278/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťajú slová „okrem týchto druhov:
a)
cibuľa šalotka (Allium ascalonicum),
b)
cibuľa zimná (Allium fistulosum),
c)
cesnak kuchynský (Allium sativum),
d)
artičoka zeleninová (Cynara scolymus),
e)
rebarbora pontická (Rheum rhaponticum)“.
2.
V prílohe č. 2 sa tretí bod dopĺňa týmito druhmi zelenín:
„Cesnak kuchynský (Allium sativum) 97 0,5 65
Cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum) 97 0,5 65
Cibuľa zimná (Allium fistulosum) 97 0,5 65
Kukurica siata, kukurica pukancová (Zea mays) 98 0,1 85
Rebarbora vlnitá (Rheum rhabarbarum) 97 0,5 70“.
3.
V prílohe č. 2 v treťom bode sa slová „Kapustoviny ostatné (Brassica spp.)“ nahrádzajú slovami „Kapustoviny iné ako karfiol (Brassica oleracea)“.
4.
V prílohe č. 2 v treťom bode sa za slová „Okrúhlica (Brassica rapa var. Rapa)“ pripájajú tieto slová: „a čínska kapusta“.
5.
V prílohe č. 3 sa tretí bod dopĺňa týmito druhmi zelenín:
„Cesnak kuchynský (Allium sativum) 20
Cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum) 15
Cibuľa zimná (Allium fistulosum) 15
Kukurica siata, kukurica pukancová (Zea mays) 1000
Rebarbora vlnitá (Rheum rhabarbarum) 135“.
6.
V prílohe č. 3 v treťom bode sa vypúšťajú slová „Kapusta pekinská (Brassica pekinensis) 20,0“.
7.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) a smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
2.
Smernica Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu iného ako osivo a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Fico v. r.