230/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2007 do 26.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 25. apríla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 434/2004 Z. z. a zákona č. 308/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z., vyhlášky č. 275/2004 Z. z., vyhlášky č. 698/2004 Z. z., vyhlášky č. 225/2006 Z. z. a vyhlášky č. 471/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe k vyhláške bod XX. znie:
„XX. Zlúčeniny arzénu
1.
Nesmú byť uvedené na trh ani použité ako látky a zložky prípravkov, ktoré sú určené na použitie na zabránenie usadzovaniu mikroorganizmov, rastlín a živočíchov na
a)
trupoch lodí,
b)
klietkach, plavákoch, sieťach a všetkých iných pomôckach alebo zariadeniach používaných na chov rýb alebo vodných mäkkýšov,
c)
všetkých pomôckach alebo zariadeniach, ktoré sú úplne alebo čiastočne ponorené do vody.
2.
Nesmú byť uvedené na trh ani použité ako látky a zložky prípravkov, ktoré sú určené na ošetrenie úžitkovej vody, bez ohľadu na ich použitie.
3.
Nesmú byť použité na konzerváciu dreva; drevo, ktoré je takto ošetrené, nesmie byť uvedené na trh s výnimkou uvedenou v bode 4.
4.
Zákaz uvedenia na trh neplatí
a)
na látky a prípravky na konzerváciu dreva: tie sa môžu používať v priemyselných výrobných zariadeniach používajúcich vákuum, podtlak, tlak alebo pretlak na impregnáciu dreva, ak ide o roztoky anorganických zlúčenín medi, chrómu a arzénu (ďalej len „roztok CCA") typu C a ak sú povolené podľa článku 5 bodu 1 smernice 98/8/ES; takto ošetrené drevo sa nesmie uviesť na trh pred dokončením fixácie konzervačného prostriedku,
b)
na drevo ošetrené roztokmi CCA v priemyselných zariadeniach podľa písmena a), ak sa uvádza na trh na odborné a priemyselné použitie za predpokladu, že z dôvodu ochrany bezpečnosti ľudí a zvierat sa vyžaduje štrukturálna integrita dreva a styk s pokožkou ľudí je nepravdepodobný:
1.
ako stavebné drevo vo verejných a poľnohospodárskych budovách, v úradných budovách a priemyselných objektoch,
2.
na mostoch a mostových konštrukciách,
3.
ako stavebné drevo v sladkých a poloslaných vodách, napríklad prístavné móla a mosty,
4.
ako protihlukové bariéry,
5.
ako protilavínové zátarasy,
6.
na bezpečnostné oplotenie a bariéry pri hlavných cestách,
7.
ako ohrady pre hospodárske zvieratá z guľatiny ihličnatých drevín zbavených kôry,
8.
v konštrukciách zabraňujúcich zosuvu pôdy,
9.
ako stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia,
10.
ako podvaly podzemnej železnice, napríklad v metre, banskej koľajovej preprave a pod.,
c)
bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení § 23 až 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, všetko ošetrené drevo uvádzané na trh musí byť samostatne označené textom „Len na odbornú a priemyselnú aplikáciu a použitie, obsahuje arzén". Okrem toho sa všetko drevo uvádzané na trh v balení musí označiť textom „Pri manipulácii s týmto drevom použite rukavice. Pri rezaní alebo inom opracovávaní tohto dreva použite masku proti prachu a chránič očí. S odpadom z tohto dreva sa musí zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom v zariadení, ktoré je na to oprávnené",
d)
ošetrené drevo uvedené v písmene a) sa nesmie používať
1.
v bytových budovách alebo nebytových budovách bez ohľadu na účel,
2.
v žiadnom zariadení, kde hrozí riziko opakovaného styku s pokožkou,
3.
v morskej vode,
4.
na iné poľnohospodárske účely, ako sú ohrady pre hospodárske zvieratá, a na stavebné použitie podľa písmena b),
5.
tam, kde by ošetrené drevo mohlo prísť do styku s polotovarmi alebo hotovými výrobkami určenými na ľudskú a živočíšnu spotrebu.
5.
Drevo ošetrené zlúčeninami arzénu, ktoré sa používalo pred 30. septembrom 2007 alebo sa uviedlo na trh v súlade s pravidlami tejto vyhlášky, sa môže naďalej používať na mieste, kde sa nachádza, po celú dobu jeho použiteľosti.
6.
Drevo ošetrené roztokmi CCA typu C, ktoré sa používalo pred 30. septembrom 2007 alebo ktoré sa uviedlo na trh v súlade s pravidlami tejto vyhlášky, sa môže uviesť na trh použitých výrobkov a použiť alebo opätovne použiť za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d).“.
3.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 7 a 8, ktoré znejú:
„7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa po 30. raz mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (perfluóroktánsulfonátov) (Ú. v. EÚ, L 372, 27. 12. 2006).
8.
Smernica Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania zlúčenín arzénu s cieľom prispôsobiť jej prílohu I technickému pokroku (Ú. v. EÚ, L 384, 29. 12. 2006).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2007 s výnimkou bodu LII. Perfluóroktánsulfonáty, ktorý nadobúda účinnosť 27. júna 2008.
Ľubomír Jahnátek v. r.