23/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 01.03.2011

23
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. januára 2007
o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na určité komponenty a charakteristiky.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami a s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,
b)
komponentmi a charakteristikami
1.
rozmery a prípojné hmotnosti traktorov,
2.
regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies,
3.
čelné okná a ostatné sklené výplne,
4.
mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v bode pripojenia,
5.
polohy a spôsob upevnenia predpísaných štítkov a údajov na karosériu traktora,
6.
zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla.
§ 3
(1)
Komponenty a charakteristiky traktorov a ich montáž na traktory musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I až VI smernice Rady 89/173/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“), a to:
a)
rozmery a prípojná hmotnosť traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice okrem bodov 1.6 a 1.7 a v osobitnom predpise,1)
b)
regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice okrem bodov 1.1, 2.3.2.11, 2.3.2.11.2, 2.3.2.11.3 a v osobitnom predpise,2)
c)
čelné okná a ostatné sklené výplne traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III smernice okrem bodu 9.2.5.1.1 prílohy III C smernice a bodu 4.5.1.1.1 prílohy III H smernice a v osobitnom predpise,3)
d)
mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v bode pripojenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe IV smernice okrem bodu 3.3.2.2 a v norme ISO 6489-1:2001,
e)
poloha a spôsob upevnenia rôznych štítkov a údajov na karosériu traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe V smernice,
f)
zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla a spojovacie brzdiace potrubie medzi traktorom a ťahaným vozidlom musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe VI smernice okrem bodu 2 a v osobitnom predpise.4)
(2)
Pre iné ako čelné okná je povolené pevné plastové zasklenie schválené podľa osobitného predpisu5) alebo podľa predpisu EHK.6)
(3)
Ak je súčasťou traktora ovládanie brzdy prívesu, tak toto ovládanie musí byť ručné alebo nožné a musí existovať možnosť brzdiť a ovládať ho zo sedadla vodiča; nesmie byť však ovplyvnené žiadnou inou činnosťou alebo inými ovládacími zariadeniami. Ak je traktor vybavený pneumatickým alebo hydraulickým systémom spojenia umiestneným medzi traktorom a vlečnou hmotnosťou, môže existovať iba jediné ovládanie prevádzkovej brzdy pre kombináciu vozidiel.
(4)
Možno používať brzdné systémy, ktorých charakteristické vlastnosti sú ustanovené v osobitnom predpise.4) Zariadenie musí byť konštruované a ovládané takým spôsobom, aby bolo zabezpečené, že prevádzka traktora nebude negatívne ovplyvnená v prípade zlyhania alebo nedostatočnej činnosti brzdného zariadenia vlečného vozidla alebo v prípade poškodenia spojky.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ traktora vzťahujúceho sa na rozmery a prípojnú hmotnosť traktorov, na regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies predkladá výrobca alebo jeho zástupca.
(2)
Ak výrobca montuje na traktor regulátor otáčok ako štandardné vybavenie, musí ho namontovať a skonštruovať tak, aby traktor vzhľadom na najväčšiu konštrukčnú rýchlosť spĺňal požiadavky podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na určité komponenty a charakteristiky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Štátny dopravný úrad9) vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na rozmery a prípojnú hmotnosť traktorov podľa vzoru ustanoveného v dodatku prílohy I smernice.
(5)
Štátny dopravný úrad vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies podľa vzoru ustanoveného v dodatku prílohy II smernice.
(6)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu10) vzťahujúceho sa na určitý druh sklenej tabule predkladá výrobca tabule bezpečnostného skla alebo jeho zástupca.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 sú doklady uvedené v prílohe III A smernice v troch vyhotoveniach, technický opis obsahujúci všetky charakteristické vlastnosti a výkresy vo formáte A4 alebo zložené na takýto formát, ktoré obsahujú informácie uvedené v bodoch 3.2.1.1 až 3.2.1.3 okrem bodu 3.2.1.2.2.1 prílohy III A smernice a v osobitnom predpise.11)
(8)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na určitý druh sklenej tabule podľa vzoru ustanoveného v prílohe III P smernice.
(9)
Výrobca tabule bezpečnostného skla alebo jeho zástupca poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) dostatočný počet skúšobných kusov a vzoriek opracovaných sklených tabúľ všetkých modelov. Počet vzoriek sa stanoví dohodou s technickou službou.
(10)
Každá tabuľa bezpečnostného skla vrátane jeho vzoriek a skúšobných kusov musí byť označená obchodným názvom alebo značkou výrobcu. Označenie musí byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné.
(11)
Udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na určitý druh sklenej tabule sa nesmie zamietnuť, ak vzorky bezpečnostného skla spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Každému typu bezpečnostného skla definovanému v prílohách III E, III G, III K a III L smernice, ktorý bol typovo schválený, sa pridelí značka typového schválenia ES komponentu. Vzorky značiek typového schválenia ES komponentu sú uvedené v prílohe III smernice.
(13)
Všetky zmeny druhu tabule bezpečnostného skla alebo rozšírenie počtu čelných skiel sa musia oznámiť štátnemu dopravnému úradu. Ak zmeny a rozšírenie počtu čelných skiel spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, potvrdí štátny dopravný úrad rozšírenie platnosti typového schválenia ES komponentu alebo si vyžiada doloženie protokolu o skúške od technickej služby.
(14)
Bezpečnostné zasklenie, ktorému bolo udelené typové schválenie ES komponentu podľa tohto nariadenia vlády, musí byť vyrábané tak, aby bolo v zhode so schváleným typom a spĺňalo technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, môže štátny dopravný úrad odobrať osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na určitý druh sklenej tabule. O odobratí osvedčenia typového schválenia ES komponentu alebo o ukončení výroby typovo schválenej časti bezpečnostného skla musí štátny dopravný úrad informovať orgán, ktorý schválenie vydal, a typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členské štáty“) podľa prílohy III A, prípadne III B smernice.
(16)
Štátny dopravný úrad oznámi členským štátom a Európskej komisii názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie skúšok typového schválenia komponentov a do jedného mesiaca musí zasielať členským štátom oznámenia o zamietnutí alebo odobratí osvedčení o typovom schválení ES komponentu.
(17)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť a rozmery spojovacieho zariadenia predkladá výrobca traktora alebo jeho zástupca.
(18)
Traktor predstavujúci typ traktora, ktorý sa má schváliť, na ktorom je namontované schválené spojovacie zariadenie, poskytne výrobca technickej službe.
(19)
Technická služba prekontroluje, či je schválený typ spojovacieho zariadenia vhodný na montáž na typ traktora, pre ktorý je podaná žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla. Zistí najmä, či pripojenie spojovacieho zariadenia zodpovedá zariadeniu, ktoré bolo odskúšané pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na typ spojovacieho zariadenia.
(20)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu10) vzťahujúceho sa na typ spojovacieho zariadenia predkladá výrobca alebo jeho zástupca.
(21)
Udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na typ spojovacieho zariadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(22)
Držiteľ typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na typ spojovacieho zariadenia môže požiadať o jeho rozšírenie na ostatné typy spojovacieho zariadenia. Štátny dopravný úrad udelí takéto rozšírenie za podmienok uvedených v osobitnom predpise12) a po splnení týchto požiadaviek:
a)
nový typ spojovacieho zariadenia získal typové schválenie ES komponentu,
b)
nový typ spojovacieho zariadenia je vhodný na montáž pre typ traktora, pre ktorý sa žiada o rozšírenie typového schválenia ES komponentu,
c)
pripojenie spojovacieho zariadenia na traktor zodpovedá pripojeniu, ktoré bolo predložené pri udelení typového schválenia ES komponentu.
(23)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na spojovacie zariadenie podľa vzoru ustanoveného v dodatku 5 prílohy IV smernice sa priloží k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora alebo pri rozšírení typového schválenia ES vozidla, ktoré bolo udelené alebo zamietnuté.
(24)
Štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi traktora, čelného okna alebo spojovacieho zariadenia alebo jeho zástupcovi pre každý typ čelného okna alebo inej sklenej výplne alebo spojovacieho zariadenia, ktoré schválil, značku typového schválenia ES komponentu v súlade so vzormi ustanovenými v prílohe III alebo IV smernice.
(25)
Štátny dopravný úrad vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na pevnosť a rozmery spojovacieho zariadenia a jeho pripojenia k traktoru, ktorej vzor je ustanovený v dodatku 7 prílohy IV smernice.
(26)
Traktory musia byť vybavené výrobným štítkom s nadpismi podľa požiadaviek ustanovených v prílohe V smernice a v osobitnom predpise.13) Štátny dopravný úrad vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzhľadom na umiestnenie a spôsob upevnenia povinných štítkov a nápisov na karosérii traktora, ktorej vzor je ustanovený v prílohe V smernice, kde je ustanovený aj príklad výrobného štítku.
(27)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na ovládanie bŕzd vlečného vozidla predloží výrobca traktora alebo jeho zástupca.
(28)
Štátny dopravný úrad vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na ovládanie brzdenia vlečného vozidla podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(29)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla14) pre typ traktora a na typové schválenie komponentu15) vzťahujúce sa na určité komponenty a charakteristiky vozidiel.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán16) nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa konštrukcie, ak sú vybavené značkou o typovom schválení ES komponentu.
(2)
Príslušný štátny orgán16) nesmie vydať a môže zamietnuť uznanie osvedčenia o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Príslušný štátny orgán16) nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie na trh čelných okien alebo iných sklených výplní alebo mechanického spojovacieho zariadenia z dôvodov týkajúcich sa konštrukcie, ak sú vybavené značkou o typovom schválení ES komponentu.
(4)
Príslušný štátny orgán16) môže zakázať uvedenie na trh čelných okien alebo mechanických spojovacích zariadení označených značkou typového schválenia ES komponentu, ak nie sú v súlade so schváleným typom komponentu.
§ 6
(1)
Štátny dopravný úrad9) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla14) pre typ traktora vzťahujúceho sa na určité komponenty a charakteristiky, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 14. januára 2007.
(2)
Príslušný štátny orgán16) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa určitých komponentov a charakteristík, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 14. januára 2007.
(3)
Osvedčenia o zhode COC17) vystavené pre nové traktory sa považujú od 1. júla 2009 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na určité komponenty a charakteristiky podľa tohto nariadenia vlády; tieto traktory nemožno od 1. júla 2009 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 8
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 332/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité súčasti a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 23/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 89/173/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv.19.), smernice Komisie 2000/1/ES zo 14. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 1.), Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. ES L 236, 23. 9. 2003) a smernice Komisie 2006/26/ES z 2. marca 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/137/EHS o kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Ú. v. EÚ L 65/22, 7. 3. 2006).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.
6)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 43 príloha 14).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 415/2003 Z. z. o prijatí Dohody týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách.
7)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
16)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.