266/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2007 do 14.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. júna 2007
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby1) (ďalej len „platba“) na veľké dobytčie jednotky.
§ 2
Žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
§ 3
(1)
Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na počet veľkých dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy č. 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.
(2)
Do veľkých dobytčích jednotiek podľa odseku 1 patria
a)
teľatá do šesť mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu príslušného kalendárneho roka,
b)
hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
c)
býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31 marcu 2007,
d)
dojčiace kravy3) nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 30. júnu príslušného kalendárneho roka,
e)
ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k
1.
31. marcu 2007,
2.
30. júnu príslušného kalendárneho roka,
f)
individuálne referenčné množstvo mlieka4) (ďalej len „individuálna kvóta“) k 31. marcu 2007.
(3)
Platba podľa odseku 1 sa poskytuje najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku.
(4)
Stav zvierat podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu sa určí podľa centrálneho registra zvierat5) (ďalej len „centrálna evidencia“).
(5)
Platba na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu sa poskytne žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej troch mesiacov od 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(6)
Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy podľa odseku 2 písm. d) oddelene od ostatného hovädzieho dobytka, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat.
(7)
Zvieratá, u ktorých sa nedodržala podmienka podľa odseku 5, možno nahradiť inými zvieratami uvedenými v odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu do pätnástich pracovných dní. Náhrada sa oznamuje Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do siedmich pracovných dní odo dňa ich nahradenia.
(8)
Podmienka podľa odseku 5 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci a výnimočných okolností6) a túto skutočnosť žiadateľ oznámil agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa, keď nastala.
(9)
Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na zvieratá podľa odseku 2 písm. a), d) a e) druhého bodu najviac na počet zvierat podľa osobitného predpisu.7)
(10)
Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) najviac do percentuálnej výšky koeficientu viazania vypočítanej platby na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu a najviac do percentuálnej výšky koeficientu odviazania na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) prvého bodu.
(11)
Koeficienty podľa odseku 10 určené podľa osobitného predpisu8) sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
(12)
Žiadateľovi, ktorý žiada o platbu na veľké dobytčie jednotky podľa odseku 2 písm. f), sa poskytuje platba na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007 a na individuálnu kvótu, ktorá mu bola pridelená pre nasledujúci kvótový rok9) rozhodnutím agentúry,10) na základe vykonaného prevodu alebo prechodu individuálnej kvóty v kvótovom roku 2006/2007 od pôvodného držiteľa individuálnej kvóty.
(13)
Žiadateľovi, ktorý previedol individuálnu kvótu v kvótovom roku 2006/2007 na iného držiteľa individuálnej kvóty, sa poskytuje platba na veľké dobytčie jednotky podľa odseku 2 písm. f) na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007, zníženú o individuálnu kvótu, ktorá bola rozhodnutím agentúry prevedená na nového držiteľa pre nasledujúci kvótový rok.
§ 4
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 30. júna kalendárneho roka. Ak je žiadateľ aj žiadateľom o jednotnú platbu na plochu, predkladá žiadosť až po podaní žiadosti o jednotnú platbu na plochu.11) Ak žiadateľ nie je žiadateľom o jednotnú platbu na plochu, k žiadosti prikladá identifikačný list.12)
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
potvrdenie z centrálnej evidencie o počte zvierat v každej kategórii podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu,
b)
zoznam zvierat podľa § 3 ods. 2 písm. d),
c)
zoznam zvierat podľa § 3 ods. 2 písm. e) druhého bodu,
d)
rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty.
(3)
Žiadateľom o platbu na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e) môže byť osoba, ktorá má tieto zvieratá evidované v individuálnom registri13) vedenom v centrálnej evidencii.
(4)
Zoznam zvierat podľa odseku 2 písm. b) obsahuje ušné čísla zvierat, plemeno zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(5)
Zoznam zvierat podľa odseku 2 písm. c) obsahuje ušné čísla zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(6)
Podmienka podľa odseku 3 sa nevzťahuje na združenie.14) Ak je žiadateľom o platbu na veľké dobytčie jednotky združenie, preukáže, že zviera uvedené v zozname podľa odseku 2 písm. b) je v držbe člena združenia. Prílohou k žiadosti je zoznam členov združenia.
(7)
Suma platby na veľké dobytčie jednotky určená podľa osobitného predpisu15) sa oznamuje vo vestníku.
(8)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom Integrovaného administratívneho a kontrolného systému podľa osobitného predpisu.16)
(9)
Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré žiadateľ uviedol v zozname zvierat podľa odseku 2 písm. b) a c), a skutočným stavom, platbu na veľké dobytčie jednotky na základe zisteného stavu agentúra17)
a)
zníži o percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,
b)
zníži o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je od 10 % do 20 %,
c)
neposkytne, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.
(10)
Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, platba na veľké dobytčie jednotky sa mu neposkytne.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.
VÝPOČET VEĽKÝCH DOBYTČÍCH JEDNOTIEK
Kategória Jednotka na určenie
stavu kategórie
Koeficient na prepočet stavu
kategórie na VDJ
Teľatá do 6 mesiacov počet zvierat v ks 0,2
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov počet zvierat v ks 0,6
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Ovce a kozy nad 12 mesiacov počet zvierat v ks 0,15 x koeficient viazania1)
  počet zvierat v ks 0,15 x koeficient odviazania1)
Individuálne referenčné množstvo mlieka tona 0,1998
Vysvetlivky: VDJ – veľká dobytčia jednotka * – počet VDJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu na prepočet stavu kategórie na VDJ
1)
Čl. 67 a č1. 143c ods. 7 nariadenia Rady č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v platnom znení.  
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Týmto nariadením sa vykonávajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:
1.
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 42),
– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),
– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 3/zv. 45),
– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),
– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006),
– nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),
– nariadenie Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenie Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenie Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokiaľ ide o odvetvie banánov (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. L 116, 29. 4. 2006),
– nariadenie Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenie Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a o využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007).
3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a o využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),
– nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2006 z 18. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a o využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006),
– nariadenie Komisie (ES) č. 1679/2006 zo 14. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a o využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006),
– nariadenie Komisie (ES) č. 270/2007 z 13. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a o využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 75, 15. 3. 2007),
– nariadenie Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a o využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007).
1)
Čl. 143c nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v platnom znení.
Čl. 139 až 142 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20.11. 2004) v platnom znení.
2)
Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č.1982/2004 v platnom znení.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
5)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
6)
Čl. 61 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44) v platnom znení.
8)
Napríklad § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, čl. 67 a čl. 143c nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
11)
§ 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81 /2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.
12)
§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.