237/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. mája 2007,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júla 2007 zvýšená platová tarifa uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2006 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 237/2007 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8 950
9 670
10 480
11 400
13 620
14 460
16 370
17 560
20 010
22 820
26 020