273/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Súd predloží vec nadriadenému súdu s vyjadrením sudcu na rozhodnutie o námietke zaujatosti do 15 dní od jej podania. Ak sa spis zároveň predkladá odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní, vec sa predloží až po vykonaní úkonov spojených s predložením veci odvolaciemu súdu. O tom, či je sudca vylúčený, rozhodne do desiatich dní od predloženia veci nadriadený súd v senáte; touto lehotou nie je viazaný, ak rozhoduje zároveň o odvolaní. O vylúčení sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodne do desiatich dní iný senát tohto súdu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak účastník uplatnil v námietke zaujatosti rovnaké skutočnosti, o ktorých už rozhodol nadriadený súd alebo iný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ak je námietka zaujatosti podaná po uplynutí lehoty podľa § 15a ods. 2 alebo ak na námietku súd neprihliada podľa § 15a ods. 3 až 5; v týchto prípadoch sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. O dôvode, pre ktorý sa vec nadriadenému súdu nepredkladá, súd upovedomí účastníka konania, ktorý námietku uplatnil.“.
2.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Za právnickú osobu koná štatutárny orgán alebo zamestnanec (člen), ktorý preukáže, že je oprávnený za ňu konať. Za štátny orgán koná zamestnanec toho štátneho orgánu, ktorého sa vec týka, alebo poverený zamestnanec iného štátneho orgánu.
(2)
Za štát pred súdom koná štátny orgán v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu.“.
3.
V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Právnická osoba založená podľa osobitného zákona3a) na účel výkonu advokácie môže zastupovať účastníka na základe plnomocenstva v konaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 14 a 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
4.
V § 35 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ak ide o nečinnosť orgánu verejnej správy v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo upozorneniu prokurátora, za podmienok ustanovených v tomto zákone,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
5.
V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na uloženie ochrannej výchovy osobe, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná a spáchala čin, ktorý by inak bol trestným činom.“.
6.
V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vo veciach výchovy maloletých,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
7.
Doterajší text § 45 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka”) sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.“.
8.
§ 49 znie:
㤠49
(1)
Ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však účastník osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku sa doručuje iba zástupcovi.
(2)
Súd poučí účastníka konania o možnosti žiadať o doručenie písomností i na adrese iného miesta v Slovenskej republike, ak na takéto miesto môže byť písomnosť doručená zákonom predpísaným spôsobom, prípadne zvoliť si zástupcu pre doručovanie.
(3)
Ak sa niektorá zásielka určená do vlastných rúk vráti z miesta, ktoré na doručovanie označil účastník konania, z miesta jeho pobytu evidovaného podľa osobitných predpisov alebo od zvoleného zástupcu pre doručovanie ako neprevzatá, súd môže všetky nasledujúce písomnosti pre tohto účastníka ukladať na súde s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti podľa odseku 4.
(4)
Ak sa účastníkovi konania ukladajú písomnosti na súde s účinkami doručenia, rovnopisy týchto písomností súd zašle tomuto účastníkovi zásielkou spolu s oznámením, že sa táto písomnosť považuje za doručenú uložením na súde s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania tejto zásielky. Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
(5)
Súd poučí účastníka podľa odsekov 2 až 4 spravidla na začiatku konania, a ak toto poučenie doručuje ako písomnosť, doručuje ho do vlastných rúk; náhradné doručenie je vylúčené.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa nepoužijú v prípadoch doručovania osobám, na ktoré sa vzťahuje doručovanie podľa § 48 ods. 2 a 3, osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy, tomu, kto požíva diplomatické výsady a imunity, alebo tomu, kto je v jeho byte alebo komu má byť písomnosť doručená v budove alebo v miestnosti chránenej diplomatickou imunitou.
(7)
Uznesenie o ustanovení opatrovníka účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, sa doručí iba ustanovenému opatrovníkovi.“.
9.
V § 53 ods. 1 sa slová „súd uloží“ nahrádzajú slovami „súd môže uložiť“.
10.
V § 53 ods. 2 sa slová „súd uloží“ nahrádzajú slovami „súd môže uložiť“.
11.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Uloženú poriadkovú pokutu môže súd dodatočne, a to i po skončení konania odpustiť, ak to odôvodňuje neskoršie správanie sa toho, komu bola uložená, alebo ak nastali dôvody hodné osobitného zreteľa; to neplatí, ak už bola poriadková pokuta zaplatená.“.
12.
V § 88 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
v ktorého obvode má žalobca bydlisko, ak ide o konanie vo veciach ochrany osobnosti.“.
13.
§ 105 znie:
㤠105
(1)
Súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca, súd skúma miestnu príslušnosť aj podľa § 84 až 87. Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, ak ju uplatní najneskôr pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí.
(2)
Ak súd podľa odseku 1 zistí, že nie je miestne príslušný, neodkladne postúpi vec príslušnému súdu bez rozhodnutia alebo ju za podmienok uvedených v § 11 ods. 3 predloží Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky; o tomto postúpení súd upovedomí účastníkov.
(3)
Ak súd, ktorému bola vec postúpená, s postúpením nesúhlasí, alebo účastník postúpenie namieta do 15 dní od doručenia upovedomenia o postúpení, predloží vec na rozhodnutie svojmu nadriadenému súdu; jeho rozhodnutím je viazaný aj súd, ktorému má byť vec podľa rozhodnutia nadriadeného súdu postúpená.
(4)
Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.“.
14.
V § 126 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak totožnosť svedka má zostať utajená, namiesto jeho totožnosti sa zisťuje jeho príslušnosť podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.“.
15.
§ 151 znie:
㤠151
(1)
O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.
(2)
Ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.
(3)
V zložitých prípadoch, najmä z dôvodu väčšieho počtu účastníkov konania alebo väčšieho počtu nárokov uplatňovaných v konaní súd môže rozhodnúť, že o trovách konania rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej; ustanovenie § 166 sa nepoužije. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane s tým, že lehota troch pracovných dní plynie od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
(4)
Ak sa rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, nevyhlasuje a bol podaný návrh na rozhodnutie o trovách, súd vyzve účastníka na vyčíslenie trov do troch pracovných dní od doručenia výzvy. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane.
(5)
Trovy konania určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradu mzdy a hotových výdavkov. Určiť výšku trov môže predseda senátu alebo samosudca až v písomnom vyhotovení rozhodnutia.
(6)
O trovách štátu súd rozhodne aj bez návrhu.“.
16.
V § 170 ods. 1 sa slová „Súd je viazaný uznesením“ nahrádzajú slovami „Ak tento zákon neustanovuje inak, súd je viazaný uznesením“.
17.
V § 180a ods. 6 sa za slová „rozhodne súd“ vkladá slovo „rozsudkom“.
18.
§ 209 znie:
㤠209
(1)
Súd prvého stupňa uznesením vyzve toho, kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. d). Ak sa aj napriek výzve súdu odvolanie nedoplní alebo ak ide o oneskorené odvolanie alebo podané tým, kto naň nie je oprávnený, predloží súd prvého stupňa odvolanie na rozhodnutie odvolaciemu súdu.
(2)
Ak odvolanie smeruje proti uzneseniu, ktorým súd prvého stupňa nerozhodol vo veci samej, vec sa predloží odvolaciemu súdu pred rozhodnutím, ktorým sa konanie končí, len ak by bez rozhodnutia o odvolaní súd prvého stupňa nemohol pokračovať v konaní.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije vo veciach podľa § 120 ods. 2, v ktorých sa súd prvého stupňa obmedzí len na zistenie rozsahu, v akom sa rozhodnutie napáda.“.
19.
Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý znie:
㤠209a
(1)
Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov na vyjadrenie k odvolaniu a či súhlasia s rozhodnutím odvolacieho súdu bez nariadenia pojednávania.
(2)
Len čo všetkým účastníkom uplynie lehota na podanie odvolania a vyjadrenia k odvolaniu, predloží súd vec bez zbytočného odkladu odvolaciemu súdu.“.
20.
V § 211 odsek 1 znie:
„(1)
Ak súd prvého stupňa nesprávne postupoval podľa § 209 ods. 1, odvolací súd sám vyzve toho, kto podal odvolanie, aby doplnil chýbajúce náležitosti, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. d). Vo veciach podľa § 120 ods. 2 odvolací súd odstraňuje vady odvolania tým, že sa obmedzí len na zistenie rozsahu, v akom sa rozhodnutie napáda. Odvolací súd sám odstráni vady pri doručovaní odvolania a výzvy podľa § 209a ods. 1 tak, že sám vykoná doručovanie. Odvolací súd rozhodne aj o návrhoch podľa § 138 ods. 1 vrátane tých, o ktorých nerozhodol súd prvého stupňa.“.
21.
V § 211 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
22.
§ 214 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pojednávanie netreba nariaďovať ani vtedy, ak je rozsudok súdu prvého stupňa napadnutý odvolaním iba z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, účastníci konania sa vzdali práva zúčastniť sa na pojednávaní alebo súhlasia s tým, aby bol vo veci vydaný rozsudok bez nariadenia pojednávania, a nie je to v rozpore s dôležitým verejným záujmom; to neplatí, ak odvolací súd opakuje alebo dopĺňa dokazovanie alebo súd prvého stupňa rozhodol bez nariadenia pojednávania podľa § 115a.
(4)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 3 a odvolací súd sa nestotožňuje s právnym posúdením veci v napadnutom rozsudku, môže rozhodnúť bez nariadenia pojednávania, iba ak vyzve účastníkov, aby sa vyjadrili a doplnili rozhodujúce skutočnosti k možnosti odlišného právneho posúdenia veci.“.
23.
V § 221 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali.“.
24.
§ 224 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým nebolo rozhodnuté o trovách konania z dôvodu postupu podľa § 151 ods. 3, o trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa.“.
25.
V § 246c tretej vete sa vypúšťajú slová „, ak nie je ustanovené inak v § 250s ods. 2“.
26.
V § 250b ods. 5 sa vypúšťajú slová „najneskôr však do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu“.
27.
§ 250f sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Súd môže rozhodnúť o žalobe bez pojednávania rozsudkom aj vtedy, ak zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu z dôvodov uvedených v § 250j ods. 3.“.
28.
V § 250j ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutie je nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu alebo z dôvodu, že spisy neboli predložené“.
29.
V § 250ja sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odvolací súd rozhodne o odvolaní spravidla bez pojednávania, ak to nie je v rozpore s verejným záujmom. Na prejednanie odvolania nariadi pojednávanie, ak to považuje za potrebné, vo veciach podľa § 250i ods. 2 alebo ak vykonáva dokazovanie.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
30.
V § 250s ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „okrem prípadov podľa odseku 2“.
31.
V § 250s sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
32.
V § 250t sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Prokurátor môže podať návrh podľa odseku 1, ak orgán verejnej správy je v konaní nečinný aj po upozornení prokurátorom.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
33.
V § 250zf ods. 4 sa slová „nie je prípustný opravný prostriedok“ nahrádzajú slovami „je prípustné odvolanie“.
34.
V § 352b odsek 1 znie:
„(1)
Súd na základe žiadosti vydá osvedčenie o európskom exekučnom titule, ako aj iné osvedčenia podľa osobitných predpisov40) alebo takéto osvedčenia na základe žiadosti zruší.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára exekučný titul pre nesporné nároky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7, Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004), články 54, 57 ods. 4, 58 a Prílohy V a VI nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4, Ú. v. ES L 12, 16. 1. 2001), články 39, 41, 42 ods. 1 a Prílohy I až IV nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6, Ú. v. EÚ L 338, 23. 12. 2003).“.
35.
V § 352b ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu40)“ nahrádzajú slovami „, ako aj iných osvedčení podľa osobitných predpisov40)“.
36.
Za § 372n sa vkladá § 372o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠372o
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na konania začaté pred 1. júlom 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. júlom 2007, zostávajú zachované.
(2)
V sporoch o miestnu príslušnosť podľa § 105 sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona v prípadoch, ak súd, na ktorý sa účastník obrátil, nepostúpil vec príslušnému súdu do 30. júna 2007.
(3)
Pri predkladaní vecí, ktoré do 30. júna 2007 neboli predložené odvolaciemu súdu na ďalšie konanie, sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona.
(4)
Konania podľa piatej časti tretej hlavy začaté pred 1. júlom 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Ustanovenie odseku 3 platí obdobne.“.
37.
V § 374 ods. 1 sa za slová „výkone rozhodnutí,“ vkladajú slová „náležitosti doručenky a“.
38.
V § 374 odsek 3 znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z. a zákona č. 24/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj v konaní o jeho zvýšení,“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. k) sa slová „vojaci základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby,“ nahrádzajú slovami „profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.
4.
V § 4 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „a odvedenci v konaní o zaradenie do evidencie osôb povinných vykonať civilnú službu3e)“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 94 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe. § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. § 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 46 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. § 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.
6.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z. z.“.
7.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo exekúcii“.
8.
V § 6 ods. 2 sa za slová „odvolacom konaní“ vkladajú slová „vo veci samej“.
9.
V § 9 ods. 1 sa číslica „10 000“ nahrádza číslicou „25 000“.
10.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
V odvolacom konaní sa poplatok platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.“.
11.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote,5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania5b) nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 55 až 58 Občianskeho súdneho poriadku.
5b)
Napríklad § 115a Občianskeho súdneho poriadku.“.
12.
V § 10 ods. 2 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „prvostupňový súd“.
13.
V § 10 ods. 3 sa slová „Príslušný súd“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový súd“.
14.
V § 10 ods. 3 druhej vete sa slová „Súd prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „Prvostupňový súd“.
15.
V § 10 ods. 4 prvá veta znie: „Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo o návrh na vykonanie úkonu súdom uvedeného v II. časti Sadzobníka súdnych poplatkov, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí; to neplatí, ak ide o poplatok podľa položky 20a.“.
16.
Slovo „súd“ sa v celom texte § 10 ods. 5 nahrádza slovami „prvostupňový súd“.
17.
V § 11 ods. 1 na konci tretej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší.“.
18.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.“.
19.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú.“.
20.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd. Nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti v odvolacom konaní zmení alebo zruší odvolací súd aj bez návrhu.“.
21.
Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.“.
22.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
(1)
Z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30. júni 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Od 1. júla 2007 sa odvolacie konanie pre nezaplatenie poplatku za odvolanie nezastaví ani v konaniach začatých do 30. júna 2007 a neprávoplatné uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za odvolanie sa stávajú neúčinnými.
(3)
O námietkach zaujatosti podaných do 30. júna 2007 sa rozhodne, aj keď poplatok za námietku nebol zaplatený. Povinnosť zaplatiť poplatok týmto nie je dotknutá.
(4)
Poplatok, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. z), sa od 1. júla 2007 v konaniach začatých do 30. júna 2007 nevyberá.“.
23.
V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 prvý bod znie:
„1.
Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a z návrhu na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci sa poplatok vyberie podľa písmena b) týchto položiek.“.
24.
V prílohe v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 sa v treťom bode vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej.“.
25.
V prílohe položke 6 písmeno b) znie:
„b)
Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk.“.
26.
V prílohe sa vypúšťa položka 7a.
27.
V prílohe položky 7b a 7c znejú:
„Položka 7b
Z návrhu na začatie konania
a)
na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 2 000 Sk
b)
na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 2 000 Sk a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy
Položka 7c
Z návrhu na začatie konania vo veciach opravy nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov podľa osobitných predpisov 2 000 Sk
Poznámka: Osobitným predpisom sa rozumie napríklad zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
28.
V prílohe položka 8 znie:
„Položka 8
a)
Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela a o vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a za konanie o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
b)
z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedenej manželky a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk“.
29.
V prílohe položke 10 písmeno a) znie:
„a)
Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby
2 000 Sk; ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6 % z pokuty najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk“.
30.
V prílohe položke 10 sa vypúšťa písmeno e).
31.
V prílohe sa poznámka k položke 13 dopĺňa vetou: „V odvolacom konaní sa poplatky podľa tejto položky nevyberajú.“.
32.
V prílohe položke 16 sa v spoločnej poznámke za slová „k položkám 1,“ vkladá číslica „2,“.
33.
V prílohe sa za položku 20 vkladá položka 20a, ktorá znie:
„Položka 20a
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 2 Sk
najmenej 200 Sk za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 50 Sk za ostatné podania s prílohami.
Poznámka:
V prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.
Čl. III
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 41a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Slovenský súd je príslušný rozhodnúť o osvojení aj vtedy, ak v čase jeho rozhodovania dieťa už nemá obvyklý pobyt v Slovenskej republike, ak rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.