277/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
ZÁKON
z 18. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správca koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.“.
2.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
z rozpočtu ktorého je financovaný orgán bez právnej subjektivity, z činnosti ktorého pohľadávka štátu vznikla.“.
3.
V § 8 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu medzi zriaďovateľom a správcom v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak tento majetok nadobúda do správy zriaďovateľ.“.
4.
V § 8c ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zriadená zákonom,“.
5.
V § 13 ods. 7 písm. f) sa slová „s neštátnou školou alebo neštátnym školským zariadením“ nahrádzajú slovami „so školou alebo školským zariadením zaradeným najmenej rok do siete škôl a školských zariadení 13f)“.
6.
V § 13 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 13.
7.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 11, 12 a 13.
8.
§ 13a znie:
㤠13a
(1)
Zriadiť stavbu na pozemku vo vlastníctve štátu možno len
a)
v prípade umiestnenia zariadenia staveniska podľa osobitného predpisu,22)
b)
na účely výstavby inžinierskych stavieb,22a)
c)
ak to pripúšťa osobitný predpis22b) alebo
d)
ak ide o zriadenie stavby na potreby diplomatického zastúpenia cudzích štátov za predpokladu, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Zastavať pozemok podľa odseku 1 možno aj vtedy, ak nie je prebytočný. Vzťahy k tomuto pozemku sa upravia nájomnou zmluvou za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti, ak nebude zriadené vecné bremeno.23aa)
(3)
Vecné bremeno na nehnuteľný majetok štátu je správca oprávnený zriadiť len v nevyhnutnom rozsahu za odplatu na účely výstavby inžinierskych stavieb22a) alebo z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho nehnuteľnosti. Na platnosť zmluvy o zriadení vecného bremena sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa. Zriadenie vecného bremena v prospech štátnej rozpočtovej organizácie je vždy bezodplatné.
(4)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, na majetok štátu nemožno zriadiť záložné právo.23)
(5)
Správca, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky,23a) môže
a)
so súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote neprevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby,23ab) ktorej jediným zakladateľom je štát,
b)
so súhlasom vlády Slovenskej republiky a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote prevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby,23ab) ktorej jediným zakladateľom je štát.
(6)
Správca nemôže poskytnúť hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu na účely združenia podľa osobitného predpisu.23b)
(7)
Správca nemôže previesť majetok štátu dražbou podľa osobitného predpisu.23baa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 22b znejú:
„22)
§ 43i ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
22a)
§ 43a ods. 3 písm. f), g), h) a i) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
22b)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.