217/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane jeho príloh a v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie nahrádza slovom „produkt“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt" (ďalej len „národná environmentálna značka"),
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní environmentálnej značky „Európsky kvet" (ďalej len „environmentálna značka Európskeho spoločenstva") ustanovenej podľa osobitného predpisu,1a)
c)
zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5, Ú. v. ES L 237, 21. 9. 2000).“.
3.
Slovo „tovar“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane príloh nahrádza slovom „výrobok“ v príslušnom tvare.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Body 6.2 a 6.3 prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26, Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001).“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
6.
V § 2 ods. 2 sa slovo „Environmentálnou“ nahrádza slovami „Národnou environmentálnou“.
7.
V nadpise § 3 sa za slovo „udelenie“ vkladá slovo „národnej“.
8.
V § 3 ods. 1 sa slovo „Environmentálna“ nahrádza slovami „Národná environmentálna“.
9.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „udelenie environmentálnej značky“ nahrádzajú slovami „udelenie národnej environmentálnej značky“.
10.
V § 3 ods. 4 písm. b) sa slovo „priemyselného“ vypúšťa a slovo „vyrábajúceho“ sa nahrádza slovom „produkujúceho“.
11.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa za slovo „udelená“ vkladá slovo „národná“.
12.
V § 3 ods. 6 sa slovo „Environmentálnu“ nahrádza slovami „Národnú environmentálnu“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
V § 4 ods. 1 sa slovo „Environmentálna“ nahrádza slovami „Národná environmentálna“.
15.
V § 5 ods. 4 sa slová „(§ 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 10)“.
16.
V § 5 odsek 9 znie:
„(9)
Skupiny produktov, podskupiny produktov a osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich aktualizácie podľa odseku 7 určí ministerstvo a uverejní ich vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník") a na svojej internetovej stránke.“.
17.
V § 6 ods. 1 tretia veta znie:
„V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt"; v dolnej časti sa uvádza identifikačné číslo oznámenia o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.“.
18.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky je najmenej 5 000 Sk a najviac 15 000 Sk.“.
19.
V § 9 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Úhrada podľa odseku 1 písm. b) za používanie národnej environmentálnej značky je 0,02 % z ročného objemu predaja produktu; ročná úhrada za produkty v jednej skupine produktov je najmenej 3 000 Sk a najviac 120 000 Sk.
(7)
Základom na určenie čiastky ročného objemu predaja je
a)
výrobná cena, ak je produktom výrobok,
b)
dodacia cena, ak je produktom služba.“.
20.
V § 9 ods. 8 písm. b) sa slová „v systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu“ nahrádzajú slovami „v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 468/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
22.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Environmentálna značka Európskeho spoločenstva
Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva sa vzťahujú osobitné predpisy.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.
Rozhodnutie Komisie č. 2000/728/ES z 10. novembra 2000 ustanovujúce poplatky za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné poplatky za environmentálnu značku spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000) v znení rozhodnutia Komisie 2000/393/ES z 22. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/728/ES ustanovujúce poplatky za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné poplatky za environmentálne značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7, Ú. v. EÚ L 135, 3. 6. 2003).
Rozhodnutie Komisie č. 2000/729/ES z 10. novembra 2000 o štandardnej zmluve obsahujúcej podmienky používania environmentálnej značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).
Rozhodnutie Komisie č. 2000/730/ES z 10. novembra 2000, ktorým sa zriaďuje Rada pre environmentálne označovanie Európskej únie a jej rokovací poriadok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).
Rozhodnutie Komisie č. 2000/731/ES z 10. novembra 2000, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok Poradenského fóra revidovaného systému pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).“.
23.
§ 11 až 13 sa vypúšťajú.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 7 až 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
určuje skupiny produktov a podľa potreby aj podskupiny produktov, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich pravidelnej revízie a aktualizácie (§ 5 ods. 9),“.
26.
V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpečenia súladu a koordinovanosti národného systému environmentálneho označovania produktov so schémou Európskeho spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Čl. 11 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.“.
27.
V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon kontrolnej činnosti podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.“.
28.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo raz ročne uverejní vo vestníku a na svojej internetovej stránke zoznam produktov, ktorým udelilo národnú environmentálnu značku a zoznam výrobkov,14c) ktorým udelilo environmentálnu značku Európskeho spoločenstva a využije ďalšie formy aktívnej propagácie a informovania verejnosti o systéme environmentálneho označovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:
„14c)
Čl. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.“.
29.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Pokutu do 500 000 Sk uloží inšpekcia právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak na území Slovenskej republiky
a)
neoprávnene používa národnú environmentálnu značku alebo environmentálnu značku Európskeho spoločenstva,
b)
použije klamlivú reklamu, klamlivé označenie produktu alebo výrobku,14c) akúkoľvek inú značku, alebo logo, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou alebo s environmentálnou značkou Európskeho spoločenstva.“.
30.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, na čas trvania protiprávneho stavu a na hroziace alebo vzniknuté škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.“.
31.
Nad § 18 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Prechodné ustanovenia“.
Súčasne sa zrušuje nadpis pod § 18.
32.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007
(1)
Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky “Environmentálne vhodný výrobok„ uzavreté do 31. mája 2007 ostávajú nedotknuté do skončenia ich platnosti, najneskôr však do 31. mája 2010.
(2)
Výnosy ministerstva, ktorými sa určili osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky do 31. mája 2007, strácajú účinnosť dňom v nich uvedeným, najneskôr však 31. mája 2010.“.
33.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 469/2002 Z. z.
NÁRODNÁ ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA
(vzor)
Národná environmentálna značka podľa vzoru uvedeného v tejto prílohe je jednofarebná a môže sa tlačiť v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje celkovému tvarovaniu produktu alebo jeho obalu.
Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť minimálne 15 mm.“.
Obrázek 01
34.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
35.
V prílohe č. 4 v nadpise sa za slovo „používať" vkladá slovo „národnú".
36.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa časť B. Súčasne sa zrušuje označenie časti A.
37.
V prílohe č. 4 čl. 1 písm. a) sa slová „výnosu, ktorým boli vydané osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky" nahrádzajú slovami „oznámenia o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky".
38.
V prílohe č. 4 čl. 9 písm. a) druhý bod znie:
„2.
koniec platnosti zmluvy,“.
39.
V prílohe č. 4 čl. 9 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
40.
V prílohe č. 4 časti Prílohy k zmluve časť Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 – kópia oznámenia ministerstva o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre príslušnú skupinu a podskupinu produktov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.