241/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 21. mája 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu, o činnosti skúšobných komisií a vzore osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 11 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 193/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o absolvovanie školenia a žiadosti o vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „bezpečnostný poradca“),
b)
podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu školení, o činnosti skúšobných komisií a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky,
c)
vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len „osvedčenie“).
§ 2
(1)
Písomná žiadosť o absolvovanie školenia obsahuje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa a podáva sa poverenej osobe najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom školenia; ak ide o žiadateľa, ktorý má vykonávať bezpečnostného poradcu len pre niektorý z druhov nebezpečného tovaru podľa prílohy č. 1, uvedie v žiadosti aj druh nebezpečného tovaru, ktorého sa má školenie týkať.
(2)
Termín, miesto konania školenia a výšku úhrady nákladov za školenie, ktorú žiadateľ uhradí pred jeho konaním, oznámi poverená osoba žiadateľovi najneskôr 14 dní pred termínom školenia.
(3)
Školenie sa vykonáva formou prednášok v rozsahu určenom poverenou osobou; obsah školenia je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
O absolvovaní školenia sa vydáva písomné potvrdenie o jeho absolvovaní.
§ 3
(1)
Písomná žiadosť o vykonanie skúšky obsahuje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa a podáva sa poverenej osobe najneskôr tri týždne pred vyhláseným termínom skúšky; ak ide o žiadateľa, ktorý má vykonávať bezpečnostného poradcu len pre niektorý z druhov nebezpečného tovaru podľa prílohy č. 1, uvedie v žiadosti aj druh nebezpečného tovaru, ktorého sa má skúška týkať. Termín skúšky určí poverená osoba po odsúhlasení Štátnou plavebnou správou.
(2)
Skúšku môže vykonať iba žiadateľ, ktorý absolvoval školenie a požiadal poverenú osobu o vykonanie skúšky. Potvrdenie o absolvovaní školenia je prílohou k žiadosti o vykonanie skúšky.
(3)
Žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2, poverená osoba písomne oznámi termín, miesto konania skúšky a výšku úhrady nákladov za skúšku, ktorú žiadateľ uhradí pred jej konaním, najneskôr 14 dní pred termínom skúšky.
(4)
Skúšku tvorí písomná skúška, ktorú možno doplniť ústnou skúškou; ústna skúška sa vykonáva formou pohovoru so žiadateľom, na ktorom žiadateľ odpovedá na doplňujúce otázky v rozsahu a obsahu vykonanej písomnej skúšky. Obsah skúšky je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Písomnú skúšku tvorí
a)
súbor otázok zameraných na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon činností bezpečnostného poradcu,
b)
riešenie prípadovej štúdie, ktorou sa preukazuje schopnosť plniť úlohy bezpečnostného poradcu.
(6)
Súbor otázok obsahuje 20 otázok s priamymi odpoveďami. Poverená osoba môže použiť namiesto otázok s priamymi odpoveďami aj otázky s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí ku každej otázke, z ktorých len jedna je správna; v tom prípade dve otázky s možnosťou výberu odpovede zodpovedajú jednej otázke s priamou odpoveďou. Čas na vypracovanie otázok je 60 minút. Za každú správne zodpovedanú otázku s priamou odpoveďou žiadateľ získa dva body a za každú správne zodpovedanú otázku s možnosťou výberu odpovede jeden bod.
(7)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne žiadateľ. Čas na vypracovanie prípadovej štúdie je 90 minút. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 60 bodov.
(8)
Výsledok skúšky sa hodnotí kvalifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ o skúšku na skúške vyhovel, ak zodpovedal správne najmenej 80 % z písomnej skúšky.
(9)
O úspešne vykonanej skúške vydá poverená osoba žiadateľovi písomný protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie.
(10)
Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže celú skúšku alebo jej časť, v ktorej nevyhovel, opakovať len raz na opravnej skúške bez absolvovania nového školenia. Ak žiadateľ nevyhovie ani na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po absolvovaní nového školenia.
(11)
Žiadateľovi, ktorý odstúpi od skúšky zo zdravotných, z pracovných alebo iných závažných dôvodov, určí predseda skúšobnej komisie náhradný termín.
(12)
Poverená osoba bezodkladne zasiela Štátnej plavebnej správe protokoly o vykonaní skúšky a potvrdenia o absolvovaní školenia žiadateľov.
§ 4
(1)
Skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou.
(2)
Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci členovia skúšobnej komisie. Skúšobná komisia sa uznáša na výsledku skúšky väčšinou hlasov.
(3)
Podrobnosti o postupe skúšobnej komisie upraví skúšobný poriadok.
§ 5
(1)
Náležitosti osvedčenia sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Ak žiadateľ vykonal skúšku len pre niektorý z druhov nebezpečného tovaru podľa prílohy č. 1, v osvedčení sa uvedie, že platí len pre druh nebezpečného tovaru, ktorého sa skúška týkala.
(3)
Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia, Štátna plavebná správa vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia duplikát osvedčenia.
§ 6
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 241/2007 Z. z.
Druhy nebezpečného tovaru
Trieda 1 Výbušniny
Trieda 2 Plyny rozpustené pod tlakom
Trieda 7 Rádioaktívne látky
Trieda 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 Pevné a kvapalné látky
UN čísla 1202, 1203, 1223 Minerálne oleje
Príloha č. 2 k vyhláške č. 241/2007 Z. z.
Obsah školenia a skúšky bezpečnostného poradcu
Vedomosti vyžadované na získanie osvedčenia musia zahŕňať minimálne:
I.
Všeobecné preventívne a bezpečnostné opatrenia
– vedomosti o druhoch následkov, ktoré môžu byť spôsobené nehodou súvisiacou s prepravou nebezpečného tovaru,
– vedomosti o hlavných príčinách nehôd.
II.
Ustanovenia týkajúce sa vnútrozemskej vodnej dopravy použité podľa vnútroštátneho práva, noriem Spoločenstva a medzinárodných dohovorov a dohôd, najmä
1.
klasifikáciu nebezpečného tovaru
– postup klasifikácie roztokov a zmesí,
– štruktúra opisu látok,
– triedy nebezpečného tovaru a zásady ich klasifikácie,
– charakter prepravovaných nebezpečných látok a výrobkov,
– ich fyzikálne, chemické a toxické vlastnosti,
2.
všeobecné požiadavky na obaly vrátane cisterien, cisternových kontajnerov a pod.
– druhy obalov, kódovanie a označovanie,
– požiadavky na balenie a predpisy na testovanie obalov,
– stav obalov a pravidelné kontroly,
3.
bezpečnostné značky a nálepky označujúce nebezpečenstvo
– označenia na bezpečnostných značkách,
– umiestnenie a odstránenie bezpečnostných nálepiek,
– označenie štítkami a nálepkami,
4.
záznamy v prepravných dokumentoch
– informácie v prepravných dokumentoch,
– vyhlásenie odosielateľa o zhode,
5.
spôsob prepravy a obmedzenia pri odoslaní
– celolodný náklad,
– preprava voľne ložených a kusových zásielok,
– preprava voľne ložených zásielok vo veľkých kontajneroch,
– preprava v kontajneroch,
– preprava v nesnímateľných a snímateľných cisternách,
6.
preprava cestujúcich,
7.
zákazy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zmiešaného nákladu,
8.
oddeľovanie látok,
9.
limity prepravovaných množstiev a výnimky,
10.
manipulácia a ukladanie
– nakládka a vykládka (plniace pomery),
– ukladanie a oddeľovanie,
11.
čistenie a/alebo odplyňovanie pred nakládkou a po vykládke,
12.
posádka: odborné školenie,
13.
lodné listiny a doklady plavidla
– prepravný dokument,
– písomné pokyny,
– spôsobilosť plavidiel,
– osvedčenie o školení posádky,
– kópie všetkých výnimiek a odchýlok,
– iné dokumenty,
14.
bezpečnostné pokyny: vykonávanie pokynov a vybavenie posádky ochrannými prostriedkami,
15.
povinnosti pri dozore: kotvenie a státie,
16.
nariadenia a obmedzenia pri plavbe,
17.
úniky znečisťujúcich látok počas prevádzky plavidla a pri plavebnej nehode, spoločnej havárii,
18.
požiadavky týkajúce sa vybavenia plavidiel.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 241/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 96/35/ES z 3. júna 1996 o menovaní a odbornej kvalifikácii bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/18/ES zo 17. apríla 2000 o minimálnych požiadavkách na skúšky bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 118, 19. 5. 2000).