272/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z. a zákona č. 673/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa za slová „na základe povolenia,“ vkladajú slová „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,“.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.“.
3.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
poskytovať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore zubné lekárstvo.“.
4.
V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová „o) a v)“ nahrádzajú slovami „o), v) a w)“.
5.
V § 79 ods. 3 písm. b) sa slová „s) a v)“ nahrádzajú slovami „s), v) a w)“.
6.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „q) a r)“ nahrádzajú slovami „q), r) a w)“.
7.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom č. 22, ktorý znie:
„22.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
8.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2007 Z. z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII
A.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2,
Tabuľka č. 1
p. č. Krajina
Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност Медицински университет, Висш медицински институт или
Военномедицинска академия
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8 Francúzsko / France 1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine
1. 3. 4. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
9 Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
(HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
11 Írsko / Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija Sertifikāts – kompetentu iestāāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas eksāāmenu specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
14 Luxembursko / Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
15 Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachärztliche Anerkennung Countryesärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty  Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal 1. Grau de assistente e/ou
2. Titulo de especialista
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
20 Rakúsko / Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
21 Rumunsko / România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia Diploma di medico specialista Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority
27 Island / Ísland Sérfræðileayfi Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke príslušný orgán
29 Nórsko / Norge Spesialistgodkjenning Den  norske lægeforening ihht. delegert myndighet
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Facharzt / spécialiste / specialista Département fédéral de ľintérieur
Tabuľka č. 2
Por. číslo Krajina Názov špecializačného odboru v členskom štáte Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie 3 roky anestéziológia a intenzívna medicína
1. 02 Bulharsko / България Анестезиология и интензивно лечение
1. 03
 
Cyprus / Κύπρος Αναισθησιολογία
1. 04 Česko / Česká republika Anesteziologie a resuscitace
1. 05 Dánsko / Danmark Anæstesiologi
1. 06 Estónsko / Eesti Anestesioloogia
1. 07 Fínsko  / Suomi / <?xml:namespace prefix = st1 />Finland Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård
1. 08 Francúzsko / France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale
1. 09 Grécko / Ελλάς Αναισθησιολογία
1. 10 Holandsko / Nederland Anesthesiologie
1. 11 Írsko / Ireland Anaesthesia
1. 12 Litva  / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 13 Lotyšsko / Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija
1. 14 Luxembursko / Luxembourg Anesthésie-réanimation
1. 15 Maďarsko / Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia
1. 16 Malta / Malta Anesteżija u Kura Intensiva
1. 17 Nemecko / Deutschland Anästhesiologie
1. 18 Poľsko / Polska Anestezjologia i intensywna terapia
1. 19 Portugalsko / Portugal Anestesiologia
1. 20 Rakúsko / Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
1. 21 Rumunsko / România Anestezie şi terapie intensivă
1. 22 Slovinsko / Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna
intenzivna medicina
1. 23 Španielsko / España Anestesiología y Reanimación
1. 24 Švédsko / Sverige Anestesi och intensivvård
1. 25 Taliansko / Italia Anestesia e rianimazione
1. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Anaesthetics
1. 27 Island / Ísland Svæefinga- og gjörgæluæknisfræði
1. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Anästhesiologie
1. 29 Nórsko / Norge Anestesiologi
1. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Anästhesiologie / anesthésiologie / anestesiologia
2. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie / Heelkunde 5 rokov chirurgia
2. 02 Bulharsko / България Хирургия
2. 03 Cyprus / Κύπρος Γενική Χειρουργική
2. 04 Česko / Česká republika Chirurgie
2. 05 Dánsko / Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
2. 06 Estónsko / Eesti Üldkirurgia
2. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Yleiskirurgia / allmän kirurgi
2. 08 Francúzsko / France Chirurgie générale
2. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10 Holandsko / Nederland Heelkunde
2. 11 Írsko / Ireland General surgery
2. 12 Litva  / Lietuva Chirurgija
2. 13 Lotyšsko / Latvija Ķirurģija
2. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie générale
2. 15 Maďarsko / Magyarország Sebészet
2. 16 Malta / Malta Kirurġija Ġenerali
2. 17 Nemecko / Deutschland (Allgemeine) Chirurgie
2. 18 Poľsko / Polska Chirurgia ogólna
2. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia geral
2. 20 Rakúsko / Österreich Chirurgie
2. 21 Rumunsko / România Chirurgie generală
2. 22 Slovinsko / Slovenija Splošna kirurgija
2. 23 Španielsko / España Cirugía general y del aparato digestivo
2. 24 Švédsko / Sverige Kirurgi
2. 25 Taliansko / Italia Chirurgia generale
2. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General surgery
2. 27 Island / Ísland Skurðlækningar
2. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Chirurgie
2. 29 Nórsko / Norge Generell kirurgi
2. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie / chirurgie / chirurgia
3. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie 5 rokov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neurochirurgia
3. 02 Bulharsko / България Неврохирургия
3. 03 Cyprus / Κύπρος Νευροχειρουργική
3. 04 Česko / Česká republika Neurochirurgie
3. 05 Dánsko / Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
3. 06 Estónsko / Eesti Neurokirurgia
3. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi
3. 08 Francúzsko / France Neurochirurgie
3. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10 Holandsko / Nederland Neurochirurgie
3. 11 Írsko / Ireland neurosurgery
3. 12 Litva  / Lietuva Neurochirurgija
3. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroķirurģija
3. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurochirurgie
3. 15 Maďarsko / Magyarország Idegsebészet
3. 16 Malta / Malta Newrokirurġija
3. 17 Nemecko / Deutschland Neurochirurgie
3. 18 Poľsko / Polska Neurochirurgia
3. 19 Portugalsko / Portugal Neurocirurgia
3. 20 Rakúsko / Österreich Neurochirurgie
3. 21 Rumunsko / România Neurochirurgie
3. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrokirurgija
3. 23 Španielsko / España Neurocirugía
3. 24 Švédsko / Sverige Neurokirurgi
3. 25 Taliansko / Italia Neurochirurgia
3. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurosurgery
3. 27 Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Neurochirurgie
3. 29 Nórsko / Norge Nevrokirurgi
3. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurochirurgie / neurochirurgie / neurochirurgia
4. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie  - obstétrique / gynaecologie en verloskunde 4 roky gynekológia a pôrodníctvo
4. 02 Bulharsko / България Акушерство, гинекология и
репродуктивна медицина
4. 03 Cyprus / Κύπρος Μαιευτική – Γυναικολογία
4. 04 Česko / Česká republika Gynekologie a porodnictví
4. 05 Dánsko / Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
4. 06 Estónsko / Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia
4. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08 Francúzsko / France Gynécologie  - obstétrique
4. 09 Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυναικoλoγία
4. 10 Holandsko / Nederland Verloskunde en gynaecologie
4. 11 Írsko / Ireland Obstetrics and gynaecology
4. 12 Litva  / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 13 Lotyšsko / Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība
4. 14 Luxembursko / Luxembourg Gynécologie  - obstétrique
4. 15 Maďarsko / Magyarország Szülészet-nőgyógyászat
4. 16 Malta / Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija
4. 17 Nemecko / Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 18 Poľsko / Polska Położnictwo i ginekologia
4. 19 Portugalsko / Portugal Ginecologia e obstetricia
4. 20 Rakúsko / Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 21 Rumunsko / România Obstetrică-ginecologie
4. 22 Slovinsko / Slovenija Ginekologija in porodništvo
4. 23 Španielsko / España Obstetricia y ginecología
4. 24 Švédsko / Sverige Obstetrik och gynekologi
4. 25 Taliansko / Italia Ginecologia e ostetricia
4. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Obstetrics and gynaecology
4. 27 Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Gynäkologie und Geburtshilfe
4. 29 Nórsko / Norge Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gynäkologie und Geburtshilfe / gynécologie et obstétrique / ginecologia e ostetricia
5. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne / inwendige geneeskunde 5 rokov vnútorné lekárstvo
5. 02 Bulharsko / България Вътрешни болести
5. 03 Cyprus / Κύπρος Παθoλoγία
5. 04 Česko / Česká republika Vnitřní lékařství
5. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin
5. 06 Estónsko / Eesti Sisehaigused
5. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Sisätaudit / inre medicin
5. 08 Francúzsko / France Médecine interne
5. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10 Holandsko / Nederland Interne geneeskunde
5. 11 Írsko / Ireland General medicine
5. 12 Litva  / Lietuva Vidaus ligos
5. 13 Lotyšsko / Latvija Internā medicīna
5. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine interne
5. 15 Maďarsko / Magyarország Belgyógyászat
5. 16 Malta / Malta Mediċina Interna
5. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin
5. 18 Poľsko / Polska Choroby wewnętrzne
5. 19 Portugalsko / Portugal Medicina interna
5. 20 Rakúsko / Österreich Innere Medizin
5. 21 Rumunsko / România Medicină internă
5. 22 Slovinsko / Slovenija Interna medicina
5. 23 Španielsko / España Medicina interna
5. 24 Švédsko / Sverige Internmedicin
5. 25 Taliansko / Italia Medicina interna
5. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General (internal) medicine
5. 27 Island / Ísland Lyflækningar
5. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Innere Medizin
5. 29 Nórsko / Norge Indremedisin
5. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Innere Medizin / médecine interne / medicina interna
6. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie / oftalmologie 3 roky oftalmológia
6. 02 Bulharsko / България Очни болести
6. 03 Cyprus / Κύπρος Οφθαλμολογία
6. 04 Česko / Česká republika Oftalmologie
6. 05 Dánsko / Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme
6. 06 Estónsko / Eesti Oftalmoloogia
6. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Silmätaudit / Ögonsjukdomar
6. 08 Francúzsko / France Ophtalmologie
6. 09 Grécko / Ελλάς Οφθαλμoλoγία
6. 10 Holandsko / Nederland Oogheelkunde
6. 11 Írsko / Ireland Ophthalmic surgery
6. 12 Litva  / Lietuva Oftalmologija
6. 13 Lotyšsko / Latvija Oftalmoloģija
6. 14 Luxembursko / Luxembourg Ophtalmologie  
6. 15 Maďarsko / Magyarország Szemészet
6. 16 Malta / Malta Oftalmoloġija
6. 17 Nemecko / Deutschland Augenheilkunde
6. 18 Poľsko / Polska Okulistyka
6. 19 Portugalsko / Portugal Oftalmologia
6. 20 Rakúsko / Österreich Augenheilkunde und Optometrie
6. 21 Rumunsko / România Oftalmologie
6. 22 Slovinsko / Slovenija Oftalmologija
6. 23 Španielsko / España Oftalmología
6. 24 Švédsko / Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
6. 25 Taliansko / Italia Oftalmologia
6. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Ophthalmology
6. 27 Island / Ísland Augnlækningar
6. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Augenheilkunde
6. 29 Nórsko / Norge øyesykdommer
6. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Ophtalmologie / ophtalmologie  / oftalmologia
7. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie / otorhinolaryngologie 3 roky otorinolaryngológia
7. 02 Bulharsko / България Ушно-носно-гърлени болести
7. 03 Cyprus / Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία
7. 04 Česko / Česká republika Otorinolaryngologie
7. 05 Dánsko / Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
7. 06 Estónsko / Eesti Otorinolarüngoloogia
7. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08 Francúzsko / France Oto-rhino-laryngologie
7. 09 Grécko / Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία
7. 10 Holandsko / Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde
7. 11 Írsko / Ireland Otolaryngology
7. 12 Litva  / Lietuva Otorinolaringologija
7. 13 Lotyšsko / Latvija Otolaringoloģija
7. 14 Luxembursko / Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
7. 15 Maďarsko / Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat
7. 16 Malta / Malta Otorinolaringoloġija
7. 17 Nemecko / Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 18 Poľsko / Polska Otorynolaryngologia
7. 19 Portugalsko / Portugal Otorrinolaringologia
7. 20 Rakúsko / Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 21 Rumunsko / România Otorinolaringologie
7. 22 Slovinsko / Slovenija Otorinolaringologija
7. 23 Španielsko / España Otorrinolaringología
7. 24 Švédsko / Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 25 Taliansko / Italia Otorinolaringoiatria
7. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Otolaryngology
7. 27 Island / Ísland Háls, nef- og eyrnalækningar
7. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 29 Nórsko / Norge øre-nese-halssykdommer
7. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Oto–Rhino–Laryngologie / oto–rhino-laryngologie /  otorinolaringoiatria
8. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie / pediatrie 4 roky pediatria
8. 02 Bulharsko / България Детски болести
8. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδιατρική
8. 04 Česko / Česká republika Dětské lékařství
8. 05 Dánsko / Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn
8. 06 Estónsko / Eesti Pediaatria
8. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Lastentaudit / barnsjukdomar
8. 08 Francúzsko / France Pédiatrie
8. 09 Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10 Holandsko / Nederland Kindergeneeskunde
8. 11 Írsko / Ireland Paediatrics
8. 12 Litva  / Lietuva Vaikų ligos
8. 13 Lotyšsko / Latvija Pediatrija
8. 14 Luxembursko / Luxembourg Pédiatrie
8. 15 Maďarsko / Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 16 Malta / Malta Pedjatrija
8. 17 Nemecko / Deutschland Kinder und Jugendmedizin
8. 18 Poľsko / Polska Pediatria
8. 19 Portugalsko / Portugal Pediatria
8. 20 Rakúsko / Österreich Kinder- und Jugendheilkunde
8. 21 Rumunsko / România Pediatrie
8. 22 Slovinsko / Slovenija Pediatrija
8. 23 Španielsko / España Pediatria y sus áreas especificas
8. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomsmedicin
8. 25 Taliansko / Italia Pédiatria
8. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatrics
8. 27 Island / Ísland Barnalækningar
8. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinderheilkunde
8. 29 Nórsko / Norge Barnesykdommer
8. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder- und Jugendmedezin / pédiatrie / pediatria
9. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie 4 roky pneumológia a ftizeológia
9. 02 Bulharsko / България Пневмология и фтизиатрия
9. 03 Cyprus / Κύπρος Πνευμονολογία – Φυματιολογία
9. 04 Česko / Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci
9. 05 Dánsko / Danmark Medicinske lungesygdomme
9. 06 Estónsko / Eesti Pulmonoloogia
9. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi
9. 08 Francúzsko / France Pneumologie
9. 09 Grécko / Ελλάς Φυματιoλoγία-Πνευμoνoλoγία
9. 10 Holandsko / Nederland Longziekten en tuberculose
9. 11 Írsko / Ireland Respiratory medicine
9. 12 Litva  / Lietuva Pulmonologija
9. 13 Lotyšsko / Latvija Ftiziopneimonoloģija
9. 14 Luxembursko / Luxembourg Pneumologie
9. 15 Maďarsko / Magyarország Tüdőgyógyászat
9. 16 Malta / Malta Mediċina Respiratorja
9. 17 Nemecko / Deutschland Pneumologie
9. 18 Poľsko / Polska Choroby płuc
9. 19 Portugalsko / Portugal Pneumologia
9. 20 Rakúsko / Österreich Lungenkrankheiten
9. 21 Rumunsko / România Pneumologie
9. 22 Slovinsko / Slovenija Pnevmologija
9. 23 Španielsko / España Neumologia
9. 24 Švédsko / Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
9. 25 Taliansko / Italia Malattie dell'apparato respiratorio
9. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Respiratory medicine
9. 27 Island / Ísland Lungnalækningar
9. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pneumologie
9. 29 Nórsko / Norge Lungesykdommer
9. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pneumologie / pneumologie / pneumologia
10. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie 5 rokov urológia
10. 02 Bulharsko / България Урология
10. 03 Cyprus / Κύπρος Ουρολογία
10. 04 Česko / Česká republika Urologie
10. 05 Dánsko / Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
10. 06 Estónsko / Eesti Uroloogia
10. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Urologia / urologi
10. 08 Francúzsko / France Urologie
10. 09 Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10 Holandsko / Nederland Urologie
10. 11 Írsko / Ireland Urology
10. 12 Litva  / Lietuva Urologija
10. 13 Lotyšsko / Latvija Uroloģija
10. 14 Luxembursko / Luxembourg Urologie
10. 15 Maďarsko / Magyarország Urológia
10. 16 Malta / Malta Uroloġija
10. 17 Nemecko / Deutschland Urologie
10. 18 Poľsko / Polska Urologia
10. 19 Portugalsko / Portugal Urologia
10. 20 Rakúsko / Österreich Urologie
10. 21 Rumunsko / România Urologie
10. 22 Slovinsko / Slovenija Urologija
10. 23 Španielsko / España Urología
10. 24 Švédsko / Sverige Urologi
10. 25 Taliansko / Italia Urologia
10. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Urology
10. 27 Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Urologie
10. 29 Nórsko / Norge Urologi
10. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Urologie / urologie / urologia
11. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde 5 rokov ortopédia
11. 02 Bulharsko / България Ортопедия и травматология
11. 03 Cyprus / Κύπρος Ορθοπεδική
11. 04 Česko / Česká republika Ortopedie
11. 05 Dánsko / Danmark Ortopædisk kirurgi
11. 06 Estónsko / Eesti Ortopeedia
11. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi
11. 08 Francúzsko / France Chirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09 Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10 Holandsko / Nederland Orthopedie
11. 11 Írsko / Ireland Trauma and orthopaedic surgery
11. 12 Litva  / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 13 Lotyšsko / Latvija Traumatoloģija un ortopēdija
11. 14 Luxembursko / Luxembourg Orthopédie
11. 15 Maďarsko / Magyarország Ortopédia
11. 16 Malta / Malta Kirurġija Ortopedika
11. 17 Nemecko / Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 18 Poľsko / Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 19 Portugalsko / Portugal Ortopedia
11. 20 Rakúsko / Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 21 Rumunsko / România Ortopedie şi traumatologie
11. 22 Slovinsko / Slovenija Ortopedska kirurgija
11. 23 Španielsko / España Cirugía ortopédica y traumatología
11. 24 Švédsko / Sverige Ortopedi
11. 25 Taliansko / Italia Ortopedia e traumatologia
11. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery
11. 27 Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Orthopädische Chirurgie
11. 29 Nórsko / Norge Ortopedisk kirurgi
11. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Orthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique / chirurgia ortopedica
12. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 4 roky patologická anatómia
12. 02 Bulharsko / България Обща и клинична патология
12. 03 Cyprus / Κύπρος Παθολογοανατομία – Ιστολογία
12. 04 Česko / Česká republika Patologická anatomie
12. 05 Dánsko / Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
12. 06 Estónsko / Eesti Patoloogia
12. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Patologia / patologi
12. 08 Francúzsko / France Anatomie et cytologie pathologiques
12. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoμική
12. 10 Holandsko / Nederland Pathologie
12. 11 Írsko / Ireland histopathology
12. 12 Litva  / Lietuva Patologija
12. 13 Lotyšsko / Latvija Patoloģija
12. 14 Luxembursko / Luxembourg Anatomie pathologique
12. 15 Maďarsko / Magyarország Patológia
12. 16 Malta / Malta Istopatoloġija
12. 17 Nemecko / Deutschland Pathologie
12. 18 Poľsko / Polska Patomorfologia
12. 19 Portugalsko / Portugal Anatomia patológica
12. 20 Rakúsko / Österreich Pathologie
12. 21 Rumunsko / România Anatomie patologică
12. 22 Slovinsko / Slovenija Anatomska patologija in citopatologija
12. 23 Španielsko / España Anatomía patológica
12. 24 Švédsko / Sverige Klinisk patologi
12. 25 Taliansko / Italia Anatomia patologica
12. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Histopathology
12. 27 Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pathologie
12. 29 Nórsko / Norge Patologi
12. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pathologie / pathologie / patologia
13. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie 4 roky neurológia
13. 02 Bulharsko / България Нервни болести
13. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία
13. 04 Česko / Česká republika Neurologie
13. 05 Dánsko / Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme
13. 06 Estónsko / Eesti Neuroloogia
13. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Neurologia / neurologi
13. 08 Francúzsko / France Neurologie
13. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10 Holandsko / Nederland Neurologie
13. 11 Írsko / Ireland Neurology
13. 12 Litva  / Lietuva Neurologija
13. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroloģija
13. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurologie
13. 15 Maďarsko / Magyarország Neurológia
13. 16 Malta / Malta Newroloġija
13. 17 Nemecko / Deutschland Neurologie
13. 18 Poľsko / Polska Neurologia
13. 19 Portugalsko / Portugal Neurologia
13. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie
13. 21 Rumunsko / România Neurologie
13. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrologija
13. 23 Španielsko / España Neurología
13. 24 Švédsko / Sverige Neurologi
13. 25 Taliansko / Italia Neurologia
13. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurology
13. 27 Island / Ísland Taugalækningar
13. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Neurologie
13. 29 Nórsko / Norge Nevrologi
13. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurologie / neurologie / neurologia
14. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie 4 roky psychiatria
14. 02 Bulharsko / България Психиатрия
14. 03 Cyprus / Κύπρος Ψυχιατρική
14. 04 Česko / Česká republika Psychiatrie
14. 05 Dánsko / Danmark Psykiatri
14. 06 Estónsko / Eesti Psühhiaatria
14. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Psykiatria / psykiatri
14. 08 Francúzsko / France Psychiatrie
14. 09 Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10 Holandsko / Nederland Psychiatrie
14. 11 Írsko / Ireland Psychiatry
14. 12 Litva  / Lietuva Psichiatrija
14. 13 Lotyšsko / Latvija Psihiatrija
14. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie
14. 15 Maďarsko / Magyarország Pszichiátria
14. 16 Malta / Malta Psikjatrija
14. 17 Nemecko / Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
14. 18 Poľsko / Polska Psychiatria
14. 19 Portugalsko / Portugal Psiquiatria
14. 20 Rakúsko / Österreich Psychiatrie
14. 21 Rumunsko / România Psihiatrie
14. 22 Slovinsko / Slovenija Psihiatrija
14. 23 Španielsko / España Psiquiatría
14. 24 Švédsko / Sverige Psykiatri
14. 25 Taliansko / Italia Psichiatria
14. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General psychiatry
14. 27 Island / Ísland Geðlækningar
14. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Psychiatrie und Psychotherapie
14. 29 Nórsko / Norge Psykiatri
14. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie und Psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie / psichiatria e psicoterapia
15. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic /
röntgendiagnose
4 roky rádiológia
15. 02 Bulharsko / България Образна диагностика
15. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινολογία
15. 04 Česko / Česká republika Radiologie a zobrazovací metody
15. 05 Dánsko / Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
15. 06 Estónsko / Eesti Radioloogia
15. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Radiologia / radiologi
15. 08 Francúzsko / France Radiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09 Grécko / Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική
15. 10 Holandsko / Nederland Radiologie
15. 11 Írsko / Ireland Diagnostic radiology
15. 12 Litva  / Lietuva Radiologija
15. 13 Lotyšsko / Latvija Diagnostiskā radioloģija
15. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiodiagnostic
15. 15 Maďarsko / Magyarország Radiológia
15. 16 Malta / Malta Radjoloġija
15. 17 Nemecko / Deutschland Diagnostische Radiologie
15. 18 Poľsko / Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa
15. 19 Portugalsko / Portugal Radiodiagnóstico
15. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik
15. 21 Rumunsko / România Radiologie-imagistică medicală
15. 22 Slovinsko / Slovenija Radiologija
15. 23 Španielsko / España Radiodiagnóstico
15. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk radiologi
15. 25 Taliansko / Italia Radiodiagnostica
15. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical radiology
15. 27 Island / Ísland Geislagreining
15. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 29 Nórsko / Norge Radiologi
15. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik  / radiologie médicale / radio–diagnostic / radiologia medica / radiodiagnostica
16. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie / radiotherapie-oncologie 4 roky radiačná onkológia
16. 02 Bulharsko / България Лъчелечение
16. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινοθεραπευτική
16. 04 Česko / Česká republika Radiační onkologie
16. 05 Dánsko / Danmark Onkologi
16. 06 Estónsko / Eesti Onkoloogia
16. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Syöpätaudit / cancersjukdomar
16. 08 Francúzsko / France Oncologie radiothérapique
16. 09 Grécko / Ελλάς Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 10 Holandsko / Nederland Radiotherapie
16. 11 Írsko / Ireland Radiation oncology
16. 12 Litva  / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 13 Lotyšsko / Latvija Terapeitiskā radioloģija
16. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiothérapie
16. 15 Maďarsko / Magyarország Sugárterápia
16. 16 Malta / Malta Onkologija u Radjoterapija
16. 17 Nemecko / Deutschland Strahlentherapie
16. 18 Poľsko / Polska Radioterapia onkologiczna
16. 19 Portugalsko / Portugal Radioterapia
16. 20 Rakúsko / Österreich Strahlentherapie / Radioonkologie
16. 21 Rumunsko / România Radioterapie
16. 22 Slovinsko / Slovenija Radioterapija in onkologija
16. 23 Španielsko / España Oncología radioterápica
16. 24 Švédsko / Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 25 Taliansko / Italia Radioterapia
16. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical oncology

16. 27 Island / Ísland -
16. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 29 Nórsko / Norge  
16. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Radio–Onkologie / radiologie médicale / radio–onkologie / radiologia medica /  radio–oncologia
17. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique / klinische biologie 4 roky laboratórna medicína
17. 02 Bulharsko / България Клинична лаборатория
17. 03 Cyprus / Κύπρος -
17. 04 Česko / Česká republika -
17. 05 Dánsko / Danmark -
17. 06 Estónsko / Eesti Laborimeditsiin
17. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
17. 08 Francúzsko / France Biologie médicale
17. 09 Grécko / Ελλάς -
17. 10 Holandsko / Nederland -
17. 11 Írsko / Ireland -
17. 12 Litva  / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 13 Lotyšsko / Latvija -
17. 14 Luxembursko / Luxembourg Biologie clinique
17. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 16 Malta / Malta -
17. 17 Nemecko / Deutschland -
17. 18 Poľsko / Polska Diagnostyka laboratoryjna
17. 19 Portugalsko / Portugal Patologia clínica
17. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Biologie
17. 21 Rumunsko / România Medicină de laborator
17. 22 Slovinsko / Slovenija -
17. 23 Španielsko / España Análisis clínicos
17. 24 Švédsko / Sverige -
17. 25 Taliansko / Italia Patologia clinica
17. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
17. 27 Island / Ísland -
17. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
17. 29 Nórsko / Norge -
17. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
18. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická mikrobiológia
18. 02 Bulharsko / България Микробиология
18. 03 Cyprus / Κύπρος Μικροβιολογία
18. 04 Česko / Česká republika Lékařská mikrobiologie
18. 05 Dánsko / Danmark Klinisk mikrobiologi
18. 06 Estónsko / Eesti -
18. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi
18. 08 Francúzsko / France -
18. 09 Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 10 Holandsko / Nederland Medische microbiologie
18. 11 Írsko / Ireland Microbiology
18. 12 Litva  / Lietuva -
18. 13 Lotyšsko / Latvija Mikrobioloģija
18. 14 Luxembursko / Luxembourg Microbiologie
18. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi mikrobiológia
18. 16 Malta / Malta Mikrobijoloġija
18. 17 Nemecko / Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 18 Poľsko / Polska Mikrobiologia lekarska
18. 19 Portugalsko / Portugal -
18. 20 Rakúsko / Österreich Hygiene und Mikrobiologie
18. 21 Rumunsko / România -
18. 22 Slovinsko / Slovenija Klinična mikrobiologija
18. 23 Španielsko / España Microbiología y parasitología
18. 24 Švédsko / Sverige Klinisk bakteriologi
18. 25 Taliansko / Italia Microbiologia e virologia
18. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Medical microbiology and virology
18. 27 Island / Ísland Syklafræði
18. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
18. 29 Nórsko / Norge Medisinsk mikrobiologi
18. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
19. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická biochémia
19. 02 Bulharsko / България Биохимия
19. 03 Cyprus / Κύπρος -
19. 04 Česko / Česká republika Klinická biochemie
19. 05 Dánsko / Danmark Klinisk biokemi
19. 06 Estónsko / Eesti -
19. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Kliininen kemia / klinisk kemi
19. 08 Francúzsko / France -
19. 09 Grécko / Ελλάς -
19. 10 Holandsko / Nederland Klinische chemie
19. 11 Írsko / Ireland Chemical pathology
19. 12 Litva  / Lietuva -
19. 13 Lotyšsko / Latvija -
19. 14 Luxembursko / Luxembourg Chimie biologique
19. 15 Maďarsko / Magyarország -
19. 16 Malta / Malta Patoloġija Kimika
19. 17 Nemecko / Deutschland Laboratoriumsmedizin
19. 18 Poľsko / Polska -
19. 19 Portugalsko / Portugal -
19. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische und chemische Labordiagnostik
19. 21 Rumunsko / România -
19. 22 Slovinsko / Slovenija Medicinska biokemija
19. 23 Španielsko / España Bioquímica clínica
19. 24 Švédsko / Sverige Klinisk kemi
19. 25 Taliansko / Italia Biochimica clinica
19. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Chemical pathology
19. 27 Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
19. 29 Nórsko / Norge Klinisk kjemi
19. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
20. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická imunológia a alergológia
20. 02 Bulharsko / България Клинична имунология
Имунология
20. 03 Cyprus / Κύπρος Ανοσολογία
20. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
20. 05 Dánsko / Danmark Klinisk immunologi
20. 06 Estónsko / Eesti -
20. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
20. 08 Francúzsko / France -
20. 09 Grécko / Ελλάς -
20. 10 Holandsko / Nederland -
20. 11 Írsko / Ireland immunology (clinical and laboratory)
20. 12 Litva  / Lietuva -
20. 13 Lotyšsko / Latvija Imunoloģija
20. 14 Luxembursko / Luxembourg Immunologie
20. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
20. 16 Malta / Malta Immunoloġija
20. 17 Nemecko / Deutschland -
20. 18 Poľsko / Polska Immunologia kliniczna
20. 19 Portugalsko / Portugal -
20. 20 Rakúsko / Österreich Immunologie
20. 21 Rumunsko / România -
20. 22 Slovinsko / Slovenija -
20. 23 Španielsko / España Immunología
20. 24 Švédsko / Sverige Klinisk immunologi
20. 25 Taliansko / Italia -
20. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Immunology
20. 27 Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
20. 29 Nórsko / Norge Immunologi og transfusjonsmedisin
20. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
21. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 5 rokov
 
plastická chirurgia
21. 02 Bulharsko / България Пластично-възстановителна
хирургия
21. 03 Cyprus / Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
21. 04 Česko / Česká republika Plastická chirurgie
21. 05 Dánsko / Danmark Plastikkirurgi
21. 06 Estónsko / Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi
21. 08 Francúzsko / France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09 Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10 Holandsko / Nederland Plastische chirurgie
21. 11 Írsko / Ireland Plastic, reconsructive and aesthetic surgery
21. 12 Litva  / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 13 Lotyšsko / Latvija Plastiskā ķirurģija
21. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie plastique
21. 15 Maďarsko / Magyarország Plasztikai (égési) sebészet
21. 16 Malta / Malta Kirurġija Plastika
21. 17 Nemecko / Deutschland Plastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 18 Poľsko / Polska Chirurgia plastyczna
21. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva
21. 20 Rakúsko / Österreich Plastische Chirurgie
21. 21 Rumunsko / România Chirurgie plastică -
microchirurgie reconstructivă
21. 22 Slovinsko / Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 23 Španielsko / España Cirugía plástica, estética y
reparadora
21. 24 Švédsko / Sverige Plastikkirurgi
21. 25 Taliansko / Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
21. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Plastic surgery
21. 27 Island / Ísland Lýtalækningar     
21. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 29 Nórsko / Norge Plastikkirurgi
21. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Plastische und Wiederherstellungschirurgie / chirurgie plastique et reconstructive / chirurgia plastica e ricostruttiva
22. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique / heelkunde op de thorax 5 rokov hrudníková chirurgia
22. 02 Bulharsko / България Гръдна хирургия
Кардиохирургия
22. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Θώρακος
22. 04 Česko / Česká republika Kardiochirurgie
22. 05 Dánsko / Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
22. 06 Estónsko / Eesti Torakaalkirurgia
22. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08 Francúzsko / France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς
22. 10 Holandsko / Nederland Cardio-thoracale chirurgie
22. 11 Írsko / Ireland Thoracic surgery
22. 12 Litva  / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 13 Lotyšsko / Latvija Torakālā ķirurģija
22. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie thoracique
22. 15 Maďarsko / Magyarország Mellkassebészet
22. 16 Malta / Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika
22. 17 Nemecko / Deutschland Thoraxchirurgie
22. 18 Poľsko / Polska Chirurgia klatki piersiowej
22. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia cardiotorácica
22. 20 Rakúsko / Österreich -
22. 21 Rumunsko / România Chirurgie toracică
22. 22 Slovinsko / Slovenija Torakalna kirurgija
22. 23 Španielsko / España Cirugía torácica
22. 24 Švédsko / Sverige Thoraxkirurgi
22. 25 Taliansko / Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardo-thoracic surgery
22. 27 Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Herz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 29 Nórsko / Norge Thoraxkirurgi
22. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra  Herz- und thorakale Gefässchirurgie / chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique / chirurgia  del cuore e dei vasi toracici
23. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov detská chirurgia
23. 02 Bulharsko / България Детска хирургия
23. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Παίδων
23. 04 Česko / Česká republika Dětská chirurgie
23. 05 Dánsko / Danmark -
23. 06 Estónsko / Eesti Lastekirurgia
23. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08 Francúzsko / France Chirurgie infantile
23. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδων
23. 10 Holandsko / Nederland  
23. 11 Írsko / Ireland Paediatric surgery
23. 12 Litva  / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu ķirurģija
23. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie pédiatrique
23. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermeksebészet
23. 16 Malta / Malta Kirurġija Pedjatrika
23. 17 Nemecko / Deutschland Kinderchirurgie
23. 18 Poľsko / Polska Chirurgia dziecięca
23. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia pediátrica
23. 20 Rakúsko / Österreich Kinderchirurgie
23. 21 Rumunsko / România Chirurgie pediatrică
23. 22 Slovinsko / Slovenija -
23. 23 Španielsko / España Cirugía pediátrica
23. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomskirurgi
23. 25 Taliansko / Italia Chirurgia pediatrica
23. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatric surgery
23. 27 Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinderchirurgie
23. 29 Nórsko / Norge Barnekirurgi
23. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinderchirurgie / chirurgie pédiatrique / chirurgia pediatrica
24. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux / bloedvatenheelkunde 5 rokov cievna chirurgia
24. 02 Bulharsko / България Съдова хирургия
24. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Αγγείων
24. 04 Česko / Česká republika Cévní chirurgie
24. 05 Dánsko / Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
24. 06 Estónsko / Eesti Kardiovaskulaarkirurgia
24. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Verisuonikirurgia / kärlkirurgi
24. 08 Francúzsko / France Chirurgie vasculaire
24. 09 Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10 Holandsko / Nederland -
24. 11 Írsko / Ireland -
24. 12 Litva  / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 13 Lotyšsko / Latvija Asinsvadu ķirurģija
24. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie vasculaire
24. 15 Maďarsko / Magyarország Érsebészet
24. 16 Malta / Malta Kirurġija Vaskolari
24. 17 Nemecko / Deutschland Gefäβchirurgie
24. 18 Poľsko / Polska Chirurgia naczyniowa
24. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia vascular
24. 20 Rakúsko / Österreich -
24. 21 Rumunsko / România Chirurgie vasculară
24. 22 Slovinsko / Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
24. 23 Španielsko / España Angiología y cirugía vascular
24. 24 Švédsko / Sverige -
24. 25 Taliansko / Italia Chirurgia vascolare
24. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
24. 27 Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
24. 29 Nórsko / Norge Karkirurgi
24. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
25. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie 4 roky kardiológia
25. 02 Bulharsko / България Кардиология
25. 03 Cyprus / Κύπρος Καρδιολογία
25. 04 Česko / Česká republika Kardiologie
25. 05 Dánsko / Danmark Kardiologi
25. 06 Estónsko / Eesti Kardioloogia
25. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Kardiologia / kardiologi
25. 08 Francúzsko / France Pathologie cardio-vasculaire
25. 09 Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10 Holandsko / Nederland Cardiologie
25. 11 Írsko / Ireland Cardiology
25. 12 Litva  / Lietuva Kardiologija
25. 13 Lotyšsko / Latvija Kardioloģija
25. 14 Luxembursko / Luxembourg Cardiologie et angiologie
25. 15 Maďarsko / Magyarország Kardiológia
25. 16 Malta / Malta Kardjoloġija
25. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 18 Poľsko / Polska Kardiologia
25. 19 Portugalsko / Portugal Cardiologia
25. 20 Rakúsko / Österreich -
25. 21 Rumunsko / România Cardiologie
25. 22 Slovinsko / Slovenija -
25. 23 Španielsko / España Cardiología
25. 24 Švédsko / Sverige Kardiologi
25. 25 Taliansko / Italia Cardiologia
25. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardiology
25. 27 Island / Ísland Hjartalækningar
25. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kardiologie
25. 29 Nórsko / Norge Hjertesykdommer
25. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kardiologie / cardiologie / cardiologia
26. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / gastroenterologie 4 roky gastroenterológia
26. 02 Bulharsko / България Гастроентерология
26. 03 Cyprus / Κύπρος Γαστρεντερολογία
26. 04 Česko / Česká republika Gastroenterologie
26. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme
26. 06 Estónsko / Eesti Gastroenteroloogia
26. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologia / gastroenterologi
26. 08 Francúzsko / France Gastro-entérologie et hépatologie
26. 09 Grécko / Ελλάς Γαστρεντερoλoγία
26. 10 Holandsko / Nederland Leer van maag-darm-leverziekten
26. 11 Írsko / Ireland Gastro-enterology
26. 12 Litva  / Lietuva Gastroenterologija
26. 13 Lotyšsko / Latvija Gastroenteroloģija
26. 14 Luxembursko / Luxembourg Gastro-entérologie
26. 15 Maďarsko / Magyarország Gasztroenterológia
26. 16 Malta / Malta Gastroenteroloġija
26. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 18 Poľsko / Polska Gastroenterologia
26. 19 Portugalsko / Portugal Gastrenterologia
26. 20 Rakúsko / Österreich -
26. 21 Rumunsko / România Gastroenterologie
26. 22 Slovinsko / Slovenija Gastroenterologija
26. 23 Španielsko / España Aparato digestivo
26. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 25 Taliansko / Italia Gastroenterologia
26. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Gastro-enterology
26. 27 Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Gastroenterologie
26. 29 Nórsko / Norge Fordøyelsessykdommer
26. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gastroenterologie / gastro-entérologie / gastroenterologia
27. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie / reumatologie 4 roky
 
reumatológia
27. 02 Bulharsko / България Ревматология
27. 03 Cyprus / Κύπρος Ρευματολογία
27. 04 Česko / Česká republika Revmatologie
27. 05 Dánsko / Danmark Reumatologi
27. 06 Estónsko / Eesti Reumatoloogia
27. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Reumatologia / reumatologi
27. 08 Francúzsko / France Rhumathologie
27. 09 Grécko / Ελλάς Ρευματoλoγία
27. 10 Holandsko / Nederland Reumatologie
27. 11 Írsko / Ireland Rheumatology
27. 12 Litva  / Lietuva Reumatologija
27. 13 Lotyšsko / Latvija Reimatoloģija
27. 14 Luxembursko / Luxembourg Rhumathologie
27. 15 Maďarsko / Magyarország Reumatológia
27. 16 Malta / Malta Rewmatoloġija
27. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 18 Poľsko / Polska Reumatologia
27. 19 Portugalsko / Portugal Reumatologia
27. 20 Rakúsko / Österreich -
27. 21 Rumunsko / România Reumatologie
27. 22 Slovinsko / Slovenija -
27. 23 Španielsko / España Reumatología
27. 24 Švédsko / Sverige Reumatologi
27. 25 Taliansko / Italia Reumatologia
27. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Rheumatology
27. 27 Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Rheumatologie
27. 29 Nórsko / Norge Revmatologi
27. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Rheumatologie / rhumatologie / reumatologia
28. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky hematológia a transfúziológia
28. 02 Bulharsko / България Трансфузионна хематология
28. 03 Cyprus / Κύπρος Αιματολογία
28. 04 Česko / Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství
28. 05 Dánsko / Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme
28. 06 Estónsko / Eesti Hematoloogia
28. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen hematologia / Klinisk hematologi
28. 08 Francúzsko / France -
28. 09 Grécko / Ελλάς Αιματoλoγία
28. 10 Holandsko / Nederland -
28. 11 Írsko / Ireland Haematology (clinical and laboratory)
28. 12 Litva  / Lietuva Hematologija
28. 13 Lotyšsko / Latvija Hematoloģija
28. 14 Luxembursko / Luxembourg Hématologie
28. 15 Maďarsko / Magyarország Haematológia
28. 16 Malta / Malta Ematoloġija
28. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 18 Poľsko / Polska Hematologia
28. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-hemoterapia
28. 20 Rakúsko / Österreich -
28. 21 Rumunsko / România Hematologie
28. 22 Slovinsko / Slovenija -
28. 23 Španielsko / España Hematología y hemoterapia
28. 24 Švédsko / Sverige Hematologi
28. 25 Taliansko / Italia Ematologia
28. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Haematology
28. 27 Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Hämatologie
28. 29 Nórsko / Norge Blodsykdommer
28. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Hämatologie / hématologie / ematologia
29. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky endokrinológia
29. 02 Bulharsko / България Ендокринология и болести на
обмяната
29. 03 Cyprus / Κύπρος Ενδοκρινολογία
29. 04 Česko / Česká republika Endokrinologie
29. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
29. 06 Estónsko / Eesti Endokrinoloogia
29. 07 Fínsko / Suomi / Finland Endokrinologia / endokrinologi
29. 08 Francúzsko / France Endocrinologie, maladies métaboliques
29. 09 Grécko / Ελλάς Ενδoκρινoλoγία
29. 10 Holandsko / Nederland -
29. 11 Írsko / Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
29. 12 Litva  / Lietuva Endokrinologija
29. 13 Lotyšsko / Latvija Endokrinoloģija
29. 14 Luxembursko / Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 15 Maďarsko / Magyarország Endokrinológia
29. 16 Malta / Malta Endokrinoloġija u Dijabete
29. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 18 Poľsko / Polska Endokrynologia
29. 19 Portugalsko / Portugal Endocrinologia
29. 20 Rakúsko / Österreich -
29. 21 Rumunsko / România Endocrinologie
29. 22 Slovinsko / Slovenija -
29. 23 Španielsko / España Endocrinología y nutrición
29. 24 Švédsko / Sverige Endokrina sjukdomar
29. 25 Taliansko / Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
29. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
29. 27 Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Endokrinologie-Diabetologie
29. 29 Nórsko / Norge Endokrinologi
29. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Endokrinologie-Diabetologie / endocrinologie-diabétologie / endocrinologia-diabetologia
30. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie 3 roky fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02 Bulharsko / България Физикална и рехабилитационна
медицина
30. 03 Cyprus / Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04 Česko / Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína
30. 05 Dánsko / Danmark -
30. 06 Estónsko / Eesti Taastusravi ja füsiaatria
30. 07 Fínsko / Suomi / Finland Fysiatria / fysiatri
30. 08 Francúzsko / France Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 09 Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και πoκατάσταση
30. 10 Holandsko / Nederland Revalidatiegeneeskunde
30. 11 Írsko / Ireland -
30. 12 Litva  / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 13 Lotyšsko / Latvija Rehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 14 Luxembursko / Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 15 Maďarsko / Magyarország Fizioterápia
30. 16 Malta / Malta -
30. 17 Nemecko / Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
30. 18 Poľsko / Polska Rehabilitacja medyczna
30. 19 Portugalsko / Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
30. 20 Rakúsko / Österreich Physikalische Medizin
30. 21 Rumunsko / România Recuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 22 Slovinsko / Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 23 Španielsko / España Medicina física y rehabilitación
30. 24 Švédsko / Sverige Rehabiliteringsmedicin
30. 25 Taliansko / Italia Medicina fisica e riabilitazione
30. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
30. 27 Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Physikalische Medizin und Rehabilitation
30. 29 Nórsko / Norge Fysikalsk medisin og rehabilitering
30. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Physikalische Medizin und Rehabilitation / médecine physique et réadaption / medicina fisica e riabilitazione
31. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie 5 rokov neuropsychiatria
31. 02 Bulharsko / България -
31. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική
31. 04 Česko / Česká republika -
31. 05 Dánsko / Danmark -
31. 06 Estónsko / Eesti -
31. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
31. 08 Francúzsko / France Neuropsychiatrie
31. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική
31. 10 Holandsko / Nederland Zenuw- en zielsziekten
31. 11 Írsko / Ireland -
31. 12 Litva  / Lietuva -
31. 13 Lotyšsko / Latvija -
31. 14 Luxembursko / Luxembourg Neuropsychiatrie
31. 15 Maďarsko / Magyarország -
31. 16 Malta / Malta -
31. 17 Nemecko / Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 18 Poľsko / Polska -
31. 19 Portugalsko / Portugal -
31. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie und Psychiatrie
31. 21 Rumunsko / România -
31. 22 Slovinsko / Slovenija -
31. 23 Španielsko / España -
31. 24 Švédsko / Sverige -
31. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria (do 31.októbra 1999)
31. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
31. 27 Island / Ísland -
31. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
31. 29 Nórsko / Norge -
31. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
32. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie 3 roky dermatovenerológia
32. 02 Bulharsko / България Кожни и венерически болести
32. 03 Cyprus / Κύπρος Δερματολογία – Αφροδισιολογία
32. 04 Česko / Česká republika Dermatovenerologie
32. 05 Dánsko / Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
32. 06 Estónsko / Eesti Dermatoveneroloogia
32. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi
32. 08 Francúzsko / France Dermatologie et vénéréologie
32. 09 Grécko / Ελλάς Δερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
32. 10 Holandsko / Nederland Dermatologie en venerologie
32. 11 Írsko / Ireland -
32. 12 Litva  / Lietuva Dermatovenerologija
32. 13 Lotyšsko / Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
32. 14 Luxembursko / Luxembourg Dermato-vénéréologie
32. 15 Maďarsko / Magyarország Bőrgyógyászat
32. 16 Malta / Malta Dermato-venerejoloġija
32. 17 Nemecko / Deutschland Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 18 Poľsko / Polska Dermatologia i wenerologia
32. 19 Portugalsko / Portugal Dermatovenereologia
32. 20 Rakúsko / Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 21 Rumunsko / România Dermatovenerologie
32. 22 Slovinsko / Slovenija Dermatovenerologija
32. 23 Španielsko / España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 24 Švédsko / Sverige Hud- och könssjukdomar
32. 25 Taliansko / Italia Dermatologia e venerologia
32. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
32. 27 Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Dermatologie und Venerologie
32. 29 Nórsko / Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Dermatologie und Venerologie / dermatologie et vénéréologie / dermatologia e venerologia
33. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky tropická medicína
33. 02 Bulharsko / България -
33. 03 Cyprus / Κύπρος -
33. 04 Česko / Česká republika -
33. 05 Dánsko / Danmark -
33. 06 Estónsko / Eesti -
33. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
33. 08 Francúzsko / France -
33. 09 Grécko / Ελλάς -
33. 10 Holandsko / Nederland -
33. 11 Írsko / Ireland Tropical medicine
33. 12 Litva  / Lietuva -
33. 13 Lotyšsko / Latvija -
33. 14 Luxembursko / Luxembourg -
33. 15 Maďarsko / Magyarország Trópusi betegségek
33. 16 Malta / Malta -
33. 17 Nemecko / Deutschland -
33. 18 Poľsko / Polska Medycyna transportu
33. 19 Portugalsko / Portugal Medicina tropical
33. 20 Rakúsko / Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 21 Rumunsko / România -
33. 22 Slovinsko / Slovenija -
33. 23 Španielsko / España -
33. 24 Švédsko / Sverige -
33. 25 Taliansko / Italia Medicina tropicale
33. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Tropical medicine
33. 27 Island / Ísland -
33. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Tropenmedizin
33. 29 Nórsko / Norge -
33. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Tropenmedezin / médecine tropicale / medicina tropicale
34. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie infantojunvénile/
Kinder en Jeugdpsychiatrie
4 roky detská psychiatria
34. 02 Bulharsko / България Детска психиатрия
34. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδοψυχιατρική
34. 04 Česko / Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
34. 05 Dánsko / Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
34. 06 Estónsko / Eesti -
34. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastenpsykiatria / barnpsykiatri
34. 08 Francúzsko / France Pédo-psychiatrie
34. 09 Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10 Holandsko / Nederland -
34. 11 Írsko / Ireland Child and adolescent psychiatry
34. 12 Litva  / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu psihiatrija
34. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie infantile
34. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermek- és ifjúságpszichiátria
34. 16 Malta / Malta -
34. 17 Nemecko / Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 18 Poľsko / Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
34. 19 Portugalsko / Portugal Pedopsiquiatria
34. 20 Rakúsko / Österreich -
34. 21 Rumunsko / România Psihiatrie pediatrică
34. 22 Slovinsko / Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
34. 23 Španielsko / España -
34. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
34. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria infantile
34. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Child and adolescent psychiatry
34. 27 Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 29 Nórsko / Norge Barne – og ungdomspsykiatri
34. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder– und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents / psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza
35. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
  4 roky geriatria
35. 02 Bulharsko / България Гериатрична медицина
35. 03 Cyprus / Κύπρος Γηριατρική
35. 04 Česko / Česká republika Geriatrie
35. 05 Dánsko / Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme
35. 06 Estónsko / Eesti -
35. 07 Fínsko / Suomi / Finland Geriatria / geriatri
35. 08 Francúzsko / France -
35. 09 Grécko / Ελλάς -
35. 10 Holandsko / Nederland Klinische geriatrie
35. 11 Írsko / Ireland Geriatric medicine
35. 12 Litva  / Lietuva Geriatrija
35. 13 Lotyšsko / Latvija -
35. 14 Luxembursko / Luxembourg Gériatrie
35. 15 Maďarsko / Magyarország Geriátria
35. 16 Malta / Malta Ġerjatrija
35. 17 Nemecko / Deutschland -
35. 18 Poľsko / Polska Geriatria
35. 19 Portugalsko / Portugal -
35. 20 Rakúsko / Österreich -
35. 21 Rumunsko / România Geriatrie şi gerontologie
35. 22 Slovinsko / Slovenija -
35. 23 Španielsko / España Geriatría
35. 24 Švédsko / Sverige Geriatrik
35. 25 Taliansko / Italia Geriatria
35. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Geriatrics
35. 27 Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Geriatrie
35. 29 Nórsko / Norge Geriatri
35. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
36. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky nefrológia
36. 02 Bulharsko / България Нефрология
36. 03 Cyprus / Κύπρος Νεφρολογία
36. 04 Česko / Česká republika Nefrologie
36. 05 Dánsko / Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
36. 06 Estónsko / Eesti Nefroloogia
36. 07 Fínsko / Suomi / Finland Nefrologia / nefrologi
36. 08 Francúzsko / France Néphrologie
36. 09 Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10 Holandsko / Nederland -
36. 11 Írsko / Ireland Nephrology
36. 12 Litva  / Lietuva Nefrologija
36. 13 Lotyšsko / Latvija Nefroloģija
36. 14 Luxembursko / Luxembourg Néphrologie
36. 15 Maďarsko / Magyarország Nefrológia
36. 16 Malta / Malta Nefroloġija
36. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 18 Poľsko / Polska Nefrologia
36. 19 Portugalsko / Portugal Nefrologia
36. 20 Rakúsko / Österreich -
36. 21 Rumunsko / România Nefrologie
36. 22 Slovinsko / Slovenija Nefrologija
36. 23 Španielsko / España Nefrología
36. 24 Švédsko / Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 25 Taliansko / Italia Nefrologia
36. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Renal medicine
36. 27 Island / Ísland Nyrnalækningar
36. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nephrologie
36. 29 Nórsko / Norge Nyresykdommer
36. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Nephrologie / néphrologie / nefralogia
37. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 4 roky infektológia
37. 02 Bulharsko / България Инфекциозни болести
37. 03 Cyprus / Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα
37. 04 Česko / Česká republika Infekční lékařství
37. 05 Dánsko / Danmark Infektionsmedicin
37. 06 Estónsko / Eesti Infektsioonhaigused
37. 07 Fínsko / Suomi / Finland Infektiosairaudet / infektionssjukdomar
37. 08 Francúzsko / France -
37. 09 Grécko / Ελλάς -
37. 10 Holandsko / Nederland -
37. 11 Írsko / Ireland Infectious diseases
37. 12 Litva  / Lietuva Infektologija
37. 13 Lotyšsko / Latvija Infektoloģija
37. 14 Luxembursko / Luxembourg Maladies contagieuses
37. 15 Maďarsko / Magyarország Infektológia
37. 16 Malta / Malta Mard Infettiv
37. 17 Nemecko / Deutschland -
37. 18 Poľsko / Polska Choroby zakaźne
37. 19 Portugalsko / Portugal Infecciologia
37. 20 Rakúsko / Österreich -
37. 21 Rumunsko / România Boli infecţioase
37. 22 Slovinsko / Slovenija Infektologija
37. 23 Španielsko / España -
37. 24 Švédsko / Sverige Infektionssjukdomar
37. 25 Taliansko / Italia Malattie infettive
37. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Infectious diseases
37. 27 Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Infektologie
37. 29 Nórsko / Norge Infeksjonssykdommer
37. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
38. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky verejné zdravotníctvo
38. 02 Bulharsko / България Социална медицина и здравен мениджмънт
Комунална хигиена
38. 03 Cyprus / Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 04 Česko / Česká republika Hygiena a epidemiologie
38. 05 Dánsko / Danmark Samfundsmedicin
38. 06 Estónsko / Eesti -
38. 07 Fínsko / Suomi / Finland Terveydenhuolto / hälsovård
38. 08 Francúzsko / France Santé publique et médecine sociale
38. 09 Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10 Holandsko / Nederland Maatschappij en gezondheid
38. 11 Írsko / Ireland Public health medicine
38. 12 Litva  / Lietuva -
38. 13 Lotyšsko / Latvija -
38. 14 Luxembursko / Luxembourg Santé publique
38. 15 Maďarsko / Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan
38. 16 Malta / Malta Saħħa Pubblika
38. 17 Nemecko / Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
38. 18 Poľsko / Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia
38. 19 Portugalsko / Portugal Saúde pública
38. 20 Rakúsko / Österreich Sozialmedizin
38. 21 Rumunsko / România Sănătate publică şi management
38. 22 Slovinsko / Slovenija Javno zdravje
38. 23 Španielsko / España Medicina preventiva y salud pública
38. 24 Švédsko / Sverige Socialmedicin
38. 25 Taliansko / Italia Igiene e medicina preventiva
38. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Public health medicine
38. 27 Island / Ísland Félagslækningar
38. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Prävention und Gesundheitswesen               
38. 29 Nórsko / Norge Samfunnsmedisin
38. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Prävention und Gesundheitswesen / prévention et santé publique / prevenzione e salute pubblica
39. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická farmakológia
39. 02 Bulharsko / България Клинична фармакология и
терапия
Фармакология
39. 03 Cyprus / Κύπρος -
39. 04 Česko / Česká republika Klinická farmakologie
39. 05 Dánsko / Danmark Klinisk farmakologi
39. 06 Estónsko / Eesti -
39. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
39. 08 Francúzsko / France -
39. 09 Grécko / Ελλάς -
39. 10 Holandsko / Nederland -
39. 11 Írsko / Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
39. 12 Litva  / Lietuva -
39. 13 Lotyšsko / Latvija -
39. 14 Luxembursko / Luxembourg -
39. 15 Maďarsko / Magyarország Klinikai farmakológia
39. 16 Malta / Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 17 Nemecko / Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
39. 18 Poľsko / Polska Farmakologia kliniczna
39. 19 Portugalsko / Portugal -
39. 20 Rakúsko / Österreich Pharmakologie und Toxikologie
39. 21 Rumunsko / România Farmacologie clinică
39. 22 Slovinsko / Slovenija -
39. 23 Španielsko / España Farmacología clínica
39. 24 Švédsko / Sverige Klinisk farmakologi
39. 25 Taliansko / Italia Farmacologia
39. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics
39. 27 Island / Ísland Lyfjafræði
39. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 29 Nórsko / Norge Klinisk farmakologi
39. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
40. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde 4 roky pracovné lekárstvo
40. 02 Bulharsko / България Трудова медицина
40. 03 Cyprus / Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
40. 04 Česko / Česká republika Pracovní lékařství
40. 05 Dánsko / Danmark Arbejdsmedicin
40. 06 Estónsko / Eesti -
40. 07 Fínsko / Suomi / Finland Työterveyshuolto / företagshälsovård
40. 08 Francúzsko / France Médecine du travail
40. 09 Grécko / Ελλάς Iατρική της Εργασίας
40. 10 Holandsko / Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11 Írsko / Ireland Occupational medicine
40. 12 Litva  / Lietuva Darbo medicina
40. 13 Lotyšsko / Latvija Arodslimības
40. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine du travail
40. 15 Maďarsko / Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 16 Malta / Malta Mediċina Okkupazzjonali
40. 17 Nemecko / Deutschland Arbeitsmedizin
40. 18 Poľsko / Polska Medycyna pracy
40. 19 Portugalsko / Portugal Medicina do trabalho
40. 20 Rakúsko / Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin
40. 21 Rumunsko / România Medicina muncii
40. 22 Slovinsko / Slovenija Medicina dela, prometa in športa
40. 23 Španielsko / España Medicina del trabajo
40. 24 Švédsko / Sverige Yrkes- och miljömedicin
40. 25 Taliansko / Italia Medicina del lavoro
40. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Occupational medicine
40. 27 Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Arbeitsmedizin
40. 29 Nórsko / Norge Arbeidsmedisin
40. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Arbeitsmedizin / médecine du travail / medicina del lavoro
41. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky klinická imunológia a alergológia
41. 02 Bulharsko / България Клинична алергология
41. 03 Cyprus / Κύπρος Αλλεργιολογί α
41. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
41. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme
41. 06 Estónsko / Eesti -
41. 07 Fínsko / Suomi / Finland  
41. 08 Francúzsko / France -
41. 09 Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10 Holandsko / Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde
41. 11 Írsko / Ireland -
41. 12 Litva  / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 13 Lotyšsko / Latvija Alergoloģija
41. 14 Luxembursko / Luxembourg -
41. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
41. 16 Malta / Malta -
41. 17 Nemecko / Deutschland -
41. 18 Poľsko / Polska Alergologia
41. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-alergologia
41. 20 Rakúsko / Österreich -
41. 21 Rumunsko / România Alergologie şi imunologie clinică
41. 22 Slovinsko / Slovenija -
41. 23 Španielsko / España Alergología
41. 24 Švédsko / Sverige Allergisjukdomar
41. 25 Taliansko / Italia Allergologia ed immunologia clinica
41. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
41. 27 Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
41. 29 Nórsko / Norge  
41. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
42. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen 5 rokov gastroenterologická chirurgia
42. 02 Bulharsko / България -
42. 03 Cyprus / Κύπρος -
42. 04 Česko / Česká republika -
42. 05 Dánsko / Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme
42. 06 Estónsko / Eesti -
42. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologinen kirurgia /
gastroenterologisk kirurgi
42. 08 Francúzsko / France Chirurgie viscérale et digestive
42. 09 Grécko / Ελλάς -
42. 10 Holandsko / Nederland -
42. 11 Írsko / Ireland -
42. 12 Litva  / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 13 Lotyšsko / Latvija -
42. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique
42. 15 Maďarsko / Magyarország -
42. 16 Malta / Malta -
42. 17 Nemecko / Deutschland Visceralchirurgie
42. 18 Poľsko / Polska -
42. 19 Portugalsko / Portugal -
42. 20 Rakúsko / Österreich -
42. 21 Rumunsko / România -
42. 22 Slovinsko / Slovenija Abdominalna kirurgija
42. 23 Španielsko / España Cirugía del aparato digestivo
42. 24 Švédsko / Sverige -
42. 25 Taliansko / Italia Chirurgia dell'aparato digestivo
42. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
42. 27 Island / Ísland -
42. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
42. 29 Nórsko / Norge -
42. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
42. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde 4 roky nukleárna medicína
43. 02 Bulharsko / България Нуклеарна медицина
43. 03 Cyprus / Κύπρος Πυρηνική Ιατρική
43. 04 Česko / Česká republika Nukleární medicína
43. 05 Dánsko / Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06 Estónsko / Eesti -
43. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin
43. 08 Francúzsko / France Médecine nucléaire
43. 09 Grécko / Ελλάς Πυρηνική Iατρική
43. 10 Holandsko / Nederland Nucleaire geneeskunde
43. 11 Írsko / Ireland -
43. 12 Litva  / Lietuva -
43. 13 Lotyšsko / Latvija -
43. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine nucléaire
43. 15 Maďarsko / Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
43. 16 Malta / Malta Mediċina Nukleari
43. 17 Nemecko / Deutschland Nuklerarmedizin
43. 18 Poľsko / Polska Medycyna nuklearna
43. 19 Portugalsko / Portugal Medicina nuclear
43. 20 Rakúsko / Österreich Nuklearmedizin
43. 21 Rumunsko / România Medicină nucleară
43. 22 Slovinsko / Slovenija Nuklearna medicina
43. 23 Španielsko / España Medicina nuclear
43. 24 Švédsko / Sverige Nukleärmedicin
43. 25 Taliansko / Italia Medicina nucleare
43. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Nuclear medicine
43. 27 Island / Ísland Ísótópagreining
43. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nuklearmedizin
43. 29 Nórsko / Norge Nukleærmedisin
43. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Nuklearmedizin / radiologie médicale / médecine nucléaire / radiologia medica / medicina nucleare
44. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov úrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02 Bulharsko / България Спешна медицина
44. 03 Cyprus / Κύπρος -
44. 04 Česko / Česká republika Traumatologie
Urgentní medicína
44. 05 Dánsko / Danmark -
44. 06 Estónsko / Eesti -
44. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
44. 08 Francúzsko / France -
44. 09 Grécko / Ελλάς -
44. 10 Holandsko / Nederland -
44. 11 Írsko / Ireland Emergency medicine
44. 12 Litva  / Lietuva -
44. 13 Lotyšsko / Latvija -
44. 14 Luxembursko / Luxembourg -
44. 15 Maďarsko / Magyarország Traumatológia
44. 16 Malta / Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 17 Nemecko / Deutschland -
44. 18 Poľsko / Polska Medycyna ratunkowa
44. 19 Portugalsko / Portugal -
44. 20 Rakúsko / Österreich -
44. 21 Rumunsko / România Medicină de urgenţă
44. 22 Slovinsko / Slovenija -
44. 23 Španielsko / España -
44. 24 Švédsko / Sverige -
44. 25 Taliansko / Italia -
44. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Accident and emergency medicine
44. 27 Island / Ísland -
44. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
44. 29 Nórsko / Norge -
44. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
45. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 5 rokov maxilofaciálna chirurgia
45. 02 Bulharsko / България Лицево-челюстна хирургия
45. 03 Cyprus / Κύπρος -
45. 04 Česko / Česká republika Maxilofaciální chirurgie
45. 05 Dánsko / Danmark -
45. 06 Estónsko / Eesti -
45. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
45. 08 Francúzsko / France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09 Grécko / Ελλάς -
45. 10 Holandsko / Nederland -
45. 11 Írsko / Ireland -
45. 12 Litva  / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 13 Lotyšsko / Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale

45. 15 Maďarsko / Magyarország Szájsebészet
45. 16 Malta / Malta -
45. 17 Nemecko / Deutschland -
45. 18 Poľsko / Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa
45. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia maxilo-facial
45. 20 Rakúsko / Österreich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 21 Rumunsko / România -
45. 22 Slovinsko / Slovenija Maksilofacialna kirurgija
45. 23 Španielsko / España Cirugía oral y maxilofacial
45. 24 Švédsko / Sverige -
45. 25 Taliansko / Italia Chirurgia maxillo-facciale
45. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
45. 27 Island / Ísland -
45. 28 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein  
45. 29 Nórsko / Norge -
45. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
b)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1.1
20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,
1.2
1. januárom 1981 v Grécku,
1.3
1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
1.4
1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande,
1.5
1. januárom 1994 v Rakúsku, Fínsku a vo Švédsku,
1.6
1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,
1.7
1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,
1.8
1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,
1.9
1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku.
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby takýto doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba bola v špecializačnej príprave v čase, ktorý je ekvivalentný dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou trvania špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor uvedenej v tabuľke. Ak však Slovenská republika pre špecializačnú prípravu v danom špecializačnom odbore vyžaduje kratšie obdobie, ako je uvedené v tabuľke, uvedený rozdiel možno určiť len so zreteľom na minimálne obdobie v príslušnom členskom štáte,
2.
doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušnými španielskymi orgánmi, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku podľa osobitného predpisu č. 1497/99 s cieľom overenia úrovne vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po tomto dátume,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore v čase rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy uvedenej v tabuľke,
4.
taký diplom udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:
4.1
diplom o špecializácii vydaný v Belgicku na odbor hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom, a na odbor gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
4.2
diplom o špecializácii vydaný v Dánsku na odbor biologická hematológia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, na odbor fyzioterapia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, a na odbor tropická medicína pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom,
4.3
diplom o špecializácii vydaný vo Francúzsku na odbor rádiológia pred 3. decembrom 1971 a na odbor neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
4.4
diplom alebo iný doklad o špecializácii vydaný v Luxembursku na odbor rádiológia alebo odbor neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
4.5
diplom o špecializácii vydaný v Holandsku na odbor rádiológia pred 8. júlom 1984 a na odbor neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
5.
diplom o špecializácii v kategórii lekár vydaný v Luxembursku podľa luxemburského zákona z roku 1939; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu doktora medicíny, chirurgie a pôrodníctva vydaného Štátnou skúšobnou komisiou v Luxembursku. Tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
6.
diplom o špecializácii v kategórii lekár v odbore všeobecné lekárstvo vydaný v Dánsku podľa osobitného predpisu a udeľovaný lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity v súlade s osobitným predpisom zo 14. mája 1970; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu udeleného lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity; tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
7.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
10.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
11.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
c)
Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.
B.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia,
b)
diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia,
Tabuľka č. 1
p. č. Krajina
Názov kvalifikácie
Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната
специалност по "Ортодонтия"
Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika - -
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
8 Francúzsko / France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9 Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΟρJαδοωτικής 1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specia-
listenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija „Sertifikāāts“ – kompetentas iestāādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas
eksāāmenu ortodontijāā
Latvijas Ārstu biedrība
 
14 Luxembursko / Luxembourg - -
15 Maďarsko / Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal - -
20 Rakúsko / Österreich - -
21 Rumunsko / România - -
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España  - -
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia - -
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
27 Island / Ísland    
28 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
29 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgàtt spesialistutdanning ikjeveortopedi Univerzitná fakulta zubného lekárstva
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra diplôme fédéral d´orthodontiste, Diplom als Kieferorthopäde, diploma di ortodontista Département fédéral de ľintérieur
Tabuľka č. 2
p. č. Krajina
Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната
специалност по "Орална хирургия"
Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika - -
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i hospitalsodontologi
Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti - -
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandlärkarexamen oral och maxillofacial  kirurgi 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
8 Francúzsko / France  - -
9 Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΓναJοχειρουργικής
 
1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialis-
tenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija - -
14 Luxembursko / Luxembourg - -
15 Maďarsko / Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie /
Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej  Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal - -
20 Rakúsko / Österreich - -
21 Rumunsko / România    
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España  - -
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia  - -
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral
surgery
Competent authority recognised for this purpose´
27 Island / Ísland    
28 Lichtenštajnsko / Lichtenstein -  
29 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgàtt spesialistutdanning i oralkirurgi Fakulta zubného lekárstva univerzity
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra    
c)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba vykonávala špecializované zubnolekárske činnosti v čase, ktorý sa rovná dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a najmenej trojročnou dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor,
2.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale príslušný členský štát potvrdil, že ho považuje za rovnocenný s dokladmi o špecializáciách uvedenými v jednej z tabuliek č. 1 a 2,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o diplom o špecializácii v odbore stomatológia získaný pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje osobu vykonávať činnosť zubného lekára na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený certifikátom vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore po dobu rovnajúcu sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v príslušnej tabuľke č. 1 alebo č. 2,
4.
doklad získaný na území Rakúska najneskôr do 31. decembra 1998 alebo diplomy, osvedčenia a iné doklady o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne udelené v Rakúsku osobám, ktoré začali svoje univerzitné odborné vzdelávanie pred 1. januárom 1994, doložené osvedčením vydaným príslušnými rakúskymi úradmi, osvedčujúcim, že tieto osoby sa účinne, právoplatne a principiálne zaoberali v Rakúsku činnosťami špecifikovanými ako vykonávanie špecializovaných činností v príslušnom odbore najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu piatich rokov po vydaní osvedčenia a že sú tieto osoby oprávnené vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne. Trojročná prax sa nevyžaduje, ak osoba úspešne absolvovala najmenej tri roky štúdia a takéto štúdium osvedčili príslušné orgány ako rovnocenné štúdiu požadovanému v Rakúsku,
5.
doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané na stomatológiu, ktoré sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993 alebo na území Českej republiky pred 1. májom 2004 a nadväzovalo naň získanie špecializácie v odbore stomatológia doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala činnosť zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že táto osoba je oprávnená vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Trojročná prax sa nevyžaduje, ak osoba úspešne absolvovala najmenej tri roky štúdia a takéto štúdium osvedčili príslušné orgány ako rovnocenné štúdiu uvedenému v tabuľke, alebo
6.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
7.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.