279/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovami „zemepisného označenia výrobku“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „a postup získania tohto práva pre územie členských štátov Európskej únie“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
V § 3 sa vypúšťajú slová „a súvisiacich predpisov.1)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
4.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo, ak ide o poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ich špecifikáciu odsúhlasenú Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”)“.
5.
V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.“.
7.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získania.“.
8.
V § 15 ods. 2 slovo „bydlisko“ sa nahrádza slovami „trvalý pobyt“.
9.
§ 16 sa vypúšťa.
10.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „až 16“ nahrádzajú slovami „a 15“.
11.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil doklad príslušného kontrolného orgánu,5a) že výrobok spĺňa náležitosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d). Na predloženie takého dôkazu určí úrad primeranú lehotu a upozorní ho, že ak nebude taký doklad predložený, úrad prihlášku zamietne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad § 40 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
V § 19 v nadpise sa vypúšťajú slová „a špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny“.
14.
V § 19 sa vypúšťajú slová „alebo špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny“.
15.
§ 20 a 21 znejú:
㤠20
(1)
Každý môže požiadať príslušné kontrolné orgány5a) o vydanie dokladu alebo iného dokumentu dôležitého na uplatnenie alebo obranu jeho práva.
(2)
Výsledky kontroly alebo posúdenia, ktorú vykonal zahraničný orgán, úrad v konaní zohľadní na základe medzinárodnej zmluvy alebo na základe vzájomnosti.
§ 21
(1)
Úrad zruší zápis označenia pôvodu, ak na základe návrhu dotknutej osoby (ďalej len „navrhovateľ”), kontrolného orgánu, alebo z vlastného podnetu zistí, že
a)
označenie pôvodu bolo zapísané do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis,
b)
podmienky dané príslušným zemepisným prostredím určené na zápis označenia pôvodu do registra zanikli,
c)
výrobok, pre ktorý je označenie pôvodu zapísané, nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím [§ 15 ods. 1 písm. d)].
(2)
Zápis označenia pôvodu podľa odseku 1 písm. c) sa nezruší, ak sa na trhu nachádza výrobok, ktorý má vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím [§ 15 ods. 1 písm. d)] alebo ak sa taký výrobok na trhu nenachádza, ale prírodné podmienky nezanikli.“.
16.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
17.
V § 24 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po uplynutí tejto lehoty“ a za slovo „úkon“ sa vkladá čiarka a slová „a to“.
18.
V § 24 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
19.
V § 24 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k námietkam proti žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa osobitného predpisu7) (§ 33 ods. 3)“.
20.
V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 4“.
21.
V § 25 ods. 4 písm. b) sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
22.
V § 25 ods. 4 písm. d) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 33 ods. 1 a“.
23.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
ak ide o spoločné práva alebo povinnosti týkajúce sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
24.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov
(1)
Účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy.
(2)
Po zápise označenia pôvodu do registra alebo po zverejnení žiadosti podľa § 32 ods. 6 úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky, zapísaného označenia pôvodu alebo žiadosti (§ 32 ods. 1).
(3)
Právo na nazeranie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s ich odoslaním.
(4)
Z práva na nazeranie do spisu sú vylúčené
a)
časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania,
b)
na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo držiteľa osvedčenia o zápise časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a
c)
zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk.“.
25.
V § 29 ods. 1 písmená j) a k) znejú:
„j)
opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím, a opis jeho základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických alebo zmyslami vnímateľných vlastností,
k)
opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získania,“.
26.
§ 32 a 33 znejú:
㤠32
(1)
Osoby podľa § 14, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu prostredníctvom úradu podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa osobitného predpisu7) (ďalej len „žiadosť”), ktoré sú vyrobené, spracované alebo pripravené v Slovenskej republike.
(2)
Žiadosť sa podáva na úrade v troch vyhotoveniach.
(3)
Úrad preskúma, či je žiadosť odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk.7a)
(4)
Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 3 požiada Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) alebo ním poverenú odborne spôsobilú osobu7b) o vyjadrenie, či špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny7c) (ďalej len „špecifikácia”) spĺňa ustanovené náležitosti; na prerokovanie špecifikácie je príslušný výbor zriadený ministerstvom.
(5)
Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad žiadosť zamietne. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.
(6)
Ak je žiadosť odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk,7a) úrad podstatné náležitosti žiadosti zverejní vo vestníku.
§ 33
(1)
Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti vo vestníku môže každý, kto preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „namietateľ”), podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom7) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou.8)
(2)
Ak úrad zistí, že námietky neboli podané namietateľom, včas, nie sú riadne odôvodnené alebo v nich neboli označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom7) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou,8) úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí žiadateľovi a namietateľovi.
(3)
Úrad námietky, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, zašle žiadateľovi; zároveň vyzve žiadateľa a namietateľa, aby rozpor odstránili zmierom v lehote dvoch mesiacov. Ak rozpor nebol odstránený, žiadateľ a namietateľ zašlú úradu svoje vyjadrenia v lehote jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty na ukončenie konania zmierom.
(4)
Ak sa nepodarí zmierovacím konaním odstrániť rozpor medzi žiadateľom a namietateľom podľa odseku 3, rozhodne o námietkach úrad. Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštnosti zemepisného prostredia,7c) úrad požiada pred rozhodnutím o námietkach ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky oprávnené.
(5)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,7) žiadosť zamietne; v opačnom prípade zamietne námietky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 7a, 7b, 7c a 8 znejú:
„7)
Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 369, 23. 12. 2006).
7a)
Čl. 3 až 5 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.
7b)
§ 9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7c)
Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.
8)
Čl. 7 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.
27.
Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu pod § 33b znejú:
㤠33a
(1)
Ak je žiadosť odôvodnená a spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk7a) a nebola zamietnutá podľa § 33 ods. 5, úrad vydá rozhodnutie, ktorým sa žiadosti vyhovuje.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 úrad doručí žiadateľovi a vo vestníku oznámi vydanie rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, a elektronický prístup k špecifikácii.
(3)
Po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, úrad zašle Európskej komisii ustanovené náležitosti podľa osobitného predpisu7) na ďalšie konanie a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.
§ 33b
Prechodná ochrana a doba na prispôsobenie
(1)
Rozhodnutím, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vzniká prechodná ochrana označenia a dvojročná doba na prispôsobenie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.8a)
(2)
Prechodná ochrana zaniká odo dňa vydania rozhodnutia o zápise do registra alebo odo dňa zamietnutia žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Čl. 5 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.
28.
Nadpis nad § 34 znie:
„Námietky proti žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského štátu do registra Európskej komisie“.
29.
§ 34 až 36 vrátane nadpisu pod § 36 znejú:
㤠34
(1)
Namietateľ môže na úrade, alebo úrad z vlastného podnetu podať riadne odôvodnené námietky proti zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského štátu do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vedeného Európskou komisiou alebo námietky proti zmene špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny k označeniu pôvodu alebo k zemepisnému označeniu iného členského štátu (ďalej len „námietky”).
(2)
Námietky sa podávajú najneskôr v lehote piatich mesiacov odo dňa, keď Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnila podstatné náležitosti žiadosti alebo zmenu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.
(3)
Námietky sa podávajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky.
(4)
Odôvodnené námietky postúpi úrad Európskej komisii na ďalšie konanie v lehote ustanovenej osobitným predpisom.8b)
(5)
Úrad odmietne postúpiť námietky Európskej komisii, ak neboli podané namietateľom, ak nie sú riadne odôvodnené a ak sú podané po lehote ustanovenej v odseku 2; o tejto skutočnosti musí byť osoba, ktorá námietky podala, informovaná.
§ 35
(1)
Ak Európska komisia vyzve dotknuté strany na uzatvorenie dohody o námietkach, je za Slovenskú republiku príslušný na toto prerokovanie úrad.
(2)
Ak dôjde k dohode do šiestich mesiacov, úrad zašle dohodu Európskej komisii spolu s dokladmi preukazujúcimi uzatvorenie dohody vrátane stanoviska žiadateľa a namietateľa. Ak k dohode nedôjde, úrad oznámi Európskej komisii negatívne stanovisko.
§ 36
Zmena a doplnenie špecifikácie
(1)
Ak dôjde k zmene a doplneniu špecifikácie, na konanie sa primerane použijú ustanovenia § 32 až 37.
(2)
Ak sa zmena a doplnenie špecifikácie netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu, alebo ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánom verejnej moci, úrad posúdi zmenu a doplnenie a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie, elektronický prístup k špecifikácii a písomne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.
30.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Zrušenie zápisu
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, môže na úrade podať žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou z dôvodu, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina už nespĺňa podmienky špecifikácie. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred úradom sa použijú ustanovenia § 33 a 33a.“.
31.
V § 37 ods. 1 a 2 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „trvalý pobyt“.
32.
V § 37 ods. 2 sa za slová „zemepisných označeniach“ vkladajú slová „pred úradom“.
33.
V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú občania členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a sú usadení na území Slovenskej republiky alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a sú usadené na území Slovenskej republiky alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky. Taký účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. Ak účastník konania neoznámi úradu adresu na doručovanie, budú úradné správy týkajúce sa konania ukladané na úrade, pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa uloženia. Na túto skutočnosť musí byť účastník upozornený.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti PRIEMYSELNÉ PRÁVA sa položka 235 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie ............................................... 2 000 Sk
d)
Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie ................................................ 1 000 Sk.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.