271/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 29. mája 2007
o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Dňa 30. augusta 2007 sa vydáva do obehu druhé vydanie bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999.1)
(2)
Druhé vydanie bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 sa od bankovky po 1 000 Sk vzoru 1999 líši tým, že na rubovej strane tejto bankovky je v ľavej časti kupónu v smere rovnobežne so šírkou bankovky technikou tlače z hĺbky vytlačené namiesto faximile podpisu vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska faximile podpisu ďalšieho člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Ivan Šramko v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 320/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu.