257/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 a § 52 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „v hodnote do 7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume do 10 000 Sk“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „v hodnote do 15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume do 20 000 Sk“.
3.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zamestnancovi Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“ a za slovo „ministrovi“ sa vkladajú slová „veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „zamestnancovi Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. b) v druhom bode sa slová „pracovnoprávnych predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu2a)“ a vypúšťajú sa slová „osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnými alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
6.
V § 2 ods. 2 sa slová „od 20 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume od 50 000 Sk do sumy 250 000 Sk“.
7.
V § 3 ods. 1 prvá veta znie:
„Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitného predpisu2a) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 2 ods. 1, patrí jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, dvojnásobok jednorazového odškodnenia určeného podľa osobitného predpisu.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 94 zákona č. 461/2003 Z. z.“.
8.
V § 3 ods. 2 sa slová „pracovnoprávnych predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu2a)“ a slová „do 20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „do sumy 50 000 Sk“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Fico v. r.