263/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
opatrenie z 1. júna 2007 č. O-15/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.
V tomto opatrení úrad uvádza podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2007 s výnimkou § 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2007 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.