242/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

242
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 22. mája 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 a v § 10 ods. 2 sa slová „registratúrneho poriadku“ nahrádzajú slovami „registratúrneho plánu“.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Lehotu uloženia určenú podľa registratúrneho plánu platného v čase vzniku registratúrneho záznamu môže pôvodca registratúry so súhlasom archívu upraviť podľa registratúrneho plánu v čase vyraďovania registratúrneho záznamu.“.
3.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pôvodca registratúry, ktorý nevypracúva registratúrny plán, neuvádza registratúrnu značku, znak hodnoty ani lehotu uloženia.“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa zoznamu vecných skupín registratúrnych záznamov, ak ide o pôvodcu, ktorý nevypracúva registratúrny plán“.
5.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „kovovými mrežami a“.
6.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a 3“.
7.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a registratúrneho strediska“.
8.
V § 24 ods. 7 sa za slovo „postupuje“ vkladá slovo „primerane“.
9.
V § 43 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2007.
Robert Kaliňák v. r.