Predpis bol zrušený predpisom 432/2012 Z. z.

266/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2011 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. júna 2007
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby1) (ďalej len „platba“) na veľké dobytčie jednotky.
§ 2
Žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
§ 3
(1)
Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na počet veľkých dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy č. 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.
(2)
Do veľkých dobytčích jednotiek podľa odseku 1 patria
a)
teľatá do šesť mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
b)
hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
c)
býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31 marcu 2007,
d)
dojčiace kravy3) nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k dátumu podania žiadosti príslušného kalendárneho roka,
e)
ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k
1.
31. marcu 2007,
2.
dátumu podania žiadosti príslušného kalendárneho roka,
f)
individuálne referenčné množstvo mlieka4) (ďalej len „individuálna kvóta“) k 31. marcu 2007.
(3)
Platba podľa odseku 1 sa poskytuje najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku.
(4)
Stav zvierat podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu sa určí podľa centrálneho registra zvierat5) (ďalej len „centrálna evidencia“).
(5)
Platba na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu sa poskytne žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti na farme registrovanej na žiadateľa a na daný druh hospodárskych zvierat.
(6)
Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy podľa odseku 2 písm. d) oddelene od ostatného hovädzieho dobytka, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat.
(7)
Zvieratá, u ktorých sa nedodržala podmienka podľa odseku 5, možno nahradiť inými zvieratami uvedenými v odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu do pätnástich pracovných dní. Náhrada sa oznamuje Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do siedmich pracovných dní odo dňa ich nahradenia.
(8)
Podmienka podľa odseku 5 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci a výnimočných okolností6) a túto skutočnosť žiadateľ oznámil agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa, keď nastala.
(9)
Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na zvieratá podľa odseku 2 písm. a), d) a e) druhého bodu najviac na počet zvierat podľa osobitného predpisu.7)
(10)
Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) najviac do percentuálnej výšky koeficientu viazania vypočítanej platby na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu a najviac do percentuálnej výšky koeficientu odviazania na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) prvého bodu.
(11)
Koeficienty podľa odseku 10 určené podľa osobitného predpisu8) sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
(12)
Žiadateľovi, ktorý žiada o platbu na veľké dobytčie jednotky podľa odseku 2 písm. f), sa poskytuje platba na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007 a na individuálnu kvótu, ktorá mu bola pridelená pre nasledujúci kvótový rok9) rozhodnutím agentúry,10) na základe vykonaného prevodu alebo prechodu individuálnej kvóty v kvótovom roku 2006/2007 od pôvodného držiteľa individuálnej kvóty.
(13)
Žiadateľovi, ktorý previedol individuálnu kvótu v kvótovom roku 2006/2007 na iného držiteľa individuálnej kvóty, sa poskytuje platba na veľké dobytčie jednotky podľa odseku 2 písm. f) na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007, zníženú o individuálnu kvótu, ktorá bola rozhodnutím agentúry prevedená na nového držiteľa pre nasledujúci kvótový rok.
(14)
Žiadateľ má právo žiadať o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „platobné oprávnenie“) podľa počtu veľkých dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), písm. e) prvého bodu a písm. f), ktoré žiadateľ choval k príslušnému dátumu.
(15)
Platobné oprávnenie podľa odseku 14 je prevoditeľné
a)
prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím agentúry predložených spolu so žiadosťou, do 31. marca 2009,
b)
písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c) a písm. e) prvého bodu a písm. f), ktorá obsahuje potvrdenie stavu zvierat za kategóriu, ktorá je predmetom prevodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu.
§ 4
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 28. februára kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.11) Na žiadosť predloženú žiadateľom po 28. februári kalendárneho roka sa neprihliada.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
potvrdenie z centrálnej evidencie o počte zvierat v každej kategórii podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu,
b)
zoznam zvierat podľa § 3 ods. 2 písm. d),
c)
zoznam zvierat podľa § 3 ods. 2 písm. e) druhého bodu,
d)
rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty,
e)
vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu platobného oprávnenia do 31. marca kalendárneho roka; to neplatí, ak postupuje podľa § 3 ods. 15.
(3)
Žiadateľom o platbu na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e) môže byť osoba, ktorá má tieto zvieratá evidované v individuálnom registri13) vedenom v centrálnej evidencii.
(4)
Zoznam zvierat podľa odseku 2 písm. b) obsahuje ušné čísla zvierat, plemeno zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(5)
Zoznam zvierat podľa odseku 2 písm. c) obsahuje ušné čísla zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(6)
Podmienka podľa odseku 3 sa nevzťahuje na združenie.14) Ak je žiadateľom o platbu na veľké dobytčie jednotky združenie, preukáže, že zviera uvedené v zozname podľa odseku 2 písm. b) a c) je v držbe člena združenia. Prílohou k žiadosti je zoznam členov združenia.
(7)
Suma platby na veľké dobytčie jednotky určená podľa osobitného predpisu15) sa oznamuje vo vestníku.
(8)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom Integrovaného administratívneho a kontrolného systému podľa osobitného predpisu.16)
(9)
Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré žiadateľ uviedol v zozname zvierat podľa odseku 2 písm. b) a c), a skutočným stavom, platbu na veľké dobytčie jednotky na základe zisteného stavu agentúra17)
a)
zníži o percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,
b)
zníži o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je od 10 % do 20 %,
c)
neposkytne, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.
(10)
Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, platba na veľké dobytčie jednotky sa mu neposkytne.
(11)
Prílohy uvedené v odseku 2 písm. a) a d) sa agentúre nepredkladajú, ak ich žiadateľ už predložil agentúre v predchádzajúcich rokoch.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.
Výpočet veľkých dobytčích jednotiek
Kategória Jednotka na určenie
stavu kategórie
Koeficient na prepočet
stavu kategórie na VDJ
Teľatá do šesť mesiacov počet zvierat v ks 0,2
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov počet zvierat v ks 0,6
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Ovce a kozy nad 12 mesiacov počet zvierat v ks 0,15 x koeficient viazania*)
počet zvierat v ks 0,15 x koeficient odviazania*)
Individuálne referenčné množstvo mlieka tona 0,1998
VDJ – veľká dobytčia jednotka – počet VDJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu na prepočet stavu kategórie na VDJ
*) Čl. 52 a čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009).
– nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009)
– nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 730/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010).
3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2010).
4.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 146/2010 z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 47, 24. 2. 2010).
1)
Čl. 132 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
Čl. 91 až 95 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
2)
Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
3)
Čl. 59 nariadenia (ES) č. 1121/2009 v platnom znení.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
5)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
6)
Čl. 67 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
7)
Čl. 104 ods. 4, čl. 112 ods. 5 a čl. 116 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
8)
Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, čl. 52 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení, čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
10)
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.
11)
§ 8 ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
15)
Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z., čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v platnom znení, čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009.
16)
Časť II nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
17)
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.