290/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

290
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 20. júna 2007 č. 07045–18/2007–OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Zmeny oproti pôvodnému opatreniu sa vykonávajú v prílohách č. 1 a 2. Ustanovuje sa rozsah regulácie cien hromadne vyrábaných humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.