227/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 23. apríla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. f) a v § 18 ods. 1 vrátane nadpisu sa slová „§ 18 ods. 3 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3 písm. l)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 532/2005 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.“.
4.
V § 15 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dokumentáciu vedie v elektronickej forme.“.
5.
V § 16 ods. 3 druhej vete sa slová „časť evidencie podľa odseku 2 písm. a) možno viesť v elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „evidencia podľa odseku 2 písm. a) sa vedie v elektronickej forme“.
6.
V § 16 sa vypúšťa odsek 5.
7.
V § 18 ods. 1 a v § 20 ods. 1 a 2 sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
8.
V § 21 sa slová „v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
9.
Prílohy č. 1 až 4 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
VZOR
DOKUMENTÁCIA O STARÝCH VOZIDLÁCH ODOVZDANÝCH A PREVZATÝCH NA URČENÉ PARKOVISKO
Príloha č. 2 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
VZOR
POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE
Príloha č. 3 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
ZOZNAM materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) zákona
Materiály a komponenty Rozsah pôsobnosti a dátum
skončenia platnosti výnimky
Spôsob označenia1)
Olovo ako prvok legovania
1. Oceľ na účely obrábania a galvanizovaná
oceľ s hmotnostným obsahom olova
do 0,35 %
  -
2. a) Hliník na účely obrábania
s hmotnostným obsahom olova do 1,5%
1. júl 2008 -
2. b) Hliník na účely obrábania
s hmotnostným obsahom olova do 0,4 %
  -
3. Legovaná meď s hmotnostným obsahom
olova do 4 %
  -
4. Ložiskové panvy a puzdrá 1. júl 2008 -
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
5. Akumulátory   X
6. Tlmiče kmitov   X
7. Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití
v hnacích systémoch s hmotnostným
obsahom olova do 0,5 %
  -
8. Zvary v elektronických paneloch plošných
spojov a iné elektrické aplikácie
  X2)
9. Meď vo frikčných materiáloch brzdových
obložení s hmotnostným obsahom olova
vyše 0,4 %
1. júl 2007 x
10. Sedlá ventilov Typy motorov vyvíjané do 1. júla
2003: 1. júl 2007
-
11. Elektrické komponenty, ktoré obsahujú
olovo v skle alebo keramickej hmote,
okrem skla v žiarovkách a zapaľovacích
sviečkach
  X3)(pre iné ako
piezoelektrické
komponenty
v motoroch)
12. Pyrotechnické iniciátory Vozidlá s typovým schválením
pred 1. júlom 2006 a náhradné
iniciátory pre tieto vozidlá
-
Šesťmocný chróm
13. a) Krycie vrstvy proti korózii 1. júl 2007 -
13. b) Krycie vrstvy proti korózii používané
v súpravách matíc a skrutiek
pre karosériové aplikácie
1. júl 2008 -
14. Absorpčné chladničky v motorových
karavanoch
  X
Ortuť
15. Výbojkové svetlá a osvetlenie
prístrojového panelu
  X
Kadmium
16. Akumulátory pre elektrické vozidlá Po 31. decembri 2008 bude
povolené umiestniť na trh iba tie
akumulátory NiCd, ktoré sú
náhradnými súčiastkami pre
vozidlá dodané na trh pred týmto
dátumom.
X
17. Optické komponenty v sklených
matriciach používaných v systémoch,
ktoré pomáhajú vodičovi
1. júl 2007 X
1)
Spôsob označenia: X – označuje sa.
2)
Demontáž, ak bola v súlade s položkou 11 presiahnutá priemerná hodnota 60 g na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
3)
Demontáž, ak bola v súlade s položkou 8 presiahnutá priemerná hodnota 60 g na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
Poznámky:
– Maximálna hodnota koncentrácie hmotnostného obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti a homogénneho materiálu do 0,1 % a hmotnostného obsahu kadmia a homogénneho materiálu do 0,01 % sa toleruje.
– Opätovné použitie častí vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, pretože sa naň nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) zákona.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21. 10. 2000).
2.
Rozhodnutie Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005).“.
10.
Príloha č. 5 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2007.
Jaroslav Izák v. r.