Tekolďany NP
203 556645 Tepličky 862762 Tepličky NP
203 507661 Trakovice 864064 Trakovice NP
203 507792 Žlkovce 875007 Žlkovce NP
204 581399 Banka 800678 Banka NP
204 558354 Bašovce 802166 Bašovce NP
204 506834 Borovce 803758 Borovce NP
204 507121 Chtelnica 821039 Chtelnica NP
204 506982 Dolný Lopašov 812480 Dolný Lopašov NP
204 506991 Drahovce 812773 Drahovce S1
204 507008 Dubovany 813320 Dolné Dubovany NP
204 507008 Dubovany 813338 Horné Dubovany NP
204 558338 Ducové 813516 Ducové NP
204 556581 Hubina 820041 Hubina H3
204 507199 Kočín-Lančár 825077 Kočín NP
204 507199 Kočín-Lančár 830615 Lančár S6
204 507229 Krakovany 828050 Krakovany NP
204 507229 Krakovany 828068 Stráže NP
204 507342 Moravany nad Váhom 838420 Moravany nad Váhom NP
204 507369 Nižná 840769 Nižná NP
204 507385 Ostrov 835641 Malé Orvište NP
204 507385 Ostrov 844578 Ostrov NP
204 507431 Pečeňady 845825 Pečeňady NP
204 507440 Piešťany 825069 Kocurice NP
204 507440 Piešťany 846309 Piešťany NP
204 507466 Prašník 849251 Prašník S6
204 507482 Rakovice 851531 Rakovice NP
204 507491 Ratnovce 851841 Ratnovce NP
204 558397 Šípkové 860905 Šípkové S6
204 507563 Sokolovce 857262 Sokolovce NP
204 556548 Šterusy 861189 Šterusy NP
204 507679 Trebatice 864102 Trebatice NP
204 507709 Veľké Kostoľany 868141 Veľké Kostoľany NP
204 507709 Veľké Kostoľany 868159 Zákostoľany NP
204 556572 Veľké Orvište 868221 Veľké Orvište NP
204 507725 Veselé 869236 Ťapkové NP
204 507725 Veselé 869244 Veselé NP
204 507750 Vrbové 870595 Vrbové NP
205 504211 Bílkove Humence 802948 Bílkove Humence S2
205 504238 Borský Mikuláš 803804 Borský Mikuláš S2
205 504238 Borský Mikuláš 803821 Borský Peter S2
205 504220 Borský Svätý Jur 803766 Borský Svätý Jur S2
205 504319 Čáry 808806 Čáry S2
205 504327 Častkov 808831 Častkov S5
205 504297 Cerová 808024 Cerová-Lieskové NP
205 504297 Cerová 852881 Rozbehy S5
205 504335 Dojč 811475 Dojč NP
205 504360 Hlboké 816175 Hlboké NP
205 504386 Hradište pod Vrátnom 819000 Hradište pod Vrátnom S3
205 504416 Jablonica 821586 Jablonica NP
205 504475 Koválov 827827 Koválov NP
205 504491 Kuklov 829781 Kuklov S2
205 504513 Kúty 830038 Kúty S2
205 504513 Kúty 980021 Uhlisko NP
205 504521 Lakšárska Nová Ves 830577 Lakšárska Nová Ves S2
205 504521 Lakšárska Nová Ves 830585 Mikulášov S2
205 504572 Moravský Svätý Ján 838489 Moravský Svätý Ján NP
205 504602 Osuské 844659 Osuské S6
205 504645 Plavecký Peter 846805 Plavecký Peter NP
205 504653 Podbranč 847178 Podbranč S3
205 504700 Prietrž 849987 Prietrž S3
205 504726 Prievaly 850021 Prievaly NP
205 556122 Rohov 852694 Rohov NP
205 504777 Rovensko 852805 Rovensko NP
205 556131 Rybky 852708 Rybky NP
205 504882 Šajdíkove Humence 860174 Šajdíkove Humence NP
205 504891 Šaštín-Stráže 860689 Šaštín NP
205 504891 Šaštín-Stráže 860671 Stráže nad Myjavou NP
205 556114 Sekule 980013 Kameň NP
205 556114 Sekule 854778 Sekule S2
205 504203 Senica 829862 Kunov NP
205 504203 Senica 855006 Senica NP
205 504823 Smolinské 856801 Smolinské S2
205 504831 Smrdáky 856878 Smrdáky S6
205 504840 Sobotište 857165 Sobotište S5
205 504904 Štefanov 861081 Štefanov NP
206 504271 Brodské 806960 Brodské S2
206 504271 Brodské 980030 Štepnice NP
206 504394 Chropov 821004 Chropov S5
206 504343 Dubovce 813354 Vidovany NP
206 504343 Dubovce 813346 Vlčkovany S6
206 504351 Gbely 814717 Gbely S2
206 504378 Holíč 816728 Holíč NP
206 504378 Holíč 980064 Pláňavy NP
206 504432 Kátov 823651 Kátov S1
206 504459 Kopčany 826197 Kopčany NP
206 504459 Kopčany 980056 Struha NP
206 504483 Koválovec 827835 Koválovec S5
206 504530 Letničie 831522 Letničie NP
206 504530 Letničie 950050 Rúbanice NP
206 504548 Lopašov 833100 Lopašov NP
206 504564 Mokrý Háj 838284 Mokrý Háj NP
206 504599 Oreské 844314 Oreské NP
206 504611 Petrova Ves 846007 Petrova Ves NP
206 504611 Petrova Ves 950068 Primoravské lúky NP
206 504670 Popudinské Močidľany 848522 Močidľany NP
206 504670 Popudinské Močidľany 848531 Popudiny NP
206 504718 Prietržka 850012 Prietržka NP
206 504734 Radimov 980048 Dolná Čiernohorská NP
206 504734 Radimov 850896 Radimov NP
206 504734 Radimov 950076 Záhajné NP
206 504742 Radošovce 851094 Radošovce NP
206 504742 Radošovce 869279 Vieska NP
206 504815 Skalica 980072 Seče NP
206 504815 Skalica 855618 Skalica NP
206 504912 Trnovec 865389 Trnovec NP
206 504939 Unín 950084 Sedlište NP
206 504939 Unín 866491 Unín NP
206 504963 Vrádište 870226 Vrádište NP
207 580473 Biely Kostol 802921 Biely Kostol NP
207 506788 Bíňovce 802972 Bíňovce NP
207 506796 Bohdanovce nad Trnavou 803421 Bohdanovce nad Trnavou NP
207 506818 Boleráz 803588 Boleráz NP
207 506818 Boleráz 803596 Klčovany NP
207 506826 Borová 803740 Borová NP
207 506842 Brestovany 833193 Horné Lovčice S1
207 506842 Brestovany 806242 Malé Brestovany NP
207 506842 Brestovany 806251 Veľké Brestovany NP
207 506851 Bučany 807109 Bučany NP
207 506869 Buková 807303 Buková S5
207 506877 Cífer 808130 Cífer NP
207 506877 Cífer 822230 Jarná NP
207 506877 Cífer 844926 Pác NP
207 506893 Dechtice 810223 Dechtice NP
207 556599 Dlhá 810878 Dlhá S1
207 506915 Dobrá Voda 811220 Dobrá Voda S5
207 506923 Dolná Krupá 811548 Dolná Krupá NP
207 506931 Dolné Dubové 811963 Dolné Dubové NP
207 556661 Dolné Lovčice 833185 Dolné Lovčice NP
207 506940 Dolné Orešany 812099 Dolné Orešany S3
207 507041 Horná Krupá 817180 Horná Krupá NP
207 507059 Horné Dubové 817872 Horné Dubové NP
207 507067 Horné Orešany 818097 Horné Orešany NP
207 581020 Hrnčiarovce nad Parnou 819476 Hrnčiarovce NP
207 507156 Jaslovské Bohunice 822400 Bohunice NP
207 507156 Jaslovské Bohunice 822418 Jaslovce NP
207 507156 Jaslovské Bohunice 844977 Paderovce NP
207 507164 Kátlovce 823643 Kátlovce NP
207 507211 Košolná 827690 Košolná NP
207 556483 Križovany nad Dudváhom 829218 Križovany nad Dudváhom NP
207 556688 Lošonec 833142 Lošonec S5
207 507296 Majcichov 834726 Majcichov NP
207 507318 Malženice 835960 Malženice NP
207 507351 Naháč 839256 Naháč S5
207 556491 Opoj 844004 Opoj NP
207 556556 Pavlice 845698 Pavlice NP
207 556653 Radošovce 851116 Radošovce NP
207 507512 Ružindol 853798 Ružindol NP
207 556670 Šelpice 860735 Šelpice NP
207 556564 Slovenská Nová Ves 856541 Slovenská Nová Ves NP
207 507555 Smolenice 856771 Smolenice NP
207 507555 Smolenice 856789 Smolenická Nová Ves NP
207 507601 Špačince 861049 Špačince NP
207 507571 Suchá nad Parnou 859435 Suchá nad Parnou NP
207 507636 Šúrovce 862266 Valtov Šúr NP
207 507636 Šúrovce 867462 Varov Šúr NP
207 507636 Šúrovce 862274 Veľké Šúrovce I NP
207 507636 Šúrovce 862291 Veľké Šúrovce II NP
207 507636 Šúrovce 862282 Zemianske Šúrovce NP
207 506745 Trnava 838071 Modranka NP
207 506745 Trnava 864790 Trnava NP
207 507687 Trstín 865559 Trstín NP
207 556513 Vlčkovce 869881 Vlčkovce NP
207 507741 Voderady 869961 Voderady NP
207 507768 Zavar 872580 Zavar NP
207 507776 Zeleneč 872997 Zeleneč NP
207 581488 Zvončín 873918 Zvončín NP
301 542652 Bánovce nad Bebravou 800805 Bánovce nad Bebravou NP
301 542652 Bánovce nad Bebravou 802981 Biskupice NP
301 542652 Bánovce nad Bebravou 818135 Horné Ozorovce S1
301 542652 Bánovce nad Bebravou 835528 Malé Chlievany NP
301 556793 Borčany 803677 Borčany NP
301 542741 Brezolupy 806722 Brezolupy S1
301 556408 Chudá Lehota 821047 Chudá Lehota NP
301 542806 Čierna Lehota 809560 Čierna Lehota H2
301 542776 Cimenná 808202 Cimenná S5
301 542822 Dežerice 810673 Dežerice S1
301 542822 Dežerice 810681 Vlčkovo S1
301 542849 Dolné Naštice 812072 Dolné Naštice NP
301 542857 Dubnička 813222 Dubnička S1
301 542873 Dvorec 813966 Dvorec NP
301 542890 Haláčovce 815471 Haláčovce S1
301 542920 Horné Naštice 818046 Horné Naštice S1
301 543080 Krásna Ves 828432 Krásna Ves H4
301 543136 Kšinná 829692 Kšinná H2
301 543136 Kšinná 872482 Závada pod Čiernym vrchom H2
301 556360 Libichava 831981 Libichava NP
301 505056 Ľutov 834360 Ľutov H3
301 505072 Malá Hradná 835021 Malá Hradná S1
301 505102 Malé Hoste 835510 Malé Hoste S1
301 505153 Miezgovce 836796 Miezgovce S1
301 505200 Nedašovce 839426 Nedašovce S1
301 505277 Omastiná 843776 Omastiná H2
301 556289 Otrhánky 815489 Otrhánky S5
301 505331 Pečeňany 845833 Pečeňany NP
301 556742 Pochabany 847852 Pochabany NP
301 505358 Podlužany 847585 Podlužany S1
301 505382 Pravotice 849332 Pravotice S1
301 505412 Prusy 850357 Prusy S1
301 505447 Ruskovce 853704 Ruskovce S1
301 505455 Rybany 854140 Rybany S1
301 505544 Šípkov 860883 Šípkov H3
301 505552 Šišov 860972 Šišov NP
301 505471 Slatina nad Bebravou 856070 Slatina nad Bebravou H3
301 505480 Slatinka nad Bebravou 856096 Slatinka nad Bebravou H3
301 505579 Timoradza 863203 Timoradza S1
301 505595 Trebichava 864170 Trebichava H3
301 505625 Uhrovec 866385 Látkovce NP
301 505625 Uhrovec 866393 Uhrovec NP
301 505633 Uhrovské Podhradie 866407 Uhrovské Podhradie H2
301 505692 Veľké Chlievany 868001 Veľké Chlievany S1
301 545651 Veľké Držkovce 809977 Čuklasovce S3
301 545651 Veľké Držkovce 811955 Dolné Držkovce S1
301 545651 Veľké Držkovce 817864 Horné Držkovce S1
301 505684 Veľké Hoste 867993 Veľké Hoste NP
301 505765 Vysočany 870897 Vysočany S1
301 505811 Žitná-Radiša 874981 Radiša S5
301 505811 Žitná-Radiša 874990 Žitná S5
301 505790 Zlatníky 873501 Zlatníky H3
302 582301 Bohunice 803456 Bohunice S6
302 512885 Bolešov 803600 Bolešov S3
302 557391 Borčice 803685 Borčice S3
302 512931 Červený Kameň 809438 Červený Kameň H2
302 513016 Dubnica nad Váhom 813141 Dubnica nad Váhom H4
302 513016 Dubnica nad Váhom 849430 Prejta H4
302 513024 Dulov 813583 Dulov S1
302 513091 Horná Poruba 817465 Horná Poruba H2
302 513156 Ilava 821187 Ilava S3
302 513156 Ilava 824402 Klobušice S6
302 557404 Kameničany 823350 Kameničany S3
302 513253 Košeca 826880 Košeca S3
302 513351 Košecké Podhradie 826219 Kopec H3
302 513351 Košecké Podhradie 835552 Malé Košecké Podhradie H3
302 513351 Košecké Podhradie 868167 Veľké Košecké Podhradie H3
302 557617 Krivoklát 829153 Krivoklát H3
302 513296 Ladce 830488 Ladce S3
302 513385 Mikušovce 837539 Mikušovce pri Pruskom S3
302 513440 Nová Dubnica 825417 Malý Kolačín S3
302 513440 Nová Dubnica 841757 Nová Dubnica NP
302 513440 Nová Dubnica 825425 Veľký Kolačín S3
302 513598 Pruské 850331 Pruské NP
302 557412 Sedmerovec 854751 Sedmerovec NP
302 557421 Slavnica 856215 Slavnica S3
302 513725 Tuchyňa 865605 Tuchyňa S3
302 557625 Vršatské Podhradie 870641 Vršatské Podhradie H2
302 513865 Zliechov 826910 Košecké Rovné H1
302 513865 Zliechov 873578 Zliechov H1
303 504254 Brestovec 806277 Brestovec S5
303 504262 Brezová pod Bradlom 806749 Brezová pod Bradlom S3
303 504289 Bukovec 807354 Bukovec S3
303 504408 Chvojnica 821063 Chvojnica S3
303 506079 Hrašné 819158 Hrašné S5
303 504424 Jablonka 821632 Jablonka S5
303 504467 Košariská 826821 Košariská S3
303 506141 Kostolné 826693 Kostolné S5
303 506150 Krajné 827975 Krajné S5
303 504581 Myjava 838926 Myjava S5
303 504581 Myjava 865702 Turá Lúka S3
303 506419 Podkylava 847526 Podkylava S5
303 504661 Polianka 847950 Polianka S5
303 504688 Poriadie 848590 Poriadie S5
303 504696 Priepasné 849901 Priepasné S3
303 504793 Rudník 853461 Rudník S1
303 504866 Stará Myjava 858196 Stará Myjava H4
303 504971 Vrbovce 870587 Vrbovce S3
304 505846 Beckov 802255 Beckov S3
304 505871 Bošáca 803863 Bošáca S5
304 505889 Brunovce 806986 Brunovce NP
304 505897 Bzince pod Javorinou 807818 Dolné Bzince S5
304 505897 Bzince pod Javorinou 807826 Horné Bzince S4
304 505897 Bzince pod Javorinou 807834 Hrubá Strana S5
304 505897 Bzince pod Javorinou 807842 Hrušové S3
304 505901 Čachtice 808555 Čachtice S1
304 505919 Častkovce 808857 Častkovce NP
304 505951 Dolné Srnie 812145 Dolné Srnie S4
304 556424 Haluzice 803871 Haluzice S3
304 505994 Hôrka nad Váhom 817104 Hôrka nad Váhom H3
304 506001 Horná Streda 817589 Horná Streda NP
304 506061 Hrachovište 819042 Hrachovište S3
304 506052 Hrádok 819018 Hrádok H3
304 506109 Kálnica 823155 Kalnica H3
304 506125 Kočovce 825085 Beckovská Vieska NP
304 506125 Kočovce 825093 Kočovce S3
304 506125 Kočovce 825107 Rakoľuby S3
304 506184 Lubina 833398 Lubina S5
304 506206 Lúka 834106 Lúka H3
304 506249 Modrová 838098 Modrová H3
304 506257 Modrovka 838101 Modrovka NP
304 506265 Moravské Lieskové 838454 Moravské Lieskové S3
304 506303 Nová Bošáca 841501 Nová Bošáca H3
304 506311 Nová Lehota 841781 Nová Lehota H3
304 556459 Nová Ves nad Váhom 841935 Nová Ves nad Váhom NP
304 506338 Nové Mesto nad Váhom 842044 Nové Mesto nad Váhom NP
304 506346 Očkov 843105 Očkov NP
304 506401 Pobedim 847062 Pobedim NP
304 506427 Podolie 847640 Podolie S1
304 506435 Potvorice 848794 Potvorice NP
304 506443 Považany 848808 Považany NP
304 506516 Stará Lehota 858064 Stará Lehota H3
304 506524 Stará Turá 858251 Stará Turá S5
304 506583 Trenčianske Bohuslavice 864404 Trenčianske Bohuslavice S3
304 506630 Vaďovce 866687 Vaďovce S3
304 506672 Višňové 869635 Višňové H3
304 556441 Zemianske Podhradie 873080 Zemianske Podhradie H3
305 542733 Bošany 803901 Baštín NP
305 542733 Bošany 803910 Malé Bošany NP
305 542733 Bošany 803936 Veľké Bošany NP
305 580449 Brodzany 806978 Brodzany NP
305 543004 Chynorany 821098 Chynorany NP
305 542962 Hradište 818968 Hradište S1
305 556416 Ješkova Ves 869023 Ješkova Ves S1
305 543047 Klátova Nová Ves 822132 Janova Ves S1
305 543047 Klátova Nová Ves 824101 Klátova Nová Ves NP
305 543055 Kolačno 825441 Kolačno S6
305 556246 Krásno 828467 Krásno NP
305 556173 Livina 839221 Livina NP
305 556190 Livinské Opatovce 832952 Livinské Opatovce NP
305 505129 Malé Kršteňany 835595 Malé Kršteňany S3
305 580953 Malé Uherce 835714 Malé Uherce S6
305 505170 Nadlice 839230 Nadlice NP
305 505196 Nedanovce 839418 Nedanovce NP
305 505307 Ostratice 844543 Malé Ostratice NP
305 505307 Ostratice 844560 Veľké Ostratice NP
305 505315 Partizánske 835480 Malé Bielice S1
305 505315 Partizánske 839388 Návojovce S1
305 505315 Partizánske 845426 Partizánske S1
305 505315 Partizánske 867934 Veľké Bielice S1
305 505323 Pažiť 845809 Pažiť NP
305 505463 Skačany 855596 Skačany S1
305 556271 Turčianky 865842 Turčianky S6
305 505706 Veľké Kršteňany 868183 Veľké Kršteňany NP
305 505722 Veľké Uherce 868744 Veľké Uherce NP
305 505731 Veľký Klíž 869031 Klíž S1
305 505731 Veľký Klíž 869040 Klížske Hradište S3
305 505803 Žabokreky nad Nitrou 873934 Žabokreky nad Nitrou NP
306 557633 Bodiná 803294 Bodiná H3
306 512915 Brvnište 807044 Brvnište H3
306 557561 Čelkova Lehota 809144 Čelkova Lehota H2
306 512966 Dolná Mariková 811611 Dolná Mariková H3
306 546640 Dolný Lieskov 812471 Dolný Lieskov H3
306 546640 Dolný Lieskov 865532 Tŕstie H3
306 513008 Domaniža 812595 Domaniža H3
306 513008 Domaniža 823597 Kardošova Vieska H3
306 557609 Ďurďové 813907 Ďurďové H3
306 557510 Hatné 815926 Hatné S3
306 513083 Horná Mariková 817287 Horná Mariková H2
306 580856 Horný Lieskov 818402 Horný Lieskov S3
306 513172 Jasenica 822281 Jasenica H3
306 557552 Klieština 824348 Klieština S3
306 513245 Kostolec 826600 Kostolec H3
306 557579 Malé Lednice 835617 Malé Lednice H3
306 513466 Papradno 845337 Papradno H2
306 513474 Plevník-Drienové 846945 Plevník-Drienové H4
306 558222 Počarová 847071 Počarová H3
306 580864 Podskalie 847712 Podskalie H3
306 512842 Považská Bystrica 812501 Dolný Moštenec S5
306 512842 Považská Bystrica 818411 Horný Moštenec S3
306 512842 Považská Bystrica 837571 Milochov S3
306 512842 Považská Bystrica 844373 Orlové S5
306 512842 Považská Bystrica 847615 Podmanín S3
306 512842 Považská Bystrica 847763 Podvažie S3
306 512842 Považská Bystrica 848832 Považská Bystrica S5
306 512842 Považská Bystrica 849006 Považská Teplá S5
306 512842 Považská Bystrica 849022 Považské Podhradie S6
306 512842 Považská Bystrica 849367 Praznov S3
306 512842 Považská Bystrica 860719 Šebešťanová S5
306 512842 Považská Bystrica 873101 Zemiansky Kvašov S3
306 513563 Prečín 849391 Prečín H3
306 513563 Prečín 873039 Zemianska Závada H3
306 513601 Pružina 806927 Briestenné H2
306 513601 Pružina 850390 Pružina H2
306 557595 Sádočné 854310 Sádočné H2
306 557480 Slopná 856479 Slopná S3
306 513687 Stupné 859362 Stupné H3
306 518913 Sverepec 859702 Sverepec S3
306 513741 Udiča 850314 Prosné H3
306 513741 Udiča 866270 Udiča H3
306 513784 Vrchteplá 870625 Vrchteplá H2
306 513822 Záskalie 872369 Záskalie H3
307 513903 Bojnice 803511 Bojnice S1
307 513903 Bojnice 803537 Dubnica S1
307 513911 Bystričany 807613 Bystričany H2
307 513911 Bystričany 807630 Chalmová H2
307 513911 Bystričany 807648 Vieska H2
307 513938 Čavoj 808911 Čavoj H2
307 513946 Čereňany 809241 Čereňany H2
307 514021 Chrenovec-Brusno 820989 Brusno S5
307 514021 Chrenovec-Brusno 820997 Chrenovec S5
307 514039 Chvojnica 821071 Chvojnica H1
307 513920 Cigeľ 808156 Cigeľ H1
307 513954 Diviacka Nová Ves 810720 Diviacka Nová Ves NP
307 513954 Diviacka Nová Ves 810738 Vrbany S5
307 513962 Diviaky nad Nitricou 800694 Banky H4
307 513962 Diviaky nad Nitricou 810762 Diviaky nad Nitricou H4
307 513962 Diviaky nad Nitricou 822825 Ješkova Ves H4
307 513962 Diviaky nad Nitricou 834602 Mačov H4
307 513971 Dlžín 811165 Dlžín H3
307 513989 Dolné Vestenice 812188 Dolné Vestenice H3
307 513997 Handlová 815608 Handlová H2
307 513997 Handlová 838501 Morovno H2
307 513997 Handlová 841803 Nová Lehota H2
307 514004 Horná Ves 817805 Horná Ves H3
307 514012 Horné Vestenice 818283 Horné Vestenice H3
307 557714 Jalovec 821977 Jalovec H3
307 514063 Kamenec pod Vtáčnikom 823261 Kamenec pod Vtáčnikom H1
307 514071 Kanianka 823520 Kanianka H3
307 514080 Kľačno 824011 Kľačno H1
307 514098 Kocurany 825051 Kocurany S5
307 514110 Koš 826812 Koš S1
307 514101 Kostolná Ves 826651 Kostolná Ves H4
307 514128 Lazany 830887 Lazany S1
307 514136 Lehota pod Vtáčnikom 831191 Lehota pod Vtáčnikom H1
307 514144 Liešťany 832081 Dobročná H3
307 514144 Liešťany 832090 Liešťany H3
307 514144 Liešťany 832103 Lomnica H3
307 557706 Lipník 832235 Lipník H4
307 514179 Malá Čausa 834971 Malá Čausa H4
307 514187 Malinová 835790 Malinová H2
307 514209 Nedožery-Brezany 839469 Brezany S1
307 514209 Nedožery-Brezany 839477 Nedožery NP
307 514217 Nevidzany 839850 Nevidzany H1
307 514225 Nitrianske Pravno 840670 Nitrianske Pravno H4
307 514225 Nitrianske Pravno 840688 Solka H4
307 514225 Nitrianske Pravno 840696 Vyšehradné H4
307 514233 Nitrianske Rudno 840700 Nitrianske Rudno H2
307 514241 Nitrianske Sučany 840726 Nitrianske Sučany H4
307 514250 Nitrica 840742 Dvorníky nad Nitricou H3
307 514250 Nitrica 840751 Račice H3
307 514268 Nováky 842001 Nováky S1
307 514284 Opatovce nad Nitrou 843881 Opatovce nad Nitrou S6
307 514292 Oslany 844489 Osľany H2
307 514306 Podhradie 847399 Podhradie H1
307 514314 Poluvsie 848115 Poluvsie S1
307 514322 Poruba 848638 Poruba H1
307 514331 Pravenec 849294 Pravenec S1
307 513881 Prievidza 850195 Hradec S3
307 513881 Prievidza 850187 Malá Lehôtka S1
307 513881 Prievidza 850063 Prievidza S1
307 513881 Prievidza 867781 Veľká Lehôtka S5
307 514349 Radobica 850942 Radobica H4
307 514357 Ráztočno 851868 Ráztočno H2
307 514365 Rudnianska Lehota 853437 Rudnianska Lehota H2
307 514373 Sebedražie 854492 Sebedražie S1
307 514381 Seč 854514 Seč H2
307 514390 Šútovce 862312 Dolné Šútovce H3
307 514390 Šútovce 862304 Horné Šútovce H3
307 514403 Temeš 862711 Temeš H2
307 514411 Tužina 866148 Tužina H2
307 514420 Valaská Belá 867195 Valaská Belá H2
307 514438 Veľká Čausa 867659 Veľká Čausa S1
307 514454 Zemianske Kostoľany 873055 Zemianske Kostoľany S5
308 512851 Beluša 802506 Beluša NP
308 512851 Beluša 816400 Hloža-Podhorie NP
308 512940 Dohňany 811432 Dohňany H3
308 512940 Dohňany 838535 Mostište H3
308 512940 Dohňany 872873 Zbora H3
308 512958 Dolná Breznica 811521 Dolná Breznica S3
308 557439 Dolné Kočkovce 812013 Dolné Kočkovce S5
308 557692 Horná Breznica 817163 Horná Breznica S3
308 513121 Horovce 818551 Horovce S1
308 557501 Kvašov 830151 Kvašov S3
308 513300 Lazy pod Makytou 830917 Dubková H2
308 513300 Lazy pod Makytou 830950 Lazy pod Makytou H2
308 513318 Lednica 831051 Lednica H3
308 513326 Lednické Rovne 817007 Horenice S5
308 513326 Lednické Rovne 817023 Hôrka S3
308 513326 Lednické Rovne 831077 Lednické Rovne S6
308 513326 Lednické Rovne 817015 Medné S3
308 513334 Lúky 834211 Lúky H3
308 513342 Lysá pod Makytou 834483 Lysá pod Makytou H3
308 513377 Mestečko 836753 Mestečko H3
308 513407 Mojtín 838217 Mojtín H2
308 557447 Nimnica 839884 Nimnica H3
308 513610 Púchov 850501 Horné Kočkovce NP
308 513610 Púchov 818712 Hoštiná S3
308 513610 Púchov 821161 Ihrište S3
308 513610 Púchov 841234 Nosice S3
308 513610 Púchov 850462 Púchov S3
308 513610 Púchov 850560 Vieska-Bezdedov NP
308 557471 Streženice 859095 Streženice S3
308 513776 Visolaje 869619 Visolaje S5
308 557498 Vydrná 870811 Vydrná H2
308 513814 Záriečie 872342 Záriečie H3
308 500348 Zubák 873641 Zubák H2
309 505838 Adamovské Kochanovce 800121 Adamovské Kochanovce S4
309 505854 Bobot 803197 Bobot S1
309 505854 Bobot 803201 Bobotská Lehota NP
309 506087 Chocholná-Velčice 820831 Chocholná-Velčice H3
309 505935 Dolná Poruba 811726 Dolná Poruba H2
309 505943 Dolná Súča 811840 Dolná Súča S3
309 505960 Drietoma 813001 Drietoma H3
309 505978 Dubodiel 813290 Dubodiel H2
309 506010 Horná Súča 817627 Horná Súča S3
309 506028 Horňany 817856 Horňany S1
309 506036 Horné Srnie 818216 Horné Srnie H3
309 506044 Hrabovka 818861 Hrabovka S5
309 506095 Ivanovce 821471 Ivanovce NP
309 506133 Kostolná-Záriečie 826669 Kostolná-Záriečie NP
309 506168 Krivosúd-Bodovka 829161 Krivosúd-Bodovka S6
309 545686 Melčice-Lieskové 836664 Melčice S4
309 545686 Melčice-Lieskové 873063 Zemianske Lieskové S4
309 506231 Mníchova Lehota 837873 Mníchova Lehota H3
309 506273 Motešice 838608 Dolné Motešice S1
309 506273 Motešice 838616 Horné Motešice S1
309 506273 Motešice 845957 Peťovka S3
309 506281 Nemšová 824879 Kľúčové S1
309 506281 Nemšová 833533 Ľuborča S1
309 506281 Nemšová 839639 Nemšová S1
309 506281 Nemšová 872431 Trenčianska Závada S5
309 506290 Neporadza 839663 Bošianska Neporadza S1
309 506290 Neporadza 839671 Rožňová Neporadza S1
309 506354 Omšenie 843792 Omšenie H3
309 506371 Opatovce 843873 Opatovce NP
309 581348 Petrova Lehota 845990 Petrova Lehota H3
309 506478 Selec 854841 Selec H3
309 546682 Skalka nad Váhom 855600 Skala S1
309 546682 Skalka nad Váhom 855782 Skalská Nová Ves S1
309 546682 Skalka nad Váhom 866415 Újazd S1
309 506508 Soblahov 857106 Soblahov S5
309 506541 Štvrtok 861782 Štvrtok S4
309 506532 Svinná 859907 Svinná S1
309 506559 Trenčianska Teplá 811173 Dobrá S5
309 506559 Trenčianska Teplá 864374 Trenčianska Teplá S3
309 506567 Trenčianska Turná 815586 Hámre NP
309 506567 Trenčianska Turná 864391 Trenčianska Turná NP
309 506591 Trenčianske Jastrabie 864412 Trenčianske Jastrabie S1
309 506605 Trenčianske Mitice 864421 Trenčianske Mitice H4
309 545741 Trenčianske Stankovce 835684 Malé Stankovce NP
309 545741 Trenčianske Stankovce 852929 Rozvadze NP
309 545741 Trenčianske Stankovce 854735 Sedličná NP
309 545741 Trenčianske Stankovce 868591 Veľké Stankovce NP
309 506613 Trenčianske Teplice 864455 Trenčianske Teplice H3
309 505820 Trenčín 873527 Hanzlíková S5
309 505820 Trenčín 872601 Istebník S3
309 505820 Trenčín 829722 Kubrá NP
309 505820 Trenčín 829731 Kubrica NP
309 505820 Trenčín 843865 Opatová S3
309 505820 Trenčín 872598 Orechové S3
309 505820 Trenčín 864668 Trenčianske Biskupice S3
309 505820 Trenčín 864528 Trenčín S6
309 505820 Trenčín 871664 Záblatie S3
309 505820 Trenčín 873551 Zlatovce S3
309 506648 Veľká Hradná 867713 Veľká Hradná S5
309 506656 Veľké Bierovce 867942 Veľké Bierovce S1
309 556475 Zamarovce 872300 Zamarovce S5
401 501034 Bajč 800503 Bajč NP
401 501395 Bátorove Kosihy 870081 Bátorove Kosihy NP
401 501042 Bodza 803359 Bodza NP
401 555819 Bodzianske Lúky 803367 Bodzianske Lúky NP
401 501069 Brestovec 806269 Brestovec NP
401 501077 Búč 807079 Búč NP
401 501085 Čalovec 808679 Čalovec NP
401 501158 Chotín 820881 Chotín S2
401 501093 Číčov 809527 Číčov NP
401 501107 Dedina Mládeže 810142 Dedina Mládeže S1
401 501123 Dulovce 813605 Dulovce NP
401 580911 Holiare 816612 Dolné Holiare NP
401 580911 Holiare 816621 Horné Holiare NP
401 501140 Hurbanovo 803383 Bohatá NP
401 501140 Hurbanovo 820423 Hurbanovo S2
401 501166 Imeľ 821241 Imeľ NP
401 501174 Iža 821501 Iža NP
401 501182 Kameničná 823384 Kameničná NP
401 501191 Klížska Nemá 824381 Klížska Nemá S1
401 501204 Kolárovo 825581 Kolárovo NP
401 501204 Kolárovo 825671 Vážsky klin NP
401 501026 Komárno 825883 Komárno NP
401 501026 Komárno 841901 Nová Stráž NP
401 501212 Kravany nad Dunajom 828823 Kravany nad Dunajom S2
401 501221 Lipové 832324 Lipové NP
401 501239 Marcelová 836028 Krátke Kesy S2
401 501239 Marcelová 836036 Marcelová NP
401 501247 Martovce 836354 Martovce NP
401 501255 Moča 837954 Moča S2
401 501263 Modrany 838080 Modrany NP
401 501271 Mudroňovo 838721 Mudroňovo NP
401 501280 Nesvady 839817 Nesvady NP
401 501301 Okoličná na Ostrove 843342 Okoličná na Ostrove NP
401 501310 Patince 845663 Patince NP
401 501328 Pribeta 849707 Pribeta NP
401 501336 Radvaň nad Dunajom 851132 Radvaň nad Dunajom NP
401 501344 Sokolce 857246 Sokolce-Lak S3
401 501344 Sokolce 857238 Sokolce-Turi NP
401 501352 Šrobárová 861073 Šrobárová NP
401 501115 Svätý Peter 812536 Svätý Peter NP
401 501361 Tôň 863521 Tôň NP
401 501379 Trávnik 864099 Trávnik NP
401 501387 Veľké Kosihy 868132 Veľké Kosihy NP
401 555827 Virt 851141 Virt NP
401 501409 Vrbová nad Váhom 870463 Vrbová nad Váhom NP
401 501417 Zemianska Olča 873021 Zemianska Olča NP
401 501425 Zlatná na Ostrove 873462 Zlatná na Ostrove NP
402 502049 Bajka 800571 Bajka NP
402 502057 Bátovce 802221 Bátovce NP
402 502057 Bátovce 802239 Jalakšová NP
402 502065 Beša 802760 Beša NP
402 502073 Bielovce 802913 Bielovce NP
402 580937 Bohunice 803448 Bohunice S1
402 502090 Bory 803855 Bory S5
402 502103 Brhlovce 806897 Dolné Brhlovce NP
402 502103 Brhlovce 806901 Horné Brhlovce S1
402 502111 Čajkov 808571 Čajkov S1
402 502120 Čaka 808580 Čaka NP
402 555843 Čata 808873 Čata NP
402 502154 Demandice 810240 Demandice S1
402 502162 Devičany 810606 Dolné Devičany S1
402 502162 Devičany 810614 Horné Devičany S6
402 502171 Dolná Seč 811769 Dolná Seč NP
402 502189 Dolné Semerovce 812137 Dolné Semerovce NP
402 502197 Dolný Pial 812544 Dolný Pial NP
402 502201 Domadice 812579 Domadice NP
402 502219 Drženice 813109 Drženice S1
402 502219 Drženice 802247 Kmeťovce NP
402 502227 Farná 814202 Farná NP
402 502243 Hokovce 816582 Hokovce NP
402 502251 Hontianska Vrbica 816906 Hontianska Vrbica NP
402 545350 Hontianske Trsťany 862673 Hontianske Trsťany S6
402 502260 Horná Seč 817571 Horná Seč NP
402 502278 Horné Semerovce 818194 Horné Semerovce NP
402 502286 Horné Turovce 818275 Horné Turovce NP
402 502294 Horný Pial 818437 Horný Pial NP
402 581895 Hrkovce 819450 Hrkovce NP
402 502324 Hronovce 819701 Čajakovo NP
402 502324 Hronovce 819719 Domaša NP
402 502324 Hronovce 819735 Vozokany nad Hronom NP
402 502332 Hronské Kľačany 819794 Hronské Kľačany NP
402 502341 Hronské Kosihy 819808 Hronské Kosihy NP
402 502359 Iňa 821250 Iňa NP
402 502367 Ipeľské Úľany 821306 Ipeľské Úľany S3
402 502375 Ipeľský Sokolec 821373 Ipeľský Sokolec NP
402 502383 Jabloňovce 821730 Dolné Jabloňovce S3
402 502383 Jabloňovce 821748 Horné Jabloňovce S1
402 556777 Jesenské 802778 Jesenské NP
402 502391 Jur nad Hronom 822868 Jur nad Hronom NP
402 502413 Kalná nad Hronom 823112 Kalná NP
402 502413 Kalná nad Hronom 823121 Kalnica NP
402 502413 Kalná nad Hronom 838152 Mochovce S6
402 502472 Keť 830178 Keť NP
402 502421 Kozárovce 827860 Kozárovce S1
402 502430 Krškany 829447 Malé Krškany NP
402 502430 Krškany 829455 Veľké Krškany NP
402 502448 Kubáňovo 829714 Kubáňovo NP
402 502456 Kukučínov 829811 Kukučínov S1
402 502456 Kukučínov 829820 Malý Pesek NP
402 502464 Kuraľany 829901 Kuraľany NP
402 502031 Levice 808768 Čankov NP
402 502031 Levice 818585 Horša NP
402 502031 Levice 823015 Kalinčiakovo NP
402 502031 Levice 831646 Levice NP
402 502031 Levice 835871 Malý Kiar NP
402 502481 Lok 833002 Lok NP
402 502499 Lontov 833096 Lontov NP
402 502502 Lula 834238 Lula NP
402 502511 Málaš 835382 Málaš NP
402 581135 Malé Kozmálovce 835587 Malé Kozmálovce NP
402 502537 Malé Ludince 835633 Malé Ludince NP
402 502570 Mýtne Ludany 839141 Mýtne Ludany NP
402 502588 Nová Dedina 815209 Gondovo S1
402 502588 Nová Dedina 841706 Opatová S1
402 502588 Nová Dedina 841722 Tekovská Nová Ves S1
402 502596 Nový Tekov 842923 Marušová NP
402 502596 Nový Tekov 842931 Nový Tekov NP
402 502600 Nýrovce 843016 Nýrovce NP
402 502618 Ondrejovce 843849 Ondrejovce NP
402 502626 Pastovce 845566 Pastovce NP
402 502634 Pečenice 845841 Pečenice S3
402 502642 Plášťovce 846759 Plášťovce S6
402 502651 Plavé Vozokany 836494 Medvecké NP
402 502651 Plavé Vozokany 846767 Plavé Vozokany NP
402 502669 Podlužany 847577 Podlužany NP
402 502677 Pohronský Ruskov 847844 Pohronský Ruskov NP
402 502693 Pukanec 850675 Pukanec H3
402 502707 Rybník 854158 Rybník NP
402 502782 Šahy 849472 Preseľany nad Ipľom NP
402 502782 Šahy 860158 Šahy NP
402 502782 Šahy 863165 Tešmák S1
402 502791 Šalov 860344 Šalov NP
402 502715 Santovka 854379 Malinovec NP
402 502715 Santovka 854387 Santovka S6
402 502804 Šarovce 860603 Malé Šarovce NP
402 502804 Šarovce 860611 Veľké Šarovce NP
402 502804 Šarovce 860620 Veselá NP
402 502723 Sazdice 854450 Sazdice NP
402 502731 Sikenica 855448 Trhyňa NP
402 502731 Sikenica 855456 Veľký Pesek NP
402 502740 Slatina 856053 Slatina S5
402 502758 Starý Hrádok 858501 Starý Hrádok NP
402 502766 Starý Tekov 858579 Starý Tekov NP
402 502812 Tehla 862584 Tehla NP
402 502821 Tekovské Lužany 862614 Hulvinky NP
402 502821 Tekovské Lužany 862622 Tekovské Lužany NP
402 502821 Tekovské Lužany 862631 Tekovské Lužianky NP
402 502847 Tekovský Hrádok 862681 Dolný Tekovský Hrádok NP
402 502847 Tekovský Hrádok 862690 Horný Tekovský Hrádok NP
402 502863 Tlmače 863416 Tlmače NP
402 502871 Tupá 865630 Chorvatice NP
402 502871 Tupá 865648 Tupá NP
402 502880 Turá 865656 Turá NP
402 502898 Uhliská 866334 Uhliská H3
402 581160 Veľké Kozmálovce 868175 Veľké Kozmálovce NP
402 502910 Veľké Ludince 868213 Veľké Ludince NP
402 502928 Veľké Turovce 868701 Dolné Turovce NP
402 502928 Veľké Turovce 868710 Stredné Turovce NP
402 502936 Veľký Ďur 868931 Dolný Ďur NP
402 502936 Veľký Ďur 868949 Horný Ďur NP
402 502936 Veľký Ďur 868965 Rohožnica NP
402 502944 Vyškovce nad Ipľom 871168 Vyškovce nad Ipľom NP
402 502952 Vyšné nad Hronom 871389 Vyšné nad Hronom NP
402 502961 Zalaba 872261 Zalaba NP
402 502979 Zbrojníky 872911 Dolné Zbrojníky NP
402 502979 Zbrojníky 872920 Horné Zbrojníky S1
402 502987 Želiezovce 874248 Mikula NP
402 502987 Želiezovce 859966 Svodov NP
402 502987 Želiezovce 874272 Želiezovce NP
402 502995 Žemberovce 874311 Dolné Žemberovce S1
402 502995 Žemberovce 874329 Horné Žemberovce S1
402 503002 Žemliare 874337 Žemliare NP
403 500020 Alekšince 800163 Alekšince NP
403 500046 Báb 800287 Malý Báb NP
403 500046 Báb 800295 Veľký Báb NP
403 581623 Babindol 800341 Babindol NP
403 582697 Bádice 847267 Bádice NP
403 500071 Branč 804029 Branč NP
403 500071 Branč 804037 Veľká Ves S1
403 582387 Čab 808253 Čab NP
403 545589 Cabaj-Čápor 807931 Cabaj NP
403 545589 Cabaj-Čápor 808776 Čápor NP
403 500101 Čakajovce 808598 Čakajovce NP
403 555886 Čechynce 840581 Čechynce NP
403 500135 Čeľadice 809098 Čeľadice NP
403 500160 Čifáre 809845 Čifáre NP
403 582425 Dolné Lefantovce 812048 Dolné Lefantovce S1
403 500194 Dolné Obdokovce 812081 Dolné Obdokovce NP
403 500232 Golianovo 815195 Golianovo NP
403 545635 Horné Lefantovce 817996 Horné Lefantovce S1
403 555959 Hosťová 818674 Hosťová NP
403 500313 Hruboňovo 819832 Suľany NP
403 500313 Hruboňovo 819841 Výčapky NP
403 558320 Ivanka pri Nitre 821454 Ivanka pri Nitre NP
403 500356 Jarok 822248 Jarok NP
403 500372 Jelenec 822655 Jelenec NP
403 500381 Jelšovce 822728 Jelšovce NP
403 500399 Kapince 823538 Kapince NP
403 500402 Klasov 824054 Klasov NP
403 500411 Kolíňany 825743 Kolíňany S1
403 500453 Lehota 831140 Lehota NP
403 500470 Lúčnica nad Žitavou 834050 Martinová NP
403 500470 Lúčnica nad Žitavou 834068 Vajka nad Žitavou NP
403 581097 Ľudovítová 870773 Ľudovítová NP
403 500488 Lukáčovce 834114 Lukáčovce NP
403 580899 Lužianky 834408 Lužianky NP
403 556785 Malé Chyndice 835536 Malé Chyndice NP
403 500534 Malé Zálužie 835749 Malé Zálužie NP
403 555908 Malý Cetín 840599 Malý Cetín NP
403 555851 Malý Lapáš 830623 Malý Lapáš S1
403 500569 Melek 836672 Melek NP
403 500577 Mojmírovce 838179 Mojmírovce NP
403 500011 Nitra 840378 Chrenová NP
403 500011 Nitra 812021 Dolné Krškany NP
403 500011 Nitra 812854 Dražovce S1
403 500011 Nitra 840076 Horné Krškany NP
403 500011 Nitra 840203 Kynek NP
403 500011 Nitra 840564 Mikov dvor NP
403 500011 Nitra 840254 Mlynárce NP
403 500011 Nitra 839914 Nitra NP
403 500011 Nitra 840165 Párovské Háje NP
403 500011 Nitra 868035 Veľké Janíkovce NP
403 500011 Nitra 840319 Zobor NP
403 556696 Nitrianske Hrnčiarovce 840653 Nitrianske Hrnčiarovce S1
403 500631 Nová Ves nad Žitavou 841943 Nová Ves nad Žitavou NP
403 500640 Nové Sady 842311 Nové Sady NP
403 500640 Nové Sady 808270 Sila NP
403 500666 Paňa 845272 Paňa NP
403 500674 Podhorany 847275 Mechenice NP
403 500674 Podhorany 847283 Sokolníky NP
403 500682 Pohranice 847810 Pohranice S1
403 500691 Poľný Kesov 848018 Poľný Kesov NP
403 500704 Rišňovce 852660 Rišňovce NP
403 500712 Rumanová 853542 Rumanová NP
403 581691 Štefanovičová 861162 Štefanovičová NP
403 582719 Štitáre 812161 Dolné Štitáre S1
403 500780 Šurianky 862231 Šurianky NP
403 555991 Svätoplukovo 859630 Svätoplukovo NP
403 500798 Tajná 862461 Tajná NP
403 555967 Telince 862703 Telince NP
403 500844 Veľká Dolina 867691 Veľká Dolina NP
403 500518 Veľké Chyndice 868019 Veľké Chyndice NP
403 500887 Veľké Zálužie 868787 Veľké Zálužie NP
403 500895 Veľký Cetín 868914 Veľký Cetín NP
403 555860 Veľký Lapáš 830631 Veľký Lapáš NP
403 500917 Vinodol 869511 Dolný Vinodol NP
403 500917 Vinodol 869520 Horný Vinodol NP
403 500933 Vráble 814156 Dyčka NP
403 500933 Vráble 818429 Horný Ohaj S1
403 500933 Vráble 870218 Vráble NP
403 500941 Výčapy-Opatovce 870781 Výčapy-Opatovce NP
403 500950 Zbehy 800180 Andač NP
403 500950 Zbehy 872831 Zbehy NP
403 500992 Žirany 874931 Žirany S1
403 501018 Žitavce 874973 Žitavce NP
404 503029 Andovce 800198 Andovce NP
404 503037 Bajtava 800589 Bajtava S6
404 503045 Bánov 800724 Bánov NP
404 503045 Bánov 800732 Malá Kesa NP
404 503053 Bardoňovo 802093 Bardoňovo NP
404 503061 Belá 802301 Belá NP
404 503070 Bešeňov 802808 Bešeňov NP
404 503088 Bíňa 802956 Bíňa NP
404 503096 Branovo 804045 Branovo NP
404 503100 Bruty 807036 Bruty NP
404 503118 Čechy 809021 Čechy NP
404 503126 Černík 809314 Černík NP
404 503207 Chľaba 820661 Chľaba NP
404 503134 Dedinka 810169 Dedinka NP
404 503151 Dolný Ohaj 812510 Dolný Ohaj NP
404 503169 Dubník 813249 Dubník NP
404 503169 Dubník 813265 Mikulášov dvor NP
404 503169 Dubník 882003 Veľká tabuľa NP
404 503177 Dvory nad Žitavou 814148 Dvory nad Žitavou NP
404 503185 Gbelce 814687 Gbelce NP
404 503193 Hul 820113 Hul NP
404 503215 Jasová 822451 Jasová NP
404 503223 Jatov 822515 Jatov NP
404 503231 Kamenica nad Hronom 823333 Kamenica nad Hronom NP
404 503240 Kamenín 823422 Kamenín NP
404 503258 Kamenný Most 823490 Kamenný Most NP
404 503266 Kmeťovo 824941 Kmeťovo NP
404 503274 Kolta 825786 Kolta NP
404 503282 Komjatice 826073 Komjatice NP
404 503291 Komoča 826103 Komoča NP
404 503312 Leľa 831255 Leľa S2
404 503321 Lipová 832243 Mlynský Sek NP
404 503321 Lipová 832251 Ondrochov NP
404 503339 Ľubá 833258 Ľubá NP
404 503347 Malá nad Hronom 835170 Malá nad Hronom NP
404 503355 Malé Kosihy 835544 Malé Kosihy NP
404 503363 Maňa 835994 Malá Maňa NP
404 503363 Maňa 836001 Veľká Maňa NP
404 503371 Michal nad Žitavou 836834 Michal nad Žitavou NP
404 503398 Mojzesovo 838225 Mojzesovo NP
404 503401 Mužla 838896 Mužla NP
404 556092 Nána 861545 Nána NP
404 503436 Nová Vieska 841960 Nová Vieska NP
404 503011 Nové Zámky 842320 Nové Zámky NP
404 582361 Obid 843032 Obid NP
404 503452 Palárikovo 845027 Palárikovo NP
404 556033 Pavlová 845701 Pavlová NP
404 503479 Podhájska 847241 Belek NP
404 503479 Podhájska 847259 Svätuša NP
404 503487 Pozba 849090 Pozba NP
404 503495 Radava 850870 Radava NP
404 503509 Rastislavice 851680 Rastislavice NP
404 503517 Rúbaň 853283 Rúbaň NP
404 503525 Salka 875163 Horný chotár NP
404 503525 Salka 854352 Salka NP
404 503576 Šarkan 810711 Diva NP
404 503576 Šarkan 860581 Šarkan NP
404 503533 Semerovo 854913 Semerovo NP
404 503541 Sikenička 855464 Sikenička NP
404 503550 Strekov 859028 Strekov NP
404 503584 Štúrovo 861553 Štúrovo NP
404 503592 Šurany 826804 Kostolný Sek NP
404 503592 Šurany 840734 Nitriansky Hrádok NP
404 503592 Šurany 861898 Šurany NP
404 503568 Svodín 859940 Maďarský Svodín NP
404 503568 Svodín 879720 Nemecký Svodín NP
404 503606 Trávnica 864081 Trávnica NP
404 503614 Tvrdošovce 866211 Tvrdošovce NP
404 556050 Úľany nad Žitavou 866431 Úľany nad Žitavou NP
404 503631 Veľké Lovce 868205 Veľké Lovce NP
404 503380 Veľký Kýr 879711 Malý Kýr NP
404 503380 Veľký Kýr 837547 Veľký Kýr NP
404 556025 Vlkas 869902 Vlkas NP
404 503649 Zemné 873152 Zemné NP
405 503711 Diakovce 810703 Diakovce NP
405 503720 Dlhá nad Váhom 811009 Dlhá nad Váhom NP
405 500241 Hájske 815446 Hájske NP
405 555878 Horná Kráľová 817171 Horná Kráľová NP
405 503886 Kráľová nad Váhom 828190 Kráľová nad Váhom NP
405 500739 Močenok 855936 Močenok NP
405 503932 Neded 839434 Neded S1
405 504025 Šaľa 860182 Šaľa NP
405 503991 Selice 854875 Selice NP
405 503991 Selice 854883 Šók NP
405 504068 Tešedíkovo 863157 Tešedíkovo NP
405 504092 Trnovec nad Váhom 865397 Horný Jatov NP
405 504092 Trnovec nad Váhom 865427 Trnovec nad Váhom NP
405 504165 Vlčany 869872 Vlčany S1
405 504190 Žihárec 874574 Žihárec NP
406 556220 Ardanovce 800236 Ardanovce S6
406 542661 Belince 802468 Belince NP
406 542695 Biskupová 803006 Biskupová NP
406 542709 Blesovce 803162 Blesovce NP
406 542717 Bojná 803481 Bojná NP
406 542717 Bojná 803499 Malé Dvorany S1
406 556297 Čeľadince 809101 Čeľadince NP
406 542792 Čermany 809292 Čermany NP
406 556165 Chrabrany 820903 Chrabrany NP
406 556262 Dvorany nad Nitrou 813958 Dvorany nad Nitrou NP
406 542881 Hajná Nová Ves 815390 Hajná Nová Ves NP
406 556351 Horné Chlebany 817970 Horné Chlebany NP
406 542938 Horné Obdokovce 818089 Horné Obdokovce NP
406 542938 Horné Obdokovce 843083 Obsolovce NP
406 542954 Horné Štitáre 818241 Horné Štitáre NP
406 542971 Hrušovany 819981 Hrušovany NP
406 556157 Jacovce 821781 Jacovce NP
406 543039 Kamanová 823236 Kamanová NP
406 543063 Koniarovce 826111 Koniarovce NP
406 543071 Kovarce 827843 Kovarce NP
406 543101 Krnča 829269 Krnča NP
406 543110 Krtovce 829471 Krtovce NP
406 556149 Krušovce 829609 Dolné Chlebany NP
406 556149 Krušovce 829617 Krušovce NP
406 581704 Kuzmice 830054 Kuzmice NP
406 505021 Lipovník 832367 Lipovník NP
406 505048 Ludanice 834076 Ludanice NP
406 505048 Ludanice 839124 Mýtna Nová Ves NP
406 505064 Lužany 834378 Lužany NP
406 505137 Malé Ripňany 835676 Malé Ripňany NP
406 581305 Nemčice 839558 Nemčice NP
406 505226 Nemečky 839612 Nemečky S1
406 505234 Nitrianska Blatnica 840602 Nitrianska Blatnica NP
406 505242 Nitrianska Streda 840611 Nitrianska Streda NP
406 505251 Norovce 841226 Norovce NP
406 505285 Oponice 844012 Oponice NP
406 556211 Orešany 844331 Orešany NP
406 505340 Podhradie 847372 Podhradie H3
406 505374 Prašice 849171 Prašice S1
406 581658 Práznovce 849375 Práznovce NP
406 505404 Preseľany 849464 Preseľany NP
406 505421 Radošina 807796 Bzince NP
406 505421 Radošina 851078 Radošina NP
406 505439 Rajčany 851213 Rajčany NP
406 505536 Šalgovce 860310 Šalgovce NP
406 505498 Solčany 857289 Solčany NP
406 556327 Solčianky 857297 Solčianky NP
406 505510 Súlovce 859591 Súlovce NP
406 556238 Svrbice 859974 Svrbice NP
406 505561 Tesáre 863114 Tesáre NP
406 504998 Topoľčany 835471 Malé Bedzany NP
406 504998 Topoľčany 863548 Topoľčany NP
406 504998 Topoľčany 867926 Veľké Bedzany S1
406 580457 Tovarníky 864056 Tovarníky NP
406 505617 Tvrdomestice 866164 Tvrdomestice S1
406 505641 Urmince 866539 Urmince NP
406 505676 Veľké Dvorany 867985 Veľké Dvorany NP
406 505714 Veľké Ripňany 802271 Behynce NP
406 505714 Veľké Ripňany 868299 Veľké Ripňany NP
406 505749 Velušovce 869210 Velušovce S6
406 505757 Vozokany 870196 Vozokany NP
406 505773 Závada 872423 Závada S3
407 500062 Beladice 802409 Beladice NP
407 500062 Beladice 875210 Čakýň NP
407 500062 Beladice 820962 Malé Chrašťany NP
407 500062 Beladice 802417 Pustý Chotár NP
407 500062 Beladice 820971 Veľké Chrašťany S1
407 500127 Čaradice 808792 Čaradice S1
407 555916 Červený Hrádok 809420 Červený Hrádok NP
407 500321 Choča 820792 Choča NP
407 500151 Čierne Kľačany 809675 Čierne Kľačany NP
407 500283 Hostie 818631 Hostie S5
407 500283 Hostie 818640 Panský diel NP
407 500305 Hosťovce 818682 Hosťovce NP
407 500364 Jedľové Kostoľany 822621 Jedľové Kostoľany H3
407 500429 Kostoľany pod Tribečom 826596 Kostoľany pod Tribečom S1
407 500437 Ladice 830496 Ladice NP
407 500461 Lovce 833151 Lovce S6
407 500500 Machulince 834718 Machulince NP
407 555924 Malé Vozokany 835722 Malé Vozokany NP
407 500542 Mankovce 836010 Mankovce NP
407 500551 Martin nad Žitavou 836320 Martin nad Žitavou NP
407 500585 Nemčiňany 839566 Nemčiňany NP
407 500585 Nemčiňany 839574 Rohožnica NP
407 500593 Neverice 839833 Neverice NP
407 500607 Nevidzany 839841 Nevidzany NP
407 500658 Obyce 843091 Obyce S5
407 500721 Skýcov 855901 Skýcov S3
407 500747 Sľažany 856266 Dolné Sľažany NP
407 500747 Sľažany 856274 Horné Sľažany NP
407 500755 Slepčany 856282 Slepčany NP
407 517305 Tekovské Nemce 862665 Tekovské Nemce S3
407 500810 Tesárske Mlyňany 863122 Mlyňany NP
407 500810 Tesárske Mlyňany 863149 Tesáre nad Žitavou NP
407 500828 Topoľčianky 863882 Topoľčianky NP
407 500836 Velčice 867594 Velčice S1
407 555932 Veľké Vozokany 868761 Veľké Vozokany NP
407 500909 Vieska nad Žitavou 869317 Vieska nad Žitavou NP
407 500925 Volkovce 870153 Volkovce S1
407 500925 Volkovce 870161 Závada S6
407 500984 Žikava 874591 Žikava S6
407 582816 Žitavany 874949 Kňažice NP
407 582816 Žitavany 874957 Opatovce S6
407 500968 Zlaté Moravce 874965 Hoňovce NP
407 500968 Zlaté Moravce 873420 Prílepy NP
407 500968 Zlaté Moravce 873438 Zlaté Moravce NP
407 500976 Zlatno 873519 Zlatno S5
501 517461 Bytča 807711 Hliník nad Váhom S4
501 517461 Bytča 818836 Hrabové S3
501 517461 Bytča 807729 Malá Bytča S5
501 517461 Bytča 807737 Mikšová S5
501 517461 Bytča 850420 Pšurnovice S3
501 517461 Bytča 807745 Veľká Bytča S5
501 581984 Hlboké nad Váhom 816183 Hlboké nad Váhom H3
501 517623 Hvozdnica 820598 Hvozdnica H3
501 517631 Jablonové 821772 Jablonové H3
501 517674 Kolárovice 825506 Kolárovice H2
501 517691 Kotešová 827746 Kotešová S5
501 517798 Maršová-Rašov 836141 Maršová S3
501 517861 Petrovice 846121 Petrovice H1
501 517861 Petrovice 846147 Setechov H1
501 517895 Predmier 849421 Predmier S3
501 518018 Štiavnik 861324 Štiavnik H2
501 517992 Súľov-Hradná 859583 Súľov-Hradná H2
501 518085 Veľké Rovné 868540 Veľké Rovné H2
502 509132 Čadca 808393 Čadca H3
502 509132 Čadca 808512 Horelica H3
502 509159 Čierne 809624 Čierne H3
502 509167 Dlhá nad Kysucou 810908 Dlhá nad Kysucou H2
502 509183 Dunajov 813630 Dunajov H3
502 509213 Klokočov 824551 Klokočov H1
502 509221 Klubina 824852 Klubina H2
502 509230 Korňa 826294 Korňa H2
502 509248 Krásno nad Kysucou 828483 Krásno nad Kysucou H3
502 509299 Makov 834858 Makov H1
502 509311 Nová Bystrica 815802 Harvelka H1
502 509311 Nová Bystrica 841633 Nová Bystrica H1
502 509311 Nová Bystrica 852325 Riečnica H1
502 509337 Olešná 843644 Burkov vrch H2
502 509337 Olešná 843610 Olešná H2
502 509345 Oščadnica 844748 Oščadnica H2
502 509361 Podvysoká 847771 Podvysoká H4
502 509396 Radôstka 851027 Radôstka H2
502 509400 Raková 851388 Raková H4
502 509451 Skalité 855774 Skalité H2
502 509477 Stará Bystrica 857921 Stará Bystrica H2
502 509485 Staškov 858633 Staškov H2
502 509493 Svrčinovec 860018 Svrčinovec H3
502 509507 Turzovka 866075 Turkov H2
502 509507 Turzovka 866083 Turzovka H2
502 509515 Vysoká nad Kysucou 871061 Vysoká nad Kysucou H2
502 509523 Zákopčie 872253 Zákopčie H2
502 509531 Zborov nad Bystricou 872903 Zborov nad Bystricou H2
503 580813 Bziny 807885 Bziny H2
503 509698 Chlebnice 820679 Chlebnice H1
503 509639 Dlhá nad Oravou 810991 Dlhá nad Oravou H1
503 509540 Dolný Kubín 802671 Beňova Lehota H1
503 509540 Dolný Kubín 812315 Dolný Kubín H1
503 509540 Dolný Kubín 824968 Kňažia H1
503 509540 Dolný Kubín 812455 Kubínska Hoľa H1
503 509540 Dolný Kubín 812340 Malý Bysterec H1
503 509540 Dolný Kubín 812463 Medzihradné H1
503 509540 Dolný Kubín 838241 Mokraď H1
503 509540 Dolný Kubín 838250 Mokradská Hoľa H1
503 509540 Dolný Kubín 857785 Srňacie H1
503 509540 Dolný Kubín 812331 Veľký Bysterec H1
503 509540 Dolný Kubín 812404 Záskalie H1
503 509671 Horná Lehota 817210 Horná Lehota H1
503 509701 Istebné 821390 Istebné H1
503 509710 Jasenová 822345 Jasenová H1
503 509744 Kraľovany 828220 Kraľovany H1
503 509761 Krivá 829072 Krivá H1
503 509787 Leštiny 831484 Leštiny H1
503 509825 Malatiná 835391 Malatiná H1
503 509833 Medzibrodie nad Oravou 836613 Medzibrodie nad Oravou H2
503 509922 Oravská Poruba 844144 Poruba-Geceľ H4
503 509922 Oravská Poruba 844152 Zábrež H4
503 509957 Oravský Podzámok 811599 Dolná Lehota H1
503 509957 Oravský Podzámok 844209 Oravský Podzámok H1
503 509965 Osádka 844438 Osádka H1
503 509973 Párnica 845388 Párnica H1
503 509990 Pokryváč 847861 Pokryváč H1
503 510009 Pribiš 849715 Pribiš H2
503 510017 Pucov 850454 Pucov H2
503 510041 Sedliacka Dubová 854701 Sedliacka Dubová H1
503 510165 Veličná 867608 Revišné H1
503 510165 Veličná 867616 Veličná H1
503 510181 Vyšný Kubín 871541 Vyšný Kubín H1
503 510254 Žaškov 874027 Žaškov H1
503 510211 Zázrivá 872806 Zázrivá H1
504 509175 Dolný Vadičov 812561 Dolný Vadičov H2
504 509205 Horný Vadičov 818526 Horný Vadičov H2
504 509205 Horný Vadičov 875236 Prostredný Vadičov H2
504 509256 Kysucké Nové Mesto 807117 Budatínska Lehota H3
504 509256 Kysucké Nové Mesto 830283 Kysucké Nové Mesto H3
504 509256 Kysucké Nové Mesto 844811 Oškerda H3
504 509264 Kysucký Lieskovec 830381 Kysucký Lieskovec H3
504 509272 Lodno 832987 Lodno H2
504 509281 Lopušné Pažite 833126 Lopušné Pažite H3
504 509302 Nesluša 839728 Nesluša H2
504 509329 Ochodnica 843229 Ochodnica H3
504 509370 Povina 849057 Povina H2
504 580791 Radoľa 850977 Radoľa H3
504 509426 Rudina 853291 Rudina H4
504 509434 Rudinka 853305 Rudinka H4
504 509442 Rudinská 853356 Rudinská H2
504 509469 Snežnica 856908 Snežnica H3
505 510271 Beňadiková 802573 Beňadiková H2
505 510319 Bobrovček 803227 Bobrovček H1
505 510327 Bobrovec 803235 Bobrovec H1
505 510335 Bobrovník 803243 Bobrovník H2
505 510351 Bukovina 807401 Bukovina H2
505 510386 Demänovská Dolina 810304 Demänovská Dolina H1
505 510408 Dúbrava 813401 Dúbrava H1
505 510416 Galovany 814628 Galovany H2
505 510424 Gôtovany 815250 Gôtovany H2
505 510459 Huty 820563 Huty H1
505 510467 Hybe 820610 Hybe H1
505 556807 Ižipovce 821519 Ižipovce H1
505 510505 Jakubovany 821900 Jakubovany H1
505 510513 Jalovec 821969 Jalovec H1
505 510521 Jamník 822019 Jamník H1
505 507393 Konská 826138 Konská H1
505 510564 Kráľova Lehota 828173 Kráľova Lehota H1
505 510572 Kvačany 830097 Dlhá Lúka H1
505 510572 Kvačany 830101 Kvačany H1
505 510581 Lazisko 830895 Lazisko H1
505 510602 Liptovská Anna 832391 Liptovská Anna H1
505 510611 Liptovská Kokava 832405 Liptovská Kokava H1
505 558281 Liptovská Porúbka 832448 Liptovská Porúbka H1
505 510653 Liptovská Sielnica 832499 Liptovská Mara H1
505 510653 Liptovská Sielnica 832472 Liptovská Sielnica H1
505 510653 Liptovská Sielnica 832481 Parížovce H1
505 510653 Liptovská Sielnica 950092 Sestrč H1
505 510688 Liptovské Beharovce 832545 Liptovské Beharovce H1
505 510696 Liptovské Kľačany 832553 Liptovské Kľačany H1
505 510700 Liptovské Matiašovce 832561 Liptovské Matiašovce H1
505 510726 Liptovský Hrádok 812714 Dovalovo H1
505 510726 Liptovský Hrádok 832618 Liptovský Hrádok H1
505 510734 Liptovský Ján 832677 Liptovský Ján H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 802638 Benice H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 803286 Bodice H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 810282 Demänová H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 821179 Iľanovo H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 832782 Liptovská Ondrašová H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 832707 Liptovský Mikuláš H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 843385 Okoličné H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 832766 Palúdzka H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 847054 Ploštín H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 851892 Ráztoky H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 882011 Svätý Štefan H1
505 510751 Liptovský Ondrej 832839 Liptovský Ondrej H1
505 580287 Liptovský Peter 832855 Liptovský Peter H2
505 510777 Liptovský Trnovec 802727 Beňušovce H1
505 510777 Liptovský Trnovec 832863 Liptovský Trnovec H1
505 510793 Ľubeľa 833266 Kráľovská Ľubeľa H1
505 510793 Ľubeľa 833274 Zemianska Ľubeľa H1
505 510831 Malatíny 835412 Malatíny H2
505 510840 Malé Borové 835498 Malé Borové H1
505 510858 Malužiná 835820 Malužiná H1
505 510874 Nižná Boca 840785 Nižná Boca H1
505 510904 Partizánska Ľupča 845400 Partizánska Ľupča H1
505 510912 Pavčina Lehota 845671 Pavčina Lehota H1
505 510921 Pavlova Ves 845728 Babky H1
505 510921 Pavlova Ves 845710 Pavlova Ves H1
505 510947 Podtureň 847721 Podtureň H2
505 510963 Pribylina 849774 Pribylina H1
505 510971 Prosiek 850292 Prosiek H1
505 511013 Smrečany 856886 Smrečany H1
505 511048 Svätý Kríž 859656 Svätý Kríž H2
505 511072 Trstené 865494 Trstené H2
505 511099 Uhorská Ves 866351 Uhorská Ves H1
505 511099 Uhorská Ves 866369 Vislavce H1
505 511111 Vavrišovo 867501 Vavrišovo H1
505 511129 Važec 867527 Važec H1
505 511137 Veľké Borové 867969 Veľké Borové H1
505 511145 Veterná Poruba 869252 Veterná Poruba H1
505 511153 Vlachy 869821 Krmeš H2
505 511153 Vlachy 857254 Sokolče H2
505 511153 Vlachy 869830 Vlachy H2
505 511153 Vlachy 869848 Vlašky H2
505 511170 Východná 870862 Východná H1
505 511188 Vyšná Boca 871184 Vyšná Boca H1
505 511196 Závažná Poruba 872644 Závažná Poruba H1
505 511200 Žiar 874353 Žiar H1
506 512052 Belá-Dulice 802328 Belá H1
506 512052 Belá-Dulice 813575 Dulice H1
506 512061 Benice 802654 Benice S3
506 512079 Blatnica 803103 Blatnica H1
506 512133 Bystrička 807664 Bystrička H1
506 512150 Ďanová 810061 Ďanová S3
506 512168 Diaková 810690 Diaková S5
506 512206 Dolný Kalník 812307 Dolný Kalník S5
506 512214 Dražkovce 812820 Dražkovce S6
506 512257 Folkušová 814369 Folkušová H1
506 512290 Horný Kalník 818399 Horný Kalník S5
506 512346 Karlová 823601 Karlová S3
506 512354 Kláštor pod Znievom 824089 Kláštor pod Znievom H1
506 512354 Kláštor pod Znievom 830879 Lazany H1
506 512371 Košťany nad Turcom 827711 Košťany nad Turcom S3
506 512389 Krpeľany 829412 Krpeľany H1
506 512397 Laskár 830658 Laskár S1
506 512397 Laskár 867268 Valentová S1
506 512419 Ležiachov 831972 Ležiachov S3
506 512435 Lipovec 832341 Lipovec H1
506 512036 Martin 836168 Martin H1
506 512036 Martin 849839 Priekopa H1
506 512036 Martin 836273 Tomčany H1
506 512036 Martin 872407 Záturčie H1
506 512478 Necpaly 839400 Necpaly H1
506 512486 Nolčovo 841218 Nolčovo H1
506 512508 Podhradie 826154 Konské H1
506 512508 Podhradie 847381 Podhradie nad Váhom H1
506 512524 Príbovce 849731 Príbovce S5
506 512541 Rakovo 851574 Rakovo S3
506 512567 Ratkovo 851787 Ratkovo H4
506 512583 Sklabiňa 855812 Sklabiňa H2
506 512591 Sklabinský Podzámok 855847 Sklabinský Podzámok H1
506 512613 Slovany 856487 Slovany H1
506 512630 Socovce 857203 Socovce S5
506 512648 Sučany 859371 Sučany H1
506 512656 Šútovo 862347 Šútovo H1
506 512664 Trebostovo 864315 Trebostovo H1
506 512672 Trnovo 865435 Trnovo H1
506 512681 Turany 865788 Turany H1
506 512702 Turčianska Štiavnička 865851 Turčianska Štiavnička H2
506 545961 Turčianske Jaseno 817988 Turčianske Jaseno H1
506 512711 Turčianske Kľačany 865869 Turčianske Kľačany H1
506 512737 Turčiansky Ďur 865907 Turčiansky Ďur S3
506 512753 Turčiansky Peter 865931 Turčiansky Peter H2
506 512761 Valča 867250 Valča H1
506 512796 Vrícko 870633 Vrícko H1
506 557358 Vrútky 870650 Vrútky H1
506 512834 Žabokreky 873926 Žabokreky S3
506 512818 Záborie 871672 Záborie H2
507 509558 Babín 800317 Babín H1
507 509566 Beňadovo 802590 Beňadovo H1
507 509582 Bobrov 803219 Bobrov H2
507 509591 Breza 806404 Breza H1
507 509680 Hruštín 820024 Hruštín H1
507 509680 Hruštín 867357 Vaňovka H1
507 509728 Klin 824364 Klin H1
507 509779 Krušetnica 829587 Krušetnica H1
507 509809 Lokca 833011 Lokca H1
507 509817 Lomná 833053 Lomná H1
507 509850 Mútne 838837 Mútne H1
507 509868 Námestovo 839345 Námestovo H1
507 509868 Námestovo 839361 Námestovské Pilsko H1
507 509868 Námestovo 839353 Slanica H1
507 509884 Novoť 842877 Novoť H1
507 509892 Oravská Jasenica 844047 Oravská Jasenica H1
507 509906 Oravská Lesná 844110 Oravská Lesná H1
507 509914 Oravská Polhora 844128 Oravská Polhora H1
507 509931 Oravské Veselé 844179 Oravské Veselé H1
507 510025 Rabča 850772 Rabča H1
507 510033 Rabčice 850811 Rabčice H1
507 510050 Sihelné 855405 Sihelné H1
507 510092 Ťapešovo 862509 Ťapešovo H1
507 510149 Vasiľov 867471 Vasiľov H1
507 510157 Vavrečka 867489 Vavrečka H1
507 510203 Zákamenné 871940 Zákamenné H1
507 510246 Zubrohlava 873683 Zubrohlava H1
508 510301 Bešeňová 802816 Bešeňová H2
508 510441 Hubová 820075 Hubová H1
508 507300 Ivachnová 821403 Ivachnová H4
508 510530 Kalameny 822981 Kalameny H1
508 510548 Komjatná 826081 Komjatná H1
508 510599 Likavka 832171 Likavka H1
508 510629 Liptovská Lúžna 832413 Liptovská Lúžna H1
508 510637 Liptovská Osada 832430 Liptovská Osada H1
508 510661 Liptovská Štiavnica 832502 Liptovská Štiavnica H1
508 510670 Liptovská Teplá 832511 Liptovská Teplá H2
508 510670 Liptovská Teplá 832529 Madočany H2
508 510718 Liptovské Revúce 832596 Liptovské Revúce H1
508 511005 Liptovské Sliače 856410 Liptovské Sliače H1
508 510742 Liptovský Michal 832693 Liptovský Michal H4
508 510785 Lisková 832871 Lisková H1
508 510807 Ľubochňa 833509 Ľubochňa H1
508 510815 Lúčky 834017 Lúčky H1
508 510823 Ludrová 834084 Ludrová H2
508 510866 Martinček 836338 Martinček H1
508 510955 Potok 848719 Potok H2
508 510998 Ružomberok 819221 Hrboltová H1
508 510998 Ružomberok 853801 Ružomberok H1
508 511030 Stankovany 857823 Stankovany H1
508 511056 Štiavnička 861201 Štiavnička H4
508 511064 Švošov 862444 Švošov H1
508 507407 Turík 865991 Turík H1
508 511102 Valaská Dubová 867233 Valaská Dubová H1
509 512044 Abramová 800091 Abramová H1
509 512044 Abramová 847909 Polerieka H1
509 512087 Blažovce 803146 Blažovce O1/2
509 512095 Bodorová 803308 Bodorová O1/3
509 512095 Bodorová 803316 Kevice O1/3
509 512109 Borcová 803669 Borcová O2
509 512117 Brieštie 806935 Brieštie H1
509 512125 Budiš 807222 Budiš H2
509 512141 Čremošné 809951 Čremošné H1
509 512222 Dubové 813362 Dubové H2
509 512265 Háj 815381 Háj O1/2
509 512273 Horná Štubňa 817708 Horná Štubňa H1
509 512303 Ivančiná 813982 Dvorec nad Turcom O1/3
509 512303 Ivančiná 821411 Ivančiná O1/3
509 512311 Jasenovo 822396 Jasenovo H2
509 512320 Jazernica 822566 Jazernica O1/3
509 512338 Kaľamenová 822973 Kaľamenová O1/1
509 512427 Liešno 832073 Liešno O1/2
509 512443 Malý Čepčín 835846 Malý Čepčín O1/2
509 512451 Moškovec 838560 Moškovec O1/2
509 512460 Mošovce 838578 Mošovce H1
509 512494 Ondrašová 843822 Ondrašová H1
509 512559 Rakša 851582 Rakša H2
509 512575 Rudno 853526 Rudno O1/1
509 512605 Sklené 855863 Sklené H2
509 512621 Slovenské Pravno 856649 Slovenské Pravno H2
509 512699 Turček 865826 Dolný Turček H1
509 512699 Turček 865834 Horný Turček H1
509 512729 Turčianske Teplice 810746 Diviaky O1/2
509 512729 Turčianske Teplice 811874 Dolná Štubňa O1/2
509 512729 Turčianske Teplice 865877 Turčianske Teplice O1/2
509 512729 Turčianske Teplice 865923 Turčiansky Michal O1/2
509 512788 Veľký Čepčín 868922 Veľký Čepčín O1/2
510 509604 Brezovica 806838 Brezovica H1
510 518719 Čimhová 809870 Čimhová H1
510 509655 Habovka 815322 Habovka H1
510 509663 Hladovka 816159 Hladovka H1
510 509795 Liesek 832022 Liesek H1
510 509876 Nižná 840777 Nižná H1
510 509876 Nižná 873004 Zemianska Dedina H1
510 509949 Oravský Biely Potok 844195 Oravský Biely Potok H1
510 509981 Podbiel 847101 Podbiel H1
510 510084 Štefanov nad Oravou 861090 Dolný Štefanov H1
510 510084 Štefanov nad Oravou 861103 Horný Štefanov H1
510 510076 Suchá Hora 859401 Suchá Hora H1
510 510106 Trstená 866571 Oravské Hámre H1
510 510106 Trstená 866580 Osada H1
510 510106 Trstená 865478 Trstená H1
510 510106 Trstená 866563 Ústie nad Priehradou H1
510 510114 Tvrdošín 828386 Krásna Hôrka H1
510 510114 Tvrdošín 866172 Medvedie pri Tvrdošíne H1
510 510114 Tvrdošín 869694 Oravice H1
510 510114 Tvrdošín 866181 Tvrdošín H1
510 510173 Vitanová 950106 Tichá dolina H1
510 510173 Vitanová 869708 Vitanová H1
510 510190 Zábiedovo 871648 Zábiedovo H1
510 510238 Zuberec 873659 Zuberec H1
511 517429 Belá 802336 Belá H1
511 547522 Bitarová 803014 Bitarová S5
511 547557 Brezany 806412 Brezany S1
511 517470 Čičmany 809519 Čičmany H1
511 517488 Divina 810835 Divina H3
511 517496 Divinka 810851 Divinka H3
511 517500 Dlhé Pole 811041 Dlhé Pole H2
511 517518 Dolná Tižina 811904 Dolná Tižina H1
511 517526 Dolný Hričov 812277 Dolný Hričov S3
511 517526 Dolný Hričov 845892 Peklina S3
511 557986 Ďurčiná 813851 Ďurčiná H1
511 517542 Fačkov 814181 Fačkov H1
511 517551 Gbeľany 814679 Gbeľany S5
511 517577 Hôrky 817139 Hôrky S1
511 517593 Horný Hričov 818381 Horný Hričov S1
511 547590 Hričovské Podhradie 819271 Hričovské Podhradie H3
511 517640 Jasenové 822388 Jasenové H2
511 517658 Kamenná Poruba 823449 Kamenná Poruba H1
511 557994 Kľače 824003 Kľače H4
511 517682 Konská 826146 Konská H4
511 517704 Kotrčiná Lúčka 827762 Kotrčiná Lúčka H3
511 517712 Krasňany 828459 Krasňany H1
511 517721 Kunerad 829838 Kunerad H1
511 517739 Lietava 832111 Lietava H4
511 557935 Lietavská Lúčka 832138 Lietavská Lúčka S3
511 517755 Lietavská Svinná-Babkov 800376 Babkov H2
511 517755 Lietavská Svinná-Babkov 832162 Lietavská Svinná H2
511 517763 Lutiše 834319 Lutiše H2
511 517771 Lysica 834581 Lysica H2
511 517780 Malá Čierna 834980 Malá Čierna H2
511 517801 Mojš 838187 Mojš S6
511 517828 Nededza 839442 Nededza H4
511 558168 Nezbudská Lúčka 867438 Nezbudská Lúčka H1
511 547611 Ovčiarsko 844837 Ovčiarsko H4
511 547620 Paština Závada 845647 Paština Závada H3
511 517879 Podhorie 847356 Podhorie H2
511 557960 Porúbka 832146 Porúbka H3
511 517917 Rajec 851221 Rajec H1
511 517925 Rajecká Lesná 851230 Rajecká Lesná H1
511 517933 Rajecké Teplice 848123 Poluvsie nad Rajčankou H1
511 517933 Rajecké Teplice 851256 Rajecké Teplice H1
511 517941 Rosina 852767 Rosina S1
511 517950 Stráňavy 858781 Stráňavy H1
511 517968 Stránske 858838 Stránske H1
511 517976 Stráža 858862 Stráža H3
511 517984 Strečno 858943 Strečno H2
511 581712 Šuja 861804 Šuja H4
511 518000 Svederník 859681 Svederník H3
511 518034 Teplička nad Váhom 862754 Teplička nad Váhom S5
511 518042 Terchová 817783 Horná Tižina H1
511 518042 Terchová 863041 Terchová H1
511 518051 Turie 865982 Turie H1
511 518069 Varín 867446 Varín H2
511 518077 Veľká Čierna 867667 Veľká Čierna H4
511 518093 Višňové 869651 Višňové H1
511 518131 Zbyňov 872989 Zbyňov H4
511 517402 Žilina 800759 Bánová S1
511 517402 Žilina 806951 Brodno S3
511 517402 Žilina 874825 Budatín S5
511 517402 Žilina 807753 Bytčica S1
511 517402 Žilina 838195 Mojšova Lúčka S1
511 517402 Žilina 849031 Považský Chlmec S5
511 517402 Žilina 858897 Strážov S3
511 517402 Žilina 865371 Trnové S1
511 517402 Žilina 870307 Vranie S3
511 517402 Žilina 871737 Zádubnie S3
511 517402 Žilina 872377 Zástranie S3
511 517402 Žilina 874876 Závodie S5
511 517402 Žilina 874604 Žilina S1
511 517402 Žilina 874906 Žilinská Lehota S5
601 508454 Badín 800473 Badín H1
601 508471 Baláže 800619 Baláže H1
601 508438 Banská Bystrica 801062 Banská Bystrica H2
601 508438 Banská Bystrica 801453 Kostiviarska H2
601 508438 Banská Bystrica 801381 Kremnička H2
601 508438 Banská Bystrica 801283 Podlavice H2
601 508438 Banská Bystrica 801241 Radvaň H2
601 508438 Banská Bystrica 801402 Šalková H2
601 508438 Banská Bystrica 801101 Sásová H2
601 508438 Banská Bystrica 801411 Senica H2
601 508438 Banská Bystrica 866423 Uľanka H2
601 508675 Brusno 819671 Brusno H1
601 508519 Čerín 808334 Čačín O4/1
601 508519 Čerín 809284 Čerín O4/1
601 508543 Dolná Mičiná 811718 Dolná Mičiná O4/1
601 508551 Dolný Harmanec 812251 Dolný Harmanec H1
601 508560 Donovaly 812641 Donovaly H1
601 508586 Dúbravica 813443 Dúbravica H4
601 508594 Harmanec 815799 Harmanec H1
601 508616 Hiadeľ 816124 Hiadeľ H1
601 508632 Horná Mičiná 817457 Horná Mičiná H4
601 508641 Horné Pršany 818160 Horné Pršany H1
601 508659 Hrochoť 819603 Hrochoť H1
601 580236 Hronsek 819743 Hronsek O4/1
601 508713 Kordíky 826260 Kordíky H1
601 508721 Králiky 828084 Králiky H1
601 557277 Kynceľová 801429 Kynceľová O4/1
601 508748 Ľubietová 833339 Ľubietová H1
601 508756 Lučatín 833657 Lučatín H3
601 580244 Malachov 801372 Malachov H2
601 508764 Medzibrod 836605 Medzibrod H2
601 508781 Môlča 838306 Môlča H3
601 508799 Moštenica 838586 Moštenica H1
601 508802 Motyčky 838659 Motyčky H1
601 557285 Nemce 801437 Nemce H4
601 508837 Oravce 844021 Oravce H3
601 508861 Podkonice 847411 Podkonice H1
601 508896 Pohronský Bukovec 847836 Pohronský Bukovec H1
601 508918 Poniky 848158 Poniky H2
601 508926 Povrazník 849073 Povrazník H1
601 508942 Priechod 849782 Priechod H3
601 508969 Riečka 852236 Riečka H1
601 508977 Sebedín-Bečov 854468 Bečov O4/1
601 508977 Sebedín-Bečov 854476 Sebedín O4/1
601 508985 Selce 854794 Selce H2
601 509001 Slovenská Ľupča 856525 Slovenská Ľupča H4
601 509035 Špania Dolina 861057 Špania Dolina H1
601 509019 Staré Hory 858447 Staré Hory H1
601 509027 Strelníky 859052 Strelníky H1
601 509060 Tajov 862487 Tajov H1
601 557269 Turecká 858455 Turecká H1
601 557293 Vlkanová 869899 Vlkanová O4/1
602 516601 Baďan 800465 Baďan O4/1
602 516601 Baďan 824062 Klastava O4/1
602 516627 Banská Belá 801038 Banská Belá H3
602 516643 Banská Štiavnica 800708 Banky H2
602 516643 Banská Štiavnica 801470 Banská Štiavnica H2
602 516651 Banský Studenec 801658 Banský Studenec H2
602 516678 Beluj 802492 Beluj H4
602 516716 Dekýš 810231 Dekýš H3
602 516856 Ilija 821225 Ilija H2
602 516953 Kozelník 827878 Kozelník H3
602 517071 Močiar 837989 Močiar H2
602 517160 Počúvadlo 847089 Počúvadlo H2
602 517143 Podhorie 847330 Teplá H2
602 517143 Podhorie 847348 Žakýl H2
602 517178 Prenčov 849448 Prenčov H3
602 517283 Štiavnické Bane 861197 Štiavnické Bane H1
602 516597 Svätý Anton 800210 Svätý Anton H3
602 517372 Vysoká 870901 Vysoká H2
603 508446 Bacúch 800384 Bacúch H1
603 508462 Beňuš 802689 Beňuš H1
603 508489 Braväcovo 806145 Braväcovo H1
603 508497 Brezno 806528 Brezno H1
603 557251 Bystrá 839159 Bystrá H1
603 508527 Čierny Balog 809713 Čierny Balog H1
603 508535 Dolná Lehota 811572 Dolná Lehota H1
603 508578 Drábsko 812722 Drábsko H1
603 508608 Heľpa 816019 Heľpa H1
603 508624 Horná Lehota 817201 Horná Lehota H1
603 508667 Hronec 819662 Hronec H1
603 508691 Jarabá 822213 Jarabá H1
603 508705 Jasenie 822302 Jasenie H1
603 508730 Lom nad Rimavicou 833045 Lom nad Rimavicou H1
603 508772 Michalová 836907 Michalová H1
603 508811 Mýto pod Ďumbierom 839175 Mýto pod Ďumbierom H1
603 508829 Nemecká 839591 Nemecká H2
603 508845 Osrblie 844519 Osrblie H1
603 508853 Podbrezová 847216 Podbrezová H2
603 508870 Pohorelá 847798 Pohorelá H1
603 508888 Pohronská Polhora 847828 Pohronská Polhora H1
603 508900 Polomka 848051 Polomka H1
603 508934 Predajná 849413 Predajná H1
603 508951 Ráztoka 851884 Ráztoka H1
603 508993 Sihla 855413 Sihla H1
603 509043 Šumiac 861871 Šumiac H1
603 509051 Telgárt 862436 Telgárt H1
603 509086 Valaská 866792 Valaská H1
603 509094 Vaľkovňa 867314 Vaľkovňa H1
603 509124 Závadka nad Hronom 872563 Závadka nad Hronom H1
604 518263 Detva 810363 Detva H2
604 518271 Detvianska Huta 810550 Detvianska Huta H1
604 518379 Dúbravy 813478 Dúbravy O4/1
604 518450 Horný Tisovník 812552 Dolný Tisovník H2
604 518450 Horný Tisovník 818453 Horný Tisovník H2
604 518468 Hriňová 819298 Hriňová H1
604 518492 Klokoč 824437 Klokoč H2
604 580520 Korytárky 829081 Korytárky H4
604 518549 Kriváň 829099 Kriváň O4/1
604 511510 Látky 830747 Látky H1
604 511731 Podkriváň 847500 Podkriváň H3
604 518794 Slatinské Lazy 856142 Slatinské Lazy H4
604 518816 Stará Huta 857971 Stará Huta H1
604 518824 Stožok 858757 Stožok O4/1
604 518921 Vígľaš 869350 Vígľaš O4/1
604 518930 Vígľašská Huta-Kalinka 869431 Vígľašská Huta-Kalinka H1
605 518212 Bzovík 807893 Bzovík O1/3
605 518247 Čabradský Vrbovok 808318 Čabradský Vrbovok O1/2
605 518255 Čekovce 809047 Čekovce O1/1
605 518239 Cerovo 808032 Cerovo O1/1
605 518280 Devičie 810622 Devičie O1/1
605 518301 Dolné Mladonice 812056 Dolné Mladonice O1/1
605 518310 Dolný Badín 812226 Dolný Badín O1/1
605 518336 Domaníky 812587 Domaníky O1/3
605 518344 Drážovce 812871 Drážovce O2
605 518352 Drienovo 812943 Drienovo O1/2
605 518387 Dudince 813532 Dudince O2
605 518387 Dudince 813559 Merovce O2
605 518409 Hontianske Moravce 816914 Kostolné Moravce O4/1
605 518409 Hontianske Moravce 816922 Opatové Moravce O4/1
605 518417 Hontianske Nemce 816931 Hontianske Nemce O1/2
605 518417 Hontianske Nemce 816957 Rakovec O1/2
605 518417 Hontianske Nemce 855588 Sitnianska Lehôtka O1/2
605 518425 Hontianske Tesáre 800457 Báčovce O2
605 518425 Hontianske Tesáre 860875 Dolné Šipice O2
605 518425 Hontianske Tesáre 814083 Dvorníky O2
605 518425 Hontianske Tesáre 816973 Hontianske Tesáre O2
605 518425 Hontianske Tesáre 860867 Horné Šipice O2
605 518433 Horné Mladonice 818011 Horné Mladonice O1/1
605 518441 Horný Badín 818321 Horný Badín O1/1
605 518484 Jalšovík 822001 Jalšovík O1/2
605 518514 Kozí Vrbovok 827886 Kozí Vrbovok O1/1
605 518531 Kráľovce-Krnišov 828246 Kráľovce O1/1
605 518531 Kráľovce-Krnišov 828254 Krnišov O1/1
605 518557 Krupina 829498 Krupina O1/1
605 518565 Lackov 830429 Lackov O1/1
605 518573 Ladzany 830551 Ladzany O1/2
605 518603 Lišov 832880 Lišov O1/3
605 518611 Litava 832928 Litava O1/1
605 518646 Medovarce 836486 Medovarce O1/3
605 518701 Rykynčice 854191 Dolné Rykynčice O1/2
605 518701 Rykynčice 854204 Horné Rykynčice O1/2
605 518735 Sebechleby 854506 Sebechleby O2
605 518743 Selce 854832 Selce O1/2
605 518751 Senohrad 855201 Senohrad H2
605 518832 Sudince 859389 Sudince O1/3
605 518841 Súdovce 859397 Súdovce O1/3
605 518867 Terany 862789 Dolné Terany O2
605 518867 Terany 862797 Horné Terany O2
605 518883 Trpín 865451 Trpín O1/2
605 518905 Uňatín 866482 Uňatín O1/2
605 518956 Zemiansky Vrbovok 873136 Zemiansky Vrbovok O1/1
605 518999 Žibritov 874558 Žibritov H4
606 511226 Ábelová 800015 Ábelová H4
606 511226 Ábelová 834637 Madačka H4
606 511226 Ábelová 839451 Nedelište H4
606 511234 Belina 802450 Belina O4/1
606 557315 Biskupice 802999 Biskupice O4/1
606 511251 Boľkovce 803642 Boľkovce O4/1
606 511277 Budiná 807176 Budiná H2
606 558273 Bulhary 807427 Bulhary O4/1
606 511293 Buzitka 807508 Buzitka O4/1
606 511323 Čakanovce 808601 Čakanovce O4/1
606 511331 Čamovce 808733 Čamovce O4/1
606 511358 Divín 810789 Divín H3
606 511366 Dobroč 811254 Dobroč H3
606 511391 Fiľakovo 814296 Fiľakovo O4/1
606 511404 Fiľakovské Kováče 814334 Fiľakovské Kováče O4/1
606 557331 Gregorova Vieska 815276 Gregorova Vieska O4/1
606 511421 Halič 815501 Halič O4/1
606 511439 Holiša 816850 Holiša O4/1
606 511463 Jelšovec 822736 Jelšovec O4/1
606 511480 Kalonda 823171 Kalonda O4/1
606 511374 Kotmanová 811301 Kotmanová H3
606 511528 Lehôtka 831204 Lehôtka O4/1
606 511536 Lentvora 831361 Lentvora H4
606 511544 Lipovany 832286 Lipovany O4/1
606 511552 Lovinobaňa 833215 Lovinobaňa O4/1
606 511552 Lovinobaňa 866261 Uderiná O4/1
606 511561 Ľuboreč 833541 Ľuboreč O4/1
606 511218 Lučenec 833673 Lučenec O4/1
606 511218 Lučenec 833754 Opatová O4/1
606 511579 Lupoč 834254 Lupoč O4/1
606 511609 Mašková 836362 Mašková O4/1
606 580309 Mikušovce 833797 Mikušovce O4/1
606 511625 Mučín 838691 Mučín O4/1
606 511641 Mýtna 839108 Mýtna H3
606 511668 Nitra nad Ipľom 840572 Nitra nad Ipľom O4/1
606 511676 Nové Hony 842010 Nové Hony O4/1
606 511692 Panické Dravce 845299 Panické Dravce O4/1
606 511706 Píla 846619 Píla H3
606 511714 Pinciná 846660 Pinciná O4/1
606 511722 Pleš 846899 Pleš O4/1
606 511749 Podrečany 847682 Podrečany O4/1
606 511757 Polichno 847968 Polichno H2
606 511773 Praha 849111 Praha O4/1
606 511781 Prša 850322 Prša O4/1
606 511790 Radzovce 851191 Radzovce O4/1
606 511803 Rapovce 851655 Rapovce O4/1
606 511811 Ratka 851728 Ratka O4/1
606 511838 Ružiná 853780 Ružiná O4/1
606 511854 Šávoľ 860697 Šávoľ O4/1
606 511862 Šiatorská Bukovinka 860786 Šiatorská Bukovinka H3
606 511871 Šíd 860824 Šíd H3
606 511846 Stará Halič 857939 Stará Halič O4/1
606 511897 Šurice 862258 Šurice O4/1
606 511901 Točnica 863424 Točnica O4/1
606 511919 Tomášovce 863505 Tomášovce O4/1
606 511927 Trebeľovce 838764 Muľka O4/1
606 511927 Trebeľovce 864161 Trebeľovce O4/1
606 557340 Trenč 864358 Trenč O4/1
606 511943 Tuhár 865575 Tuhár H3
606 511994 Veľká nad Ipľom 867632 Veľká nad Ipľom O4/1
606 512010 Veľké Dravce 867977 Veľké Dravce O4/1
606 512010 Veľké Dravce 950041 Záložná O4/1
606 557307 Vidiná 869261 Vidiná O4/1
607 511269 Breznička 806480 Breznička O2
607 511340 České Brezovo 809462 České Brezovo H3
607 511340 České Brezovo 867331 Vaľkovo H3
607 511315 Cinobaňa 808211 Cinobaňa H3
607 511315 Cinobaňa 865974 Turíčky H3
607 557323 Ďubákovo 813125 Ďubákovo H1
607 511447 Hradište 818984 Hradište H3
607 514900 Hrnčiarska Ves 819514 Pondelok O1/3
607 514900 Hrnčiarska Ves 819531 Veľká Suchá O1/3
607 514918 Hrnčiarske Zalužany 819549 Hrnčiarske Zalužany O2
607 511471 Kalinovo 823058 Hrabovo O2
607 511471 Kalinovo 823066 Kalinovo O2
607 511498 Kokava nad Rimavicou 825298 Kokava nad Rimavicou H2
607 511501 Krná 829226 Krná H2
607 511595 Málinec 821357 Ipeľský Potok H3
607 511595 Málinec 835773 Málinec H3
607 511617 Mládzovo 837695 Mládzovo O1/3
607 511684 Ozdín 807656 Bystrička O1/3
607 511684 Ozdín 844853 Ozdín O1/3
607 511765 Poltár 848077 Poltár O1/3
607 511765 Poltár 848093 Slaná Lehota O1/3
607 511765 Poltár 848107 Zelené O1/3
607 511820 Rovňany 852821 Rovňany O2
607 515515 Selce 854808 Selce H3
607 511889 Šoltýska 861006 Šoltýska H1
607 515591 Sušany 859613 Sušany O1/3
607 511978 Uhorské 866377 Uhorské O1/3
607 580317 Utekáč 825344 Utekáč H1
607 512001 Veľká Ves 867900 Veľká Ves O2
607 582051 Zlatno 809489 Zlatno H3
608 514977 Chvalová 821055 Chvalová O4/1
608 525774 Chyžné 821110 Chyžné H1
608 514675 Držkovce 813117 Držkovce O4/1
608 514721 Gemer 814865 Gemer O4/1
608 514756 Gemerská Ves 814954 Gemerská Ves O4/1
608 525677 Gemerské Teplice 814997 Gemerský Milhosť O4/1
608 525677 Gemerské Teplice 815004 Jelšavská Teplica O4/1
608 525685 Gemerský Sad 815039 Mikolčany O4/1
608 525685 Gemerský Sad 815047 Nováčany O4/1
608 514896 Hrlica 819468 Hrlica H3
608 525766 Hucín 820091 Hucín O4/1
608 525791 Jelšava 822698 Jelšava H3
608 525812 Kameňany 823252 Kameňany O4/1
608 515574 Leváre 859044 Strelnice O4/1
608 515159 Levkuška 831841 Levkuška O4/1
608 525901 Licince 831999 Licince O4/1
608 525928 Lubeník 833291 Lubeník H3
608 525944 Magnezitovce 834696 Kopráš H3
608 525944 Magnezitovce 834700 Mníšany H3
608 580384 Mokrá Lúka 838233 Mokrá Lúka H2
608 525987 Muráň 838772 Muráň H1
608 525995 Muránska Dlhá Lúka 838799 Muránska Dlhá Lúka H2
608 526002 Muránska Huta 838802 Muránska Huta H1
608 526011 Muránska Lehota 838811 Muránska Lehota H2
608 526029 Muránska Zdychava 838829 Muránska Zdychava H1
608 526037 Nandraž 839370 Nandraž H3
608 515256 Otročok 844829 Otročok O4/1
608 515302 Ploské 847020 Ploské H3
608 515311 Polina 847984 Polina O4/1
608 526100 Prihradzany 850225 Prihradzany O4/1
608 526118 Rákoš 851281 Rákoš H3
608 515361 Rašice 851698 Rašice O4/1
608 515370 Ratková 851752 Ratková H3
608 515370 Ratková 851761 Repištia H3
608 515400 Ratkovské Bystré 851825 Filier H1
608 515400 Ratkovské Bystré 851833 Ratkovské Bystré H1
608 526142 Revúca 852104 Revúca H1
608 526142 Revúca 852228 Revúčka H1
608 526151 Revúcka Lehota 852210 Revúcka Lehota H4
608 515507 Rybník 854166 Brusník H3
608 515507 Rybník 854182 Rybník nad Turcom H3
608 557820 Sása 851809 Sása H3
608 526258 Sirk 855545 Sirk H3
608 526304 Šivetice 860981 Šivetice O4/1
608 515523 Skerešovo 855804 Skerešovo O4/1
608 515612 Tornaľa 802280 Behynce O4/1
608 515612 Tornaľa 858498 Starňa O4/1
608 515612 Tornaľa 860123 Tornaľa O4/1
608 515612 Tornaľa 860131 Železné O4/1
608 526321 Turčok 865940 Turčok H3
608 515761 Višňové 869643 Višňové O4/1
608 515833 Žiar 874361 Žiar O4/1
609 557757 Abovce 800040 Abovce O4/1
609 514489 Babinec 800350 Babinec O1/2
609 514501 Barca 801691 Barca O1/3
609 514519 Bátka 802191 Bátka O3
609 514535 Belín 802433 Belín O3
609 514543 Blhovce 803171 Blhovce H3
609 514551 Bottovo 803961 Bottovo O3
609 514586 Budikovany 807141 Budikovany O1/1
609 514594 Cakov 807982 Cakov O2
609 514608 Čerenčany 809268 Čerenčany O4/1
609 514951 Chanava 820644 Chanava O4/1
609 514969 Chrámec 820911 Chrámec O1/3
609 514616 Čierny Potok 809811 Čierny Potok O1/1
609 514624 Číž 809900 Číž O2
609 514632 Dolné Zahorany 812196 Dolné Zahorany O1/2
609 514641 Dražice 812811 Dražice O2
609 514659 Drienčany 812889 Drienčany O1/1
609 514659 Drienčany 812897 Papča O1/1
609 514667 Drňa 813052 Drňa H3
609 514683 Dubno 813281 Dubno O1/1
609 514691 Dubovec 813389 Dubovec O4/1
609 557919 Dulovo 802204 Dulovo O1/3
609 514713 Figa 814229 Figa O1/3
609 514730 Gemerček 814881 Gemerček O1/3
609 514764 Gemerské Dechtáre 814971 Gemerské Dechtáre H3
609 557889 Gemerské Michalovce 814989 Gemerské Michalovce O1/2
609 514781 Gemerský Jablonec 815021 Gemerský Jablonec O1/2
609 514799 Gortva 815225 Bizovo O1/2
609 514799 Gortva 815233 Čenice O1/2
609 514799 Gortva 815217 Gortva O1/2
609 514811 Hajnáčka 815411 Hajnáčka H3
609 514829 Hnúšťa 804011 Brádno H3
609 514829 Hnúšťa 815349 Hačava H3
609 514829 Hnúšťa 816515 Hnúšťa H3
609 514829 Hnúšťa 848026 Polom H3
609 514837 Hodejov 816558 Hodejov O1/2
609 514845 Hodejovec 816566 Hodejovec O1/2
609 514853 Horné Zahorany 818291 Horné Zahorany O1/2
609 514861 Hostice 818615 Hostice O1/2
609 514870 Hostišovce 818658 Hostišovce O1/1
609 514888 Hrachovo 819051 Hrachovo O2
609 514926 Hrušovo 819999 Hrušovo H3
609 514926 Hrušovo 820008 Ostrany H3
609 514926 Hrušovo 820016 Striežovce H3
609 514934 Hubovo 820083 Hubovo O1/1
609 514942 Husiná 820491 Husiná O1/2
609 514985 Ivanice 821420 Ivanice O2
609 514993 Janice 822035 Janice O1/2
609 515001 Jesenské 822795 Jesenské O1/3
609 515019 Jestice 822817 Jestice H3
609 515027 Kaloša 823180 Kaloša O1/2
609 515035 Kesovce 823805 Dimitrij O1/3
609 515035 Kesovce 823791 Kesovce O1/3
609 515043 Klenovec 824224 Klenovec H1
609 515051 Kociha 825026 Kociha O1/3
609 515060 Konrádovce 826120 Konrádovce H3
609 515078 Kráľ 828076 Kráľ O1/3
609 515086 Kraskovo 828378 Kraskovo O1/2
609 515094 Krokava 829277 Krokava H1
609 515108 Kružno 829676 Kružno O4/1
609 515116 Kyjatice 830232 Kyjatice H3
609 515124 Lehota nad Rimavicou 831166 Rimavica H3
609 515124 Lehota nad Rimavicou 831158 Rimavská Lehota H3
609 515132 Lenartovce 831336 Lenartovce O4/1
609 515141 Lenka 831352 Lenka O4/1
609 515167 Lipovec 832359 Lipovec H3
609 515175 Lukovištia 834203 Lukovištia O1/2
609 515183 Martinová 836346 Martinová O3
609 515205 Neporadza 839680 Neporadza O1/2
609 557790 Nižný Skálnik 868647 Nižný Skálnik O4/1
609 515230 Nová Bašta 841447 Nová Bašta O1/3
609 515248 Orávka 844039 Orávka O3
609 515264 Ožďany 844918 Ožďany O1/3
609 515272 Padarovce 844969 Padarovce O1/3
609 515281 Pavlovce 845736 Pavlovce O3
609 515299 Petrovce 846074 Petrovce H3
609 515337 Poproč 848484 Poproč H3
609 515345 Potok 848727 Potok H3
609 515353 Radnovce 850900 Radnovce O1/3
609 557854 Rakytník 866628 Rakytník O2
609 515388 Ratkovská Lehota 851795 Ratkovská Lehota H3
609 515396 Ratkovská Suchá 851817 Ratkovská Suchá H3
609 557765 Riečka 852244 Riečka O4/1
609 515426 Rimavská Baňa 852384 Rimavská Baňa H3
609 515442 Rimavská Seč 852414 Rimavská Seč O2
609 514462 Rimavská Sobota 800601 Bakta O2
609 514462 Rimavská Sobota 813940 Dúžava O2
609 514462 Rimavská Sobota 838161 Mojín O2
609 514462 Rimavská Sobota 840874 Nižná Pokoradz O2
609 514462 Rimavská Sobota 852422 Rimavská Sobota O2
609 514462 Rimavská Sobota 852473 Tomášová O2
609 514462 Rimavská Sobota 871265 Vyšná Pokoradz O2
609 515451 Rimavské Brezovo 852597 Rimavské Brezovo H3
609 515469 Rimavské Janovce 852635 Rimavské Janovce O1/3
609 557811 Rimavské Zalužany 852643 Príboj H3
609 557811 Rimavské Zalužany 852651 Rimavské Zalužany O1/3
609 515485 Rovné 852830 Ratkovská Zdychava H3
609 515485 Rovné 852848 Rovné H3
609 515493 Rumince 853569 Rumince O2
609 515621 Šimonovce 860832 Šimonovce O4/1
609 515639 Širkovce 860921 Širkovce O3
609 515531 Slizké 856461 Slizké O1/1
609 515647 Španie Pole 861065 Španie Pole O1/1
609 515540 Stará Bašta 857858 Stará Bašta O1/2
609 515566 Stránska 858811 Stránska O1/3
609 515655 Štrkovec 861421 Štrkovec O3
609 515582 Studená 859281 Studená O2
609 515604 Sútor 859621 Sútor O1/3
609 515663 Tachty 862452 Tachty O1/2
609 515671 Teplý Vrch 862771 Teplý Vrch O1/2
609 515680 Tisovec 852406 Rimavská Píla H1
609 515680 Tisovec 863220 Tisovec H1
609 515698 Tomášovce 863513 Tomášovce O2
609 515701 Uzovská Panica 866644 Uzovská Panica O2
609 515795 Valice 841056 Nižné Valice O1/2
609 515710 Včelince 867543 Včelince O4/1
609 515728 Večelkov 867551 Večelkov O1/2
609 515736 Veľké Teriakovce 868639 Malé Teriakovce O1/3
609 515736 Veľké Teriakovce 868663 Veľké Teriakovce O1/3
609 515736 Veľké Teriakovce 868671 Vrbovce nad Rimavou O1/3
609 515744 Veľký Blh 868906 Nižný Blh O2
609 515744 Veľký Blh 868892 Vyšný Blh O2
609 515752 Vieska nad Blhom 869309 Vieska nad Blhom O3
609 515779 Vlkyňa 869953 Vlkyňa O2
609 557901 Vyšné Valice 871460 Gregorovce O1/2
609 557901 Vyšné Valice 871478 Vyšné Valice O1/2
609 515809 Vyšný Skálnik 871591 Vyšný Skálnik O1/3
609 557927 Zacharovce 871851 Zacharovce O2
609 515817 Zádor 871729 Zádor O2
609 515841 Žíp 874914 Žíp O2
610 515868 Balog nad Ipľom 800635 Balog nad Ipľom O4/1
610 515876 Bátorová 802212 Bátorová O2
610 515884 Brusník 807010 Brusník O1/1
610 515892 Bušince 807451 Bušince O4/1
610 515906 Čebovce 808971 Čebovce O1/2
610 515914 Čeláre 809110 Čeláre O1/3
610 515922 Čelovce 809161 Čelovce O1/1
610 515931 Červeňany 809365 Červeňany H3
610 516058 Chrastince 820946 Chrastince O4/1
610 516066 Chrťany 821012 Chrťany O1/2
610 515949 Dačov Lom 810037 Dolný Dačov Lom O1/1
610 515949 Dačov Lom 810002 Horný Dačov Lom O1/1
610 515957 Dolinka 811513 Dolinka O4/1
610 515965 Dolná Strehová 811785 Dolná Strehová O1/3
610 515973 Dolné Plachtince 812111 Dolné Plachtince O4/1
610 515981 Dolné Strháre 812153 Dolné Strháre O2
610 515981 Dolné Strháre 854816 Selce O2
610 515990 Ďurkovce 813931 Ďurkovce O1/3
610 516007 Glabušovce 815152 Glabušovce O1/2
610 516015 Horná Strehová 817597 Horná Strehová O1/2
610 516023 Horné Plachtince 818143 Horné Plachtince H3
610 516031 Horné Strháre 818232 Horné Strháre O1/2
610 516040 Hrušov 819883 Hrušov O1/1
610 516074 Ipeľské Predmostie 821292 Ipeľské Predmostie O2
610 516082 Kamenné Kosihy 823473 Kamenné Kosihy O4/1
610 516091 Kiarov 823945 Kiarov O3
610 516104 Kleňany 824135 Kleňany O1/3
610 516112 Koláre 825689 Koláre O4/1
610 516121 Kosihovce 826561 Kosihovce O1/3
610 516139 Kosihy nad Ipľom 826570 Kosihy nad Ipľom O4/1
610 516147 Kováčovce 827801 Kováčovce O2
610 516155 Lesenice 831395 Lesenice O4/1
610 516163 Ľuboriečka 833568 Ľuboriečka O1/3
610 516171 Malá Čalomija 834963 Malá Čalomija O4/1
610 558206 Malé Straciny 835692 Malé Straciny O2
610 516198 Malé Zlievce 835757 Malé Zlievce O2
610 558192 Malý Krtíš 835889 Malý Krtíš O4/1
610 516210 Modrý Kameň 838128 Modrý Kameň O1/1
610 516228 Muľa 838756 Muľa O2
610 516236 Nenince 839655 Nenince O4/1
610 516244 Nová Ves 841927 Nová Ves O2
610 516252 Obeckov 843024 Obeckov O4/1
610 516261 Olováry 843687 Olováry O1/3
610 516279 Opatovská Nová Ves 843903 Opatovská Nová Ves O2
610 516287 Opava 843962 Opava O1/1
610 516295 Pôtor 848751 Pôtor O2
610 516295 Pôtor 848786 Žihľava O2
610 516309 Pravica 849324 Pravica H3
610 516317 Príbelce 849634 Dolné Príbelce O2
610 516317 Príbelce 849642 Horné Príbelce O2
610 516333 Sečianky 854522 Sečianky O4/1
610 516341 Seľany 854786 Seľany O1/3
610 516368 Senné 849723 Príboj O1/1
610 516368 Senné 855162 Senné O1/1
610 516431 Širákov 860913 Širákov O1/2
610 516376 Sklabiná 855839 Sklabiná O4/1
610 516384 Slovenské Ďarmoty 856592 Slovenské Ďarmoty O2
610 516392 Slovenské Kľačany 856606 Slovenské Kľačany O1/3
610 516406 Stredné Plachtince 859001 Stredné Plachtince O1/2
610 516414 Sucháň 859478 Sucháň O1/1
610 516422 Suché Brezovo 859508 Suché Brezovo O1/1
610 516449 Šuľa 861812 Šuľa H3
610 516457 Trebušovce 864323 Trebušovce O4/1
610 516465 Veľká Čalomija 867641 Veľká Čalomija O4/1
610 516473 Veľká Ves nad Ipľom 867918 Veľká Ves nad Ipľom O4/1
610 558214 Veľké Straciny 868612 Veľké Straciny O2
610 516490 Veľké Zlievce 868833 Veľké Zlievce O2
610 515850 Veľký Krtíš 869058 Veľký Krtíš O4/1
610 516503 Veľký Lom 869147 Veľký Lom O1/1
610 516511 Vieska 869295 Vieska O4/1
610 516520 Vinica 869465 Vinica O4/1
610 516538 Vrbovka 870617 Vrbovka O3
610 516546 Záhorce 871770 Záhorce O4/1
610 516554 Závada 872440 Závada O1/2
610 516571 Želovce 874302 Želovce O4/1
610 516562 Zombor 873608 Zombor O3
611 518166 Babiná 800333 Babiná O4/1
611 518174 Bacúrov 800392 Bacúrov O4/1
611 518191 Breziny 806447 Breziny O4/1
611 518204 Budča 807125 Budča O4/1
611 518221 Bzovská Lehôtka 807915 Bzovská Lehôtka O4/1
611 518298 Dobrá Niva 811190 Dobrá Niva O4/1
611 518361 Dubové 813371 Dubové H4
611 518476 Hronská Breznica 819760 Hronská Breznica H3
611 518506 Kováčová 827771 Kováčová O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831441 Lažteky O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831433 Lešť I O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 991911 Lešť II O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831450 Podjavorie I O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 991929 Podjavorie II O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831468 Vidov Vrch O4/1
611 558133 Lieskovec 832057 Lieskovec O4/1
611 558087 Lukavica 834131 Lukavica O4/1
611 518654 Michalková 836877 Michalková H2
611 518662 Očová 843156 Očová H1
611 518671 Ostrá Lúka 844527 Ostrá Lúka O4/1
611 518689 Pliešovce 846988 Pliešovce H2
611 518689 Pliešovce 871915 Zaježová H2
611 518697 Podzámčok 847780 Podzámčok H3
611 518727 Sása 854417 Sása O4/1
611 518760 Sielnica 855391 Sielnica H2
611 518808 Sliač 856291 Hájniky O4/1
611 518808 Sliač 856304 Rybáre O4/1
611 518808 Sliač 854361 Sampor O4/1
611 518875 Tŕnie 865311 Budička H4
611 518875 Tŕnie 865338 Kašova Lehôtka H4
611 518875 Tŕnie 865346 Tŕnie H4
611 518891 Turová 866024 Turová O4/1
611 581585 Veľká Lúka 867845 Veľká Lúka O4/1
611 518981 Železná Breznica 874205 Železná Breznica H2
611 518158 Zvolen 828157 Kráľová H4
611 518158 Zvolen 834181 Lukové H4
611 518158 Zvolen 873845 Môťová H4
611 518158 Zvolen 873594 Zolná H4
611 518158 Zvolen 873705 Zvolen H4
611 518972 Zvolenská Slatina 856088 Slatinka H4
611 518972 Zvolenská Slatina 873900 Zvolenská Slatina H4
612 581607 Brehy 806188 Brehy H3
612 516759 Hodruša-Hámre 801461 Banská Hodruša H3
612 516759 Hodruša-Hámre 811971 Dolné Hámre H3
612 516759 Hodruša-Hámre 826189 Kopanice H3
612 516805 Horné Hámre 817881 Horné Hámre H3
612 516813 Hrabičov 818763 Hrabičov H3
612 516830 Hronský Beňadik 819816 Hronský Beňadik O4/1
612 516830 Hronský Beňadik 850403 Psiare O4/1
612 516902 Kľak 824038 Kľak H1
612 517062 Malá Lehota 835102 Malá Lehota H3
612 517097 Nová Baňa 841251 Nová Baňa H3
612 580546 Orovnica 844411 Orovnica H3
612 517119 Ostrý Grúň 844624 Ostrý Grúň H1
612 517127 Píla 846651 Píla H2
612 517232 Rudno nad Hronom 853534 Rudno nad Hronom H3
612 517291 Tekovská Breznica 862606 Tekovská Breznica H3
612 517330 Veľká Lehota 867772 Veľká Lehota H2
612 517348 Veľké Pole 868248 Veľké Pole H2
612 517356 Voznica 870170 Voznica H3
612 517381 Žarnovica 852091 Revištské Podzámčie H3
612 517381 Žarnovica 874001 Žarnovica H3
612 517381 Žarnovica 874019 Žarnovická Huta H3
612 517399 Župkov 875066 Župkov H3
613 516660 Bartošova Lehôtka 802107 Bartošova Lehôtka H3
613 516708 Bzenica 807419 Bukovina H3
613 516708 Bzenica 807761 Bzenica H3
613 516724 Dolná Trnávka 811921 Dolná Trnávka O4/1
613 516732 Dolná Ves 811939 Dolná Ves H3
613 516741 Dolná Ždaňa 811947 Dolná Ždaňa O4/1
613 516767 Hliník nad Hronom 816191 Hliník nad Hronom O4/1
613 581747 Horná Ves 817830 Horná Ves H3
613 516791 Horná Ždaňa 817848 Horná Ždaňa H4
613 516821 Hronská Dúbrava 819786 Hronská Dúbrava H3
613 516848 Ihráč 821152 Ihráč H1
613 516872 Janova Lehota 822124 Janova Lehota H2
613 516881 Jastrabá 822485 Jastrabá O4/1
613 516937 Kopernica 826227 Kopernica H2
613 516945 Kosorín 826588 Kosorín H2
613 516961 Krahule 827932 Krahule H1
613 516970 Kremnica 828882 Kremnica H1
613 516988 Kremnické Bane 829021 Kremnické Bane H1
613 516996 Kunešov 829854 Kunešov H1
613 599328 Ladomerská Vieska 830518 Ladomer H3
613 599328 Ladomerská Vieska 877689 Vieska H3
613 517011 Lehôtka pod Brehmi 831212 Lehôtka pod Brehmi O4/1
613 517020 Lovča 833169 Lovča O4/1
613 517038 Lovčica-Trubín 833177 Lovčica O4/1
613 517038 Lovčica-Trubín 865567 Trubín O4/1
613 517046 Lúčky 834033 Lúčky H1
613 599336 Lutila 834262 Lutila H3
613 517089 Nevoľné 839868 Nevoľné H1
613 517135 Pitelová 846724 Pitelová O4/1
613 517186 Prestavlky 817791 Horná Trnávka O4/1
613 517186 Prestavlky 849499 Prestavlky O4/1
613 517194 Prochot 850276 Prochot H1
613 517216 Repište 852031 Repište H3
613 517241 Sklené Teplice 855871 Sklené Teplice H3
613 517259 Slaská 856045 Slaská H2
613 517267 Stará Kremnička 858048 Stará Kremnička O4/1
613 517313 Trnavá Hora 821942 Jalná H3
613 517313 Trnavá Hora 823996 Kľačany H3
613 517313 Trnavá Hora 865265 Trnavá Hora H3
613 517364 Vyhne 870846 Vyhne H3
613 516589 Žiar nad Hronom 874515 Horné Opatovce O4/1
613 516589 Žiar nad Hronom 860654 Šášovské Podhradie O4/1
613 516589 Žiar nad Hronom 874370 Žiar nad Hronom O4/1
701 519014 Abrahámovce 800066 Abrahámovce O4/2
701 519022 Andrejová 800201 Andrejová O4/2
701 519006 Bardejov 801712 Bardejov O4/2
701 519006 Bardejov 802077 Bardejovská Nová Ves O4/2
701 519006 Bardejov 810886 Dlhá Lúka O4/2
701 519049 Bartošovce 802115 Bartošovce O4/2
701 519057 Becherov 802298 Becherov O4/2
701 519065 Beloveža 802484 Beloveža O4/2
701 519073 Bogliarka 803375 Bogliarka H3
701 519081 Brezov 806731 Brezov O4/2
701 519090 Brezovka 806871 Brezovka O4/2
701 519103 Buclovany 807061 Buclovany O4/2
701 519286 Chmeľová 820725 Chmeľová O4/2
701 519111 Cigeľka 808172 Cigeľka H2
701 519138 Dubinné 813133 Dubinné O4/2
701 519154 Frička 814385 Frička H2
701 519162 Fričkovce 814393 Fričkovce H2
701 519171 Gaboltov 814474 Gaboltov H4
701 519189 Gerlachov 815071 Gerlachov O4/2
701 519201 Hankovce 815721 Hankovce O4/2
701 519219 Harhaj 815772 Harhaj O4/2
701 519227 Hažlín 815985 Hažlín O4/2
701 519235 Hertník 816108 Hertník H1
701 519243 Hervartov 816116 Hervartov H3
701 519251 Hrabovec 818844 Hrabovec O4/2
701 519260 Hrabské 818887 Hrabské H3
701 519278 Hutka 820539 Hutka O4/2
701 519294 Janovce 822167 Janovce O4/2
701 519308 Jedlinka 822574 Jedlinka O4/2
701 519324 Kľušov 824925 Kľušov O4/2
701 519341 Kobyly 824992 Kobyly O4/2
701 519359 Kochanovce 825115 Kochanovce O4/2
701 519367 Komárov 826031 Komárov O4/2
701 519375 Koprivnica 826251 Koprivnica O4/2
701 519383 Kožany 827894 Kožany O4/2
701 519405 Krivé 829145 Krivé O4/2
701 519413 Kríže 829170 Kríže H1
701 519421 Kružlov 829625 Kružlov H3
701 519430 Kučín 829757 Kučín O4/2
701 519456 Kurima 829919 Kurima O4/2
701 519464 Kurov 829943 Kurov H4
701 519472 Lascov 830640 Lascov O4/2
701 519481 Lenartov 831328 Lenartov H2
701 519499 Lipová 832260 Lipová O4/2
701 519502 Livov 832961 Livov H1
701 519511 Livovská Huta 832979 Livovská Huta H1
701 519529 Lopúchov 833118 Lopúchov O4/2
701 519545 Lukavica 834149 Lukavica O4/2
701 519553 Lukov 834165 Lukov H2
701 519553 Lukov 834173 Venécia H2
701 519570 Malcov 835447 Malcov H4
701 519588 Marhaň 836061 Marhaň O4/2
701 519600 Mikulášová 837521 Mikulášová O4/2
701 519618 Mokroluh 838276 Mokroluh O4/2
701 519626 Nemcovce 839493 Nemcovce O4/2
701 519634 Nižná Polianka 840882 Nižná Polianka O4/2
701 519642 Nižná Voľa 840971 Nižná Voľa H3
701 519669 Nižný Tvarožec 841196 Nižný Tvarožec H2
701 519677 Oľšavce 843695 Oľšavce O4/2
701 519685 Ondavka 843806 Ondavka O4/2
701 519693 Ortuťová 844420 Ortuťová H3
701 519707 Osikov 844454 Osikov O4/2
701 519715 Petrová 845981 Petrová H2
701 519723 Poliakovce 847917 Poliakovce H3
701 519731 Porúbka 848654 Porúbka O4/2
701 519936 Raslavice 841021 Nižné Raslavice O4/2
701 519936 Raslavice 871419 Vyšné Raslavice O4/2
701 519740 Regetovka 851949 Regetovka H2
701 519758 Rešov 852066 Rešov O4/2
701 519766 Richvald 852376 Richvald O4/2
701 519774 Rokytov 852759 Rokytov O4/2
701 519847 Šarišské Čierne 860506 Šarišské Čierne O4/2
701 519855 Šašová 860638 Šašová O4/2
701 519863 Šiba 860816 Šiba H2
701 519782 Smilno 856703 Smilno O4/2
701 519791 Snakov 856894 Snakov H2
701 519804 Stebnícka Huta 858684 Stebnícka Huta H3
701 519812 Stebník 858692 Stebník H3
701 519821 Stuľany 859311 Stuľany O4/2
701 519839 Sveržov 859711 Sveržov O4/2
701 519871 Tarnov 862517 Tarnov O4/2
701 519880 Tročany 865443 Tročany O4/2
701 518964 Vaniškovce 867349 Vaniškovce O4/2
701 519901 Varadka 867373 Varadka H4
701 519910 Vyšná Polianka 871273 Vyšná Polianka H4
701 519928 Vyšná Voľa 871362 Vyšná Voľa O4/2
701 519944 Vyšný Kručov 871532 Vyšný Kručov O4/2
701 519952 Vyšný Tvarožec 871613 Vyšný Tvarožec H2
701 519961 Zborov 872881 Zborov O4/2
701 519979 Zlaté 873349 Zlaté H4
702 520012 Adidovce 800155 Adidovce H3
702 520021 Baškovce 802140 Baškovce O4/2
702 520055 Brekov 806196 Brekov O4/2
702 520063 Brestov 806218 Brestov H3
702 520110 Černina 809322 Černina O4/2
702 520268 Chlmec 820687 Chlmec O4/2
702 520152 Dedačov 810134 Dedačov H3
702 559644 Gruzovce 856568 Gruzovce O4/2
702 520195 Hankovce 815730 Hankovce O4/2
702 559598 Hažín nad Cirochou 823317 Hažín nad Cirochou O4/2
702 520225 Hrabovec nad Laborcom 818852 Hrabovec nad Laborcom H3
702 520233 Hrubov 819859 Hrubov H3
702 520241 Hudcovce 820105 Hudcovce O4/2
702 520004 Humenné 820121 Humenné O4/2
702 520276 Jabloň 821551 Jabloň O4/2
702 520292 Jankovce 822086 Jankovce O4/2
702 559547 Jasenov 822329 Jasenov O4/2
702 520331 Kamenica nad Cirochou 823325 Kamenica nad Cirochou O4/2
702 520349 Kamienka 823503 Kamienka O4/2
702 520357 Karná 823627 Karná O4/2
702 520373 Kochanovce 825123 Kochanovce nad Laborcom O4/2
702 528803 Košarovce 826871 Košarovce O4/2
702 520403 Koškovce 827681 Koškovce H3
702 582140 Lackovce 830445 Lackovce O4/2
702 520446 Lieskovec 832065 Lieskovec O4/2
702 520454 Ľubiša 833495 Ľubiša O4/2
702 520462 Lukačovce 834122 Lukačovce O4/2
702 559652 Maškovce 871494 Maškovce H3
702 520497 Modra nad Cirochou 838063 Modra nad Cirochou O4/2
702 520501 Myslina 839027 Myslina O4/2
702 520527 Nechválova Polianka 839485 Nechválova Polianka H3
702 520535 Nižná Jablonka 840807 Nižná Jablonka O4/2
702 528897 Nižná Sitnica 840904 Nižná Sitnica O4/2
702 520543 Nižné Ladičkovce 840980 Nižné Ladičkovce O4/2
702 520560 Ohradzany 843199 Ohradzany O4/2
702 528951 Pakostov 844985 Pakostov H3
702 520624 Papín 845311 Papín O4/2
702 520667 Porúbka 848662 Porúbka O4/2
702 529010 Prituľany 850250 Prituľany H3
702 520683 Ptičie 850438 Ptičie O4/2
702 529061 Rohožník 852724 Rohožník O4/2
702 520250 Rokytov pri Humennom 820369 Humenský Rokytov O4/2
702 520250 Rokytov pri Humennom 872962 Zbudský Rokytov O4/2
702 520721 Rovné 852856 Rovné O4/2
702 529087 Ruská Kajňa 853615 Ruská Kajňa H3
702 529095 Ruská Poruba 853631 Ruská Poruba H3
702 520772 Slovenská Volová 856576 Slovenská Volová O4/2
702 520781 Slovenské Krivé 856614 Slovenské Krivé O4/2
702 559636 Sopkovce 843202 Sopkovce O4/2
702 520896 Topoľovka 863971 Topoľovka O4/2
702 520900 Turcovce 865818 Turcovce H3
702 520926 Udavské 866253 Udavské O4/2
702 518638 Valaškovce (vojenský obvod) 992160 Valaškovce-Juh H3
702 518638 Valaškovce (vojenský obvod) 879703 Valaškovce-Sever H3
702 518638 Valaškovce (vojenský obvod) 992151 Valaškovce-Stred H3
702 520977 Veľopolie 869201 Veľopolie O4/2
702 520985 Víťazovce 869732 Víťazovce O4/2
702 521019 Vyšná Jablonka 871206 Vyšná Jablonka H3
702 529249 Vyšná Sitnica 871303 Vyšná Sitnica H3
702 521027 Vyšné Ladičkovce 871371 Vyšné Ladičkovce H3
702 521035 Vyšný Hrušov 871508 Vyšný Hrušov O4/2
702 529273 Závada 872466 Závada H3
702 521043 Závadka 872491 Závadka O4/2
702 521086 Zbudské Dlhé 872954 Zbudské Dlhé H3
702 521116 Zubné 873675 Zubné H3
703 523399 Abrahámovce 800074 Abrahámovce H1
703 523411 Bušovce 807478 Bušovce H2
703 523429 Červený Kláštor 809446 Červený Kláštor H3
703 523461 Havka 815951 Havka H1
703 523470 Holumnica 816884 Holumnica H2
703 523500 Hradisko 818941 Hradisko H1
703 523526 Huncovce 820385 Huncovce H2
703 523534 Ihľany 821136 Majerka H1
703 523534 Ihľany 821144 Stotince H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 822558 Blažov H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991856 Ihla H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991830 Levočská Dolina H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991937 Ľubické Kúpele H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991848 Sypková H1
703 523569 Jezersko 822833 Jezersko H1
703 523577 Jurské 822922 Jurské H1
703 523585 Kežmarok 823813 Kežmarok H2
703 523607 Krížová Ves 829196 Krížová Ves H2
703 523615 Lechnica 831239 Lechnica H2
703 523623 Lendak 831344 Lendak H1
703 523682 Ľubica 833312 Ľubica H1
703 523674 Majere 834734 Majere H4
703 559938 Malá Franková 835005 Malá Franková H1
703 581241 Malý Slavkov 835901 Malý Slavkov H1
703 523712 Matiašovce 836401 Matiašovce H2
703 523739 Mlynčeky 837750 Mlynčeky H2
703 523771 Osturňa 844641 Osturňa H1
703 523780 Podhorany 847305 Podhorany H2
703 523798 Rakúsy 851612 Rakúsy H1
703 523801 Reľov 815373 Hágy H1
703 523801 Reľov 851973 Reľov H1
703 523810 Slovenská Ves 856550 Slovenská Ves H1
703 523828 Spišská Belá 857378 Spišská Belá H2
703 523828 Spišská Belá 858871 Strážky H2
703 523836 Spišská Stará Ves 834416 Lysá nad Dunajcom H4
703 523836 Spišská Stará Ves 857581 Spišská Stará Ves H4
703 523861 Spišské Hanušovce 857629 Spišské Hanušovce H1
703 523887 Stará Lesná 858081 Stará Lesná H1
703 523909 Stráne pod Tatrami 858803 Stráne pod Tatrami H1
703 523976 Toporec 863998 Toporec H1
703 523984 Tvarožná 866156 Tvarožná H1
703 523992 Veľká Franková 867705 Veľká Franková H1
703 524000 Veľká Lomnica 867837 Veľká Lomnica H2
703 524042 Vlková 869929 Vlková H1
703 524051 Vlkovce 869937 Vlkovce H1
703 524069 Vojňany 870048 Vojňany H1
703 524077 Vrbov 870447 Vrbov H1
703 524085 Výborná 870765 Výborná H1
703 524123 Žakovce 873951 Žakovce H1
703 524115 Zálesie 872296 Zálesie H1
704 526371 Baldovce 800627 Baldovce S5
704 526380 Beharovce 802263 Beharovce S5
704 526401 Bijacovce 802930 Bijacovce H2
704 526410 Brutovce 807028 Brutovce H1
704 526428 Buglovce 807290 Buglovce S5
704 526452 Dlhé Stráže 811149 Dlhé Stráže H2
704 526461 Doľany 811491 Doľany H2
704 526479 Domaňovce 812625 Domaňovce S5
704 526487 Dravce 812803 Dravce H2
704 526495 Dúbrava 813435 Dúbrava H1
704 526517 Granč-Petrovce 815268 Granč-Petrovce S5
704 526525 Harakovce 815764 Harakovce H1
704 543179 Jablonov 821713 Jablonov H2
704 543225 Klčov 824127 Klčov H2
704 581640 Korytné 847879 Korytné H3
704 543276 Kurimany 829927 Kurimany S3
704 543292 Levoča 831859 Levoča H2
704 543292 Levoča 872458 Závada H2
704 543314 Lúčka 834009 Lúčka H2
704 543381 Nemešany 839621 Nemešany S5
704 543390 Nižné Repaše 841030 Nižné Repaše H1
704 543420 Oľšavica 843709 Oľšavica H1
704 543446 Ordzovany 844225 Ordzovany H1
704 543454 Pavľany 845680 Pavľany H1
704 543462 Poľanovce 847887 Poľanovce H1
704 543471 Pongrácovce 848131 Pongrácovce H2
704 543578 Spišské Podhradie 823660 Katúň S3
704 543578 Spišské Podhradie 857645 Spišské Podhradie S5
704 543608 Spišský Hrhov 857726 Spišský Hrhov S5
704 543624 Spišský Štvrtok 857777 Spišský Štvrtok H2
704 543641 Studenec 859290 Studenec H2
704 543675 Torysky 864021 Torysky H1
704 543691 Uloža 866466 Uloža H1
704 526606 Vyšné Repaše 871435 Vyšné Repaše H1
704 526614 Vyšný Slavkov 871605 Vyšný Slavkov H1
705 520071 Brestov nad Laborcom 806234 Brestov nad Laborcom O1/1
705 520098 Čabalovce 808288 Čabalovce H3
705 520101 Čabiny 808300 Čabiny O1/1
705 520128 Čertižné 809349 Čertižné H4
705 520187 Habura 815331 Habura H4
705 520314 Kalinov 823031 Kalinov H4
705 520411 Krásny Brod 828769 Krásny Brod O1/1
705 520471 Medzilaborce 803723 Borov H3
705 520471 Medzilaborce 836621 Medzilaborce H3
705 520471 Medzilaborce 836630 Vydraň H3
705 520519 Ňagov 839248 Ňagov H3
705 520578 Oľka 843661 Krivá Oľka H3
705 520578 Oľka 843679 Nižná Oľka H3
705 520586 Oľšinkov 843741 Oľšinkov H3
705 520616 Palota 845256 Palota H4
705 520691 Radvaň nad Laborcom 851167 Radvaň nad Laborcom O1/1
705 520705 Repejov 852015 Repejov H3
705 559610 Rokytovce 828785 Rokytovce H3
705 520713 Roškovce 852775 Roškovce H3
705 520853 Sukov 859532 Sukov H3
705 520861 Svetlice 859729 Svetlice H3
705 520951 Valentovce 867276 Valentovce O1/1
705 520993 Volica 870137 Volica O1/2
705 521001 Výrava 870871 Výrava H3
705 521060 Zbojné 872857 Zbojné O1/1
705 521078 Zbudská Belá 872946 Zbudská Belá O1/1
706 523402 Batizovce 802174 Batizovce H1
706 523437 Gánovce 814652 Filice H1
706 523437 Gánovce 814661 Gánovce H1
706 523445 Gerlachov 815098 Gerlachov H1
706 523488 Hôrka 817040 Hôrka H2
706 523496 Hozelec 818721 Hozelec H1
706 523518 Hranovnica 819131 Hranovnica H1
706 523542 Jánovce 822183 Jánovce H2
706 523542 Jánovce 822191 Machalovce H2
706 523593 Kravany 828807 Kravany H1
706 523631 Liptovská Teplička 832537 Liptovská Teplička H1
706 523658 Lučivná 833959 Lučivná H1
706 523721 Mengusovce 836702 Mengusovce H1
706 523747 Mlynica 837784 Mlynica H1
706 523763 Nová Lesná 841820 Nová Lesná H1
706 523381 Poprad 836371 Matejovce H1
706 523381 Poprad 848174 Poprad H1
706 523381 Poprad 848221 Spišská Sobota H1
706 523381 Poprad 848298 Stráže pod Tatrami H1
706 523381 Poprad 848417 Veľká H1
706 523844 Spišská Teplica 857599 Spišská Teplica H1
706 523852 Spišské Bystré 857611 Spišské Bystré H1
706 523879 Spišský Štiavnik 857751 Spišský Štiavnik H1
706 559890 Štôla 836711 Štôla H1
706 523933 Štrba 861375 Štrba H1
706 524107 Šuňava 840963 Nižná Šuňava H1
706 524107 Šuňava 871354 Vyšná Šuňava H1
706 523950 Švábovce 862371 Švábovce H2
706 523925 Svit 859923 Svit H1
706 580368 Tatranská Javorina 874108 Tatranská Javorina H1
706 524018 Veľký Slavkov 869163 Veľký Slavkov H1
706 524026 Vernár 869228 Vernár H1
706 524034 Vikartovce 869457 Vikartovce H1
706 524093 Vydrník 870820 Vydrník H2
706 560103 Vysoké Tatry 858544 Starý Smokovec H1
706 560103 Vysoké Tatry 861405 Štrbské Pleso H1
706 560103 Vysoké Tatry 862568 Tatranská Lomnica H1
706 524131 Ždiar 874132 Ždiar H1
707 524158 Abranovce 800112 Abranovce S1
707 524174 Bajerov 800554 Bajerov H3
707 524191 Bertotovce 802743 Bertotovce S3
707 524212 Brestov 806226 Brestov S1
707 524221 Bretejovce 806382 Bretejovce S1
707 524255 Brežany 806889 Brežany H3
707 524263 Bzenov 807788 Bzenov S3
707 524271 Čelovce 809187 Čelovce S5
707 524301 Červenica 809381 Červenica H4
707 524506 Chmeľov 820709 Chmeľov S3
707 524514 Chmeľovec 820733 Chmeľovec S5
707 524549 Chmiňany 820750 Chmiňany S3
707 524522 Chminianska Nová Ves 820776 Chminianska Nová Ves S5
707 524531 Chminianske Jakubovany 820784 Chminianske Jakubovany H3
707 524336 Demjata 810347 Demjata S3
707 524352 Drienov 812927 Drienov S1
707 524361 Drienovská Nová Ves 812960 Drienovská Nová Ves S5
707 524387 Dulova Ves 813591 Dulova Ves S1
707 524395 Fintice 814351 Fintice S5
707 524409 Fričovce 814415 Fričovce H3
707 524417 Fulianka 814423 Fulianka S5
707 524425 Geraltov 815055 Geraltov S5
707 524425 Geraltov 874035 Žatkovce S3
707 524425 Geraltov 872512 Závadka S3
707 524433 Gregorovce 815284 Gregorovce S5
707 518522 Haniska 815705 Haniska S1
707 524450 Hendrichovce 816051 Hendrichovce H3
707 524468 Hermanovce 816086 Hermanovce H4
707 524476 Hrabkov 818801 Hrabkov H2
707 524581 Janov 822108 Janov S3
707 524590 Janovík 822205 Janovík S1
707 524620 Kapušany 823571 Kapušany S1
707 524638 Kendice 823775 Kendice S5
707 524646 Klenov 824143 Klenov H2
707 524654 Kojatice 825131 Kojatice S1
707 524654 Kojatice 860549 Šarišské Lužianky S3
707 524662 Kokošovce 825387 Kokošovce S5
707 524697 Krížovany 829200 Krížovany H3
707 524701 Kvačany 830119 Kvačany H3
707 524727 Lada 830461 Lada S1
707 524735 Lažany 831042 Lažany S5
707 524743 Lemešany 831298 Chabžany S1
707 524743 Lemešany 831301 Lemešany S5
707 524751 Lesíček 831409 Lesíček H2
707 524760 Ličartovce 832006 Ličartovce S5
707 559971 Lipníky 860468 Lipníky S1
707 524786 Lipovce 830453 Lačnov H1
707 524786 Lipovce 832294 Lipovce H1
707 518590 Ľubotice 833584 Ľubotice S1
707 524794 Ľubovec 833614 Ľubovec H3
707 524794 Ľubovec 833622 Ruské Pekľany H3
707 524808 Lúčina 833924 Lúčina H4
707 524841 Malý Šariš 835943 Malý Šariš S1
707 524832 Malý Slivník 835919 Malý Slivník S5
707 556823 Medzany 836524 Medzany S1
707 524867 Miklušovce 837504 Miklušovce H4
707 524883 Mirkovce 837661 Mirkovce S1
707 524905 Mošurov 838594 Mošurov S3
707 524913 Nemcovce 839507 Nemcovce S1
707 524930 Okružná 843431 Okružná H4
707 524964 Ondrašovce 843831 Ondrašovce S3
707 524999 Ovčie 844845 Ovčie H4
707 525014 Petrovany 846040 Močarmany S1
707 525014 Petrovany 846058 Petrovany S1
707 525022 Podhorany 847313 Podhorany S3
707 525031 Podhradík 847402 Podhradík H2
707 524140 Prešov 840955 Nižná Šebastová S1
707 524140 Prešov 849502 Prešov S5
707 524140 Prešov 860328 Šalgovík S1
707 524140 Prešov 857301 Solivar S1
707 525057 Proč 850268 Proč S3
707 525065 Pušovce 850748 Pušovce S3
707 525073 Radatice 850861 Radatice S5
707 525111 Rokycany 852741 Rokycany H3
707 525138 Ruská Nová Ves 853623 Ruská Nová Ves H2
707 525189 Šarišská Poruba 860476 Šarišská Poruba S5
707 525197 Šarišská Trstená 860484 Šarišská Trstená S3
707 525201 Šarišské Bohdanovce 860492 Šarišské Bohdanovce S1
707 525154 Sedlice 854719 Sedlice H4
707 525162 Seniakovce 854972 Seniakovce S1
707 525251 Šindliar 860841 Šindliar H1
707 525260 Široké 860948 Široké H2
707 525278 Štefanovce 950017 Nové H2
707 525278 Štefanovce 861120 Štefanovce H2
707 559989 Suchá Dolina 854727 Suchá Dolina S3
707 525171 Svinia 859851 Svinia S1
707 525286 Teriakovce 863084 Teriakovce S1
707 525294 Terňa 800325 Babin Potok H2
707 525294 Terňa 818950 Hradisko H2
707 525294 Terňa 863092 Terňa H2
707 525324 Trnkov 865354 Trnkov S1
707 525332 Tuhrina 865583 Tuhrina H4
707 525341 Tulčík 865613 Tulčík S3
707 525383 Varhaňovce 867411 Varhaňovce S1
707 525405 Veľký Šariš 869198 Veľký Šariš S5
707 525391 Veľký Slivník 869171 Veľký Slivník S3
707 525413 Víťaz 869724 Víťaz H2
707 525430 Vyšná Šebastová 871346 Vyšná Šebastová S1
707 525448 Záborské 871681 Záborské S1
707 525456 Záhradné 871834 Záhradné S3
707 525499 Žehňa 874159 Žehňa S1
707 525502 Žipov 874922 Žipov S3
707 525472 Zlatá Baňa 873284 Zlatá Baňa H1
707 525511 Župčany 875015 Župčany S1
708 524182 Bajerovce 800562 Bajerovce H1
708 524204 Bodovce 803324 Bodovce H2
708 524239 Brezovica 806846 Brezovica H2
708 524247 Brezovička 806862 Brezovička H2
708 524280 Červená Voda 809357 Červená Voda S1
708 524298 Červenica pri Sabinove 809403 Červenica pri Sabinove S5
708 524310 Ďačov 809993 Ďačov H4
708 524328 Daletice 810045 Daletice S5
708 524344 Drienica 812901 Drienica H2
708 524379 Dubovica 813397 Dubovica H2
708 524441 Hanigovce 815675 Hanigovce H2
708 524492 Hubošovce 820059 Hubošovce S5
708 524557 Jakovany 821853 Jakovany H4
708 524565 Jakubova Voľa 821896 Jakubova Voľa H4
708 524573 Jakubovany 821926 Jakubovany S5
708 524603 Jarovnice 822272 Jarovnice S5
708 524603 Jarovnice 838004 Močidľany S1
708 524611 Kamenica 823287 Kamenica H2
708 524671 Krásna Lúka 828394 Krásna Lúka H2
708 524689 Krivany 829137 Krivany H4
708 524778 Lipany 832219 Lipany H4
708 524816 Lúčka 833975 Lúčka H4
708 524824 Ľutina 834289 Ľutina H4
708 524875 Milpoš 837636 Milpoš H2
708 524921 Nižný Slavkov 841188 Nižný Slavkov H1
708 524948 Olejníkov 843504 Olejníkov H1
708 524956 Oľšov 843750 Oľšov H2
708 524981 Ostrovany 844608 Ostrovany S1
708 525006 Pečovská Nová Ves 845876 Pečovská Nová Ves S5
708 525049 Poloma 848034 Poloma H2
708 525081 Ratvaj 851850 Ratvaj H3
708 525090 Ražňany 851914 Ražňany S1
708 525103 Renčišov 852007 Renčišov H1
708 525120 Rožkovany 852937 Rožkovany H4
708 525146 Sabinov 844349 Orkucany S5
708 525146 Sabinov 854212 Sabinov S5
708 525146 Sabinov 854298 Zálesie NP
708 525219 Šarišské Dravce 860514 Šarišské Dravce H4
708 525235 Šarišské Michaľany 860557 Šarišské Michaľany S4
708 525243 Šarišské Sokolovce 860565 Šarišské Sokolovce H2
708 525308 Tichý Potok 863190 Tichý Potok H1
708 525316 Torysa 864005 Torysa H4
708 525359 Uzovce 866598 Uzovce S5
708 525367 Uzovské Pekľany 866661 Uzovské Pekľany H2
708 525375 Uzovský Šalgov 866679 Uzovský Šalgov H4
708 525421 Vysoká 870919 Vysoká H1
709 520039 Belá nad Cirochou 802395 Belá nad Cirochou O1/3
709 520080 Brezovec 806820 Brezovec H3
709 520136 Čukalovce 809969 Čukalovce H3
709 520161 Dlhé nad Cirochou 811033 Dlhé nad Cirochou O1/2
709 520179 Dúbrava 813427 Dúbrava O1/1
709 520209 Hostovice 818704 Hostovice H3
709 520217 Hrabová Roztoka 818810 Hrabová Roztoka O1/1
709 520284 Jalová 821951 Jalová H3
709 520322 Kalná Roztoka 823147 Kalná Roztoka H3
709 520365 Klenová 824151 Klenová O1/2
709 520381 Kolbasov 825697 Kolbasov H3
709 520390 Kolonica 825778 Kolonica O1/1
709 520438 Ladomirov 830526 Ladomirov O1/1
709 520489 Michajlov 836800 Michajlov O1/1
709 520551 Nová Sedlica 841871 Nová Sedlica H2
709 520594 Osadné 844446 Osadné H3
709 520632 Parihuzovce 845370 Parihuzovce H3
709 520641 Pčoliné 845817 Pčoliné O1/1
709 520659 Pichne 846546 Pichne O1/1
709 520675 Príslop 850241 Príslop H3
709 520730 Runina 853577 Runina H1
709 520748 Ruská Volová 853666 Ruská Volová H3
709 520764 Ruský Potok 853763 Ruský Potok H2
709 520870 Šmigovec 860999 Šmigovec O1/1
709 520802 Snina 856941 Snina O1/2
709 520829 Stakčín 810088 Dara H3
709 520829 Stakčín 844616 Ostrožnica H3
709 520829 Stakčín 853674 Ruské H3
709 520829 Stakčín 856835 Smolník nad Cirochou H3
709 520829 Stakčín 857807 Stakčín H3
709 520829 Stakčín 858471 Starina nad Cirochou H3
709 520829 Stakčín 867896 Veľká Poľana H3
709 520829 Stakčín 873691 Zvala H3
709 520811 Stakčínska Roztoka 857793 Stakčínska Roztoka H3
709 520845 Strihovce 859117 Strihovce H4
709 520888 Topoľa 863530 Topoľa H3
709 520918 Ubľa 866237 Ubľa H3
709 520934 Ulič 866440 Ulič H3
709 520942 Uličské Krivé 866458 Uličské Krivé H3
709 521051 Zboj 872849 Zboj H2
709 521108 Zemplínske Hámre 873225 Zemplínske Hámre O1/2
710 526754 Chmeľnica 820695 Chmeľnica H4
710 526673 Čirč 809896 Čirč H2
710 526681 Ďurková 813923 Ďurková H4
710 526690 Forbasy 814377 Forbasy H2
710 526703 Hajtovka 815462 Hajtovka H2
710 526711 Haligovce 815578 Haligovce H2
710 526720 Hniezdne 816418 Hniezdne H2
710 526738 Hraničné 819123 Hraničné H2
710 526746 Hromoš 819620 Hromoš H2
710 526762 Jakubany 821870 Jakubany H1
710 526771 Jarabina 822221 Jarabina H1
710 526789 Kamienka 823511 Kamienka H1
710 526797 Kolačkov 825433 Kolačkov H1
710 526801 Kremná 828874 Kremná H2
710 526819 Kyjov 830241 Kyjov H1
710 526827 Lacková 830437 Lacková H1
710 526835 Legnava 831085 Legnava H2
710 526843 Lesnica 831425 Lesnica H2
710 526851 Litmanová 832944 Litmanová H1
710 526860 Lomnička 833088 Lomnička H1
710 526878 Ľubotín 833606 Ľubotín H4
710 526886 Malý Lipník 835897 Malý Lipník H3
710 526894 Matysová 836478 Matysová H2
710 526908 Mníšek nad Popradom 837920 Mníšek nad Popradom H2
710 526908 Mníšek nad Popradom 837938 Pilhov H2
710 526916 Nižné Ružbachy 841048 Nižné Ružbachy H2
710 526924 Nová Ľubovňa 841846 Nová Ľubovňa H2
710 526932 Obručné 843075 Obručné H1
710 526941 Orlov 844365 Orlov H3
710 526959 Plaveč 846848 Plaveč H4
710 526967 Plavnica 846872 Plavnica H4
710 526975 Podolínec 847674 Podolínec H1
710 526983 Pusté Pole 850691 Pusté Pole H2
710 526991 Ruská Voľa nad Popradom 853658 Ruská Voľa nad Popradom H1
710 527033 Šambron 860361 Šambron H1
710 527041 Šarišské Jastrabie 860522 Šarišské Jastrabie H1
710 526665 Stará Ľubovňa 858099 Stará Ľubovňa H2
710 527009 Starina 858480 Starina H2
710 527017 Stráňany 858765 Stráňany H1
710 527025 Sulín 859541 Malý Sulín H3
710 527025 Sulín 859559 Veľký Sulín H3
710 527050 Údol 866318 Údol H2
710 527068 Veľká Lesná 867799 Veľká Lesná H1
710 527076 Veľký Lipník 869139 Veľký Lipník H1
710 527084 Vislanka 869589 Vislanka H2
710 527092 Vyšné Ružbachy 871451 Vyšné Ružbachy H1
711 527114 Baňa 800651 Baňa O1/1
711 527157 Breznica 806463 Breznica O1/3
711 527165 Breznička 806510 Breznička O1/1
711 527173 Brusnica 807001 Brusnica H3
711 527181 Bukovce 807320 Bukovce O1/1
711 527190 Bystrá 807567 Bystrá O1/1
711 527203 Bžany 807923 Bžany H3
711 527203 Bžany 875333 Valkov H3
711 527335 Chotča 820873 Chotča O1/2
711 527262 Duplín 813842 Duplín O1/3
711 527289 Gribov 815292 Gribov O1/1
711 527297 Havaj 815942 Havaj H3
711 527343 Jakušovce 821934 Jakušovce H3
711 527386 Kolbovce 825701 Kolbovce H3
711 527408 Korunková 826545 Korunková H3
711 527416 Kožuchovce 827916 Kožuchovce H3
711 527467 Krišľovce 829048 Krišľovce H3
711 527793 Kručov 853755 Kručov H3
711 527475 Krušinec 829595 Krušinec O1/2
711 527513 Lomné 833061 Lomné O1/1
711 527521 Makovce 834955 Makovce O1/1
711 527530 Malá Poľana 835188 Malá Poľana H3
711 527572 Miková 837512 Miková O1/1
711 527581 Miňovce 837644 Miňovce H3
711 527611 Mrázovce 838683 Mrázovce H3
711 527637 Nižná Olšava 840858 Nižná Olšava O1/1
711 527700 Oľšavka 843733 Oľšavka O1/1
711 527718 Potôčky 848701 Potôčky O1/1
711 527726 Potoky 848735 Potoky O1/1
711 527866 Šandal 860433 Šandal O1/1
711 527815 Soľník 857327 Soľník O1/1
711 527823 Staškovce 858676 Staškovce O1/2
711 527840 Stropkov 859249 Bokša O1/2
711 527840 Stropkov 859133 Stropkov O1/2
711 527912 Tisinec 863211 Tisinec O2
711 527921 Tokajík 863432 Tokajík H3
711 527939 Turany nad Ondavou 865796 Turany nad Ondavou O1/1
711 527971 Varechovce 867381 Varechovce O1/1
711 527980 Veľkrop 868841 Veľkrop O1/1
711 527998 Vislava 869597 Vislava O1/1
711 528005 Vladiča 869775 Driečna H3
711 528005 Vladiča 869791 Suchá H3
711 528005 Vladiča 869783 Vladiča H3
711 528013 Vojtovce 870099 Vojtovce H3
711 528021 Vyškovce 871141 Vyškovce O1/2
711 528048 Vyšná Olšava 871249 Vyšná Olšava O1/1
711 560073 Vyšný Hrabovec 865800 Vyšný Hrabovec H3
712 527122 Belejovce 802425 Belejovce O4/2
712 527131 Beňadikovce 802581 Beňadikovce O4/2
712 527149 Bodružal 803341 Bodružal H3
712 527211 Cernina 808008 Cernina O4/2
712 527220 Cigla 808199 Cigla O4/2
712 527238 Dlhoňa 811157 Dlhoňa H3
712 527246 Dobroslava 811351 Dobroslava O4/2
712 527254 Dubová 813311 Dubová O4/2
712 580601 Dukovce 813567 Dukovce O4/2
712 527271 Fijaš 814237 Fijaš O4/2
712 519197 Giraltovce 815136 Giraltovce O4/2
712 519197 Giraltovce 950033 Stredná hora O4/2
712 527301 Havranec 815969 Havranec H3
712 527319 Hrabovčík 818828 Hrabovčík O4/2
712 527327 Hunkovce 820393 Hunkovce H3
712 527351 Jurkova Voľa 822906 Jurkova Voľa O4/2
712 519316 Kalnište 823163 Kalnište O4/2
712 527360 Kapišová 823546 Kapišová O4/2
712 527378 Kečkovce 823759 Kečkovce O4/2
712 519332 Kobylnice 824984 Kobylnice H3
712 527394 Korejovce 826278 Korejovce H3
712 519391 Kračúnovce 827924 Kračúnovce O4/2
712 527424 Krajná Bystrá 827941 Krajná Bystrá H3
712 527432 Krajná Poľana 827959 Krajná Poľana H3
712 527441 Krajná Porúbka 827967 Krajná Porúbka H3
712 527459 Krajné Čierno 828041 Krajné Čierno H3
712 527483 Kružlová 829641 Kružlová O4/2
712 519448 Kuková 829790 Kuková O4/2
712 527491 Kurimka 829935 Kurimka O4/2
712 527505 Ladomirová 830542 Ladomirová O4/2
712 519537 Lúčka 833967 Lúčka O4/2
712 519561 Lužany pri Topli 834386 Lužany pri Topli O4/2
712 527548 Matovce 836427 Matovce O4/2
712 527556 Medvedie 836516 Medvedie H3
712 527564 Mestisko 836761 Mestisko O4/2
712 519596 Mičakovce 836770 Mičakovce H3
712 527599 Miroľa 837687 Miroľa H3
712 527602 Mlynárovce 837741 Mlynárovce O4/2
712 527629 Nižná Jedľová 840815 Nižná Jedľová O4/2
712 527645 Nižná Pisaná 840866 Nižná Pisaná O4/2
712 527653 Nižný Komárnik 841137 Nižný Komárnik H3
712 527661 Nižný Mirošov 841161 Nižný Mirošov O4/2
712 527670 Nižný Orlík 841170 Nižný Orlík O4/2
712 527688 Nová Polianka 841862 Nová Polianka O4/2
712 527696 Okrúhle 843415 Okrúhle O4/2
712 527696 Okrúhle 843423 Šapinec O4/2
712 527734 Príkra 850233 Príkra H3
712 527742 Pstriná 850411 Pstriná H3
712 527751 Radoma 850993 Radoma O4/2
712 527769 Rakovčík 851515 Rakovčík O4/2
712 527777 Rovné 852864 Rovné O4/2
712 527785 Roztoky 852911 Roztoky O4/2
712 527874 Šarbov 860441 Šarbov H3
712 527882 Šarišský Štiavnik 860573 Šarišský Štiavnik O4/2
712 527891 Šemetkovce 860743 Šemetkovce O4/2
712 527807 Soboš 857114 Soboš O4/2
712 527904 Štefurov 861171 Štefurov O4/2
712 527831 Stročín 859125 Stročín O4/2
712 527858 Svidnička 859737 Svidnička O4/2
712 527106 Svidník 859745 Svidník O4/2
712 527947 Vagrinec 866695 Vagrinec O4/2
712 527955 Valkovce 867284 Valkovce O4/2
712 527963 Vápeník 867365 Vápeník H3
712 528030 Vyšná Jedľová 871214 Vyšná Jedľová O4/2
712 528056 Vyšná Pisaná 871257 Vyšná Pisaná H3
712 528064 Vyšný Komárnik 871524 Vyšný Komárnik O4/2
712 528072 Vyšný Mirošov 871575 Vyšný Mirošov O4/2
712 528081 Vyšný Orlík 871583 Vyšný Orlík O4/2
712 519987 Železník 874213 Železník O4/2
712 519995 Želmanovce 874281 Želmanovce O4/2
713 544060 Babie 800309 Babie O4/2
713 544078 Banské 801640 Banské H4
713 544086 Benkovce 802662 Benkovce O4/2
713 544094 Bystré 807591 Bystré O4/2
713 544108 Cabov 807974 Cabov O4/2
713 544116 Čaklov 808661 Čaklov O4/2
713 544124 Čičava 809501 Čičava O4/2
713 544132 Čierne nad Topľou 809691 Čierne nad Topľou O4/2
713 544141 Ďapalovce 810070 Ďapalovce O4/2
713 544159 Davidov 810100 Davidov O4/2
713 544167 Detrík 810355 Detrík H3
713 544175 Dlhé Klčovo 811025 Dlhé Klčovo O4/2
713 544183 Ďurďoš 813877 Ďurďoš O4/2
713 544191 Giglovce 815101 Giglovce O4/2
713 544205 Girovce 815144 Girovce H3
713 544213 Hanušovce nad Topľou 815748 Hanušovce nad Topľou O4/2
713 581674 Hencovce 816043 Hencovce O4/2
713 544221 Hermanovce nad Topľou 816094 Hermanovce nad Topľou H2
713 544230 Hlinné 816221 Hlinné O4/2
713 528731 Holčíkovce 816591 Holčíkovce O4/2
713 528749 Jasenovce 822353 Jasenovce H3
713 528757 Jastrabie nad Topľou 822493 Jastrabie nad Topľou O4/2
713 528765 Juskova Voľa 822931 Juskova Voľa H3
713 528773 Kamenná Poruba 823457 Kamenná Poruba O4/2
713 528781 Kladzany 824020 Kladzany O4/2
713 528790 Komárany 825794 Komárany O4/2
713 528811 Kučín 829765 Kučín nad Ondavou O4/2
713 528820 Kvakovce 830127 Kvakovce O4/2
713 528838 Majerovce 834742 Majerovce O4/2
713 528846 Malá Domaša 834998 Malá Domaša O4/2
713 528854 Matiaška 836397 Matiaška H3
713 528862 Medzianky 836591 Medzianky O4/2
713 528871 Merník 836737 Merník O4/2
713 528889 Michalok 836893 Michalok O4/2
713 528901 Nižný Hrabovec 841072 Nižný Hrabovec O4/2
713 528919 Nižný Hrušov 841099 Nižný Hrušov O4/2
713 528927 Nižný Kručov 841145 Nižný Kručov O4/2
713 528935 Nová Kelča 841765 Nová Kelča O4/2
713 528943 Ondavské Matiašovce 843814 Ondavské Matiašovce O4/2
713 528960 Pavlovce 845744 Pavlovce O4/2
713 528978 Petkovce 845949 Petkovce O4/2
713 528986 Petrovce 846091 Petrovce H3
713 528994 Piskorovce 846686 Piskorovce H3
713 529001 Poša 848697 Poša O4/2
713 529028 Prosačov 850284 Prosačov O4/2
713 529036 Radvanovce 851175 Radvanovce O4/2
713 529044 Rafajovce 851205 Rafajovce O4/2
713 529052 Remeniny 851981 Remeniny H3
713 529079 Rudlov 853381 Rudlov H4
713 529109 Ruská Voľa 853640 Ruská Voľa H3
713 529125 Sačurov 854301 Sačurov O4/2
713 529133 Sečovská Polianka 854697 Sečovská Polianka O4/2
713 529141 Sedliská 854743 Sedliská O4/2
713 529150 Skrabské 855898 Skrabské O4/2
713 529168 Slovenská Kajňa 856495 Slovenská Kajňa O4/2
713 529176 Soľ 857271 Soľ O4/2
713 529184 Štefanovce 861138 Štefanovce O4/2
713 529192 Tovarné 864030 Tovarné O4/2
713 529206 Tovarnianska Polianka 864048 Tovarnianska Polianka O4/2
713 529214 Vavrinec 867497 Vavrinec H3
713 529222 Vechec 867578 Vechec O4/2
713 529231 Vlača 869767 Vlača H3
713 544051 Vranov nad Topľou 809217 Čemerné O4/2
713 544051 Vranov nad Topľou 870315 Vranov nad Topľou O4/2
713 529117 Vyšný Kazimír 853747 Vyšný Kazimír O4/2
713 529257 Vyšný Žipov 871621 Vyšný Žipov O4/2
713 529290 Žalobín 873969 Žalobín O4/2
713 529265 Zámutov 872326 Zámutov H4
713 529281 Zlatník 873471 Zlatník O4/2
801 526509 Gelnica 814741 Gelnica H2
801 526541 Helcmanovce 816001 Helcmanovce H2
801 526550 Henclová 816035 Henclová H1
801 543144 Hrišovce 819441 Hrišovce H2
801 543187 Jaklovce 821845 Jaklovce H3
801 543233 Kluknava 824895 Kluknava H3
801 543241 Kojšov 825166 Kojšov H1
801 543322 Margecany 836044 Margecany H3
801 543322 Margecany 836052 Rolova Huta H3
801 543365 Mníšek nad Hnilcom 837890 Mníšek nad Hnilcom H2
801 543373 Nálepkovo 839299 Nálepkovo H1
801 543497 Prakovce 849120 Prakovce H1
801 543501 Richnava 852350 Richnava H3
801 543551 Smolnícka Huta 856819 Smolnícka Huta H1
801 543560 Smolník 856851 Smolník H1
801 543632 Stará Voda 858366 Stará Voda H4
801 543659 Švedlár 862401 Švedlár H1
801 543683 Úhorná 866342 Úhorná H1
801 543705 Veľký Folkmar 868973 Veľký Folkmar H3
801 526649 Žakarovce 873942 Žakarovce H2
801 526631 Závadka 872547 Závadka H1
802 599891 Košice-Džungľa 877891 Brody NP
802 598119 Košice-Kavečany 823678 Kavečany S3
802 598151 Košice-Sever 827274 Čermeľ S5
802 598151 Košice-Sever 827444 Kamenné S5
802 598151 Košice-Sever 826961 Severné Mesto NP
802 599875 Košice-Sídlisko Ťahanovce 881171 Nové Ťahanovce S5
802 598186 Košice-Staré Mesto 827029 Huštáky NP
802 598186 Košice-Staré Mesto 827053 Letná NP
802 598186 Košice-Staré Mesto 826928 Stredné Mesto S1
802 598127 Košice-Ťahanovce 827452 Ťahanovce S5
803 598194 Košice-Lorinčík 833134 Lorinčík S1
803 599972 Košice-Luník IX 827142 Luník S5
803 598216 Košice-Myslava 827428 Myslava S5
803 598208 Košice-Pereš 827401 Pereš NP
803 599859 Košice-Poľov 827495 Poľov S1
803 599841 Košice-Šaca 827509 Šaca S1
803 599841 Košice-Šaca 878049 Železiarne S1
803 599883 Košice-Sídlisko KVP 881228 Grunt S5
803 598224 Košice-Západ 827207 Terasa NP
804 598682 Košice-Dargovských Hrdinov 827339 Furča S3
804 599018 Košice-Košická Nová Ves 827347 Košická Nová Ves S1
805 599093 Košice-Barca 827380 Barca S1
805 599824 Košice-Juh 827118 Južné Mesto S1
805 599824 Košice-Juh 881317 Skladná NP
805 599794 Košice-Krásna 828416 Krásna S1
805 599816 Košice-Nad jazerom 877999 Jazero S1
805 599786 Košice-Šebastovce 860701 Šebastovce S1
805 599913 Košice-Vyšné Opátske 881406 Nižná Úvrať S3
805 599913 Košice-Vyšné Opátske 827088 Vyšné Opátske NP
806 521141 Bačkovík 800431 Bačkovík O1/2
806 521159 Baška 802123 Baška O1/1
806 521167 Belža 802565 Belža O3
806 521175 Beniakovce 802611 Beniakovce O1/3
806 521183 Bidovce 802875 Bidovce O3
806 521191 Blažice 803111 Blažice O3
806 559831 Bočiar 820547 Bočiar O4/3
806 521205 Bohdanovce 803413 Bohdanovce O3
806 521213 Boliarov 803626 Boliarov O1/2
806 521221 Budimír 807150 Budimír O3
806 521248 Bukovec 807389 Bukovec O1/1
806 521256 Bunetice 807435 Bunetice O1/1
806 521264 Buzica 807486 Buzica O1/3
806 521281 Čakanovce 808636 Čakanovce O1/2
806 521299 Čaňa 808750 Čaňa O3
806 521302 Čečejovce 809004 Čečejovce O4/3
806 521272 Cestice 808113 Cestice O4/3
806 599310 Chorváty 841463 Chorváty O2
806 521477 Chrastné 820954 Chrastné O1/3
806 521311 Čižatice 809934 Čižatice O1/2
806 521329 Debraď 810118 Debraď O1/2
806 521337 Drienovec 812935 Drienovec O3
806 521345 Družstevná pri Hornáde 813087 Malá Vieska O1/3
806 521345 Družstevná pri Hornáde 813095 Tepličany O1/3
806 521353 Ďurďošík 813893 Ďurďošík O1/1
806 521361 Ďurkov 813915 Ďurkov O3
806 559873 Dvorníky-Včeláre 871699 Dvorníky O1/3
806 559873 Dvorníky-Včeláre 871702 Včeláre O1/3
806 521370 Geča 814733 Geča O3
806 521388 Gyňov 815306 Gyňov O3
806 521396 Hačava 815365 Hačava H2
806 518123 Háj 866008 Háj O1/1
806 521400 Haniska 815691 Haniska O3
806 521418 Herľany 816060 Herľany O1/2
806 521418 Herľany 816078 Žírovce O1/2
806 521426 Hodkovce 816574 Hodkovce O1/2
806 518107 Hosťovce 841455 Hosťovce O3
806 521442 Hrašovík 819212 Hrašovík O3
806 521469 Hýľov 820636 Hýľov H2
806 521485 Janík 822043 Janík O1/3
806 521493 Jasov 822434 Jasov O1/1
806 521507 Kalša 823210 Kalša O1/3
806 521523 Kecerovce 823708 Kecerovské Kostoľany O1/2
806 521523 Kecerovce 823732 Kecerovské Pekľany O1/2
806 521540 Kecerovský Lipovec 823741 Kecerovský Lipovec H2
806 559687 Kechnec 819085 Kechnec O3
806 521558 Kokšov-Bakša 825409 Kokšov-Bakša O4/3
806 521566 Komárovce 826049 Komárovce O4/3
806 521574 Košická Belá 827606 Košická Belá H3
806 521574 Košická Belá 875309 Košické Hámre H3
806 521574 Košická Belá 875317 Malý Folkmar H3
806 521582 Košická Polianka 827622 Košická Polianka O1/3
806 521591 Košické Oľšany 827631 Nižný Olčvár O3
806 521591 Košické Oľšany 827649 Vyšný Olčvár O3
806 521604 Košický Klečenov 827673 Košický Klečenov O1/1
806 582514 Kostoľany nad Hornádom 813079 Kostoľany nad Hornádom O1/3
806 521612 Kráľovce 828238 Kráľovce O1/3
806 521639 Kysak 830259 Kysak H3
806 521655 Malá Ida 835030 Malá Ida O2
806 521663 Malá Lodina 835137 Malá Lodina H3
806 521663 Malá Lodina 875414 Ružín H3
806 521671 Medzev 836567 Medzev H3
806 580252 Milhosť 819107 Milhosť O3
806 521680 Mokrance 838268 Mokrance O3
806 521698 Moldava nad Bodvou 807281 Budulov O1/3
806 521698 Moldava nad Bodvou 838322 Moldava nad Bodvou O1/3
806 521701 Mudrovce 838730 Mudrovce H2
806 518140 Nižná Hutka 840793 Nižná Hutka O1/3
806 521728 Nižná Kamenica 840823 Nižná Kamenica O1/2
806 521736 Nižná Myšľa 840840 Nižná Myšľa O3
806 521744 Nižný Čaj 841064 Nižný Čaj O1/3
806 521752 Nižný Klátov 841129 Nižný Klátov O1/1
806 521761 Nižný Lánec 841153 Nižný Lánec O3
806 521795 Nová Polhora 841854 Nová Polhora O4/3
806 521787 Nováčany 841978 Nováčany O1/1
806 521809 Nový Salaš 842915 Nový Salaš O1/2
806 521817 Obišovce 843041 Obišovce O1/2
806 521825 Olšovany 843768 Olšovany O1/3
806 521833 Opátka 843857 Opátka H2
806 521841 Opiná 843997 Opiná O1/1
806 521850 Paňovce 845302 Paňovce O1/3
806 521868 Peder 845884 Peder O2
806 521876 Perín-Chym 845914 Chym O3
806 521876 Perín-Chym 845922 Perín O3
806 521876 Perín-Chym 871559 Vyšný Lánec O3
806 521884 Ploské 847046 Ploské O1/3
806 521892 Poproč 848506 Poproč H2
806 521906 Rákoš 851272 Rákoš O1/3
806 521914 Rankovce 851639 Rankovce O1/2
806 521922 Rešica 852058 Rešica O1/3
806 521931 Rozhanovce 852899 Rozhanovce O1/3
806 521949 Rudník 853518 Rudník O1/1
806 521957 Ruskov 853691 Ruskov O3
806 521965 Sady nad Torysou 854328 Byster O3
806 521965 Sady nad Torysou 854344 Zdoba O3
806 522066 Šemša 860751 Šemša O1/3
806 521973 Seňa 854921 Seňa O3
806 521981 Skároš 855791 Skároš H3
806 518115 Slančík 855987 Slančík O1/2
806 522007 Slanec 856002 Slanec O1/2
806 522015 Slanská Huta 856011 Slanská Huta O1/1
806 522023 Slanské Nové Mesto 856037 Slanské Nové Mesto O3
806 522031 Sokoľ 857220 Sokoľ H3
806 559865 Sokoľany 820555 Sokoľany O4/3
806 522074 Štós 861359 Štós H2
806 522040 Svinica 859877 Svinica O1/2
806 522082 Trebejov 864137 Trebejov O1/3
806 522091 Trsťany 865460 Trsťany O1/1
806 522104 Trstené pri Hornáde 865508 Trstené pri Hornáde O3
806 559784 Turňa nad Bodvou 866016 Turňa nad Bodvou O1/3
806 521779 Turnianska Nová Ves 841471 Turnianska Nová Ves O3
806 522121 Vajkovce 866717 Vajkovce O3
806 522139 Valaliky 866725 Valaliky O3
806 522147 Veľká Ida 867748 Veľká Ida O3
806 522155 Veľká Lodina 867811 Veľká Lodina H3
806 522163 Vtáčkovce 870749 Vtáčkovce O1/1
806 522171 Vyšná Hutka 871192 Vyšná Hutka O1/3
806 522180 Vyšná Kamenica 871222 Vyšná Kamenica O1/2
806 522198 Vyšná Myšľa 871231 Vyšná Myšľa O1/3
806 522201 Vyšný Čaj 871486 Vyšný Čaj O1/2
806 522210 Vyšný Klátov 871516 Vyšný Klátov H2
806 582093 Vyšný Medzev 836583 Vyšný Medzev H3
806 559881 Zádiel 871711 Zádiel H3
806 522252 Žarnov 873977 Žarnov O3
806 522261 Ždaňa 874060 Ždaňa O3
806 522244 Zlatá Idka 873322 Zlatá Idka H1
807 522287 Bajany 800490 Bajany S1
807 522295 Bánovce nad Ondavou 801011 Bánovce nad Ondavou NP
807 528137 Beša 802794 Beša S5
807 522368 Bracovce 804002 Bracovce NP
807 513857 Budince 853585 Budince S1
807 522376 Budkovce 807231 Budkovce S1
807 522392 Čečehov 808997 Čečehov S1
807 528277 Čičarovce 809497 Čičarovce S1
807 528307 Čierne Pole 809705 Čierne Pole S1
807 528331 Drahňov 812757 Drahňov S1
807 522406 Dúbravka 813451 Dúbravka S1
807 522414 Falkušovce 814199 Falkušovce NP
807 522431 Hatalov 815918 Hatalov S1
807 522449 Hažín 815977 Hažín S1
807 522465 Hnojné 816507 Hnojné S1
807 522481 Horovce 818577 Horovce NP
807 522511 Iňačovce 821276 Iňačovce S1
807 528391 Ižkovce 821527 Ižkovce S2
807 522546 Jastrabie pri Michalovciach 822507 Jastrabie pri Michalovciach S1
807 522562 Jovsa 822850 Jovsa S1
807 522571 Kačanov 822957 Kačanov S1
807 522589 Kaluža 823228 Kaluža S1
807 528404 Kapušianske Kľačany 823589 Kapušianske Kľačany S1
807 522597 Klokočov 824844 Klokočov S3
807 522651 Krásnovce 828751 Krásnovce S1
807 528463 Krišovská Liesková 829056 Krišovská Liesková S1
807 522686 Kusín 829951 Kusín S3
807 522708 Laškovce 830704 Laškovce NP
807 522694 Lastomír 830666 Lastomír S1
807 522724 Lesné 831417 Lesné S1
807 522732 Ložín 833240 Ložín NP
807 522741 Lúčky 834041 Lúčky S1
807 522759 Malčice 835455 Hradištská Moľva S1
807 522759 Malčice 835463 Malčice S1
807 522767 Malé Raškovce 835668 Malé Raškovce S5
807 522783 Markovce 836087 Markovce S1
807 528579 Maťovské Vojkovce 836435 Kapušianske Vojkovce NP
807 528579 Maťovské Vojkovce 836443 Maťovce S1
807 522279 Michalovce 836915 Michalovce S1
807 522279 Michalovce 837318 Močarany S1
807 522279 Michalovce 837075 Stráňany S1
807 522279 Michalovce 837431 Topoľany S1
807 522279 Michalovce 837156 Vrbovec NP
807 522791 Moravany 838411 Moravany S1
807 522805 Nacina Ves 839205 Nacina Ves S1
807 528633 Oborín 843059 Kucany S1
807 528633 Oborín 843067 Oborín S1
807 522848 Oreské 844322 Oreské S1
807 522864 Palín 845230 Palín NP
807 522872 Pavlovce nad Uhom 845787 Pavlovce nad Uhom S1
807 522881 Petrikovce 845965 Petrikovce S1
807 522902 Petrovce nad Laborcom 846112 Petrovce nad Laborcom S1
807 522945 Poruba pod Vihorlatom 848646 Poruba pod Vihorlatom S1
807 522961 Pozdišovce 849103 Pozdišovce S1
807 528692 Ptrukša 850446 Ptrukša S1
807 522988 Pusté Čemerné 850683 Pusté Čemerné S1
807 522996 Rakovec nad Ondavou 851523 Rakovec nad Ondavou S1
807 528714 Ruská 853593 Ruská S1
807 523151 Šamudovce 860417 Šamudovce S1
807 523054 Senné 855171 Senné S1
807 523062 Slavkovce 856193 Slavkovce S6
807 523071 Sliepkovce 856444 Sliepkovce S1
807 523097 Staré 858374 Staré S1
807 523101 Strážske 858935 Strážske S1
807 523119 Stretava 859061 Stretava NP
807 523127 Stretavka 859079 Stretavka NP
807 523135 Suché 859494 Suché S1
807 523186 Trhovište 864757 Trhovište S1
807 523194 Trnava pri Laborci 865273 Trnava pri Laborci S1
807 523208 Tušice 866121 Tušice S1
807 523216 Tušická Nová Ves 866130 Tušická Nová Ves S1
807 543853 Veľké Kapušany 868043 Veľké Kapušany S1
807 543870 Veľké Raškovce 868256 Veľké Raškovce S5
807 543888 Veľké Slemence 868582 Veľké Slemence S1
807 523259 Vinné 869503 Vinné S6
807 543942 Vojany 869970 Vojany S1
807 523275 Voľa 870129 Voľa S1
807 523283 Vrbnica 870439 Vrbnica S1
807 523291 Vysoká nad Uhom 871117 Vysoká nad Uhom S1
807 523241 Zalužice 868779 Zalužice S1
807 523348 Závadka 872504 Závadka S1
807 523372 Žbince 874051 Žbince S1
807 523356 Zbudza 872971 Zbudza S1
807 523364 Zemplínska Široká 873209 Zemplínska Široká S1
807 522635 Zemplínske Kopčany 826201 Zemplínske Kopčany S5
808 525537 Ardovo 800252 Ardovo S5
808 525545 Betliar 802841 Betliar H1
808 525553 Bohúňovo 803464 Bohúňovo S5
808 525553 Bohúňovo 803472 Tiba NP
808 525561 Bôrka 803715 Bôrka H2
808 525570 Brdárka 806161 Brdárka H2
808 514578 Bretka 806391 Bretka S5
808 560022 Brzotín 807052 Brzotín S5
808 525596 Čierna Lehota 809586 Čierna Lehota H1
808 525600 Čoltovo 809942 Čoltovo S5
808 560031 Čučma 853178 Čučma H1
808 525618 Dedinky 810185 Dedinky H1
808 525626 Dlhá Ves 811017 Dlhá Ves S1
808 525634 Dobšiná 811378 Dobšiná H1
808 525642 Drnava 813061 Drnava H2
808 525651 Gemerská Hôrka 814903 Gemerská Hôrka S1
808 514748 Gemerská Panica 814911 Gemerská Panica S1
808 525669 Gemerská Poloma 814938 Gemerská Poloma H1
808 525693 Gočaltovo 815179 Gočaltovo H3
808 525707 Gočovo 815187 Gočovo H3
808 525715 Hanková 815713 Hanková H1
808 525723 Henckovce 816027 Henckovce H3
808 525731 Honce 816892 Honce H3
808 525740 Hrhov 819255 Hrhov S3
808 525758 Hrušov 819972 Hrušov S3
808 525782 Jablonov nad Turňou 821721 Jablonov nad Turňou S5
808 560049 Jovice 822841 Jovice S1
808 525821 Kečovo 823767 Kečovo S5
808 525839 Kobeliarovo 824976 Kobeliarovo H2
808 525847 Koceľovce 825018 Koceľovce H3
808 525855 Kováčová 827797 Kováčová H1
808 525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 828700 Krásnohorská Dlhá Lúka S1
808 525871 Krásnohorské Podhradie 828734 Krásnohorské Podhradie S5
808 560065 Kružná 829650 Kružná H3
808 525898 Kunova Teplica 829897 Kunova Teplica S5
808 525910 Lipovník 832383 Lipovník H4
808 525936 Lúčka 833991 Lúčka H2
808 525952 Markuška 836095 Markuška H3
808 525961 Meliata 836681 Meliata S5
808 526045 Nižná Slaná 840912 Nižná Slaná H3
808 526053 Ochtiná 843261 Ochtiná H3
808 526061 Pača 844934 Pača H1
808 526070 Pašková 845639 Pašková H3
808 526088 Petrovo 846155 Petrovo H3
808 526096 Plešivec 846929 Plešivec S5
808 526126 Rakovnica 851558 Rakovnica H3
808 526134 Rejdová 851965 Rejdová H1
808 526177 Rochovce 852732 Rochovce H3
808 526185 Roštár 852791 Roštár H4
808 526193 Rozložná 852902 Rozložná H3
808 525529 Rožňava 853151 Nadabula H2
808 525529 Rožňava 852945 Rožňava H2
808 526207 Rožňavské Bystré 853275 Rožňavské Bystré H3
808 526215 Rudná 853402 Rudná H2
808 526223 Silica 855499 Silica S5
808 526231 Silická Brezová 855502 Silická Brezová S5
808 526240 Silická Jablonica 855511 Silická Jablonica H3
808 526266 Slavec 856177 Slavec H3
808 526266 Slavec 856185 Vidová H3
808 526274 Slavoška 856231 Slavoška H3
808 526282 Slavošovce 856258 Slavošovce H2
808 526312 Štítnik 861341 Štítnik H3
808 526291 Stratená 858854 Stratená H1
808 526339 Vlachovo 869813 Vlachovo H1
808 526347 Vyšná Slaná 871311 Vyšná Slaná H2
809 522309 Baškovce 802158 Baškovce O1/1
809 522317 Beňatina 802603 Beňatina H3
809 522325 Bežovce 802867 Bežovce O1/2
809 522333 Blatná Polianka 803057 Blatná Polianka O1/2
809 522341 Blatné Remety 803073 Blatné Remety O1/3
809 522350 Blatné Revištia 803090 Blatné Revištia O3
809 522384 Bunkovce 807443 Bunkovce O2
809 522503 Choňkovce 820849 Choňkovce O1/1
809 522422 Fekišovce 814211 Fekišovce O3
809 522457 Hlivištia 816230 Hlivištia O1/1
809 522473 Horňa 817147 Horňa O1/1
809 522490 Husák 820482 Husák O1/2
809 522520 Inovce 821284 Inovce H3
809 522538 Jasenov 822337 Jasenov O1/3
809 522554 Jenkovce 822744 Jenkovce O3
809 522601 Kolibabovce 825719 Kolibabovce O3
809 522627 Koňuš 826162 Koňuš O1/1
809 522643 Koromľa 826537 Koromľa O1/3
809 522660 Krčava 828858 Krčava O2
809 522678 Kristy 829030 Kristy O1/3
809 522716 Lekárovce 831247 Lekárovce O3
809 522813 Nižná Rybnica 840891 Nižná Rybnica O2
809 522821 Nižné Nemecké 840998 Nižné Nemecké O2
809 522830 Orechová 844241 Orechová O3
809 522856 Ostrov 844586 Ostrov O3
809 522899 Petrovce 846082 Petrovce O1/1
809 522911 Pinkovce 846678 Pinkovce O3
809 522929 Podhoroď 847364 Podhoroď O1/1
809 522937 Porostov 848620 Porostov O1/3
809 522953 Porúbka 848671 Porúbka O1/2
809 522970 Priekopa 849847 Priekopa H4
809 523003 Remetské Hámre 851990 Remetské Hámre H2
809 523011 Ruská Bystrá 853607 Ruská Bystrá H3
809 523020 Ruskovce 853721 Ruskovce O1/1
809 523038 Ruský Hrabovec 853739 Ruský Hrabovec H3
809 523046 Sejkov 854760 Sejkov O2
809 523089 Sobrance 826057 Komárovce O2
809 523089 Sobrance 857190 Sobrance O2
809 523143 Svätuš 859648 Svätuš O1/1
809 523160 Tašuľa 862525 Tašuľa O1/2
809 523178 Tibava 863173 Tibava O1/3
809 523224 Úbrež 866245 Úbrež O1/2
809 523232 Veľké Revištia 868272 Veľké Revištia O3
809 523267 Vojnatina 870056 Vojnatina O3
809 523305 Vyšná Rybnica 871290 Vyšná Rybnica H2
809 523313 Vyšné Nemecké 871401 Vyšné Nemecké O2
809 523321 Vyšné Remety 871427 Vyšné Remety O1/1
809 523330 Záhor 871745 Záhor O3
810 526363 Arnutovce 800261 Arnutovce S5
810 526398 Betlanovce 802824 Betlanovce H1
810 526436 Bystrany 807575 Bystrany S1
810 543152 Chrasť nad Hornádom 820938 Chrasť nad Hornádom H3
810 526444 Danišovce 810053 Danišovce H4
810 526533 Harichovce 815781 Harichovce S3
810 526568 Hincovce 816132 Hincovce S1
810 526576 Hnilčík 816434 Hnilčík H1
810 526584 Hnilec 816477 Hnilec H1
810 526592 Hrabušice 818909 Hrabušice H1
810 543161 Iliašovce 821209 Iliašovce S5
810 543195 Jamník 822027 Jamník S5
810 543209 Kaľava 822990 Kaľava H3
810 543250 Kolinovce 825760 Kolinovce H3
810 543268 Krompachy 829307 Krompachy H2
810 543284 Letanovce 831514 Letanovce H1
810 543306 Lieskovany 832031 Lieskovany S5
810 543331 Markušovce 836125 Markušovce S5
810 543349 Matejovce nad Hornádom 836389 Matejovce nad Hornádom H3
810 543357 Mlynky 837814 Mlynky H1
810 543403 Odorín 843164 Odorín S5
810 543411 Olcnava 843466 Olcnava H2
810 543438 Oľšavka 843725 Oľšavka H4
810 543489 Poráč 848557 Poráč H1
810 543519 Rudňany 853411 Rudňany H2
810 543527 Slatvina 856169 Slatvina H2
810 543535 Slovinky 856665 Nižné Slovinky H1
810 543535 Slovinky 856681 Vyšné Slovinky H1
810 560154 Smižany 856754 Smižany H1
810 526355 Spišská Nová Ves 857386 Spišská Nová Ves H1
810 543586 Spišské Tomášovce 857670 Spišské Tomášovce H2
810 543594 Spišské Vlachy 857696 Spišské Vlachy H4
810 543616 Spišský Hrušov 857734 Spišský Hrušov S1
810 543667 Teplička 862738 Šafárka H4
810 543667 Teplička 862720 Teplička H4
810 543713 Vítkovce 869759 Vítkovce H3
810 543721 Vojkovce 870030 Vojkovce H1
810 526657 Žehra 874183 Žehra S5
811 528102 Bačka 800414 Bačka S1
811 528111 Bačkov 800422 Bačkov S1
811 528129 Bara 801674 Malá Bara S5
811 528129 Bara 801682 Veľká Bara S5
811 528145 Biel 802905 Biel S1
811 528161 Boľ 803561 Boľ S1
811 528170 Borša 803847 Borša S1
811 528188 Boťany 803944 Boťany S1
811 528200 Brehov 806170 Brehov S5
811 528218 Brezina 806421 Brezina S1
811 528226 Byšta 807681 Byšta S1
811 528234 Cejkov 807991 Cejkov NP
811 528242 Čeľovce 809195 Čeľovce S1
811 528251 Čerhov 809276 Čerhov S1
811 528269 Černochov 809331 Černochov S5
811 528285 Čierna 809551 Čierna S1
811 528293 Čierna nad Tisou 809594 Čierna nad Tisou S1
811 528315 Dargov 810096 Dargov H4
811 528323 Dobrá 811181 Dobrá S1
811 528340 Dvorianky 813991 Dvorianky S1
811 528358 Egreš 814172 Egreš S1
811 528366 Hraň 819069 Hraň S1
811 528374 Hrčeľ 819247 Hrčeľ S1
811 528382 Hriadky 819263 Hriadky S1
811 528412 Kašov 823635 Kašov S1
811 528421 Kazimír 875384 Malý Kazimír S1
811 528421 Kazimír 823686 Veľký Kazimír S1
811 513831 Klin nad Bodrogom 858960 Klin nad Bodrogom S1
811 528439 Kožuchov 827908 Kožuchov S1
811 528447 Kráľovský Chlmec 828360 Kráľovský Chlmec S6
811 528455 Kravany 828815 Kravany S3
811 528471 Kuzmice 830089 Kuzmice S1
811 528480 Kysta 830275 Kysta S1
811 528498 Ladmovce 830500 Ladmovce S6
811 528501 Lastovce 830682 Lastovce S1
811 528510 Leles 831263 Kapoňa NP
811 528510 Leles 831271 Leles S1
811 528528 Luhyňa 834092 Luhyňa S1
811 513792 Malá Tŕňa 864765 Malá Tŕňa S3
811 528536 Malé Ozorovce 835650 Malé Ozorovce S1
811 528544 Malé Trakany 835706 Malé Trakany S1
811 528552 Malý Horeš 835854 Malý Horeš S1
811 528552 Malý Horeš 950025 Nový Horeš S1
811 528561 Malý Kamenec 835862 Malý Kamenec S1
811 528587 Michaľany 836842 Michaľany S1
811 528609 Nižný Žipov 841200 Nižný Žipov S1
811 528617 Novosad 842851 Novosad NP
811 528625 Nový Ruskov 842893 Malý Ruskov NP
811 528625 Nový Ruskov 842907 Veľký Ruskov NP
811 528676 Parchovany 803987 Božčice NP
811 528676 Parchovany 845361 Parchovany S1
811 528641 Plechotice 846881 Plechotice S1
811 528668 Poľany 847895 Poľany S1
811 528684 Pribeník 849677 Pribeník S1
811 528706 Rad 850845 Rad S1
811 528722 Sečovce 854531 Sečovce S1
811 543730 Sirník 855570 Sirník S5
811 543748 Slivník 856452 Slivník S1
811 543756 Slovenské Nové Mesto 856631 Slovenské Nové Mesto NP
811 543764 Soľnička 857319 Soľnička S1
811 543772 Somotor 857343 Nová Vieska pri Bodrogu NP
811 543772 Somotor 857351 Somotor NP
811 543772 Somotor 857360 Véč S1
811 513849 Stanča 873179 Stanča S1
811 543781 Stankovce 857840 Stankovce S1
811 543799 Strážne 858889 Strážne S1
811 543802 Streda nad Bodrogom 858978 Streda nad Bodrogom S5
811 528153 Svätá Mária 875376 Pavlovo NP
811 528153 Svätá Mária 803332 Svätá Mária S1
811 528650 Svätuše 846902 Svätuše S1
811 543811 Svinice 859885 Svinice S1
811 528099 Trebišov 837563 Milhostov NP
811 528099 Trebišov 864188 Trebišov S1
811 543829 Trnávka 865303 Trnávka S1
811 543845 Veľaty 867586 Veľaty S1
811 513806 Veľká Tŕňa 864773 Veľká Tŕňa S5
811 543861 Veľké Ozorovce 868230 Veľké Ozorovce S1
811 543896 Veľké Trakany 868698 Veľké Trakany S1
811 543900 Veľký Horeš 869007 Veľký Horeš S1
811 543918 Veľký Kamenec 869015 Veľký Kamenec NP
811 543926 Viničky 869473 Viničky S6
811 543934 Višňov 869627 Višňov S1
811 543951 Vojčice 869996 Vojčice S1
811 543969 Vojka 870005 Vojka S1
811 543977 Zatín 872393 Zatín S1
811 543985 Zbehňov 872822 Zbehňov S1
811 543993 Zemplín 873161 Zemplín S6
811 544001 Zemplínska Nová Ves 873187 Úpor S1
811 544001 Zemplínska Nová Ves 873195 Zemplínsky Klečenov S1
811 544019 Zemplínska Teplica 873217 Zemplínska Teplica S1
811 544027 Zemplínske Hradište 873241 Zemplínske Hradište S1
811 544035 Zemplínske Jastrabie 873250 Zemplínske Jastrabie S1
811 544043 Zemplínsky Branč 873268 Zemplínsky Branč S1
Vysvetlivky:
NP – nezaradená pôda
H1 – priemerná nadmorská výška je nad 700 m n. m.
H2 – priemerná nadmorská výška je nad 600 m n. m. a menšia ako 700 m n. m.
H3 – svahovitosť je väčšia alebo sa rovná 20 % na ploche väčšej ako 50 % katastrálneho územia obce
H4 – priemerná nadmorská výška je väčšia alebo sa rovná 500 m n.m. a je menšia ako 600 m n. m. a je v kombinácii so svahovitosťou obce väčšou ako 15 % na ploche väčšej ako 50 % katastrálneho územia obce
01/1 – výnosovosť pôd je nižšia ako 17 bodov
01/2 – výnosovosť pôd je vyššia alebo sa rovná 17 bodom a je nižšia ako 22 bodov
01/3 – výnosovosť pôd je vyššia alebo sa rovná 22 bodom a je nižšia ako 27 bodov
02 – zastúpenie trvalých trávnych porastov a krmovín sa rovná alebo je vyššie ako 50 %
03 – výnos úrody obilia je menší ako 80 % národného priemeru
04/1 – priemerná výnosovosť pôd príslušnej obce, ktorá je nižšia ako 27 bodov
04/2 – priemerná výnosovosť pôd príslušnej obce, ktorá je nižšia ako 27 bodov
04/3 – priemerná výnosovosť pôd príslušnej obce, ktorá je nižšia ako 27 bodov
S1 – podiel zamokrených pôd z poľnohospodárskej pôdy je väčší alebo sa rovná 50 %
S2 – podiel pôd extrémne suchých z poľnohospodárskej pôdy je väčší alebo sa rovná 50 %
S3 – podiel skeletovitých pôd z poľnohospodárskej výroby je väčší alebo sa rovná 50 %
S4 – pôda v oblasti flyšového pásma
S5 – pôda v nízkoprodukčnej oblasti
S6 – pôda v oblasti prechodných území.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.
VÝŠKA VYROVNÁVACIEHO PRÍSPEVKU
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
ročne na obdobie rokov 2007 až 2013
H1 4 491
H2 4 083
H3 3 675
H4 3 062
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
ročne na obdobie rokov 2007 až 2013
O1/1 3 129
O1/2 2 423
O1/3 2 019
O2 1 413
O3 1 111
O4/1 2 423
O4/2 2 624
O4/3 1 918
Typ oblasti Vyrovnávací príspevok Sk/ha
ročne na obdobie rokov 2007 až 2013
S1 1 357
S2 886
S3 1 884
S4 1 281
S5 1 959
S6 1 432“.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v znení:
– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. L 236, 23. 9. 2003),
– nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),
– nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43) a
– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34).
3.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení:
– nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006).
4.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
5.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
2)
Článok 18 nariadenia (ES) č. 1257/1999.
3)
Článok 19 nariadenia (ES) č. 1257/1999.
4)
Článok 20 nariadenia (ES) č. 1257/1999.
5)
§ 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
6)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
8)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.
9)
Čl. 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v znení nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie /ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
10)
Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
11)
§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
12)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 796/2004.
13)
14)
Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
15)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
16)
Čl. 16 a čl. 23 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
17)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
18)
Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
19)
§ 69 Obchodného zákonníka.
20)
Čl. 93 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.