264/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. novembra 2002 bol v Bruseli podpísaný Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu.
Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k protokolu vyslovila súhlas svojím uznesením č. 952 z 13. mája 2004. Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu podpísal 28. mája 2004. Listina o prístupe bola uložená 31. mája 2004 u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 29. marca 2007 na základe článku 3 ods. 3; pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 29. marca 2007, na základe článku 4 ods. 4.
K oznámeniu č. 264/2007 Z. z.
PROTOKOL, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu
Vysoké zmluvné strany tohto protokolu a vysoké zmluvné strany Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu a Protokolu o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu, členské štáty Európskej únie,
odvolávajúc sa na Akt Rady Európskej únie z 28. novembra 2002,
keďže
1.
podľa článku 30 ods. 2 písm. a) Zmluvy o Európskej únii má Rada umožniť Europolu, aby zjednodušoval a podporoval prípravu a aby stimuloval koordináciu a vykonávanie špecifických vyšetrovacích akcií kompetentných orgánov členských štátov vrátane operatívnych akcií spoločných tímov, v ktorých sa nachádzajú zástupcovia Europolu vo funkcii posily,
2.
treba ustanoviť pravidlá, ktorými sa bude riadiť účasť Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch; tieto pravidlá majú riešiť úlohu úradníkov Europolu v týchto tímoch, výmenu informácií medzi Europolom a spoločným vyšetrovacím tímom, ako aj mimozmluvnú zodpovednosť za škodu spôsobenú úradníkmi Europolu v týchto tímoch,
3.
podľa článku 30 ods. 2 písm. b) Zmluvy o Európskej únii je potrebné prijať opatrenia, ktoré umožnia Europolu žiadať, aby kompetentné orgány členských štátov viedli a koordinovali vyšetrovania v špecifických prípadoch,
4.
Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu treba zmeniť a doplniť v tom zmysle, že imunita zamestnancov Europolu vo vzťahu k vysloveným alebo napísaným slovám a/alebo úkonom, ktoré urobili pri výkone svojej úradnej funkcie, nevzťahuje sa na ich činnosti ako účastníkov spoločných vyšetrovacích tímov,
dohodli sa na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Dohovor o Europole sa mení a dopĺňa takto:
1.
Článok 3 ods. 1 sa dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
zúčastňovať sa vo funkcii posily v spoločných vyšetrovacích tímoch v súlade s článkom 3a,
7.
žiadať kompetentné orgány dotknutých členských štátov, aby viedli a koordinovali vyšetrovania v špecifických prípadoch v súlade s článkom 3b.“.
2.
Za článok 3 sa vkladajú články 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
(a)
„Článok 3a
Účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch
1.
Úradníci Europolu sa môžu zúčastniť vo funkcii posily v spoločných vyšetrovacích tímoch, ako aj v tímoch vytvorených podľa článku 1 Rámcového rozhodnutia z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch1) alebo podľa článku 13 Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci na trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, ak tieto tímy vyšetrujú trestné činy, ktoré patria do kompetencie Europolu podľa článku 2. Úradníci Europolu môžu v medziach ustanovených právom členského štátu, v ktorom vyšetrovací tím pôsobí, a podľa dohody uvedenej v odseku 2 pomáhať pri všetkých činnostiach a vymieňať si informácie so všetkými členmi vyšetrovacieho tímu podľa odseku 3. Nezúčastnia sa však na prijímaní žiadnych donucovacích opatrení.
2.
Administratívna realizácia účasti úradníkov Europolu v spoločnom vyšetrovacom tíme sa ustanoví v dohode medzi riaditeľom Europolu a kompetentnými orgánmi členských štátov zúčastnených v spoločnom vyšetrovacom tíme so zapojením národných jednotiek. Pravidlá upravujúce také dohody určí Správna rada Europolu konajúca na základe dvojtretinovej väčšiny svojich členov.
3.
Úradníci Europolu vykonávajú svoje úlohy pod vedením vedúceho tímu, pričom sa zohľadnia podmienky ustanovené v dohode uvedenej v odseku 2.
4.
Podľa dohody uvedenej v odsekoch 2 a 3 sa môžu úradníci Europolu priamo spojiť s členmi spoločného vyšetrovacieho tímu a v súlade s týmto dohovorom poskytovať členom a vyslaným členom spoločného vyšetrovacieho tímu informácie z ktorejkoľvek zložky počítačového systému zhromaždených informácií uvedenej v článku 6. V prípade priameho spojenia bude o tom Europol informovať súčasne národné jednotky členských štátov zastúpených v tíme, ako aj členské štáty, ktoré poskytli informácie.
5.
Informácie, ktoré získal úradník Europolu počas účasti v spoločnom vyšetrovacom tíme, môžu sa so súhlasom a na základe zodpovednosti členského štátu, ktorý poskytol informácie, zaradiť do ktorejkoľvek zložky počítačového systému podľa podmienok ustanovených v tomto dohovore.
6.
Počas pôsobenia spoločného vyšetrovacieho tímu uvedeného v tomto článku budú úradníci Europolu vo vzťahu k trestným činom, ktoré spáchali alebo ktoré boli spáchané proti nim, podliehať vnútroštátnym právnym predpisom členského štátu, v ktorom pôsobia, uplatniteľným na osoby s porovnateľnou funkciou.
(b)
Článok 3b
Žiadosti Europolu o začatie vyšetrovania trestných činov
1.
Členské štáty sa majú zaoberať každou žiadosťou Europolu o začatie, vedenie a koordinovanie vyšetrovaní v špecifických prípadoch a mali by takým žiadostiam venovať náležitú pozornosť. Europol je potrebné informovať, či sa požadované vyšetrovanie začne.
2.
Ak sa kompetentné orgány členského štátu rozhodnú, že nevyhovejú žiadosti Europolu, budú informovať Europol o svojom rozhodnutí a o dôvodoch takého rozhodnutia, ak im nie je znemožnené uviesť svoje dôvody, pretože by tým
(i)
poškodili podstatné záujmy bezpečnosti štátu alebo
(ii) by ohrozili úspešnosť prebiehajúcich vyšetrovaní, alebo bezpečnosť jednotlivcov.
3.
Odpovede na žiadosti Europolu o začatie, vedenie a koordinovanie vyšetrovaní v špecifických prípadoch, ako aj informácie pre Europol o výsledkoch vyšetrovaní treba odosielať cez kompetentné orgány členských štátov na základe pravidiel ustanovených v Dohovore o Europole a príslušnej vnútroštátnej legislatívy.
4.
Na základe dohody o spolupráci, ktorá sa má podpísať s Eurojust-om, bude Europol pri podávaní žiadosti o začatie vyšetrovaní trestných činov informovať Eurojust.“.
Za článok 39 sa vkladá článok 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
(c)
„Článok 39a
Zodpovednosť za účasť Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch
1.
Členský štát, na území ktorého škodu spôsobili úradníci Europolu pôsobiaci v ňom v súlade s článkom 3a počas ich pomoci pri operatívnych opatreniach, nahradí túto škodu podľa podmienok uplatniteľných na škodu spôsobenú jeho vlastnými úradníkmi.
2.
Ak sa dotknutý členský štát nedohodne inak, Europol nahradí v plnej výške akékoľvek sumy, ktoré tento zaplatil obetiam alebo osobám oprávneným v ich mene na náhradu škody uvedenú v odseku 1. Každý spor medzi týmto členským štátom a Europolom o princípe alebo výške úhrady sa musí postúpiť správnej rade, ktorá vyrieši danú vec na základe dvojtretinovej väčšiny.“.
3.
Článok 28 ods. 1 sa dopĺňa bodmi 1a a 21a, ktoré znejú:
„1a.
konajúc na základe dvojtretinovej väčšiny svojich členov ustanoví pravidlá upravujúce administratívnu realizáciu účasti úradníkov Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch (článok 3a ods. 2),
21a.
koná na základe dvojtretinovej väčšiny v sporoch medzi členským štátom a Europolom, ktoré sa týkajú zodpovednosti za účasť Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch (článok 39a).“.
Článok 2
Článok 8 Protokolu o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„4.
V súlade s článkom 17 ods. 2 sa imunita uvedená v odseku 1 písm. a) neudelí vo vzťahu k úradným úkonom, ktorých výkon sa požaduje pri plnení úloh, ustanovených v článku 3a dohovoru, týkajúcich sa účasti úradníkov Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch.“.
Článok 3
1.
Tento protokol podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
2.
Členské štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie splnenie ich ústavných požiadaviek na prijatie tohto protokolu.
3.
Tento protokol nadobudne účinnosť od deväťdesiateho dňa po oznámení členského štátu uvedenom v odseku 2, ktorý ako člen Európskej únie k dátumu prijatia aktu o ustanovení tohto protokolu Radou má ako posledný splniť túto formalitu.
Článok 4
1.
Tento protokol je otvorený na pristúpenie pre každý štát, ktorý sa stane členským štátom Európskej únie, ak tento protokol nenadobudol platnosť k dátumu uloženia listín o pristúpení k Dohovoru o Europole na základe článku 46 Dohovoru o Europole.
2.
Listiny o pristúpení k tomuto protokolu sa uložia súčasne s listinami o pristúpení k Dohovoru o Europole podľa jeho článku 46.
3.
Text tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu vypracovaný Radou Európskej únie je autentický.
4.
Ak po uplynutí obdobia uvedeného v článku 46 ods. 4 Dohovoru o Europole tento protokol nenadobudol účinnosť, pre pristupujúci štát nadobudne účinnosť od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto protokolu podľa jeho článku 3 ods. 3.
5.
Ak tento protokol nadobudne účinnosť podľa článku 3 ods. 3 predtým, ako uplynie obdobie uvedené v článku 46 ods. 4 Dohovoru o Europole, ale po uložení listiny o pristúpení uvedenej v odseku 2, pristupujúci členský štát pristúpi k Dohovoru o Europole zmenenému a doplnenému na základe tohto protokolu podľa článku 46 Dohovoru o Europole.
Článok 5
1.
Generálny tajomník Rady Európskej únie je depozitárom tohto protokolu.
2.
Depozitár zverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o pokroku v prijímaní a pristúpení a taktiež akékoľvek iné oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.
K oznámeniu č. 264/2007 Z. z.
1)
Ú. v. ES L 162, 20. 6. 2002, s. 1.