243/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa stala 1. februára 2007 Bulharská republika a 1. apríla 2007 Albánska republika. Obidve zmluvné strany oznámili svoje vyhlásenie k článku 34 a výhrady k článku 55 dohovoru. Bulharská republika, Albánska republika, Maďarská republika a Litovská republika oznámili ústredný orgán podľa čl. 29.
Zmeny a doplnenia zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a prehľad ich výhrad a vyhlásení sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
Do aktualizovaného zoznamu zmluvných strán dohovoru a ich výhrad a vyhlásení možno nazrieť na internetovej stránke http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=70 (v anglickom jazyku) alebo http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=70 (vo francúzskom jazyku).
K oznámeniu č. 243/2007 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Albánska republika
a)
Dohovor pre Albánsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2007.
b)
Albánska republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:
1.
,Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Albánska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.`
2.
,Albánska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.`
3.
Podľa článku 29 dohovoru Albánska republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti Albánskej republiky
Bulharská republika
a)
Dohovor pre Bulharskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2007.
b)
Bulharská republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:
1.
,Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Bulharská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi.`
2.
,Bulharská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.`
3.
Podľa článku 29 dohovoru Bulharská republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti Bulharskej republiky
Slavianska 1
1040 Sofia
Litovská republika
b)
Podľa článku 29 dohovoru Litovská republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo sociálnych vecí a práce Litovskej republiky
Vivulskio 11
LT-03610 Vilnius
Tel.:+370 5 266 4201
Fax.:+370 5 266 4209
e-mail: post@socmin.lt
Maďarská republika
b)
Podľa článku 29 dohovoru Maďarská republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti
1054 Budapešť, Akadémia 3
1373 Budapešť, P. O. BOX 609
Tel.:+36-1-475-5700, +36-1-475-5800“.