261/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

261
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2002 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave.
Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2003 na základe článku 8 tejto dohody.
K oznámeniu č. 261/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave
Vláda Slovenskej republiky, zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“)
vzhľadom na ustanovenia Zakladateľskej zmluvy Banky, ktorej je Slovenská republika členom,
berúc do úvahy, že Slovenská republika a Banka súhlasia so zriadením kancelárie v Bratislave,
so želaním dosiahnuť dohodu o niektorých veciach týkajúcich sa zriadenia a fungovania kancelárie Banky v Bratislave
dohodli sa takto:
Článok 1
Na účely tejto dohody majú nasledujúce pojmy tento význam:
a)
„Zakladateľská zmluva Banky“ je zmluva o založení Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj,
b)
„Banka“ je Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, známa tiež ako Svetová banka,
c)
„vláda“ je vláda Slovenskej republiky,
d)
„pracovníci“ sú všetci pracovníci, vedúci pracovníci, zamestnanci a iní pracovníci Banky,
e)
„kancelária Banky“ je každý pozemok, budovy, stavby alebo zariadenia, v ktorých alebo kde Banka vykonáva svoju oficiálnu každodennú činnosť,
f)
„riaditeľ“ je vedúci kancelárie Banky,
Článok 2
Vláda Slovenskej republiky sa riadi Zakladateľskou zmluvou Banky a Dohovorom o osobitných organizáciách, ktoré majú v Slovenskej republike silu zákona, a preto Banka, jej vedúci pracovníci a zamestnanci požívajú postavenie, výsady a imunity vyplývajúce z článku VII Zakladateľskej zmluvy Banky a článku VI Dohovoru o osobitných organizáciách.
Článok 3
Kancelária Banky môže zamestnávať jedného alebo viacerých zamestnancov pridelených z ústredia Banky vo Washingtone alebo Regionálnej kancelárie, ako aj miestnych odborníkov a pomocných pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti na úseku ekonomiky, prevádzky a administratívy v kancelárii Banky. Na čele tejto kancelárie bude stáť riaditeľ alebo iný vedúci pracovník Banky, ktorý bude vedúcim kancelárie Banky a ktorý môže, ale nemusí pôsobiť v Bratislave. Banka stanoví podmienky upravujúce pracovné zmluvy pre zamestnancov na základe článku V Zakladateľskej zmluvy Banky. Banka bude v plnej miere znášať náklady spojené so mzdami a dávkami zamestnancov a uhradí výdavky na cestovanie, ubytovanie a vybavenie kancelárií pre svojich zamestnancov v súlade so svojimi internými postupmi. Banka poskytuje zamestnancom, ktorí majú pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a neurčitú, požitky (výhody) základného dôchodkového balíka, nahrádza náklady niektorých zdravotných nákladov v súlade s jej vnútornými predpismi.
Článok 4
1.
Banka oznámi vláde meno riaditeľa a/alebo vedúceho pracovníka Banky vymenovaného do funkcie vedúceho kancelárie Banky v Bratislave. Vláda udelí riaditeľovi a/alebo vymenovanému vedúcemu kancelárie Banky aspoň také výsady, imunity a práva, aké požívajú stáli zástupcovia iných diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike alebo iných medzinárodných organizácií pôsobiacich v Slovenskej republike.
2.
Vláda zabezpečí rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov a zamestnancov Banky, ktorí pracujú pre kanceláriu Banky, v oblasti cestovania, aké poskytujú členské štáty Banky predstaviteľom, vedúcim pracovníkom a zamestnancom iných členských štátov s porovnateľným postavením. To zahŕňa i udeľovanie vstupných a výstupných víz a oslobodenie od platenia vízových poplatkov.
3.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vystaví všetkým pracovníkom a zamestnancom Banky pracujúcim pre kanceláriu Banky preukazy totožnosti, kde bude vyznačené, že držitelia týchto preukazov sú pracovníkmi a zamestnancami Banky, ktorí požívajú výnimočné postavenie, výsady a imunity, ktoré táto dohoda ustanovuje alebo na ktoré odkazuje.
Článok 5
1.
Vláda zabezpečí, aby činnosť kancelárie Banky nerušili osoby, ktoré nemajú oprávnenie od Banky a na ktoré sa nevzťahujú výnimočné postavenia, výsady a imunity, ktoré táto dohoda ustanovuje alebo na ktoré odkazuje.
2.
Kancelária Banky je oprávnená zasielať a prijímať písomnú korešpondenciu prostredníctvom kuriérskej pošty a v zapečatených vreciach, na ktoré sa vzťahujú rovnaké výsady a imunity ako na diplomatickú poštu a diplomatické zásielky.
3.
Vláda zabezpečí, aby jej vedúci pracovníci umožnili bezproblémový dovoz tovaru a majetku pre Banku dovážaného na územie Slovenskej republiky a dovoz nábytku a osobných vecí zamestnancov Banky, ktorí nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, oslobodený od cla a iných daní v súlade so Zakladateľskou zmluvou Banky a podľa Dohovoru o osobitných organizáciách.
4.
Banka bude požívať imunitu v súvislosti s akýmkoľvek konaním pred súdom s výnimkou prípadov, ktoré vyplývajú alebo súvisia s výkonom jej právomoci ohľadne vydávania alebo zábezpeky cenných papierov. Vláda alebo osoby, ktoré pre ňu pracujú alebo si od nej odvodzujú nároky, nepodajú na základe článku VII ods. 3 Zakladateľskej zmluvy Banky na Banku žalobu, majetok, veci Banky, ktoré sú v správe určenej osoby a ktoré sa nachádzajú na určitom mieste, nebudú podliehať zabaveniu, zaisteniu alebo exekúcii skôr, ako súd nevydá konečný rozsudok v neprospech Banky.
5.
Pracovníci Banky, ktorí pracujú pre kanceláriu Banky, budú vždy spolupracovať s vládou, aby napomáhali riadnemu výkonu spravodlivosti, zaistili dodržiavanie predpisov a nariadení a nedopustili nijaké zneužitie v súvislosti s imunitami, výsadným postavením alebo výsadami, ktoré im vyplývajú zo Zakladateľskej zmluvy Banky, z Dohovoru o osobitných organizáciách a z tejto dohody. Ak sa vláda domnieva, že k takému zneužitiu došlo, riaditeľ a/alebo vedúci pracovník Banky vymenovaný za vedúceho kancelárie Banky v Bratislave celú situáciu urýchlene prekonzultuje s vládou.
Článok 6
Banka použije časť splateného upísaného kapitálu Slovenskej republiky v miestnej mene na úhradu miestnych výdavkov kancelárie Banky. Na tento účel budú priebežne predkladané žiadosti o speňaženie nezaplatených vistazmeniek Slovenskej republiky, a to na základe oznámenia.
Článok 7
Platnosť tejto dohody sa skončí
a)
vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo
b)
po uplynutí deväťdesiatich dní odo dňa, keď viceprezident Banky pre Európu a Strednú Áziu zašle písomne oznámenie o zatvorení kancelárie Banky, alebo
c)
po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď vláda Slovenskej republiky zašle písomne oznámenie o vypovedaní tejto dohody.
Článok 8
Táto dohoda nadobudne platnosť od deväťdesiateho dňa, keď Banka prijme písomne oznámenie od vlády Slovenskej republiky o splnení potrebných vnútroštátnych právnych predpisov na nadobudnutie platnosti dohody.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia zmluvných strán, riadne poverení na tento účel podpísali túto dohodu.
Dané vo Washingtone 28. septembra 2002 v anglickom jazyku v dvoch vyhotoveniach, pričom každé z nich má rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:

František Hajnovič v. r.

Za Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj:

Roger Grawe v. r.
K oznámeniu č. 261/2007 Z. z.