283/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z. a zákona č. 217/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 3 sa za slovo „územia,“ vkladajú slová „dodal na účely oslobodené od dane podľa § 7, 31 a 31a,“.
Čl. III
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z. a zákona č. 278/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Kontrolným liehovým meradlom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
objemové meradlo na lieh,2a) typovo schválené a overené podľa osobitného predpisu,2b)
b)
meracia zostava na lieh, ktorú možno používať na základe výnimky udelenej podľa osobitného predpisu2c) podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
„2a)
Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b)
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.
2.
V § 11 ods. 16 sa slová „§ 47 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 1 písm. f) až h)“.
3.
V § 11 odsek 17 znie:
„(17)
Ak užívateľský podnik používa vo výrobe lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh, je povinný tento lieh merať objemovým meradlom na lieh spôsobom podľa osobitného predpisu;21b) tým nie je dotknutý § 8 ods. 6 písm. a). Ak na zisťovanie množstva regenerovaného liehu nie je možné z dôvodu nízkeho prietoku liehu použiť objemové meradlo na lieh alebo ak použitie objemového meradla na lieh nie je technologicky možné, užívateľský podnik je povinný množstvo regenerovaného liehu zisťovať meradlami overenými podľa osobitného predpisu,2b) a to meraním objemu liehu alebo hmotnosti liehu spôsobom podľa osobitného predpisu;21b)získaný lieh alebo nakúpený lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach20)s overeným meracím zariadením na zisťovanie zásob liehu alebo v nádržiach umožňujúcich meranie množstva liehu z hmotnosti meradlami overenými podľa osobitného predpisu.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21c sa vypúšťajú.“.
4.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Podnikom na výrobu liehu na účely tohto zákona je liehovarnícky závod27) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh. Ak tento zákon neustanovuje inak, v podniku na výrobu liehu je celé vyrobené množstvo liehu merané objemovým meradlom na lieh. V podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac, možno vyrobené množstvo liehu merať len meracou zostavou na lieh. Na účely zabezpečenia kontroly vyrobeného množstva liehu správcom dane v podniku na výrobu liehu, ktorý meria vyrobené množstvo liehu meracou zostavou na lieh, musí byť meracia zostava na lieh zabezpečená odstavením prietoku liehu pri prekročení maximálnej povolenej teploty liehu a doplnená prietokovým regulátorom liehu pretekajúcim meracou zostavou na lieh a etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou. Výrobné zariadenie a kontrolné liehové meradlo musia byť zabezpečené uzáverami colného úradu.“.
5.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Uzávery celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa musia používať všade tam, kde vznikajú technické problémy so zabezpečením výrobného zariadenia, napríklad výrobne syntetického liehu. Uzáverou celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do tohto priestoru za prítomnosti prevádzkovateľa daňového skladu, pričom odstránenie uzáver a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovateľa daňového skladu.“.
6.
V § 20 ods. 4 sa slová „liehovarníckych závodov“ nahrádzajú slovami „podniku na výrobu liehu“.
7.
V § 21 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
merať celé vyrobené množstvo liehu kontrolným liehovým meradlom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
8.
V § 21 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Ak kontrolné liehové meradlo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,2b) zabezpečí ho colný úrad tak, aby sa nemohlo používať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu2a) zistí odchýlka presahujúca dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh alebo ak nedôjde k pravidelnému overeniu objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu,2a) colný úrad vyradí objemové meradlo na lieh z prevádzky.
(6)
Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu2a) zistí odchýlka v rozmedzí od najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh do dvojnásobku najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh, odo dňa zistenia tejto odchýlky sa až do dňa vykonania overenia objemového meradla na lieh uskutočňuje korekcia množstva vyrobeného liehu vypočítaného podľa objemu zmeraného objemovým meradlom na lieh. Na odchýlky menšie ako najväčšia dovolená chyba objemového meradla na lieh vrátane sa neprihliada.“.
9.
V § 21 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Kontrolu vyrobeného množstva liehu meracou zostavou na lieh vykonáva správca dane pomocou etalónového gravimetrického zariadenia s nádržou. Ak sa zistí odchýlka väčšia ako 0,3 %, odo dňa zistenia odchýlky až do jej odstránenia sa uskutoční korekcia množstva vyrobeného liehu zisteného meracou zostavou na lieh.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
10.
V § 22 ods. 5 písm. c) a odseku 6 písm. c) sa odkaz 21c nahrádza odkazom 2b.
11.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Spôsob usporiadania výrobného zariadenia, zabezpečenia výrobného zariadenia, zabezpečenia kontrolného liehového meradla a odoberania vzoriek liehu môže byť so súhlasom colného riaditeľstva iný, ako ustanovuje tento zákon a osobitný predpis,21b) ak je to odôvodnené prevádzkovými pomermi podniku na výrobu liehu a ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia kontroly výroby a obehu liehu.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.