239/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. apríla 2007
o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády v súlade s osobitným predpisom1) upravuje
a)
opatrenie2) na agroenvironmentálne platby (ďalej len „agroenvironmentálne opatrenie“),
b)
podmienky výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia.
§ 2
Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:
a)
základnú podporu
1.
na ornej pôde,
2.
na trvalých trávnych porastoch,
3.
pre ovocné sady a vinice,
b)
integrovanú produkciu
1.
vo vinohradníctve,
2.
v ovocinárstve,
3.
zeleniny,
c)
ekologické poľnohospodárstvo
1.
na ornej pôde,
2.
pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,
3.
v ovocných sadoch a vinohradoch,
4.
na trvalých trávnych porastoch,
d)
ochranu proti erózii
1.
na ornej pôde stabilizačným osevným postupom,
2.
na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou,
3.
vo vinohradoch,
4.
v ovocných sadoch,
e)
zatrávňovanie ornej pôdy,
f)
ochranu vybraných biotopov trávnych porastov,
g)
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
§ 3
(1)
Podopatrenia podľa § 2 písm. a) až f) možno vykonávať na poľnohospodársky využívanej pôde vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov.3)
(2)
Integrovanú produkciu vo vinohradníctve možno vykonávať len v rodiacich vinohradoch.
(3)
Ochranu proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov,4) ktorých priemerná svahovitosť je tri stupne a viac, alebo na ploche väčšej ako 30 hektárov.
(4)
Ochranu proti erózii vo vinohradoch a v ovocných sadoch možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je tri stupne a viac.
(5)
Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov vedených ako
a)
teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,
b)
mezofilné trvalé trávne porasty,
c)
horské kosné lúky,
d)
vlhkomilné porasty nižších polôh,
e)
nížinné aluviálne lúky,
f)
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g)
vysokohorské trávne porasty.
(6)
Chovať a udržiavať ohrozené druhy zvierat podľa § 2 písm. g) možno u týchto plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat:
a)
hovädzí dobytok – slovenský pinzgauský dobytok,
b)
ovce – valaška pôvodná,
c)
kozy – biela krátkosrstá koza,
d)
kone – slovenský teplokrvník, hucul, furioso, nonius, slovenský športový pony, lipican, shagya-arab a norik muránskeho typu,
e)
hydina
1.
sliepky – oravka, plymutka, rodajlenka, hempširka, vlaška a sasexka,
2.
husi – slovenská biela hus a suchovská hus,
3.
morky – morka bronzová.
(7)
Jednotlivé podopatrenia podľa § 2 písm. a) až f) možno kombinovať na tej istej ploche podľa kombinačnej tabuľky uvedenej v prílohe č. 1.
§ 4
(1)
Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá
a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť5) na ploche minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy, ktorá spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 až 5, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, alebo
b)
chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat podľa § 3 ods. 6.
(2)
Žiadosť o podopatrenia podľa § 2 písm. a) až f) predkladá žiadateľ ako súčasť jednotnej žiadosti6) spolu s identifikačným listom7) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) a osobitne, ak ide o žiadateľa podopatrenia podľa § 2 písm. g).
(3)
Žiadosť podľa odseku 2 sa predkladá agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka.8)
(4)
Prílohou žiadosti, ak ide o žiadateľa podopatrení podľa § 2 písm. a) až f), je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku, výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú požaduje zaradiť do podopatrenia, a výmery poľnohospodárskej pôdy patriacej do súvislej európskej sústavy chránených území,9)
b)
grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov.10)
(5)
Prílohou žiadosti, ak ide o žiadateľa o podopatrenia podľa § 2 písm. g), je
a)
počet dobytčích jednotiek11) vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,
b)
potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie12) o zápise zvieraťa do plemennej knihy13) alebo do plemenárskej evidencie,14)
c)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov.10)
§ 5
(1)
Žiadosti podané žiadateľmi podopatrení podľa § 2 písm. a) až f) sa zaradia na základe kritérií hospodárskej a environmentálnej účinnosti15) do jednotlivých bodových pásiem.
(2)
Prvé bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrení uvedených v § 2 písm. a), c) a f) a zároveň tieto plochy patria čiastočne alebo úplne do súvislej európskej sústavy chránených území.
(3)
Druhé bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrení uvedených v § 2 písm. b), d) a e) a zároveň tieto plochy patria čiastočne alebo úplne do súvislej európskej sústavy chránených území.
(4)
Tretie bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrenia uvedeného v § 2 písm. c) na celú výmeru využívanej poľnohospodárskej pôdy, ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do prvého bodového pásma.
(5)
Štvrté bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopotrania uvedeného v § 2 písm. c) na časť výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy, ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do prvého bodového pásma.
(6)
Piate bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrení uvedených v § 2 písm. a), b), d) až f), ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do bodového pásma podľa odsekov 2 a 3.
(7)
Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po piate bodové pásmo. Výber žiadostí v druhom a treťom bodovom pásme sa vykoná podľa výšky percenta plochy patriacej do súvislej európskej sústavy chránených území z plochy uvedenej v žiadosti. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti. Prekrývanie plôch v rámci jednotlivých podopatrení sa nezohľadňuje.
(8)
Výber žiadostí podľa § 2 písm. g) sa vykoná od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.
(9)
Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odsekov 7 a 8, predloží čestné vyhlásenie o tom, že bude plniť podmienky agroenvironmentálneho opatrenia podľa osobitného predpisu.16)
§ 6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 239/2007 Z. z.
KOMBINAČNÁ TABUĽKA
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 239/2007 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10. 2005) v znení:
– nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
4.
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v znení:
– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. L 236, 23. 9. 2003),
– nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),
– nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),
– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),
– nariadenia Rady (ES) č. 2223/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 379, 21. 10. 2005),
– nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005).
5.
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v znení:
– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 42),
– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),
– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ L 3/zv. 43),
– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 45),
– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),
– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),
– Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
2)
Čl. 36 písm. a) bod IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
3)
§ 7 ods. 1) písm. e) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
5)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
6)
Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.
7)
§ 3 ods. 2 nariadenia vlády č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.
8)
Čl. 21 nariadenia (ES) 796/2004.
9)
§ 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia.
11)
Príloha V nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
12)
§ 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 358/2004 Z. z.
14)
§ 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení zákona č. 358/2004 Z. z.
15)
Čl. 39 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
16)
Čl. 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 Z. z.