236/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
ZÁKON
z 9. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení nektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 druhá veta znie: „Národný člen musí byť prokurátorom pôsobiacim na úseku trestného práva.“.
2.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Národného člena vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti") po prerokovaní s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor").“.
3.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
4.
V § 4 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „alebo sudcu“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťajú slová „alebo sudcu“.
6.
V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Asistent národného člena musí byť prokurátorom pôsobiacim na úseku trestného práva.“.
7.
V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Asistenta národného člena vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym prokurátorom.“.
8.
V § 6 sa vypúšťa odsek 6.
9.
V § 8 sa vypúšťa odsek 4.
10.
Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
Národný člen, asistent národného člena, národný spravodajca a zástupca vymenovaní a určení podľa doterajších predpisov sa považujú za vymenovaných a určených podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.