229/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Českou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodnej brigády.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 1766/2005. Prezident dohodu ratifikoval 23. augusta 2005.
Dohoda nadobudla platnosť 11. novembra 2006 v súlade s článkom 4 ods. 1.