280/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. septembra 1998 bol v Rotterdame prijatý Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov.
Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k dohovoru vyslovila súhlas svojím uznesením č. 54 zo 6. septembra 2006 a prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe ratifikoval 10. januára 2007. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 26. januára 2007.
Dohovor nadobudol platnosť 24. februára 2004 v súlade s článkom 26 ods. 1 a pre Slovenskú republiku 26. apríla 2007 v súlade s článkom 26 ods. 2.
K oznámeniu č. 280/2007 Z. z.
ROTTERDAMSKÝ DOHOVOR o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov
Zmluvné strany tohto dohovoru,
uvedomujúc si škodlivý účinok určitých nebezpečných chemikálií a prípravkov na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode na zdravie ľudí a na životné prostredie,
pripomínajúc príslušné ustanovenia deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji a kapitolu 19 Agendy 21 o Environmentálne vhodnom nakladaní s jedovatými chemikáliami vrátane predchádzania nezákonnému medzinárodnému obchodu s jedovatými a nebezpečnými výrobkami,
berúc do úvahy prácu vykonanú v rámci Environmentálneho programu Organizácie Spojených národov (UNEP) a Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri dobrovoľnom skúšaní postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení, ktorý je ustanovený v zmenených a doplnených londýnskych usmerneniach UNEP pre výmenu informácií o chemikáliách v medzinárodnom obchode (ďalej len „zmenené a doplnené londýnske usmernenia“) a v Medzinárodnom kódexe FAO pre distribúciu a používanie prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „medzinárodný kódex“),
berúc do úvahy okolnosti a konkrétne požiadavky rozvojových krajín a krajín v prechodnom období, najmä potrebu posilňovať národnú spôsobilosť a kapacity pre nakladanie s chemikáliami, vrátane prevodu technológií, prostredníctvom poskytovania finančnej a technickej pomoci a podporou spolupráce medzi zmluvnými stranami,
konštatujúc potreby niektorých krajín získavať informácie o tranzitoch chemikálií,
uznávajúc, že by sa mala podporovať správna prax nakladania s chemikáliami vo všetkých krajinách, berúc do úvahy, inter alia, dobrovoľné štandardy ustanovené v medzinárodnom kódexe a v Etickom kódexe UNEP pre medzinárodný obchod s chemikáliami,
so želaním, aby sa zabezpečilo, že nebezpečné chemikálie, ktoré sa vyvážajú z ich územia, sú balené a označované spôsobom, ktorý dostatočne chráni zdravie ľudí a životné prostredie v súlade s princípmi zmenených a doplnených londýnskych usmernení a medzinárodného kódexu,
uznávajúc, že obchodná a environmentálna politika by sa mali navzájom dopĺňať s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj,
zdôrazňujúc, že nič v tomto dohovore sa nesmie vykladať tak, že by akýmkoľvek spôsobom znamenalo zmenu práv a povinností zmluvných strán podľa akejkoľvek existujúcej medzinárodnej dohody, ktorá sa vzťahuje na chemikálie v medzinárodnom obchode alebo na ochranu životného prostredia,
uvedomujúc si, že vyššie uvedená veta preambuly nemá za cieľ vytvoriť hierarchiu medzi týmto dohovorom a ostatnými medzinárodnými dohodami,
rozhodnutí chrániť zdravie ľudí vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov a životné prostredie pred potenciálnymi škodlivými účinkami určitých nebezpečných chemikálií a prípravkov na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode,
dohodli sa takto:
Článok 1
Cieľ
Cieľom tohto dohovoru je podporovať spoluzodpovednosť a spoluprácu medzi zmluvnými stranami v medzinárodnom obchode s určitými nebezpečnými chemikáliami s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred možným poškodením a prispieť k ich používaniu šetrnému pre životné prostredie napomáhaním výmenu informácií o ich charakteristikách, ustanovením národného procesu rozhodovania o ich dovoze a vývoze a zasielaním týchto rozhodnutí zmluvným stranám.
Článok 2
Definície
Na účely tohto dohovoru
a)
„chemikália“ znamená samotnú chemickú látku ako takú alebo chemickú látku obsiahnutú v zmesi alebo prípravku, či už vyrobenú alebo získanú z prírody, ale nezahŕňa žiadny živý organizmus. Pozostáva z týchto kategórií: prípravkov na ochranu rastlín (vrátane veľmi nebezpečných prípravkov na ochranu rastlín) a priemyselných chemikálií;
b)
„zakázaná chemikália“ znamená chemikáliu, ktorej všetky použitia v rámci jednej alebo viacerých kategórií sú zakázané právoplatným regulačným opatrením s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie. Zahŕňa chemikálie, ktorých žiadosti o prvé použitie boli zamietnuté alebo ktoré príslušné odvetvie stiahlo buď z domáceho trhu, alebo z ich ďalšieho posudzovania v rámci vnútroštátneho schvaľovacieho postupu a ak existujú jasné dôkazy, že takýto krok bol podniknutý s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie;
c)
„prísne obmedzená chemikália“ znamená chemikáliu, ktorej prakticky všetky použitia v rámci jednej alebo viacerých kategórií sú zakázané právoplatným regulačným opatrením s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie, ale ktorej určité špeciálne použitie je aj naďalej povolené. Zahŕňa chemikálie, ktorých žiadosti prakticky pre všetky použitia boli zamietnuté alebo ktoré príslušné odvetvie buď stiahlo z domáceho trhu alebo z ich ďalšieho posudzovania v rámci vnútroštátneho schvaľovacieho postupu a ak existujú jasné dôkazy, že takýto krok bol podniknutý s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie;
d)
„veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín“ znamená chemikáliu vyvinutú na použitie na ochranu rastlín, ktorá má veľmi nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie pozorovateľné krátko po jednorazovom alebo opakovanom vystavení jej účinkom za podmienok jej použitia;
e)
„právoplatné regulačné opatrenie“ znamená opatrenie prijaté zmluvnou stranou, ktoré si nevyžaduje prijatie ďalšieho regulačného opatrenia touto zmluvnou stranou, ktorého účelom je zakázať alebo prísne obmedziť použitie nejakej chemikálie;
f)
„vývoz“ a „dovoz“ znamená v zodpovedajúcich významoch prepravu chemikálie z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, ale nepatria sem jednoduché tranzitné operácie;
g)
„zmluvná strana“ znamená štát alebo organizáciu regionálneho hospodárskeho zoskupenia, ktorá súhlasí s tým, že bude týmto dohovorom viazaná, a pre ktorú tento dohovor nadobudol účinnosť;
h)
„organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia“ znamená organizáciu, ktorú tvoria zvrchované štáty určitej oblasti, na ktorú jej členské štáty previedli právomoci v súvislosti so záležitosťami, ktoré upravuje tento dohovor, a ktorá je riadne splnomocnená v súlade so svojimi vnútornými postupmi podpísať, ratifikovať, prijať, schváliť alebo pristúpiť k tomuto dohovoru;
i)
„Revízny výbor pre chemikálie“ znamená pomocný orgán uvedený v článku 18 ods. 6.
Článok 3
Pôsobnosť dohovoru
1.
Tento dohovor sa vzťahuje na
a)
zakázané alebo prísne obmedzené chemikálie a
b)
veľmi nebezpečné prípravky na ochranu rastlín.
2.
Tento dohovor sa nevzťahuje na
a)
narkotiká a psychotropné látky;
b)
rádioaktívne materiály;
c)
odpady;
d)
chemické zbrane;
e)
farmaceutiká vrátane humánnych a veterinárnych liečiv;
f)
chemikálie používané ako prísady do potravín;
g)
potraviny;
h)
chemikálie v množstvách, ktoré nemôžu ovplyvniť zdravie ľudí alebo životné prostredie za predpokladu, že sú dovážané:
i)
na účely výskumu alebo analýzy alebo
ii)
jednotlivcom na ich osobné použitie v množstvách primeraných pre takéto použitie.
Článok 4
Poverené národné orgány
1.
Každá zmluvná strana určí jeden alebo niekoľko národných orgánov oprávnených konať v jej mene pri vykonávaní administratívnych funkcií, ktoré vyžaduje tento dohovor.
2.
Každá zmluvná strana sa bude snažiť zabezpečiť, aby takýto orgán alebo orgány mali dostatok zdrojov na efektívne plnenie svojich úloh.
3.
Každá zmluvná strana oznámi sekretariátu najneskôr v deň, keď pre ňu tento dohovor nadobudne účinnosť, názov a adresu takéhoto orgánu alebo orgánov. Sekretariátu bezodkladne oznámi aj každú zmenu názvu alebo adresy takéhoto orgánu alebo orgánov.
4.
Sekretariát bezodkladne informuje zmluvné strany o oznámeniach, ktoré prijme podľa odseku 3.
Článok 5
Postupy pre zakázané alebo prísne obmedzené chemikálie
1.
Každá zmluvná strana, ktorá prijala právoplatné regulačné opatrenie, písomne oznámi sekretariátu toto oznámenie. Takéto oznámenie sa urobí podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do 90 dní od dátumu nadobudnutia platnosti právoplatného regulačného opatrenia, a musí obsahovať informácie, ktoré požaduje príloha I, ak sú k dispozícii.
2.
Každá zmluvná strana oznámi písomne sekretariátu v deň, keď pre ňu tento dohovor nadobúda účinnosť, svoje právoplatné regulačné opatrenia v danom čase s výnimkou prípadov zmluvných strán, ktoré predložili oznámenia o právoplatných regulačných opatreniach podľa zmenených a doplnených londýnskych usmernení alebo podľa medzinárodného kódexu, tie potom nemusia znova predkladať oznámenia.
3.
Sekretariát podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov po prijatí oznámenia podľa odsekov 1 a 2, overí, či oznámenie obsahuje informácie, ktoré požaduje príloha I. Ak oznámenie obsahuje požadované informácie, sekretariát bezodkladne zašle všetkým zmluvným stranám súhrn prijatých informácií. Ak oznámenie neobsahuje požadované informácie, informuje o tom zmluvnú stranu, ktorá oznámenie zaslala.
4.
Sekretariát každých šesť mesiacov oznámi zmluvným stranám prehľad informácií prijatých podľa odsekov 1 a 2 vrátane informácií týkajúcich sa tých oznámení, ktoré neobsahovali všetky informácie, ktoré požaduje príloha I.
5.
Ak sekretariát prijme aspoň jedno oznámenie od každej z oblastí, ktoré požadujú predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení v súvislosti s konkrétnou chemikáliou, ktoré podľa jeho overení spĺňa požiadavky prílohy I, zašle ich Revíznemu výboru pre chemikálie. Zloženie oblastí, ktoré požadujú predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení, sa definuje v rozhodnutí prijatom konsenzom na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán.
6.
Revízny výbor pre chemikálie preskúma informácie poskytnuté v takomto oznámení a podľa kritérií uvedených v prílohe II odporučí Konferencii zmluvných strán, či by príslušná chemikália mala podliehať postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení a či by preto mala byť zaradená do zoznamu prílohy III.
Článok 6
Postupy pre veľmi nebezpečné prípravky na ochranu rastlín
1.
Každá zmluvná strana, ktorá je rozvojovou krajinou alebo krajinou v prechodnom období a má problémy, ktoré spôsobili veľmi nebezpečné prípravky na ochranu rastlín za podmienok použitia na jej území, môže sekretariátu navrhnúť zaradenie veľmi nebezpečného prípravku na ochranu rastlín do prílohy III. Pri vypracúvaní návrhu môže zmluvná strana vychádzať zo znaleckého posudku z akéhokoľvek zdroja. Návrh musí obsahovať informácie, ktoré požaduje časť 1 prílohy IV.
2.
Sekretariát podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov po prijatí návrhu podľa odseku 1, overí, či návrh obsahuje informácie, ktoré požaduje časť 1 prílohy IV. Ak návrh obsahuje požadované informácie, sekretariát bezodkladne zašle všetkým zmluvným stranám súhrn získaných informácií. Ak návrh neobsahuje požadované informácie, informuje o tom zmluvnú stranu, ktorá návrh zaslala.
3.
Sekretariát získa ďalšie informácie uvedené v časti 2 prílohy IV týkajúce sa návrhu predloženého podľa odseku 2.
4.
Ak v súvislosti s veľmi nebezpečným prípravkom na ochranu rastlín boli splnené požiadavky odsekov 2 a 3, sekretariát zašle návrh a s ním súvisiace informácie Revíznemu výboru pre chemikálie.
5.
Revízny výbor pre chemikálie preskúma informácie poskytnuté v návrhu a získané doplňujúce informácie a podľa kritérií uvedených v časti 3 prílohy IV odporučí Konferencii zmluvných strán, či by príslušný veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín mal podliehať postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení a či by preto mal byť zaradený do zoznamu prílohy III.
Článok 7
Zaraďovanie chemikálií do zoznamu prílohy III
1.
Revízny výbor pre chemikálie pripraví pre každú chemikáliu, ktorú sa rozhodne odporučiť, aby bola zaradená do zoznamu prílohy III, návrh usmernení pre prijímanie rozhodnutí. Usmernenia pre prijímanie rozhodnutí by mali vychádzať minimálne z informácií špecifikovaných v prílohe I alebo v závislosti od prípadu v prílohe IV a mali by obsahovať informácie o použití chemikálií v inej kategórii, ako je kategória, na ktorú sa vzťahuje právoplatné regulačné opatrenie.
2.
Odporúčanie uvedené v odseku 1 sa spolu s návrhom usmernení pre prijímanie rozhodnutí zašle Konferencii zmluvných strán. Konferencia zmluvných strán rozhodne, či by chemikália mala podliehať postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení, a podľa toho rozhodne o zaradení chemikálie do zoznamu prílohy III a schváli návrh usmernení pre prijímanie rozhodnutí.
3.
Keď Konferencia zmluvných strán rozhodne o zaradení chemikálie do zoznamu prílohy III a schváli príslušné usmernenia pre prijímanie rozhodnutí, sekretariát to bezodkladne oznámi všetkým zmluvným stranám.
Článok 8
Chemikálie podliehajúce dobrovoľnému postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení
Pre každú chemikáliu, ktorá nie je zahrnutá v prílohe III, ktorá však bola zahrnutá do dobrovoľného postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení ešte pred prvým zasadnutím Konferencie zmluvných strán, Konferencia zmluvných strán na prvom zasadnutí rozhodne o zaradení tejto chemikálie do zoznamu prílohy III za predpokladu, že sa presvedčí o tom, že boli splnené všetky požiadavky na zaradenie do zoznamu v uvedenej prílohe.
Článok 9
Vypustenie chemikálií zo zoznamu prílohy III
1.
Ak zmluvná strana predloží sekretariátu informácie, ktoré neboli dostupné v čase prijatia rozhodnutia o zaradení chemikálie do zoznamu prílohy III a tieto informácie naznačujú, že jej zaradenie v zozname už nie je opodstatnené podľa príslušných kritérií uvedených v prílohe II alebo prílohe IV, v závislosti od prípadu, sekretariát zašle tieto informácie Revíznemu výboru pre chemikálie.
2.
Revízny výbor pre chemikálie preskúma informácie, ktoré prijme podľa odseku 1. Pre každú chemikáliu, pri ktorej sa Revízny výbor pre chemikálie rozhodne podľa príslušných kritérií uvedených v prílohe II alebo prílohe IV, v závislosti od prípadu, odporučiť, aby bola vypustená zo zoznamu prílohy III, pripraví revidovaný návrh usmernení na prijímanie rozhodnutí.
3.
Odporúčanie uvedené v odseku 2 zašle Konferencii zmluvných strán spolu s revidovaným návrhom usmernení na prijímanie rozhodnutí. Konferencia zmluvných strán rozhodne, či by chemikália mala byť zo zoznamu prílohy III vypustená a či schváli revidovaný návrh usmernení pre prijímanie rozhodnutí.
4.
Keď Konferencia zmluvných strán rozhodne o vypustení chemikálie zo zoznamu prílohy III a schváli príslušné usmernenia pre prijímanie rozhodnutí, sekretariát to bezodkladne oznámi všetkým zmluvným stranám.
Článok 10
Povinnosti súvisiace s dovozom chemikálií uvedených v prílohe III
1.
Každá zmluvná strana uplatní vhodné legislatívne alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie prijímania včasných rozhodnutí o dovoze chemikálií uvedených v prílohe III.
2.
Každá zmluvná strana zašle sekretariátu čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do deviatich mesiacov po dátume odoslania usmernení pre prijímanie rozhodnutí uvedených v článku 7 ods. 3, odpoveď týkajúcu sa dovozu príslušnej chemikálie v budúcnosti. Ak zmluvná strana zmení svoju odpoveď, bezodkladne zašle túto upravenú odpoveď sekretariátu.
3.
Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 sekretariát zašle zmluvnej strane, ktorá odpoveď nezaslala, písomnú žiadosť, aby tak urobila. Ak by zmluvná strana nemohla odpoveď zaslať, sekretariát jej pomôže, kde to prichádza do úvahy, pripraviť odpoveď v lehote špecifikovanej v poslednej vete článku 11 ods. 2.
4.
Odpoveď podľa odseku 2 tvorí buď
a)
právoplatné rozhodnutie podľa legislatívy alebo administratívne opatrenia
i)
vyjadrujúce súhlas s dovozom;
ii)
vyjadrujúce nesúhlas s dovozom alebo
iii)
vyjadrujúce súhlas s dovozom len za určitých stanovených podmienok, alebo
b)
predbežná odpoveď, ktorá môže zahŕňať
i)
predbežné rozhodnutie vyjadrujúce súhlas s dovozom za určitých stanovených podmienok alebo bez nich alebo vyjadrujúce nesúhlas s dovozom počas určitého prechodného obdobia;
ii)
vyhlásenie, že právoplatné rozhodnutie sa práve pripravuje;
iii)
žiadosť sekretariátu alebo zmluvnej strane, ktorá právoplatné regulačné opatrenie oznámila, o ďalšie informácie;
iv)
žiadosť sekretariátu o pomoc pri hodnotení chemikálie.
5.
Odpoveď podľa odseku 4 písm. a) alebo b) sa má týkať kategórie alebo kategórií špecifikovaných pre danú chemikáliu uvedenú v prílohe III.
6.
V konečnom rozhodnutí má byť uvedený opis všetkých legislatívnych alebo administratívnych opatrení, z ktorých vychádza.
7.
Každá zmluvná strana zašle sekretariátu najneskôr k dátumu, keď pre ňu nadobudne účinnosť tento dohovor, odpovede v súvislosti s každou chemikáliou uvedenou v prílohe III. Zmluvná strana, ktorá takéto odpovede poskytla na základe zmenených a doplnených londýnskych usmernení alebo medzinárodného kódexu, nemusí tieto odpovede posielať.
8.
Každá zmluvná strana sprístupní svoje odpovede podľa tohto článku tým, ktorí spadajú do jej príslušnosti, v súlade s jej legislatívnymi alebo administratívnymi opatreniami.
9.
Zmluvná strana, ktorá podľa vyššie uvedených odsekov 2 a 4 a článku 11 ods. 2 prijme rozhodnutie, že nesúhlasí s dovozom chemikálie alebo súhlasí s jej dovozom len za určitých konkrétnych podmienok, súčasne zakáže alebo podmieni splnením určitých podmienok, ak tak ešte neurobila:
a)
dovoz tejto chemikálie z každého zdroja a
b)
domácu výrobu tejto chemikálie na vnútroštátne použitie.
10.
Každých šesť mesiacov sekretariát informuje všetky zmluvné strany o odpovediach, ktoré prijal. Takéto informácie majú obsahovať, kde to prichádza do úvahy, opis legislatívnych alebo administratívnych opatrení, na základe ktorých boli rozhodnutia prijaté. Sekretariát okrem toho informuje zmluvné strany o všetkých prípadoch nezaslania odpovede.
Článok 11
Povinnosti súvisiace s vývozom chemikálií uvedených v prílohe III
1.
Každá vyvážajúca zmluvná strana
a)
uplatní vhodné legislatívne alebo správne opatrenia na oznamovanie odpovedí zasielaných sekretariátom podľa článku 10 ods. 10 tým, ktorí spadajú do jej príslušnosti;
b)
prijme vhodné legislatívne alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby vývozcovia, ktorí spadajú do jej príslušnosti, dodržiavali rozhodnutia v každej odpovedi najneskôr šesť mesiacov po dátume, keď sekretariát po prvýkrát informuje zmluvné strany o takejto odpovedi podľa článku 10 ods. 10;
c)
na požiadanie podľa možností radí a pomáha dovážajúcim zmluvným stranám
i)
pri získavaní ďalších informácií, ktoré im majú pomôcť prijať opatrenie v súlade s článkom 10 ods. 4 a nižšie uvedeným odsekom 2 písm. c), a
ii)
posilňovať ich kapacity a schopnosť bezpečne nakladať s chemikáliami počas celého ich životného cyklu.
2.
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa chemikálie uvedené v prílohe III nevyvážali z jej územia na územie žiadnej dovážajúcej zmluvnej strany, ktorá za výnimočných okolností nezaslala odpoveď alebo zaslala predbežnú odpoveď, ktorá neobsahuje predbežné rozhodnutie, pokiaľ
a)
ide o chemikáliu, ktorá nie je v čase dovozu registrovaná ako chemikália v dovážajúcej krajine, alebo
b)
ide o chemikáliu, pri ktorej neexistujú dôkazy, že sa predtým používala v dovážajúcej zmluvnej strane alebo tam bola dovážaná, a v súvislosti s ktorou nebolo prijaté žiadne regulačné opatrenie zakazujúce jej použitie, alebo
c)
sa vývozca prostredníctvom povereného národného orgánu nesnažil získať výslovný súhlas na dovoz a nedostal ho. Dovážajúca zmluvná strana má na takúto žiadosť odpovedať do 60 dní a svoje rozhodnutie má bezodkladne oznámiť sekretariátu.
Povinnosti vyvážajúcich zmluvných strán podľa tohto odseku platia s účinnosťou od uplynutia šesťmesačnej lehoty od dátumu, keď sekretariát po prvýkrát informuje zmluvné strany podľa článku 10 ods. 10, že niektorá zmluvná strana nezaslala odpoveď alebo zaslala predbežnú odpoveď, ktorá neobsahuje predbežné rozhodnutie, a platia jeden rok.
Článok 12
Vývozné oznámenie
1.
Ak sa chemikália, ktorá je zmluvnou stranou zakázaná alebo prísne obmedzená, vyváža z jej územia, táto zmluvná strana zašle dovážajúcej zmluvnej strane vývozné oznámenie. Toto vývozné oznámenie má obsahovať informácie uvedené v prílohe V.
2.
Vývozné oznámenie sa posiela pre danú chemikáliu pred jej prvým vývozom po prijatí odpoveďového právoplatného regulačného opatrenia. Potom sa vývozné oznámenie zasiela každý kalendárny rok pred prvým vývozom. Požiadavku na oznamovanie vývozu môže zrušiť poverený národný orgán dovážajúcej zmluvnej strany.
3.
Vyvážajúca zmluvná strana zašle aktualizované vývozné oznámenie po prijatí právoplatného regulačného opatrenia, ktoré ma za následok významnú zmenu týkajúcu sa zákazu alebo prísneho obmedzenia tejto chemikálie.
4.
Dovážajúca zmluvná strana potvrdí prijatie prvého vývozného oznámenia získaného po prijatí právoplatného regulačného opatrenia. Ak vyvážajúca zmluvná strana nedostane potvrdenie do 30 dní od odoslania vývozného oznámenia, zašle druhé oznámenie. Vyvážajúca zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby dovážajúca zmluvná strana druhé oznámenie dostala.
5.
Povinnosti zmluvnej strany uvedené v odseku 1 prestávajú platiť, keď
a)
chemikália bola zaradená do zoznamu prílohy III;
b)
dovážajúca zmluvná strana zaslala sekretariátu odpoveď pre chemikáliu v súlade s článkom 10 ods. 2 a
c)
sekretariát zaslal túto odpoveď zmluvným stranám v súlade s článkom 10 ods. 10.
Článok 13
Informácie, ktoré majú sprevádzať vyvážané chemikálie
1.
Konferencia zmluvných strán má nabádať Svetovú colnú organizáciu, aby v prípade potreby priradila konkrétne colné kódy harmonizovaného systému jednotlivým chemikáliám alebo skupinám chemikálií, ktoré sú uvedené v prílohe III. Každá zmluvná strana musí požadovať, aby v prípadoch, keď chemikálii bol priradený kód, tento kód bol uvedený v sprievodnej dokumentácii k danej chemikálii pri jej vývoze.
2.
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany, každá zmluvná strana musí požadovať, aby tak chemikálie uvedené v prílohe III, ako aj chemikálie, ktoré sú na jej území zakázané alebo prísne obmedzené, pri vývoze podliehali požiadavkám týkajúcim sa označovania, aby sa zabezpečila dostupnosť informácií vzhľadom na riziká a/alebo nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie, berúc do úvahy príslušné medzinárodné normy.
3.
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany, každá zmluvná strana môže požadovať, aby chemikálie, na ktoré sa na jej území vzťahujú požiadavky na environmentálne alebo zdravotné označovanie, pri vývoze podliehali požiadavkám týkajúcim sa označovania, ktoré zabezpečia primeranú dostupnosť informácií vzhľadom na riziká a/alebo nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a pre životné prostredie, berúc do úvahy príslušné medzinárodné normy.
4.
Pokiaľ ide o chemikálie uvedené v odseku 2, ktoré sa majú použiť na pracovné účely, musí každá vyvážajúca zmluvná strana požadovať, aby bola každému dovozcovi zaslaná karta bezpečnostných údajov vyhotovená v medzinárodne uznávanom formáte a obsahujúca najaktuálnejšie dostupné informácie.
5.
Informácie na etikete a na karte bezpečnostných údajov by mali byť, pokiaľ je to možné, uvedené v jednom alebo viacerých úradných jazykoch dovážajúcej zmluvnej strany.
Článok 14
Výmena informácií
1.
Každá zmluvná strana má v prípade potreby a v súlade s cieľom tohto dohovoru napomáhať
a)
výmenu vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií týkajúcich sa chemikálií, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, vrátane toxikologických a ekotoxikologických informácií a informácií o bezpečnosti;
b)
poskytovanie verejne dostupných informácií o vnútroštátnych regulačných opatreniach, ktoré sú relevantné pre plnenie cieľov tohto dohovoru, a
c)
poskytovanie informácií ostatným zmluvným stranám, priamo alebo prostredníctvom sekretariátu, o vnútroštátnych regulačných opatreniach, ktoré výrazne obmedzujú jeden alebo prípadne viac spôsobov použitia danej chemikálie.
2.
Zmluvné strany, ktoré si vymieňajú informácie podľa tohto dohovoru, zabezpečia ochranu všetkých dôverných informácií podľa vzájomnej dohody.
3.
Nasledujúce informácie sa na účely tohto dohovoru nepovažujú za dôverné:
a)
informácie uvedené v prílohách I a IV, poskytnuté podľa článkov 5 a 6;
b)
informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorá je uvedená v článku 13 ods. 4;
c)
dátum použiteľnosti chemikálie;
d)
informácie o preventívnych opatreniach vrátane klasifikácie rizika, povahy rizika a príslušné rady týkajúce sa bezpečnosti a
e)
zhrnutie výsledkov toxikologických a ekotoxikologických testov.
4.
Dátum výroby chemikálie sa na účely tohto dohovoru vo všeobecnosti nepovažuje za dôvernú informáciu.
5.
Každá zmluvná strana, ktorá požaduje informácie o tranzite chemikálií uvedených v prílohe III cez jej územie, môže nahlásiť svoju požiadavku sekretariátu, ktorý o tom bude informovať všetky zmluvné strany.
Článok 15
Uplatňovanie dohovoru
1.
Každá zmluvná strana prijme také opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vytvorenie a posilnenie národnej infraštruktúry a inštitúcií pre efektívne uplatňovanie dohovoru. Tieto opatrenia môžu podľa potreby zahŕňať prijatie alebo zmenu a doplnenie vnútroštátnej legislatívy alebo administratívnych opatrení a môžu taktiež zahŕňať
a)
zriadenie národných registrov a databáz obsahujúcich informácie o bezpečnosti chemikálií;
b)
nabádanie príslušného odvetvia k iniciatívam na podporu bezpečnosti chemikálií a
c)
podporu dobrovoľných dohôd, berúc do úvahy ustanovenia článku 16.
2.
Každá zmluvná strana zabezpečí v maximálnom možnom rozsahu, aby mala verejnosť zodpovedajúci prístup k informáciám o manipulácii s chemikáliami a postupe v prípadoch havárií a o alternatívach, ktoré sú bezpečnejšie pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie, ako sú chemikálie uvedené v prílohe III.
3.
Zmluvné strany súhlasia, že budú spolupracovať priamo alebo, kde to prichádza do úvahy, prostredníctvom medzinárodných organizácií pri uplatňovaní tohto dohovoru na oblastnej, krajskej alebo globálnej úrovni.
4.
Nič, čo je uvedené v tomto dohovore, sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje právo zmluvných strán prijať opatrenia, ktoré prísnejšie chránia zdravie ľudí a životné prostredie ako tie, ktoré si vyžaduje dohovor, za predpokladu, že takéto opatrenia sú v súlade s ustanoveniami dohovoru a v súlade s medzinárodným právom.
Článok 16
Technická pomoc
Zmluvné strany, berúc do úvahy najmä potreby rozvojových krajín a krajín, ktoré sú v prechodnom období, spolupracujú pri poskytovaní technickej pomoci zameranej na rozvoj infraštruktúry a kapacity potrebnej na také nakladanie s chemikáliami, ktoré umožní uplatňovanie tohto dohovoru. Zmluvné strany s rozvinutejšími programami na regulovanie chemikálií poskytnú technickú pomoc vrátane vzdelávania ostatným zmluvným stranám pri rozvoji ich infraštruktúry a budovaní kapacít na nakladanie s chemikáliami počas celého ich životného cyklu.
Článok 17
Nedodržiavanie dohovoru
Konferencia zmluvných strán podľa možnosti čo najskôr vypracuje a schváli postupy a inštitucionálne mechanizmy pre zisťovanie nesúladu s ustanoveniami tohto dohovoru a pre zaobchádzanie so zmluvnými stranami, pri ktorých zistí, že nekonajú v súlade s dohovorom.
Článok 18
Konferencia zmluvných strán
1.
Týmto sa zriaďuje Konferencia zmluvných strán.
2.
Prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán zvoláva výkonný riaditeľ UNEP a generálny riaditeľ FAO, konajúci spoločne, najneskôr do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto dohovoru. Potom sa riadne zasadania Konferencie zmluvných strán budú konať v pravidelných intervaloch, ktoré určí konferencia.
3.
Mimoriadne zasadnutia Konferencie zmluvných strán sa konajú vtedy, keď to konferencia považuje za nevyhnutné alebo na písomnú žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany za predpokladu, že získa podporu minimálne jednej tretiny zmluvných strán.
4.
Konferencia zmluvných strán sa konsenzom dohodne a schváli na svojom prvom zasadaní rokovací poriadok a finančné pravidlá pre svoje a pomocné orgány, ako aj finančné ustanovenia upravujúce fungovanie sekretariátu.
5.
Konferencia zmluvných strán zavedie a bude pravidelne revidovať a vyhodnocovať uplatňovanie tohto dohovoru. Plní funkcie, ktorými ju poveruje dohovor, a na tento účel
a)
zriadi, podľa požiadaviek uvedených v odseku 6 nižšie, také pomocné orgány, ktoré považuje za potrebné na uplatňovanie dohovoru;
b)
spolupracuje, kde to prichádza do úvahy, s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami a
c)
zváži a podnikne ďalšie kroky, ktoré by mohli byť potrebné na dosiahnutie cieľov dohovoru.
6.
Konferencia zmluvných strán na svojom prvom zasadaní zriadi pomocný orgán, ktorý sa bude volať Revízny výbor pre chemikálie, na účely plnenia funkcií, ktoré výboru ukladá tento dohovor. V tejto súvislosti
a)
členov Revízneho výboru pre chemikálie vymenúva Konferencia zmluvných strán. Členov výboru tvorí obmedzený počet vládami navrhnutých expertov z oblasti hospodárenia s chemikáliami. Členovia výboru sú vymenúvaní na základe rovnomerného geografického rozdelenia vrátane zabezpečenia rovnováhy medzi rozvojovými a rozvinutými zmluvnými stranami;
b)
Konferencia zmluvných strán rozhodne o právomociach, organizácii a činnosti výboru;
c)
výbor vynaloží maximálne úsilie na prijímanie odporúčaní konsenzom. Ak aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu o dosiahnutie konsenzu nedôjde k dohode, takéto odporúčanie sa ako posledná možnosť prijme trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členov.
7.
Organizácia Spojených národov, jej špecializované inštitúcie a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ako aj ktorýkoľvek štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, sa môžu zúčastňovať na zasadaniach Konferencie zmluvných strán ako pozorovatelia. Každý orgán alebo agentúra, či už národná alebo medzinárodná, vládna alebo mimovládna, ktorá má skúsenosti v záležitostiach, ktoré upravuje tento dohovor, a ktorá informovala sekretariát, že má záujem zúčastniť sa na zasadaní Konferencie zmluvných strán ako pozorovateľ, sa môže na zasadaní zúčastniť, pokiaľ proti tomu nenamieta minimálne jedna tretina prítomných zmluvných strán. Povoľovanie účasti a účasť pozorovateľov upraví rokovací poriadok, ktorý prijme Konferencia zmluvných strán.
Článok 19
Sekretariát
1.
Týmto sa zriaďuje sekretariát.
2.
Úlohou sekretariátu je
a)
organizovať zasadnutia Konferencie zmluvných strán a jej pomocných orgánov a poskytovať im požadované služby;
b)
poskytovať na požiadanie pomoc zmluvným stranám, najmä rozvojovým zmluvným štátom a zmluvným štátom v prechodnom období, pri uplatňovaní tohto dohovoru;
c)
zabezpečovať potrebnú koordináciu so sekretariátmi ostatných relevantných medzinárodných inštitúcií;
d)
uzatvárať, pod celkovým vedením Konferencie zmluvných strán, také administratívne a zmluvné vzťahy, ktoré by mohli byť potrebné na efektívne plnenie jeho úloh, a
e)
plniť ostatné úlohy sekretariátu špecifikované v tomto dohovore a všetky ďalšie úlohy, ktorými ho môže poveriť Konferencia zmluvných strán.
3.
Úlohy sekretariátu súvisiace s týmto dohovorom plnia spoločne výkonný riaditeľ UNEP a generálny riaditeľ FAO podľa dojednaní, na ktorých sa dohodnú a ktoré schváli Konferencia zmluvných strán.
4.
Konferencia zmluvných strán sa môže rozhodnúť trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán, že poverí plnením úloh sekretariátu jednu alebo viac ďalších príslušných medzinárodných organizácií, ak by zistila, že sekretariát nefunguje tak, ako má.
Článok 20
Riešenie sporov
1.
Zmluvné strany riešia každý spor, ktorý by medzi nimi vznikol a týkal by sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru, rokovaním alebo inými pokojnými spôsobmi riešenia sporov podľa vlastného výberu.
2.
Pri ratifikácii, prijímaní, schvaľovaní tohto dohovoru alebo pri pristúpení k nemu, alebo kedykoľvek potom môže zmluvná strana, ktorá nie je organizáciou regionálneho hospodárskeho zoskupenia, vyhlásiť v písomnej listine zaslanej depozitárovi, že v súvislosti s akýmkoľvek sporom týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania dohovoru uznáva jeden alebo obidva uvedené spôsoby riešenia sporov za povinné vo vzťahu ku ktorejkoľvek zmluvnej strane, ktorá prijala rovnaký záväzok:
a)
arbitráž v súlade s postupom, ktorý má Konferencia zmluvných strán prijať v podobe prílohy čo najskôr; a
b)
postúpenie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru.
3.
Zmluvná strana, ktorá je organizáciou medzinárodného hospodárskeho zoskupenia, môže urobiť vyhlásenie s podobným účinkom v súvislosti s arbitrážou podľa postupu uvedeného v odseku 2 písm. a).
4.
Vyhlásenie urobené podľa odseku 2 zostáva v platnosti, pokiaľ sa neskončí jeho platnosť podľa podmienok v ňom uvedených alebo do troch mesiacov po uložení písomného oznámenia o jeho zrušení u depozitára.
5.
Uplynutie platnosti vyhlásenia, oznámenia o zrušení alebo nového vyhlásenia žiadnym spôsobom nemá vplyv na konanie pred arbitrážnym tribunálom alebo Medzinárodným súdnym dvorom, ak sa zúčastnené strany sporu nedohodnú inak.
6.
Ak zmluvné strany dohovoru neprijali rovnaký alebo žiadny postup podľa odseku 2 a ak nie sú schopné vyriešiť svoj spor do 12 mesiacov od oznámenia existencie sporu jednou stranou druhej, spor sa predloží zmierovacej komisii na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu. Zmierovacia komisia predloží správu s odporúčaniami. Ďalší postup týkajúci sa zmierovacej komisie bude uvedený v prílohe, ktorú prijme Konferencia zmluvných strán najneskôr na druhom zasadaní konferencie.
Článok 21
Zmeny a doplnenia dohovoru
1.
Zmeny a doplnenia tohto dohovoru môže navrhnúť ktorákoľvek zmluvná strana.
2.
Zmeny a doplnenia tohto dohovoru sa prijímajú na zasadaní Konferencie zmluvných strán. Znenie akýchkoľvek navrhovaných zmien a doplnení oznamuje zmluvným stranám sekretariát najneskôr šesť mesiacov pred zasadnutím, na ktorom sa majú prijať. Sekretariát tiež oznámi navrhované zmeny a doplnenia signatárom tohto dohovoru a depozitárovi pre informáciu.
3.
Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie dohody o každej navrhovanej zmene a doplnení konsenzom. Ak aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu o dosiahnutie konsenzu nedôjde k dohode, zmena a doplnenie sa ako posledná možnosť prijme trojštvrtinovou väčšinou hlasov zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na zasadnutí.
4.
Zmenu a doplnenie zašle depozitár všetkým zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.
5.
Ratifikácia, prijatie alebo schválenie zmeny a doplnenia sa oznámia depozitárovi písomne. Zmena a doplnenie prijaté v súlade s odsekom 3 nadobudnú účinnosť pre zmluvné strany, ktoré ich prijali, v 90. deň odo dňa uloženia ratifikačných listín, listín o prijatí alebo pristúpení minimálne troch štvrtín zmluvných strán. Po tomto dátume zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu v 90. deň odo dňa, keď táto zmluvná strana uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení zmeny a doplnenia.
Článok 22
Prijímanie zmien a doplnení príloh
1.
Prílohy k tomuto dohovoru predstavujú ich neoddeliteľnú súčasť, a ak nie je výslovne uvedené inak, odkaz na tento dohovor predstavuje zároveň odkaz na jeho prílohy.
2.
Prílohy sa týkajú výhradne procedurálnych, vedeckých, technických alebo administratívnych záležitostí.
3.
Na navrhovanie, prijímanie a nadobúdanie účinnosti ďalších príloh k tomuto dohovoru sa uplatní takýto postup:
a)
ďalšie prílohy sa navrhujú a prijímajú podľa postupu uvedeného v článku 21 ods. 1, 2 a 3;
b)
zmluvná strana, ktorá nemôže prijať doplňujúcu prílohu k dohovoru, to oznámi depozitárovi písomne do jedného roka odo dňa oznámenia o prijatí tejto doplňujúcej prílohy depozitárom. Depozitár bezodkladne oznámi všetkým zmluvným stranám každé takéto prijaté oznámenie. Zmluvná strana môže kedykoľvek odvolať svoje predchádzajúce oznámenie o neprijatí v súvislosti s doplňujúcou prílohou a táto príloha potom nadobúda účinnosť pre túto zmluvnú stranu podľa ďalej uvedeného písmena c) a
c)
po uplynutí jedného roka odo dňa, keď depozitár oznámi prijatie doplňujúcej prílohy, táto príloha nadobúda účinnosť pre všetky zmluvné strany, ktoré nezaslali oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena b).
4.
S výnimkou prílohy III navrhovanie, prijímanie a nadobúdanie účinnosti zmien a doplnení príloh k tomuto dohovoru podliehajú tomu istému postupu ako navrhovanie, prijímanie a nadobúdanie účinnosti nových príloh k tomuto dohovoru.
5.
Na navrhovanie, prijímanie a nadobúdanie účinnosti zmien a doplnení prílohy III sa uplatní takýto postup:
a)
zmeny a doplnenia prílohy III sa navrhujú a prijímajú podľa postupu uvedeného v článkoch 5 až 9 a v článku 21 ods. 2;
b)
Konferencia zmluvných strán prijíma svoje rozhodnutia o prijatí zmien a doplnení konsenzom;
c)
rozhodnutie o zmene a doplnení prílohy III depozitár bezodkladne oznámi zmluvným stranám. Zmena alebo doplnenie nadobudne účinnosť pre všetky zmluvné strany v deň stanovený v rozhodnutí.
6.
Ak ďalšia príloha alebo zmena a doplnenie prílohy súvisia so zmenou a doplnením tohto dohovoru, táto ďalšia príloha alebo zmena a doplnenie nenadobudnú účinnosť dovtedy, kým nenadobudnú účinnosť zmena a doplnenie dohovoru.
Článok 23
Hlasovanie
1.
Každá zmluvná strana tohto dohovoru má jeden hlas s výnimkou prípadov ustanovených v odseku 2.
2.
Organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia v záležitostiach, ktoré spadajú do jej právomoci, uplatňuje svoje hlasovacie právo počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu jej členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Takáto organizácia si nemôže uplatniť svoje hlasovacie právo, ak si ktorýkoľvek z jej členských štátov uplatní svoje hlasovacie právo a naopak.
3.
Na účely tohto dohovoru sa „prítomnými a hlasujúcimi zmluvnými stranami“ rozumejú prítomné zmluvné strany, ktoré hlasovali za alebo proti.
Článok 24
Podpis
Tento dohovor je otvorený na podpis v Rotterdame pre všetky štáty a organizácie regionálnych hospodárskych zoskupení 11. septembra 1998 a v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 12. septembra 1998 do 10. septembra 1999.
Článok 25
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie
1.
Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi a organizáciami regionálnych hospodárskych zoskupení. Je otvorený na pristúpenie pre štáty a organizácie regionálnych hospodárskych zoskupení odo dňa, keď je dohovor uzatvorený na podpis. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení a pristúpení sa uložia u depozitára.
2.
Každá organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia, ktorá sa stáva zmluvnou stranou tohto dohovoru bez niektorého zo svojich členských štátov, je viazaná všetkými záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru. V prípade takýchto organizácií, ktorých jeden alebo viacero členských štátov sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, organizácia a jej členské štáty rozhodnú o rozdelení zodpovedností za plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z dohovoru. V takých prípadoch organizácia a členské štáty nemajú nárok uplatňovať si práva vyplývajúce z dohovoru súčasne.
3.
Vo svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo pristúpení organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia vyhlási rozsah svojich právomocí vo veciach, ktoré upravuje tento dohovor. Každá takáto organizácia tiež informuje o všetkých významných zmenách rozsahu svojej právomoci depozitára, ktorý o nich ďalej informuje zmluvné strany.
Článok 26
Nadobudnutie účinnosti
1.
Tento dohovor nadobúda účinnosť v 90. deň po dátume uloženia 50. ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení.
2.
Pre každý štát alebo pre každú organizáciu regionálneho hospodárskeho zoskupenia, ktoré ratifikujú, prijmú alebo schvália tento dohovor, alebo k nemu pristúpia po uložení 50. ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí, schválení či pristúpení, tento dohovor nadobudne účinnosť v 90. deň po tom, čo štát alebo organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prijatí, schválení alebo pristúpení.
3.
Na účely odsekov 1 a 2 sa žiadna listina uložená organizáciou regionálneho hospodárskeho zoskupenia nepočíta ako ďalšia listina k tým, ktoré uložili členské štáty tejto organizácie.
Článok 27
Výhrady
K tomuto dohovoru nie sú povolené žiadne výhrady.
Článok 28
Odstúpenie
1.
Kedykoľvek po uplynutí troch rokov odo dňa, keď tento dohovor nadobudol účinnosť pre zmluvnú stranu, môže táto zmluvná strana od dohovoru odstúpiť podaním písomného oznámenia depozitárovi.
2.
Každé takéto odstúpenie nadobúda platnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení depozitárom alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý môže byť uvedený v oznámení o odstúpení.
Článok 29
Depozitár
Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Článok 30
Autentické texty
Originál tohto dohovoru, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické, sa uloží u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho riadne splnomocnení zástupcovia podpísali tento dohovor.
V Rotterdame desiateho septembra tisícdeväťstodeväťdesiatosem.
Príloha I
POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE OZNÁMENIA PREDLOŽENÉ PODĽA ČLÁNKU 5
Oznámenia musia obsahovať
1.
vlastnosti, identifikáciu a použitie:
a)
bežný názov;
b)
chemický názov podľa medzinárodne uznávaného názvoslovia (napríklad Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie – IUPAC), ak takáto nomenklatúra existuje;
c)
obchodné názvy a názvy prípravkov;
d)
čísla kódov: číslo CAS (Chemicals Abstract Service), colný kód harmonizovaného systému a ďalšie čísla;
e)
informácie o klasifikácii nebezpečenstva, ak chemikália podlieha klasifikačným požiadavkám;
f)
použitie alebo použitia chemikálie;
g)
fyzikálno-chemické, toxické a ekotoxické vlastnosti;
2.
právoplatné regulačné opatrenie:
a)
informácie týkajúce sa právoplatného regulačného opatrenia:
i)
súhrn právoplatného regulačného opatrenia;
ii)
odkaz na regulačný dokument;
iii)
dátum nadobudnutia účinnosti právoplatného regulačného opatrenia;
iv)
informácie o tom, či bolo právoplatné regulačné opatrenie prijaté na základe hodnotenia rizika alebo nebezpečenstva, a ak áno, informácie o takomto hodnotení obsahujúce odkaz na príslušnú dokumentáciu;
v)
dôvody prijatia právoplatného regulačného opatrenia týkajúceho sa zdravia ľudí vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov alebo životného prostredia;
vi)
súhrn nebezpečenstiev a rizík, ktoré chemikália predstavuje pre zdravie ľudí vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov alebo pre životné prostredie, a očakávaný účinok právoplatného regulačného opatrenia;
b)
kategória alebo kategórie, pre ktoré bolo právoplatné regulačné opatrenie prijaté, a pre každú kategóriu
i)
použitie alebo použitia zakázané právoplatným regulačným opatrením;
ii)
použitie alebo použitia, ktoré sú povolené;
iii)
odhad, kde je to možné, množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie;
c)
naznačenie, v maximálnom možnom rozsahu, pravdepodobnej relevantnosti právoplatného regulačného opatrenia pre ostatné štáty a kraje;
d)
ďalšie relevantné informácie, ktoré sa môžu týkať
i)
posúdenia sociálno-ekonomických účinkov právoplatného regulačného opatrenia;
ii)
informácií o alternatívach a s nimi súvisiacich rizikách, ak sú k dispozícii, ako sú napríklad
– integrované stratégie pre boj proti škodlivému hmyzu;
– priemyselná prax a procesy vrátane čistejších technológií.
Príloha II
KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ZAKÁZANÝCH ALEBO PRÍSNE OBMEDZENÝCH CHEMIKÁLIÍ DO PRÍLOHY III
Pri posudzovaní oznámení zaslaných sekretariátom podľa článku 4 ods. 5 Revízny výbor pre chemikálie
a)
potvrdí, že na ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia bolo prijaté právoplatné regulačné opatrenie;
b)
zistí, či právoplatné regulačné opatrenie bolo prijaté na základe hodnotenia rizika. Toto hodnotenie musí vychádzať z preskúmania vedeckých údajov v podmienkach prevládajúcich v príslušnej zmluvnej strane. Na tento účel má predložená dokumentácia preukázať, že
i)
údaje boli získane pomocou vedecky uznávaných metód;
ii)
vyhodnotenie údajov sa vykonalo a zdokumentovalo podľa všeobecne uznávaných vedeckých princípov a postupov;
iii)
právoplatné regulačné opatrenie vychádza z hodnotenia rizika, berúc do úvahy podmienky prevládajúce v zmluvnej strane, ktorá opatrenie prijala;
c)
zváži, či právoplatné regulačné opatrenie poskytuje dostatočne závažný dôvod na zaradenie chemikálie do prílohy III, berúc do úvahy,
i)
či právoplatné regulačné opatrenie viedlo alebo by mohlo viesť k významnému poklesu množstva použitej chemikálie alebo k výraznému obmedzeniu počtu spôsobov jej použitia;
ii)
či právoplatné regulačné opatrenie viedlo k skutočnému zníženiu rizika alebo či je možné očakávať, že by viedlo k významnému zníženiu rizika pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie v zmluvnej strane, ktorá oznámenie zaslala;
iii)
či úvahy, ktoré viedli k prijatiu právoplatného regulačného opatrenia platia len v obmedzenej geografickej oblasti alebo len za určitých obmedzených okolností;
iv)
či existujú dôkazy o pokračujúcom medzinárodnom obchode s touto chemikáliou;
d)
zoberie do úvahy, či medzinárodné zneužívanie nie je samo osebe dostatočným dôvodom na zaradenie chemikálie do prílohy III.
Príloha III
CHEMIKÁLIE PODLIEHAJÚCE POSTUPU UDEĽOVANIA PREDBEŽNÉHO SÚHLASU PO PREDCHÁDZAJÚCOM OHLÁSENÍ
Chemikália Príslušné CAS číslo
(čísla)
Kategória
2,4,5 -T a jeho soli a estery 93-76-5 prípravok na ochranu
rastlín
aldrín 309-00-2 prípravok na ochranu
rastlín
binapakryl 485-31-4 prípravok na ochranu
rastlín
kaptafol 2425-06-1 prípravok na ochranu
rastlín
chlórdan 57-74-9 prípravok na ochranu
rastlín
chlórdimeform 6164-98-3 prípravok na ochranu
rastlín
chlórbenzilát 510-15-6 prípravok na ochranu
rastlín
DDT 50-29-3 prípravok na ochranu
rastlín
dieldrín 60-57-1 prípravok na ochranu
rastlín
dinitro-orto-krezol (DNOC) a jeho soli (ako amónna, draselná
a sodná soľ)
534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
prípravok na ochranu
rastlín
dinoseb a jeho soli 88-85-7 prípravok na ochranu
rastlín
1,2-dibrómetán (EDB) 106-93-4 prípravok na ochranu
rastlín
etyléndichlorid 107-06-2 prípravok na ochranu
rastlín
etylénoxid 75-21-8 prípravok na ochranu
rastlín
fluóroacetamid 640-19-7 prípravok na ochranu
rastlín
HCH (zmiešané izoméry) 608-73-1 prípravok na ochranu
rastlín
heptachlór 76-44-8 prípravok na ochranu
rastlín
hexachlórbenzén 118-74-1 prípravok na ochranu
rastlín
lindán 58-89-9 prípravok na ochranu
rastlín
zlúčeniny ortuti vrátane anorganických zlúčenín ortuti,
alkylových zlúčenín ortuti a alkyloxyalkylových a arylových
zlúčenín ortuti
10112-91-1
21908-53-2 a iné
prípravok na ochranu
rastlín
monokrotofos 6923-22-4 prípravok na ochranu
rastlín
paratión 56-38-2 prípravok na ochranu
rastlín
pentachlórfenol 87-86-5 prípravok na ochranu
rastlín
toxafén 8001-35-2 prípravok na ochranu
rastlín
prípravky s obsahom prachotvorných práškov skladajúcich
sa zo zmesí:
7 % a viac benomylu,
10 % a viac karbofuránu
a 15 % a viac tiramu
17804-35-2
1563-66-2
137-26-8
prípravok na ochranu
rastlín
monokrotofos (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré
obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/1)
6923-22-4 veľmi nebezpečný
prípravok na ochranu
rastlín
metamidofos (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré
obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)
10265-92-6 veľmi nebezpečný
prípravok na ochranu
rastlín
fosfamidón (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré
obsahujú viac ako 1 000 g aktívnej zložky/l)
13171-21-6
[zmes, izoméry
(E)&(Z)]
23783-98-4
[(Z)-izomér]
297-99-4
[(E)-izomér]
veľmi nebezpečný
prípravok na ochranu
rastlín
metyl-paratión [emulzifikované koncentráty (EK) obsahujúce
19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % aktívnej zložky a prach obsahujúci
2 % a 3 % aktívnej zložky]
298-00-0 veľmi nebezpečný
prípravok na ochranu
rastlín
paratión [patria sem všetky prípravky tejto látky - aerosóly,
rozprašovací prášok (DP), emulzifikovateľný koncentrát
(EINECS), granuly (GR), namáčateľné prášky (WP)
s výnimkou kapsulových suspenzií (CS)]
56-38-2 veľmi nebezpečný
prípravok na ochranu
rastlín
azbestové vlákna:
krocidolit
amozit
antofylit
aktinolit
tremolit
12001-28-4
12172-73-5
77536-67-5
77536-66-4
77536-68-6
priemyselná
chemikália
polybrómované bifenyly (PBB) 36355-01-8 (hexa-)
27858-07-7 (okta-)
13654-09-6 (deka-)
priemyselná
chemikália
polychlórované bifenyly (PCB) 1336-36-3 priemyselná
polychlórované terfenyly (PCT) 61788-33-8 priemyselná
chemikália
tetraetyl-olovo 78-00-2 priemyselná
chemikália
tetrametyl-olovo 75-74-1 priemyselná
chemikália
tris(2,3-dibrómpropyl)fosfát 126-72-7 priemyselná
chemikália
Príloha IV
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ NA ZARADENIE VEĽMI NEBEZPEČNÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN DO PRÍLOHY III
Časť 1: Dokumentácia požadovaná od navrhujúcej zmluvnej strany
Návrhy predložené podľa článku 6 ods. 1 musia obsahovať adekvátnu dokumentáciu obsahujúcu tieto informácie:
a)
názov nebezpečného prípravku na ochranu rastlín;
b)
názov aktívnej zložky alebo zložiek v prípravku;
c)
relatívne množstvo každej aktívnej zložky v prípravku;
d)
typ prípravku;
e)
obchodné názvy a názvy výrobcov, ak sú známe;
f)
bežné a uznávané spôsoby použitia prípravku v rámci územia navrhujúcej zmluvnej strany;
g)
presný opis incidentov, ktoré mali za následok vznik problému, vrátane nepriaznivých účinkov a spôsobu použitia prípravku;
h)
regulačné, administratívne alebo iné opatrenie prijaté alebo pripravované navrhujúcou zmluvnou stranou na prijatie ako reakcia na tieto incidenty.
Časť 2: Informácie, ktoré má zhromažďovať sekretariát
Podľa článku 6 ods. 3 sekretariát zhromažďuje príslušné informácie týkajúce sa prípravku vrátane
a)
fyzikálno-chemických, toxických a ekotoxických vlastností prípravku;
b)
existencie obmedzení manipulácie alebo použitia v iných štátoch;
c)
informácie o incidentoch súvisiacich s týmto prípravkom, ktoré sa vyskytli v iných štátoch;
d)
informácií poskytnutých inými zmluvnými stranami, medzinárodnými organizáciami, mimovládnymi organizáciami alebo z iných relevantných zdrojov, či už národných alebo medzinárodných;
e)
hodnotenia rizika a/alebo nebezpečenstva, ak je k dispozícii;
f)
údajov, ak sú k dispozícii, o rozsahu použitia prípravku, ako je napríklad počet registrácií alebo údajov o vyrobenom alebo predanom množstve prípravku;
g)
ďalších prípravkov daného prípravku na ochranu rastlín a prípadných incidentov týkajúcich sa týchto prípravkov;
h)
alternatívnych praktík na boj proti škodcom;
i)
ďalších informácií, ktoré Revízny výbor pre chemikálie môže označiť za dôležité.
Časť 3: Kritériá na zaradenie veľmi nebezpečných prípravkov na ochranu rastlín do prílohy III
Pri posudzovaní návrhov zaslaných sekretariátom podľa článku 6 ods. 5 Revízny výbor pre chemikálie zohľadní
a)
spoľahlivosť dôkazov naznačujúcich, že použitie prípravku v súlade s bežnou a uznávanou praxou v navrhujúcej zmluvnej strane malo za následok nahlásené incidenty;
b)
závažnosť týchto incidentov pre ostatné štáty s podobnými klimatickými podmienkami a podobnými spôsobmi použitia prípravku;
c)
existenciu obmedzení pre manipuláciu a použitia týkajúce sa technológií a techník, ktoré sa nemôžu primerane alebo vo veľkom rozsahu používať v štátoch, ktoré nemajú potrebnú infraštruktúru;
d)
význam nahlásených účinkov vo vzťahu k množstvu použitého prípravku;
e)
či medzinárodné zneužitie nie je samo osebe dostatočným dôvodom na zaradenie chemikálie do prílohy III.
Príloha V
POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ UVÁDZAŤ VO VÝVOZNÝCH OZNÁMENIACH
1.
Vývozné oznámenia musia obsahovať tieto informácie:
a)
názov a adresu príslušných poverených národných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany a dovážajúcej zmluvnej strany;
b)
predpokladaný dátum vývozu do dovážajúcej zmluvnej strany;
c)
názov zakázanej alebo prísne obmedzenej chemikálie a súhrn informácií uvedených v prílohe I, ktoré sa majú poskytnúť sekretariátu v súlade s článkom 5. Ak zmes alebo prípravok obsahuje viac ako jednu takúto chemikáliu, tieto informácie sa uvedú za každú chemikáliu;
d)
vyhlásenie naznačujúce predpokladanú kategóriu chemikálie a jej predpokladané použitie v rámci tejto kategórie v dovážajúcej zmluvnej strane, ak sú známe;
e)
informácie o preventívnych opatreniach na obmedzenie expozície alebo na zníženie emisií tejto chemikálie;
f)
v prípade zmesi alebo prípravku koncentráciu príslušnej zakázanej alebo prísne obmedzenej chemikálie alebo chemikálií;
g)
názov a adresu dovozcu;
h)
všetky doplňujúce informácie, ktoré sú ľahko dostupné pre príslušný poverený národný orgán vyvážajúcej krajiny a ktoré by mohli byť užitočné pre poverený národný orgán dovážajúcej zmluvnej strany.
2.
Okrem informácií uvedených v odseku 1 vyvážajúca zmluvná strana poskytne všetky ďalšie informácie špecifikované v prílohe I, ktoré by dovážajúca zmluvná strana požadovala.
K oznámeniu č. 280/2007 Z. z.