252/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu.
Výnosom sa ustanovuje rozsah a podmienky na poskytovanie dotácií na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu z rozpočtovej kapitoly ministerstva.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Výnos bude uverejnený v čiastke 43/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.