265/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 2003 bol v Bruseli podpísaný Protokol vypracovaný na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor.
Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k protokolu vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1532 zo 16. marca 2005. Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu podpísal 21. apríla 2005. Listina o prístupe bola uložená 20. mája 2005 u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 18. apríla 2007 na základe článku 2 ods. 3; pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 18. apríla 2007, na základe článku 4 ods. 4.
K oznámeniu č. 265/2007 Z. z.
PROTOKOL vypracovaný na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor
Vysoké zmluvné strany tohto protokolu, zmluvné strany Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), členské štáty Európskej únie,
odvolávajúc sa na akt Rady Európskej únie z 27. novembra 2003,
berúc do úvahy, že
1.
dohovor o Europole je potrebné zmeniť a doplniť v dôsledku diskusie v rámci Rady,
2.
je potrebné Europolu poskytnúť nevyhnutnú podporu a prostriedky na to, aby mohol účinne plniť svoju ústrednú úlohu v rámci európskej policajnej spolupráce,
3.
je potrebné vykonať požadované zmeny Dohovoru o Europole s cieľom posilniť operatívnu podpornú funkciu Europolu vo vzťahu k národným policajným orgánom,
4.
Európska rada poukázala na to, že Europol zohráva kľúčovú úlohu v rámci spolupráce orgánov členských štátov pri vyšetrovaní cezhraničnej trestnej činnosti prostredníctvom predchádzania trestnej činnosti, analýz a vyšetrovania trestných činov na úrovni spoločenstva; v tejto súvislosti Európska rada vyzvala Radu, aby poskytla Europolu potrebnú podporu,
dohodli sa na nasledujúcich ustanoveniach:
Článok 1
Dohovor o Europole sa mení a dopĺňa takto:
1.
Článok 2 znie:
„Článok 2
Ciele
1.
Cieľom Europolu je v rámci policajnej spolupráce medzi členskými štátmi podľa Zmluvy o Európskej únii zlepšovať prostredníctvom opatrení uvedených v tomto dohovore účinnosť a spoluprácu príslušných orgánov členských štátov v oblasti predchádzania závažným zločinom a boja proti nim v prípadoch, ak existujú konkrétne náznaky alebo dostatočné dôvody domnievať sa, že ide o činnosť organizovanej zločineckej štruktúry a uvedené zločiny postihujú dva alebo viac členských štátov spôsobom, ktorý si vyžaduje spoločný postup členských štátov vzhľadom na rozsah, dôležitosť a dôsledky príslušných trestných činov. Na účel tohto dohovoru sa za závažné medzinárodné zločiny považujú tieto formy zločinu: spáchané trestné činy alebo trestné činy, ktoré by mohli byť spáchané v oblasti terorizmu ohrozujúceho život, spravodlivosť, osobnú slobodu alebo vlastníctvo, nedovolené obchodovanie s omamnými, psychotropnými a určenými látkami, nezákonná činnosť súvisiaca s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, obchodovanie s jadrovými a rádioaktívnymi látkami, ilegálne prevádzanie imigrantov, obchodovanie s ľuďmi, krádeže motorových vozidiel a formy zločinu uvedené v prílohe alebo ich špecifické prejavy.
2.
Na návrh správnej rady Rada jednomyseľne ustanovuje priority Europolu v oblasti boja proti formám závažných medzinárodných zločinov, ktoré patria do mandátu Europolu, ako aj ich predchádzania.
3.
Do pôsobnosti Europolu, ak ide o formu trestnej činnosti alebo jej špecifické prejavy, patria aj súvisiace trestné činy. Nezahŕňajú však trestné činy súvisiace s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pri ktorých ide o formy trestnej činnosti, ktoré podľa odseku 1 nepatria do pôsobnosti Europolu.
Za súvisiace trestné činy sa považuje také konanie, ktoré sa zohľadňuje podľa postupov ustanovených v článkoch 8 a 10:
– trestné činy spáchané s cieľom získavať prostriedky na páchanie trestných činov v oblasti pôsobnosti Europolu,
– trestné činy spáchané s cieľom uľahčovať alebo uskutočňovať trestné činy v oblasti pôsobnosti Europolu,
– trestné činy spáchané na zabezpečovanie beztrestnosti trestných činov, ktoré patria do pôsobnosti Europolu.
4.
Na účely tohto dohovoru “príslušné orgány„ sú všetky štátne orgány členských štátov, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov zodpovedné za predchádzanie trestným činom a boj proti nim.“.
2.
V článku 3
a)
odsek 3 znie:
3. Okrem toho môže Europol v rámci svojich cieľov podľa článku 2 ods. 1 v súlade so svojimi personálnymi a rozpočtovými možnosťami a v medziach určených správnou radou poskytovať pomoc členským štátom prostredníctvom poradenstva a výskumu v týchto oblastiach:
1)
školenia členov príslušných orgánov,
2)
organizácia a technické vybavenie týchto orgánov,
3)
metódy predchádzania kriminalite,
4)
technické a kriminalisticko-vedecké policajné metódy a vyšetrovacie postupy.“;
b)
dopĺňa sa odsekom 4, ktorý znie:
„4.
Bez toho, aby bol dotknutý Dohovor o predchádzaní falšovaniu peňazí podpísaný v Ženeve 20. apríla 1929 a Protokol k nemu, Europol má taktiež funkciu kontaktného miesta Európskej únie pri kontaktoch s tretími štátmi a organizáciami pre boj proti falšovanej mene euro.“.
3.
V článku 4
a)
odsek 2 znie:
2. Národná ústredňa je jediným styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými národnými orgánmi. Členské štáty však môžu povoliť priame kontakty medzi určenými príslušnými orgánmi a Europolom s výhradou podmienok určených dotknutým členským štátom vrátane predchádzajúceho zapojenia národnej ústredne.
Národná ústredňa zároveň dostáva od Europolu všetky informácie zmenené v rámci priamych kontaktov medzi Europolom a určenými národnými orgánmi. Vzťahy medzi národnou ústredňou a príslušnými orgánmi sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi a najmä príslušnými ústavnými predpismi.“;
b)
v odseku 5 sa slová „ako je určená v článku K.2 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii“, nahrádzajú slovami „so zreteľom na udržiavanie verejného poriadku a ochranu vnútornej bezpečnosti“;
c)
odsek 7 znie:
„7.
Vedúci národných ústrední sa stretávajú pravidelne s cieľom poskytovať Europolu pomoc prostredníctvom poradenstva, a to z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti.“.
4.
Za článok 6 sa vkladá článok 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 6a
Spracovanie informácií Europolom
Europol môže v rámci podpory vykonávania svojich úloh spracúvať aj údaje s cieľom určiť, či sú podstatné pre jeho úlohy a či môžu byť začlenené do automatizovaného systému zberu informácií uvedeného v článku 6 ods. 1.
Zmluvné strany na zasadnutí v Rade určujú dvojtretinovou väčšinou podmienky spracovania takých údajov, najmä ak ide o prístup k údajom a ich využívanie, ako aj o lehoty ich uchovávania a vymazávania, ktoré nesmú prekročiť lehotu šiestich mesiacov, pričom sa riadne zohľadnia zásady uvedené v článku 14. Správna rada pripravuje rozhodnutie zmluvných strán a konzultuje ho v spoločnom dozornom orgáne uvedenom v článku 24.“.
5.
V článku 9
a)
v odseku 1 prvá veta znie:
1. Národné ústredne, styční dôstojníci, riaditeľ, zástupcovia riaditeľa alebo riadne splnomocnení úradníci Europolu majú právo vkladať údaje priamo do informačného systému a vyhľadávať ich v ňom.“;
b)
dopĺňa sa odsekom 4, ktorý znie:
„4.
Okrem národných ústrední a osôb uvedených v odseku 1 môžu v informačnom systéme Europolu zadávať dopyty príslušné orgány vymenované na túto úlohu členskými štátmi. Výsledok dopytu však bude uvádzať len to, či sú požadované informácie dostupné v informačnom systéme Europolu. Ďalšie informácie sa potom môžu získať prostredníctvom národnej ústredne Europolu.
Informácie týkajúce sa vymenovaných príslušných orgánov vrátane neskorších úprav sa poskytnú generálnemu sekretariátu Rady, ktorý informáciu uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“.
6.
V článku 10
a)
v odseku 1 úvodná veta znie:
1. Ak je to potrebné na plnenie cieľov ustanovených v článku 2 ods. 1, Europol môže okrem údajov neosobného charakteru ukladať, meniť a používať v iných súboroch údaje o trestných činoch, ktoré patria do pôsobnosti Europolu, vrátane údajov o súvisiacich trestných činoch uvedených v druhom pododseku článku 2 ods. 3, ktoré sú určené na špecifickú analýzu a týkajú sa“;
b)
v odseku 2 prvý bod znie:
„1)
analytici a iní úradníci Europolu vymenovaní riaditeľstvom Europolu,“.
c)
v odseku 2 druhom bode sa dopĺňa tento pododsek:
„Len analytici sú oprávnení vkladať údaje do príslušného súboru a meniť také údaje; všetci účastníci môžu vyhľadávať v súbore údaje.“;
d)
odsek 5 znie:
„5.
V miere, v akej je Europol oprávnený podľa právnych nástrojov Európskej únie alebo medzinárodných právnych nástrojov získať prístup k údajom v iných informačných systémoch, môže Europol vyhľadávať osobné údaje takýmito prostriedkami, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh podľa článku 3 ods. 1 druhého bodu. Využívanie týchto údajov Europolom sa riadi platnými ustanoveniami takých právnych nástrojov Európskej únie alebo medzinárodných právnych nástrojov.“;“.
e)
v odseku 8 druhá veta znie:
„O akomkoľvek rozširovaní alebo operatívnom používaní analyzovaných údajov rozhoduje členský štát, ktorý poskytol údaje Europolu. Ak sa nedá určiť, ktorý členský štát poskytol Europolu údaje, o rozširovaní alebo operatívnom používaní údajov rozhodujú účastníci analýzy. Členský štát alebo zúčastnený odborník, ktorý sa pripojí k prebiehajúcej analýze, nesmie najmä rozširovať alebo používať údaje bez predchádzajúceho súhlasu pôvodne zainteresovaných členských štátov.“;“.
f)
dopĺňa sa odsekom 9, ktorý znie:
„9.
Europol môže pozývať odborníkov z tretích štátov alebo tretích orgánov podľa odseku 4, aby sa zúčastnili na činnosti analytickej skupiny v prípade, ak
1)
je v platnosti dohoda medzi Europolom a tretím štátom alebo tretím orgánom, ktorá obsahuje primerané ustanovenia o výmene informácií vrátane odovzdávania osobných údajov, ako aj o dôvernosti vymenených informácií,
2)
účasť odborníkov z tretieho štátu alebo tretieho orgánu je v záujme členských štátov,
3)
tretí štát alebo tretí orgán je priamo zainteresovaný,
4)
všetci účastníci podľa odseku 2 súhlasia s účasťou odborníkov z tretieho štátu alebo tretieho orgánu na činnosti analytickej skupiny.
Účasť odborníkov z tretieho štátu alebo tretieho orgánu na činnosti analytickej skupiny je predmetom dohody medzi Europolom a tretím štátom alebo tretím orgánom. Pravidlá, ktorými sa riadia také dohody, určuje správna rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov.
Dohody medzi Europolom a tretími štátmi alebo tretími orgánmi sa zasielajú spoločnému dozornému orgánu uvedenému v článku 24, ktorý môže predložiť správnej rade akékoľvek pripomienky, ktoré považuje za potrebné.“.
7.
Článok 12 vrátane nadpisu znie:
„Článok 12
Postup pri otváraní súboru údajov
1.
Pre každý počítačový súbor údajov, ktorý obsahuje osobné údaje, s ktorými pracuje Europol na účely plnenia úloh uvedených v článku 10, musí Europol špecifikovať v príkaze, ktorým sa súbor otvára:
1)
názov súboru,
2)
účel súboru,
3)
skupiny osôb, o ktorých sú uložené údaje,
4)
charakter údajov, ktoré sa majú ukladať, a akékoľvek údaje uvedené v prvej vete článku 6 Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981, ktoré sú bezpodmienečne potrebné,
5)
prísun a vkladanie údajov, ktoré sa majú ukladať,
6)
vstup pre údaje, ktoré budú uložené,
7)
podmienky, za akých sú osobné údaje uložené v súbore, za akých sa môžu poskytovať, akým príjemcom a podľa akého postupu,
8)
lehoty na skúmanie údajov a dĺžka uloženia,
9)
spôsob stanovenia protokolu.
2.
Riaditeľ Europolu ihneď informuje spoločný dozorný orgán ustanovený v článku 24 a správnu radu o príkaze na otvorenie súboru údajov a dostane dokumentáciu.
Spoločný dozorný orgán môže správnej rade odovzdať prípadné pripomienky, ktoré považuje za potrebné. Riaditeľ Europolu môže od spoločného dozorného orgánu žiadať, aby toto vykonal v rámci určitej lehoty.
3.
Správna rada môže kedykoľvek nariadiť riaditeľovi Europolu, aby zmenil príkaz na otvorenie súboru údajov alebo aby súbor údajov uzatvoril. Správna rada rozhodne o dni, ku ktorému bude účinná taká zmena alebo uzatvorenie.
4.
Súbor údajov sa nesmie uchovávať na obdobie dlhšie ako tri roky. Pred skončením trojročného obdobia však Europol preskúma potrebu ďalšieho uchovávania súboru údajov. Ak je to na účely súboru údajov bezpodmienečne potrebné, riaditeľ Europolu môže nariadiť pokračovanie súboru údajov na ďalšie trojročné obdobie. Postup, ktorý sa má v takých prípadoch dodržiavať, je špecifikovaný v odsekoch 1 až 3.“.
8.
Článok 16 vrátane nadpisu znie:
„Článok 16
Ustanovenia o kontrole vyhľadávania
Europol vytvorí primerané kontrolné mechanizmy s cieľom povoliť overenie zákonnosti vyhľadávania v automatizovanom systéme zberu informácií uvedenom v článkoch 6 a 6a.
Údaje takto získané využíva Europol a dozorné orgány uvedené v článkoch 23 a 24 len na tento účel a vymažú sa po šiestich mesiacoch, ak nie sú naďalej potrebné pre prebiehajúcu kontrolu. O podrobnostiach takých kontrolných mechanizmov rozhodne správna rada po konzultácii so spoločným dozorným orgánom.“.
9.
V článku 18
v odseku 1 tretí bod znie:
„3)
toto je prípustné podľa všeobecných pravidiel podľa odseku 2; také pravidlá môžu ustanoviť odchýlku z druhého bodu vo výnimočných prípadoch, ak riaditeľ Europolu považuje prenos údajov za absolútne potrebný na ochranu základných záujmov dotknutých členských štátov v rámci pôsobnosti cieľov Europolu alebo v záujme odvrátenia bezprostredného nebezpečenstva súvisiaceho s kriminalitou. Riaditeľ Europolu za každých okolností zváži úroveň ochrany údajov v štáte alebo príslušnom orgáne vzhľadom na vyváženie tejto úrovne ochrany údajov s uvedenými záujmami.“.
10.
V článku 21 odsek 3 znie:
„3.
Potreba nepretržitého uchovávania osobných údajov týkajúcich sa jednotlivcov podľa článku 10 ods. 1 sa preskúma každý rok a toto preskúmanie sa zdokumentuje. Uchovávanie takých údajov v súbore údajov podľa článku 12 nesmie presiahnuť obdobie existencie súboru.“.
11.
Článok 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„4.
Zásady spracovania informácií ustanovené v tejto hlave sa uplatňujú na údaje v spisoch.“.
12.
V článku 24 ods. 6 druhá veta znie:
„Tieto správy sa zasielajú Európskemu parlamentu a Rade.“.
13.
V článku 26 ods. 3 sa slová „a hlavy VI Zmluvy o Európskej únii“ vypúšťajú.
14.
V článku 28
a)
odseku 1 prvý bod znie:
1) zúčastňuje sa na stanovovaní priorít Europolu vzhľadom na boj proti formám závažnej medzinárodnej kriminality a ich predchádzanie v rámci svojho mandátu (článok 2 ods. 2),“;
b)
za tretí bod sa vkladá bod 3a, ktorý znie:
„3a)
zúčastňuje sa na určovaní podmienok spracovania údajov s cieľom určiť, či sú podstatné pre jej úlohy a či môžu byť začlenené do automatizovaného systému zberu informácií (článok 6a),“.
za štvrtý bod sa vkladá bod 4a, ktorý znie:
„4a)
určuje dvojtretinovou väčšinou svojich členov pravidlá upravujúce dojednania týkajúce sa účasti odborníkov z tretieho štátu alebo tretieho orgánu na činnosti analytickej skupiny (článok 10 ods. 9),“;“.
c)
siedmy bod znie:
„7)
môže nariadiť riaditeľovi Europolu, aby zmenil príkaz na otvorenie súboru údajov alebo aby uzatvoril súbor údajov (článok 12 ods. 3),“;“.
d)
za štrnásty bod sa vkladá bod 14a, ktorý znie:
„14a)
dvojtretinovou väčšinou svojich členov prijíma pravidlá prístupu k dokumentom Europolu (článok 32a),“;“.
e)
dvadsiaty druhý bod znie:
22) zúčastňuje sa na akýchkoľvek zmenách a doplnkoch tohto dohovoru alebo prílohy k nemu (článok 43),“;
f)
odsek 10 znie:
„10.
S prihliadnutím na priority ustanovené Radou v súlade s článkom 2 ods. 2 a aktualizáciu riaditeľom Europolu podľa článku 29 ods. 3 šiesteho bodu prijíma správna rada jednomyseľne každý rok
1)
všeobecnú správu o činnosti Europolu počas predchádzajúceho roka,
2)
správu o budúcej činnosti Europolu s prihliadnutím na operatívne požiadavky členských štátov a rozpočtové a personálne dôsledky pre Europol.
Takéto správy sa predkladajú Rade, aby ich vzala na vedomie a schválila. Rada ich taktiež pre informáciu zasiela Európskemu parlamentu.“.
15.
V článku 29 ods. 3
– šiesty bod znie:
„6)
pravidelné informovanie správnej rady o vykonávaní priorít podľa článku 2 ods. 2,“.
– sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7)
všetky ostatné úlohy, ktoré mu boli pridelené v tomto dohovore alebo správnou radou.“.
16.
V článku 30 ods. 1 sa slová „hlava VI“ vypúšťajú.
17.
Za článok 32 sa vkladá článok 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 32a
Právo prístupu k dokumentom Europolu
Na základe návrhu riaditeľa Europolu prijíma správna rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov pravidlá prístupu k dokumentom Europolu pre každého občana únie a každú fyzickú osobu a právnickú osobu s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte s prihliadnutím na zásady a medze ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady o verejnom prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie prijatým na základe článku 255 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.“.
18.
Článok 34 vrátane nadpisu znie:
„Článok 34
Informovanie Európskeho parlamentu
1.
Rada konzultuje v Európskom parlamente v súlade s konzultačným postupom ustanoveným v Zmluve o Európskej únii každú iniciatívu členského štátu alebo návrh Komisie vzhľadom na prijatie každého opatrenia uvedeného v článku 10 ods. 1, článku 10 ods. 4, článku 18 ods. 2, článku 24 ods. 7, článku 26 ods. 3, článku 30 ods. 3, článku 31 ods. 1, článku 42 ods. 2 alebo ak sa nejakým spôsobom zmení a doplní tento dohovor alebo príloha k nemu.
2.
Predsedníctvo Rady alebo jeho zástupca sa môže zúčastniť na zasadnutiach Európskeho parlamentu s cieľom diskutovať o všeobecných otázkach týkajúcich sa Europolu. Predsedníctvu Rady alebo jeho zástupcovi môže pomáhať riaditeľ Europolu. Predsedníctvo Rady alebo jeho zástupca zohľadňuje vzhľadom na Európsky parlament povinnosti obozretného konania a zachovávania dôverných informácií.
3.
Povinnosti ustanovené v tomto článku sa nedotýkajú práv národných parlamentov a všeobecných zásad upravujúcich vzťahy s Európskym parlamentom podľa Zmluvy o Európskej únii.“.
19.
V článku 35 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Päťročný finančný plán sa zasiela Rade. Rada ho taktiež predkladá Európskemu parlamentu pre informáciu.“.
20.
V článku 39 ods. 4 sa slovné spojenie začínajúce sa slovami „Bruselského dohovoru“ nahrádza slovami „nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach“.
21.
Článok 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3.
Europol vytvára a udržiava úzku spoluprácu s Eurojustom, ak je to podstatné na plnenie úloh Europolu a na dosiahnutie jeho cieľov, s prihliadnutím na potrebu predísť zdvojeniu úsilia. Základné prvky takej spolupráce určí dohoda, ktorá sa má ustanoviť v súlade s týmto dohovorom a jeho vykonávacími opatreniami.“.
22.
V článku 43
a)
odseku 1 sa slová „článku K.1 ods. 9“ vypúšťajú;
b)
odsek 3 znie:
„3.
Po tom, čo správna rada prediskutovala záležitosť, môže však Rada jednomyseľne rozhodnúť o zmene a doplnku prílohy k tomuto dohovoru doplnením ostatných foriem závažnej medzinárodnej trestnej činnosti alebo úpravou definícií v nej obsiahnutých.“.
23.
Príloha sa mení a dopĺňa takto:
a)
Nadpis prílohy znie:
„PRÍLOHA
uvedená v článku 2“.
Prvá veta znie:
„Zoznam ďalších závažných foriem medzinárodnej trestnej činnosti, ktorými sa Europol môže zaoberať okrem tých, ktoré sú už ustanovené v článku 2 ods. 1, a to v súlade s cieľom Europolu ustanoveným v článku 2 ods. 1:“.
b)
odsek začínajúci sa slovami „V súlade s článkom 2 ods. 2“ sa vypúšťa;
c)
v odseku začínajúcom sa slovami „Pokiaľ ide o formy trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2“ sa slová „článku 2 ods. 2“ nahrádzajú slovami „článku 2 ods. 1“;
d)
za poslednú zarážku sa vkladajú tieto slová:
„– nedovolené obchodovanie s omamnými, psychotropnými a určenými látkami“ sú trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 Dohovoru Organizácie Spojených národov z 20. decembra 1988 o nezákonnom obchodovaní s narkotikami a psychotropnými látkami a v ustanoveniach, ktoré menia a dopĺňajú alebo nahrádzajú uvedený dohovor.“.
24.
V článku 10 ods. 1 a 4, článku 18 ods. 2, článku 29 ods. 1, článku 29 ods. 6, článku 30 ods. 3, článku 31 ods. 1, článku 35 ods. 5 a 9, článku 36 ods. 3, článku 40 ods. 1, článku 41 ods. 3, článku 42 ods. 2 a článku 43 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom ustanoveným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii".
Článok 2
1.
Tento protokol podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
2.
Členské štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie splnenie ich ústavných požiadaviek na prijatie tohto protokolu.
3.
Tento protokol nadobúda platnosť od 90. dňa po oznámení uvedenom v odseku 2 štátom, ktorý bol členom Európskej únie v čase prijatia aktu o vyhotovení tohto protokolu Radou a bol posledný, ktorý vykonal notifikáciu.
Článok 3
Ak tento protokol nadobudne platnosť podľa článku 2 ods. 3 pred nadobudnutím platnosti Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa článok 2 a príloha k tomuto dohovoru,1) podľa článku 2 ods. 3 považuje sa neskorší protokol za zrušený.
Článok 4
1.
Tento protokol je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie, ak už nenadobudol platnosť odo dňa uloženia listín o pristúpení k Dohovoru o Europole podľa jeho článku 46.
2.
Listiny o pristúpení k tomuto protokolu sa ukladajú v rovnakom čase ako listiny o pristúpení k Dohovoru o Europole podľa jeho článku 46.
3.
Text tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu vypracovaný Radou Európskej únie je autentický.
4.
Ak tento protokol ešte nenadobudol platnosť v čase uplynutia lehoty uvedenej v článku 46 ods. 4 Dohovoru o Europole, nadobudne platnosť pre ktorýkoľvek pristupujúci štát v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 2 ods. 3.
5.
Ak tento protokol nadobudne platnosť podľa článku 2 ods. 3 pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 46 ods. 4 Dohovoru o Europole, ale po uložení prístupovej listiny uvedenej v odseku 2, pristupujúci členský štát pristúpi k Dohovoru o Europole v znení tohto protokolu podľa článku 46 Dohovoru o Europole.
Článok 5
1.
Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Rady Európskej únie.
2.
Depozitár uverejní informácie o prijatí a pristúpení a akúkoľvek inú notifikáciu týkajúcu sa protokolu v Úradnom vestníku Európskej únie.
K oznámeniu č. 265/2007 Z. z.
1)
Ú. v. ES C 358, 13. 12. 2000, s. 2.