259/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 2005 bol v Bratislave podpísaný Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 4. decembra 1991.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatkovým protokolom súhlas svojím uznesením č. 2103 z 2. februára 2006. Prezident republiky dodatkový protokol ratifikoval 9. marca 2006.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 25. mája 2007 na základe ods. 4 protokolu.
K oznámeniu č. 259/2007 Z. z.
Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Vláda Slovenskej republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
so zreteľom na Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej „dohoda“)
dohodli sa takto:
1)
Článok 3 znie:
„Článok 3
Zaobchádzanie s investíciami
1.
Každá zmluvná strana poskytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a príslušným aktivitám vlastných investorov.
2.
Ani jedna zo zmluvných strán neposkytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje investíciám investorov a príslušným aktivitám investorov ktoréhokoľvek iného tretieho štátu.
3.
Ustanovenia odseku 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany výhody zaobchádzania, prednosti alebo výsady na základe
a)
jej členstva v akejkoľvek existujúcej colnej únii, zóne voľného obchodu, hospodárskej únii, spoločnom trhu alebo akejkoľvek inej formy regionálnej hospodárskej organizácie a akejkoľvek medzinárodnej dohody vytvárajúcej takú úniu; alebo prijatia dohody, ktorej cieľom je vytvorenie alebo rozšírenie takej únie alebo oblasti v primeranom čase;
b)
akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho sa úplne alebo prevažne zdaňovania;
c)
akéhokoľvek dohovoru o uľahčení malého pohraničného obchodu v hraničných oblastiach.
4.
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na
a)
akékoľvek existujúce nekonformné opatrenia platné na jej území;
b)
pokračovanie akéhokoľvek nekonformného opatrenia;
c)
žiadnu zmenu akéhokoľvek nekonformného opatrenia v takej miere, že táto zmena nezvýši nekonformnosť týchto opatrení.“.
2)
Článok 6 tejto dohody znie:
„Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí v súlade so svojím právnym poriadkom investorom druhej zmluvnej strany prevod ich investícií a výnosov vlastnených na jej území vrátane
a)
zisku, dividend, úrokov a iného legitímneho príjmu;
b)
výnosov vyplývajúcich z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií;
c)
platieb podľa zmluvy o pôžičke v súvislosti s investíciami;
d)
licenčných poplatkov súvisiacich s údajmi v článku 1 ods. 1 písm. d);
e)
platieb za technickú pomoc alebo poplatkov za technické služby, poplatkov za riadenie;
f)
poplatkov súvisiacich so zmluvnými projektmi;
g)
príjmov občanov druhej zmluvnej strany, ktorí pracujú na jej území v súvislosti s investíciami.
2.
Uvedený prevod sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene a v bežnom výmennom kurze, ktorý platí v deň prevodu v zmluvnej strane prijímajúcej investície.
3.
Napriek odsekom 1 a 2 každá zmluvná strana môže prijať alebo obhajovať opatrenia týkajúce sa prevodu kapitálu
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby; alebo
b)
v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky.
4.
Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku
a)
nepresiahnu opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia; a
c)
budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane.“.
3)
Vypúšťajú sa odseky 3 a 4 protokolu, ako aj všetky odkazy odvolávajúce sa na tieto odseky sa prečíslujú.
4)
Tento dodatkový protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Tento dodatkový protokol podlieha schváleniu v súlade s ústavnými postupmi vyžadovanými právnym poriadkom zmluvnej strany s cieľom nadobudnúť platnosť. Platnosť nadobudne 30. deň odo dňa prijatia druhej notifikácie.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali tento dodatkový protokol.
Dané v Bratislave 7. decembra 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, čínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Vladimil Podstránsky v. r.

Za vládu Čínskej ľudovej republiky:

Yu Guangzhou v. r.