221/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007 do 31.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Predmet úpravy
Zákon upravuje puncovníctvo, skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených drahých kameňov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh.
§ 2
Drahé kovy a drahé kamene
(1)
Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.
(2)
Drahými kameňmi sú na účely tohto zákona prírodné substancie anorganického pôvodu a organického pôvodu používané v šperkárstve, uvedené v prílohe k zákonu.“.
2.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Orgány štátnej správy
Štátnu správu vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
b)
Puncový úrad.“.
3.
V § 7 sa za slová „drahých kovov“ vkladajú slová „a drahých kameňov“.
4.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Nariadenie Rady ES č. 2368/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/ zv. 2, Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002.) v platnom znení.“.
5.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).
6.
V § 9 ods. 1 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v odbore drahých kameňov,“.
7.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:
„n)
vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
o)
na vyžiadanie vykonáva expertíznu činnosť v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu,6a)
p)
vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa osobitného predpisu.6b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a)
§ 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6b)
§ 3a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Správa majetku štátu
(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, Puncový úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare podľa § 3 ods. 1 písm. a), drahých kovoch a drahých kameňoch,
a)
pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,
b)
pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní,
c)
ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu.6c)
(2)
Puncový úrad je oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať, spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.6d)
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu.6e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6c až 6e znejú:
„6c)
§ 135 ods. 1 a 3 a § 456 Občianskeho zákonníka.
6d)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
6e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 12 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak je predkladaný tovar kombinovaný s inými materiálmi, jeho hmotnosť určí Puncový úrad odhadom.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 160 zákona č. 238/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/ zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992.) v platnom znení.“.
11.
V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných kovov môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.
12.
V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných spájok môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.
13.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Originály vzorov puncových značiek sú v správe Puncového úradu.“.
14.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Ak starý tovar nie je možné bez poškodenia trvanlivo označiť puncovou značkou alebo ak predkladateľ s trvanlivým označením starého tovaru nesúhlasí, označí ho Puncový úrad zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.“.
15.
V § 25 ods. 2 sa za slová „colným dokladom“ vkladajú slová „alebo dokladom o vrátení chybného tovaru“.
16.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
Ak opakované skúšky a konečná skúška rýdzosti tovaru preukážu, že tovar nemá predkladateľom deklarovanú rýdzosť, úhradu za tieto skúšky znáša predkladateľ.“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 284 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 84 Colného kódexu spoločenstva.“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 377 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 161 a 162 Colného kódexu spoločenstva.“.
19.
Nadpis štvrtej časti znie:
„SKÚŠANIE OSTATNÝCH VÝROBKOV A VECÍ Z DRAHÝCH KOVOV A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEŇOV“.
20.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Mince
Výrobca mincí je povinný predložiť Puncovému úradu alebo príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, oprávnenému overovať rýdzosť, vzorky z razby mincí na overenie rýdzosti. Bez osvedčenia o overení rýdzosti nesmie výrobca razbu odovzdať odberateľovi.“.
21.
V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak vykonanie požadovaných úkonov nie je možné z dôvodov ochrany zdravia.“.
22.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Identifikácia drahých kameňov
(1)
Puncový úrad identifikuje drahé kamene na žiadosť predkladateľa. Identifikácia sa vykonáva nedeštruktívnymi gemologickými skúškami. O výsledku gemologickej skúšky vydá Puncový úrad osvedčenie.
(2)
Na výkon identifikácie drahých kameňov sa vzťahuje ustanovenie § 35 ods. 3 obdobne.“.
23.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na zahraničných podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom na území Slovenskej republiky.
(8)
Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na osoby, ktoré neopracované diamanty spracovávajú alebo s nimi obchodujú.“.
24.
§ 38 znie:
㤠38
Výrobnú značku môže používať len výrobca, ktorému bola pridelená a ňou označovať len tovar, ktorý sám vyrobil alebo skompletizoval.“.
25.
V § 43 ods. 1 sa za slová „drahými kovmi“ vkladajú slová „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi“.
26.
V § 43 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.
27.
V § 43 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.
28.
Nadpis § 46 znie: „Správne delikty“.
29.
§ 48 vrátane nadpisu znie:
㤠48
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník,
b)
falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takouto značkou označený,
c)
dopustí sa pri predaji klamlivého označenia.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží Puncový úrad pokutu do 100 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) uloží Puncový úrad pokutu do 500 000 Sk.
(3)
Tomu, kto sa dopustí priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c) opakovane do troch rokov, uloží Puncový úrad dvojnásobnú pokutu.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
30.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
㤠54a
Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu, ak označenie bolo vykonané puncovými značkami používanými od 1. mája 2004 a ak je toto označenie ekvivalentné označeniu podľa tohto zákona.“.
31.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 10/2004 Z. z. v znení zákona č. 221/2007 Z. z.
Zoznam drahých kameňov
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.