229/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Českou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodnej brigády.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 1766/2005. Prezident dohodu ratifikoval 23. augusta 2005.
Dohoda nadobudla platnosť 11. novembra 2006 v súlade s článkom 4 ods. 1.