255/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
ZÁKON
z 18. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona č. 233/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Na čele magistrátu hlavného mesta je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor mesta. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.“.
2.
V § 17 odsek 5 znie:
„(5)
Starostu počas jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu zvolí miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu určí, ktoré právomoci starostu je oprávnený vykonávať jeho zástupca.“.
3.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta miestneho úradu sa môže zúčastňovať zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným.“.
4.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Mestská časť ako právnická osoba podľa § 2 ods. 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.