292/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júla 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Rezidenčnej kancelárii v Slovenskej republike.
Dohoda nadobudla platnosť 21. decembra 2003 na základe článku 10.
K oznámeniu č. 292/2007 Z. z.
DOHODA medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Rezidenčnej kancelárii v Slovenskej republike
Dohoda z 18. júna 1993 týkajúca sa zriadenia Rezidenčnej kancelárie Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „banka“) v Slovenskej republike (ďalej len „Dohoda o Rezidenčnej kancelárii z roku 1993) sa mení takto:
Článok 1
Rezidenčná kancelária banky v Slovenskej republike (ďalej len „Rezidenčná kancelária") sa zriaďuje v Bratislave. Jej cieľom je podporovať činnosť banky, získavať informácie o možnostiach hospodárskej spolupráce a napomáhať pôsobenie a aktivity banky v Slovenskej republike.
Článok 2
Okrem riaditeľa Rezidenčnej kancelárie a zástupcu riaditeľa Rezidenčnej kancelárie môže Rezidenčná kancelária zahŕňať aj dočasne vyslaných pracovníkov banky, ktorí budú preložení z ústredia banky a iných kancelárií banky, alebo pracovníkov prijatých na mieste podľa potreby.
Článok 3
Za všetky platy, dávky a výdavky vrátane cestovných výdavkov pracovníkov Rezidenčnej kancelárie je zodpovedná banka. Podľa čl. 53 ods. 6 a 7 Dohody o založení EBOR platy a požitky pracovníkov banky sú predmetom internej dane v súlade s daňovou smernicou prijatou Radou guvernérov banky z 15. 4. 1991. Platy a požitky vyplácané bankou občanom Slovenskej republiky pracujúcim v Rezidenčnej kancelárii banky až do dňa, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, nie sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb v Slovenskej republike. Platy a požitky vyplácané bankou občanom Slovenskej republiky pracujúcim v Rezidenčnej kancelárii banky budú odo dňa, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, predmetom dane z príjmu fyzických osôb v Slovenskej republike. Banka bude oslobodená od akéhokoľvek záväzku týkajúceho sa platenia, zrážania alebo vyberania týchto daní.
Článok 4
Rezidenčná kancelária, riaditeľ Rezidenčnej kancelárie a zástupca riaditeľa Rezidenčnej kancelárie a ostatní pracovníci Rezidenčnej kancelárie spolu s ich manželskými partnermi a závislými osobami budú požívať imunity, výsady a výnimky ustanovené v kapitole VIII Dohody o založení EBOR a také, ktoré môžu byť dohodnuté medzi Slovenskou republikou a bankou v tejto dohode.
Článok 5
Orgány Slovenskej republiky podniknú všetky potrebné kroky na to,
a)
aby oficiálne uznali osoby menované bankou za riaditeľa Rezidenčnej kancelárie a zástupcu riaditeľa Rezidenčnej kancelárie v Slovenskej republike;
b)
aby umožnili dovoz nábytku a vybavenia Rezidenčnej kancelárie vrátane všetkých služobných áut do Slovenskej republiky v zmysle tých istých oslobodení, aké sa uvádzajú v čl. 53 ods. 3 Dohody o založení EBOR;
c)
aby uľahčili zriadenie Rezidenčnej kancelárie a implementáciu ustanovení tejto dohody;
d)
aby umožnili dovoz osobných a domácich vecí riaditeľa Rezidenčnej kancelárie, zástupcu riaditeľa Rezidenčnej kancelárie a pracovníkov Rezidenčnej kancelárie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky (vrátane nábytku, potrieb pre domácnosť a iného tovaru na ich osobné použitie alebo spotrebu, ako aj auto pre každého pracovníka Rezidenčnej kancelárie) do Slovenskej republiky bez akýchkoľvek daní, ciel a iných poplatkov bežne splatných na území Slovenskej republiky; a
e)
aby udelili riaditeľovi Rezidenčnej kancelárie a zástupcovi riaditeľa Rezidenčnej kancelárie a pracovníkom Rezidenčnej kancelárie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, spolu s ich manželskými partnermi a závislými osobami primerané postavenie, ktoré ich oprávňuje na vstup do Slovenskej republiky, usídliť sa a cestovať v rámci Slovenskej republiky a kedykoľvek opustiť Slovenskú republiku, a to všetko bez akýchkoľvek obmedzení alebo prekážok.
Článok 6
Osoby zamestnané bankou v Rezidenčnej kancelárii sa nezúčastňujú na povinnom nemocenskom poistení, povinnom zdravotnom poistení a povinnom dôchodkovom zabezpečení/poistení v Slovenskej republike a sú vyňaté z platenia alebo výberu príspevkov do týchto systémov.
Článok 7
a)
Banka je oslobodená od platenia alebo výberu akýchkoľvek príspevkov na sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike, ak ide o akékoľvek osoby, ktoré sú zamestnané bankou v Rezidenčnej kancelárii.
b)
Banka je zodpovedná za poskytovanie zdravotného poistenia, úrazového poistenia, dôchodkových dávok a príspevkov v prípade úmrtia v zamestnaní svojim pracovníkom v súlade s jej predpismi a postupmi pri náhradách a dávkach pre zamestnancov jej rezidenčných kancelárií.
Článok 8
Bez obmedzenia platnosti uvedeného v čl. 6 a 7 orgány Slovenskej republiky umožnia osobám zamestnaným bankou v Rezidenčnej kancelárii, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, zúčastňovať sa na báze dobrovoľnosti a podľa ich individuálnych možností na akýchkoľvek plánoch sociálneho zabezpečenia vytvorených v Slovenskej republike a najmä na akýchkoľvek takto vytvorených plánoch dôchodkového zabezpečenia/ poistenia a zdravotného poistenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky na základe platieb požadovaných príspevkov vykonávaných týmito osobami príslušným orgánom, a to vždy pod podmienkou, že banka nebude zodpovedná za platenie alebo výber žiadnych takých príspevkov.
Článok 9
Okrem Rezidenčnej kancelárie v Bratislave banka môže zriadiť ďalšie kancelárie v Slovenskej republike, ktoré podliehajú predchádzajúcemu schváleniu slovenskými orgánmi, na podporu svojich aktivít v Slovenskej republike. Zásady stanovené v tejto dohode budú platiť aj v súvislosti s ďalšími kanceláriami a osobami zamestnanými bankou v takých kanceláriách.
Článok 10
Táto dohoda nadobudne platnosť od 90. dňa po dni, keď banka príjme oznámenie Slovenskej republiky o splnení potrebných vnútroštátnych právnych predpisov na nadobudnutie platnosti dohody.
Článok 11
Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Platnosť dohody sa skončí
a)
vzájomnou dohodou strán alebo
b)
dňom, keď zanikne členstvo Slovenskej republiky v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, alebo
c)
šesť mesiacov po písomnom oznámení vlády Slovenskej republiky banke o vypovedaní tejto dohody.
Článok 12
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stratí platnosť Dohoda o vytvorení Rezidenčnej kancelárie z roku 1993.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto dohodu.
Dané v Bratislave 8. júla 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku. Obe znenia sú rovnako platné.
Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.

Za Európsku banku pre obnovu a rozvoj:

Jean Lemierre v. r.