222/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
výnos z 19. apríla 2007 č. MF/012267/2007-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.
Tento výnos pre rôzne skupiny klientov ustanovuje rôzne výšky denných limitov zostatkov peňažných prostriedkov v pokladnici. Každá skupina klientov má ustanovené dva záväzné denné limity zostatkov hotovosti, a to limit pre pokladnicu vedenú v domácej mene a limit pre pokladnicu vedenú v cudzej mene. Tento limit nie je možné prekročiť s výnimkou dôvodov uvedených v § 1 ods. 2 tohto výnosu, na základe ktorých je klientovi povolené ponechať si v pokladnici prebytok hotovosti. Ak má klient peňažné prostriedky v hotovosti vedené vo viacerých pokladniciach, limit podľa § 1 ods. 1 tohto výnosu sa vzťahuje na všetky pokladnice spolu. Ak má klient vnútorné organizačné jednotky, zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti týchto vnútorných organizačných jednotiek sa započítavajú do denného limitu zostatku tohto klienta.
Výnos nahrádza doterajší výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období (oznámenie č. 555/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2007.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.