214/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 2007 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky.
Dohoda nadobudne platnosť 3. mája 2007 v súlade s článkom 6 ods. 1.
K oznámeniu č. 214/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
– usilujúc sa o rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov,
– vychádzajúc z ustanovení Smernice Rady 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy alebo ropných výrobkov (ďalej len „smernica Rady“), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Českej republiky k Európskej únii,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Slovenská republika bude oprávnená skladovať na území Českej republiky núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktoré má vo svojom vlastníctve. Týmito zásobami sú ropa a ropné výrobky I., II. a III. kategórie podľa smernice Rady skladované na území Českej republiky (ďalej len „zásoby“).
2.
Slovenská republika bude môcť kedykoľvek bez obmedzenia, ako aj za stavu ropnej núdze na území Českej republiky prepraviť zásoby na územie Slovenskej republiky.
3.
Slovenská republika bude započítavať zásoby do zásob Slovenskej republiky.
Článok 2
1.
Príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody sú:
v Slovenskej republike
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv SR“),
v Českej republike
Správa štátnych hmotných rezerv Českej republiky (ďalej len „Správa rezerv ČR“).
2.
Zmeny príslušných orgánov v súvislosti s plnením tejto dohody si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou.
Článok 3
1.
Správa rezerv SR uzavrie zmluvu o skladovaní zásob so subjektom, ktorý je oprávnený skladovať zásoby na území Českej republiky. Množstvo, kvalitu a dostupnosť týchto zásob bude kontrolovať Správa rezerv SR v spolupráci so Správou rezerv ČR v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami Českej republiky. Kontrola množstva, kvality a dostupnosti zásob sa bude vykonávať pravidelne jedenkrát za štvrťrok.
2.
Správa rezerv SR bude bezodkladne písomne informovať Správu rezerv ČR o uzavretí zmluvy so subjektom podľa odseku 1 s uvedením nasledujúcich údajov:
a)
názov a adresa subjektu, ktorý bude zásoby skladovať,
b)
druh (ropa, kategória výrobku), množstvo zásob vrátane všetkých zmien,
c)
adresa skladu, v ktorom sa budú zásoby nachádzať.
3.
Zmluvné strany nahlásia zásoby príslušným orgánom Európskeho spoločenstva a Medzinárodnej energetickej agentúre ako zásoby Slovenskej republiky.
4.
V prípade stavu ropnej núdze na území Českej republiky Správa rezerv SR oznámi písomne vopred Správe rezerv ČR každý odber zo zásob.
Článok 4
1.
Správa rezerv SR bude zasielať najneskôr do 20. dňa každého kalendárneho mesiaca Správe rezerv ČR prehľad zásob za predchádzajúci mesiac.
2.
Správa rezerv ČR bude kontrolovať správnosť poskytnutých údajov podľa odseku 1 a prípadné námietky bez zbytočného odkladu písomne oznámi Správe rezerv SR. Správa rezerv SR sa zaväzuje zistené nedostatky odstrániť v lehote piatich pracovných dní odo dňa oznámenia zistených nedostatkov.
Článok 5
Prípadné rozdielnosti týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody budú bezodkladne vyriešené rokovaním medzi zmluvnými stranami.
Článok 6
1.
Dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú a podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán. Dohoda nadobudne platnosť tridsiaty (30.) deň nasledujúci po dni doručenia neskoršej nóty o tomto schválení druhej zmluvnej strane.
2.
Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne diplomatickou cestou vypovedať. V takom prípade sa platnosť dohody skončí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. Ak by sa platnosť dohody mala skončiť počas stavu ropnej núdze na území štátu ktorejkoľvek zo zmluvných strán, platnosť dohody sa skončí až v prvý (1.) deň nasledujúci po ukončení stavu ropnej núdze.
Článok 7
1.
Vláda Českej republiky podá podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov na Sekretariát Organizácie Spojených národov návrh na registráciu tejto dohody, a to bezprostredne po nadobudnutí jej platnosti. Vláda Slovenskej republiky bude oboznámená s registračným číslom dohody bezodkladne po potvrdení jej registrácie Sekretariátom Organizácie Spojených národov.
2.
Vláda Slovenskej republiky bude vopred informovať Európsku komisiu o uzatvorení tejto dohody a o jej vypovedaní ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
Dané v Prahe 22. februára 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:

Marián Čakajda v. r.

Za vládu Českej republiky:

Ladislav Zabo v. r.