226/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. apríla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 227/2006 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 725/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 227/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 51 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“ a odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dvojica a pätica číslic, ktoré oddeľuje štátny znak Slovenskej republiky.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 51 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. c) možno označiť len vozidlo Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2007.
Robert Kaliňák v. r.