275/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje opatrenia na urýchlenie majetkovoprávneho vyporiadania a na prípravu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí1) (ďalej len „diaľnica”) uvedených v odseku 2.
(2)
Opatrenia podľa tohto zákona sa vzťahujú na
a)
dokončenie rozostavaných stavieb diaľnic uvedených v prílohe č. 1,
b)
pripravované stavby diaľnic uvedené v prílohe č. 2,
c)
doplnenie alebo úpravu prevádzkovaných diaľnic o stavby, ktorých potreba vyplynula z prevádzky alebo zo zmeny technických noriem, najmä na rozšírenie o ďalší jazdný pruh, na stavby a zmeny stavieb križovatiek, privádzačov, odpočívadiel a premostení a na umiestnenie a montáž zariadení a konštrukcií potrebných na prevádzku diaľnice,
d)
vyvolané úpravy elektrického, telekomunikačného, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia alebo zariadenia na rozvod tepla alebo vykurovacích plynov, ktoré sú stavbou diaľnice priamo dotknuté z dôvodu riešenia styku diaľnice s inými komunikáciami, s dráhami, s inými vedeniami každého druhu, s vodami a s inými dielami,1a) ak je potrebné ich vybudovať súčasne s diaľnicou podľa písmen a) a b) alebo s doplnením alebo úpravou prevádzkovanej diaľnice podľa písmena c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Zrušuje sa členenie zákona na časti a vypúšťajú sa nadpisy častí.
3.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Územný plán
Umiestnenie stavby diaľnice sa v územnom pláne obce vyznačí na základe jej technického riešenia v mierke M 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci.“.
4.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo územným projektom zóny1)“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Ak ku dňu začatia územného konania nie je schválený územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne nie je diaľnica umiestnená na základe technického riešenia podľa § 1a, podkladom na vydanie územného rozhodnutia je okrem podkladov podľa osobitného zákona3) aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 37 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 15 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 vrátane odkazu 4 a poznámky pod čiarou k nemu.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 35 ods. 1 a § 38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V nadpise a v ustanovení § 3 sa slová „z poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ nahrádzajú slovami „na nepoľnohospodárske účely“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z.“.
11.
V nadpise a v ustanovení § 4 sa slová „z lesného pôdneho fondu“ nahrádzajú slovami „z plnenia funkcií lesov“ a nad slovom „navrhovateľ“ sa vypúšťa odkaz 8.
12.
§ 6 vrátane nadpisu a odkazov 13 až 15 a poznámok pod čiarou k nim sa vypúšťa a v § 7 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 15.
13.
V § 7 ods. 1 sa slová „Slovenskú republiku; správa patrí stavebníkovi“ nahrádzajú slovom „stavebníka“.
14.
V § 7 ods. 2 druhá veta znie: „Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu na ňom sa určí ako trhová cena podľa znaleckého posudku.“.
15.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
16.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom vo vlastníctve štátu, ktorý nie je v správe nijakého správcu, prevedie orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí správa majetku štátu podľa osobitného predpisu,18a) odplatne do vlastníctva stavebníka diaľnice za trhovú cenu podľa znaleckého posudku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 8 odseky 2 až 5 znejú:
„(2)
Správny orgán v konaní o vyvlastnenie diaľničného stavebného pozemku zisťuje, či je preukázaný verejný záujem20) na vyvlastnení a či sú splnené podmienky vyvlastnenia,21) a rozhoduje o náhrade za vyvlastňované pozemky, ktoré tvoria diaľničný stavebný pozemok, vrátane stavieb na nich.
(3)
Ak v konaní podľa odseku 2 dôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán bezodkladne schváli dohodu účastníkov ako zmier.22) Stavebník diaľnice je povinný dohodnutú náhradu vyplatiť vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dňa schválenia zmieru.
(4)
Ak v konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej trhovej cene určenej znaleckým posudkom.23) S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd. Stavebník diaľnice je povinný určenú náhradu za vyvlastnenie vyplatiť vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení stavebníkovi.
(5)
Stavebník diaľnice vyplatí náhradu za vyvlastnenie spôsobom dohodnutým s vyvlastneným.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 23 znejú:
„20)
§ 108 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 110 zákona č. 50/1976 Zb.
22)
§ 48 zákona č. 71/1967 Zb.
23)
§ 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.“.
18.
V § 8 sa vypúšťa odsek 7.
19.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2007
Konanie začaté do 30. júna 2007 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2007.“.
20.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a znie:
„Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
ROZOSTAVANÉ STAVBY DIAĽNIC
D 1 Bratislava Viedenská cesta – Bratislava – Prístavný most
D 1 Bratislava – Mierová ulica – Senecká cesta
D 1 Ladce – Sverepec
D 1 Vrtižer – Hričovské Podhradie
D 1 Hybe – Jánovce
D 1 Svinia – Prešov-západ
D 2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty
D 3 Hričovské Podhradie – Žilina
R 1 Budča – Kováčová
R 2 Ožďany – preložka
R 2 Figa – obchvat
R 2 Tornaľa – preložka
R 3 Oravský Podzámok – Horná Lehota“.
21.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
PRIPRAVOVANÉ STAVBY DIAĽNIC
D 1 Sverepec – Ivachnová
D 1 Jánovce – Svinia
D 1 Prešov-západ – štátna hranica s Ukrajinou
D 3 Žilina – štátna hranica s Poľskou republikou
D 4 Bratislava-Jarovce – napojenie na D 1 – Stupava – napojenie na D 2 – štátna hranica s Rakúskou spolkovou republikou
R 1 Nitra – Tekovské Nemce
R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie
R 2 štátna hranica s Českou republikou – Prievidza – Žiar nad Hronom
R 2 Zvolen – Ožďany – Figa
R 2 Tornaľa – Košické Oľšany
R 3 štátna hranica s Poľskou republikou – Oravský Podzámok
R 3 Horná Lehota – štátna hranica s Maďarskou republikou
R 4 štátna hranica s Poľskou republikou – Prešov – štátna hranica s Maďarskou republikou
R 5 Svrčinovec – štátna hranica s Českou republikou
R 6 Beluša – Púchov – štátna hranica s Českou republikou
R 7 Bratislava – Nové Zámky – Lučenec“.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 25/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo cesty pre motorové vozidlá“.
2.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13.
(6)
Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie stavby podľa odseku 5. Správne orgány príslušné na tieto konania majú v konaní podľa odseku 1 postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť uplatňujú záväznými stanoviskami.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 140a a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
3.
V § 17 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.6c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 18 ods. 13 prvá veta znie: „Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela, a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná; vlastník alebo prevádzkovateľ vedenia alebo iného diela je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevziať upravený úsek vedenia alebo iné dielo.“.
5.
Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý znie:
㤠24c
Ustanovenia § 16 ods. 5 a 6 sa nevzťahujú na pozemné komunikácie, ktorých konania o povolení stavby boli skončené do 30. júna 2007.“.
Čl. III
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Zainteresovaná verejnosť podľa § 26 a 27 má v konaniach podľa cestného zákona27) a podľa stavebného zákona,28) v ktorých predmetom konania je diaľnica a cesta pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí,34a) postavenie zúčastnenej osoby.34b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:
„34a)
§ 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
34b)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch sa mení takto:
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, možno vydať bez súhlasu vlastníka lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku, len ak ide o územné rozhodnutie o umiestnení stavby diaľnice, ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí podľa osobitného predpisu.11a) V ostatných prípadoch je na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku potrebný súhlas vlastníka lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
§ 38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje vyhlásiť úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.