249/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci na spoločných kontaktných pracoviskách.
Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 9 ods. 1 zároveň s nadobudnutím platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti, t. j. 1. mája 2007.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť
1.
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti (Budapešť 28. júna 1995, oznámenie č. 39/1996 Z. z.),
2.
článku 36 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava 9. októbra 2003, oznámenie č. 696/2004 Z. z.).
K oznámeniu č. 249/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci na spoločných kontaktných pracoviskách
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
dohodli sa takto:
Článok 1
Spoločné kontaktné pracoviská
(1)
Podľa článku 20 ods. 1 zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti zmluvné strany rozšíria činnosť spoločných kontaktných pracovísk (ďalej len „pracoviská“) podľa článku 33 dohody o hraničnom vybavovaní o spoluprácu podľa tejto dohody.
(2)
Zmluvné strany zariadia priestory pracovísk spôsobom a v súlade s podmienkami uvedenými v článku 34 dohody o hraničnom vybavovaní. Obidve zmluvné strany zabezpečia pre potreby vlastných službukonajúcich osôb na pracoviskách podľa článku 2 tejto dohody potrebné zariadenie, ako aj telekomunikačné zariadenia a počítačovú techniku, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností podľa tejto dohody.
(3)
Zmluvné strany zabezpečia na pracoviskách umiestnenie telekomunikačných zariadení, ako aj potrebné pripojenie tak, aby výmena informácií alebo výmena dát medzi službukonajúcimi osobami na pracoviskách bola čo najúčinnejšia.
(4)
Názov pracovísk a ich prevádzkový čas sa uvádzajú v slovenskom jazyku i v maďarskom jazyku. Pracoviská sa označujú štátnymi znakmi a štátnymi vlajkami.
Článok 2
Službukonajúce osoby na pracoviskách
Na pracoviskách spolupracujú tieto osoby:
a)
za slovenskú zmluvnú stranu:
– pracovníci orgánov boja proti trestnej činnosti uvedení v článku 1 ods. 1 zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti,
– pracovníci kontrolných orgánov podľa článku 2 písm. b) zmluvy;
b)
za maďarskú zmluvnú stranu:
– pracovníci orgánov boja proti trestnej činnosti uvedení v článku 1 ods. 1 zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti,
– pracovníci kontrolných orgánov podľa článku 2 písm. b) zmluvy,
– určení pracovníci Úradu prisťahovalectva a štátneho občianstva.
Článok 3
Spolupráca na pracoviskách
(1)
Spolupráca službukonajúcich osôb na pracoviskách sa uskutočňuje v týchto oblastiach:
a)
priama výmena a analýza informácií o kontrole štátnych hraníc,
b)
zjednodušenie, urýchlenie a koordinácia hraničného vybavovania,
c)
priama výmena informácií podľa zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti,
d)
poskytovanie pomoci a zosúladenie foriem spolupráce podľa zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti,
e)
príprava a realizácia odovzdávania a prijímania osôb na základe platných medzinárodných zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami,
f)
zosúladenie foriem spolupráce pri spoločnom postupe v boji proti nelegálnej migrácii a s tým súvisiacej protiprávnej činnosti,
g)
spolupráca pri výmene informácií o osobách, ktorým bol zakázaný vstup alebo pobyt na území členských štátov Európskej únie,
h)
zosúladenie postupu a spolupráce pri vyhosťovaní,
i)
vypracovanie situačných hlásení a analýz o činnosti pracovísk, o výsledkoch spolupráce; v prípade potreby návrhu na zlepšenie spolupráce na pracoviskách.
(2)
Zmluvné strany umožnia, aby mobilné kontrolné hliadky mohli podľa potreby koordinovať svoje úlohy na pracoviskách.
(3)
Službukonajúce osoby na pracoviskách si môžu vzájomne odovzdávať, ďalej odovzdávať a spravovať údaje podľa zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej 12. septembra 2002 v Budapešti za podmienok uvedených v týchto zmluvných dokumentoch.
(4)
Orgány zúčastňujúce sa na spolupráci podľa odseku 1 písm. g) a h) si môžu vzájomne odovzdávať nimi spravované osobné údaje s cieľom vykonávania svojich povinností v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi; rovnako sú oprávnené spravovať prijaté osobné údaje.
(5)
Organizačná štruktúra a podrobné organizačné pravidlá pracovísk sú obsiahnuté v štatúte, ktorý spoločne vypracujú príslušné ústredné orgány zmluvných strán. Zmluvné strany sa budú vzájomne písomne informovať o príslušných ústredných orgánoch.
Článok 4
Podmienky vstupu, výstupu a pobytu
S cieľom vykonávania svojich povinností v súlade s touto dohodou môžu službukonajúce osoby na pracoviskách vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať počas výkonu svojich úloh s platným služobným preukazom s fotografiou alebo s platným hraničným preukazom na prekročenie štátnych hraníc podľa článku 13 zmluvy.
Článok 5
Služobné pomery
(1)
Službukonajúce osoby na pracoviskách sú oprávnené samostatne konať len v medziach ustanovení článku 3 a patria výlučne do personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci svojich nadriadených orgánov.
(2)
Podľa ustanovení článku 15 ods. 1 zmluvy a článku 25 ods. 2 zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti zabezpečuje ochranu službukonajúcich osôb na pracoviskách tá zmluvná strana, na území štátu ktorej je pracovisko zriadené.
(3)
Na trestnoprávnu zodpovednosť službukonajúcich osôb na pracoviskách sa vzťahujú ustanovenia článku 15 ods. 1 zmluvy a článku 26 zmluvy o spolupráci medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti.
Článok 6
Znášanie nákladov
(1)
Náklady vyplývajúce zo služobného pomeru službukonajúcich osôb na pracoviskách znáša každá zmluvná strana zvlášť.
(2)
Príslušné orgány zmluvných strán osobitnou zmluvou upravia prevádzkovanie, opravu pracovísk a úhradu vzniknutých nákladov s prevádzkovateľom pracovísk.
Článok 7
Vzťah k iným medzinárodným zmluvám
Touto dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti Slovenskej republiky a Maďarskej republiky vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv.
Článok 8
Riešenie sporov
Spory vzniknuté z výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa riešia rokovaniami medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti a ochrany poriadku Maďarskej republiky a v prípade neúspechu diplomatickou cestou.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
(3)
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť článku 36 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave podpísanej 9. októbra 2003 v Bratislave.
(4)
Táto dohoda stráca platnosť dňom straty platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti. Každá zmluvná strana môže túto dohodu diplomatickou cestou písomne kedykoľvek vypovedať. Platnosť dohody sa skončí prvým dňom po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane.
(5)
Zmluvné strany môžu dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody úplne alebo sčasti, ak je porušená alebo ohrozená suverenita, bezpečnosť a verejný poriadok alebo ak jej uplatňovanie odporuje vnútroštátnym právnym predpisom zmluvných strán. O zavedení a zrušení takéhoto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania tejto dohody a jeho odvolanie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v oznámení.
(6)
Zmluvné strany môžu meniť túto dohodu písomne na základe vzájomnej dohody.
Dané v Bratislave 2. októbra 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:

Robert Kaliňák v. r.

Za vládu Maďarskej republiky:

József Petrétei v. r.