293/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
ZÁKON
zo 17. mája 2007
o uznávaní odborných kvalifikácií
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy a pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon upravuje podmienky uznávania dokladov o odbornej kvalifikácii vydaných školami alebo inými oprávnenými orgánmi (ďalej len „oprávnený orgán“) podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len „regulované povolanie“) a na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike.
(2)
Tento zákon upravuje podmienky uznávania dokladov o odbornej kvalifikácii vydaných oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov štátov, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretí štát“), na účely výkonu regulovaných povolaní a na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na uznávanie
a)
dokladov o špecializácii a certifikátov zdravotníckych pracovníkov potrebných na vykonávanie zdravotníckeho povolania podľa osobitného zákona,1)
b)
dokladov o vzdelaní, ktorých uznávanie upravujú osobitné predpisy,1a)
c)
odborných kvalifikácií na účely výkonu regulovaných povolaní, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,2)
d)
odborných činností uvedených v prílohe č. 1.
(4)
Pri činnostiach uvedených v prílohe č. 6, ktoré sa majú vykonávať ako živnosť podľa osobitného zákona,4) sa tento zákon vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní; odbornú prax uznáva v konaní o uznaní odbornej spôsobilosti príslušný orgán podľa osobitného zákona.4)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
uznaním dokladu o vzdelaní uznanie vysokoškolského diplomu, absolventského diplomu, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej skúške, osvedčenia o odbornej kvalifikácii alebo iného dokladu o vzdelaní, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov príslušného štátu, za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike,
b)
regulovaným povolaním povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktorých výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov;5) regulované povolanie možno vykonávať najmä na základe regulovaného vzdelávania, ktoré môže byť spojené s používaním profesijného titulu alebo označenia povolania, ako aj na základe členstva v komore alebo v inej profesijnej organizácii, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
regulovaným vzdelávaním vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na výkon príslušného regulovaného povolania; úroveň a štruktúra tohto vzdelávania sú ustanovené právnymi predpismi príslušného štátu alebo ich sleduje a schvaľuje orgán členského štátu zriadený na tento účel a súčasťou tohto vzdelávania môže byť aj odborná prax a študijný pobyt,
d)
príslušným orgánom orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike; príslušný orgán ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis,6)
e)
uznanou vzdelávacou inštitúciou
1.
vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktoré sú členským štátom alebo tretím štátom uznané za vzdelávacie inštitúcie oprávnené poskytovať vysokoškolské vzdelanie (ďalej len „uznaná vysoká škola“),
2.
gymnázium, konzervatórium, stredná odborná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktoré sú členským štátom alebo tretím štátom uznané za vzdelávacie inštitúcie oprávnené poskytovať stredné vzdelanie (ďalej len „uznaná stredná škola“),
f)
odbornou kvalifikáciou spôsobilosť na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej kvalifikácii alebo dokladom o vykonávaní odbornej praxe,
g)
dokladom o odbornej kvalifikácii doklad o vzdelaní alebo osvedčenie o odbornej kvalifikácii vydané v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu,
h)
vysokoškolským diplomom doklad o vzdelaní vydaný uznanou vysokou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa absolvovaním študijného programu prvého stupňa, ktorého dĺžka štúdia je najmenej tri roky,
2.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvovaním
2a.
študijného programu druhého stupňa, ktorého dĺžka štúdia spolu s prechádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej štyri roky, alebo
2b.
študijného programu, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa, a ktorého dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky,
i)
absolventským diplomom doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal vyššie odborné vzdelanie absolvovaním
1.
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej jeden rok; podmienkou prijatia na toto štúdium bolo ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo
2.
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej šesť rokov,
j)
vysvedčením o maturitnej skúške doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
1.
úplné stredné všeobecné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
2.
úplné stredné odborné vzdelanie absolvovaním
2a.
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
2b.
časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky,
k)
vysvedčením o záverečnej skúške doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
1.
nižšie stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej dva roky, alebo
2.
stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej tri roky,
l)
osvedčením o odbornej kvalifikácii doklad vydaný v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu, ktorý osvedčuje, že jeho držiteľ získal odbornú kvalifikáciu, ktorá
1.
nie je potvrdená dokladom o vzdelaní podľa písmen h) až k) alebo
2.
je potvrdená dokladom o vykonávaní príslušného regulovaného povolania v pracovnom pomere počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
m)
odbornou praxou skutočné vykonávanie príslušného povolania v príslušnom štáte podľa právnych predpisov tohto štátu,
n)
adaptačným obdobím výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike v pracovnom pomere pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na výkon pracovných činností v príslušnom regulovanom povolaní,
o)
rozdielovou skúškou skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí a schopností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu,
p)
koordináciou vzdelania harmonizácia minimálnych požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu pre výkon príslušného regulovaného povolania definovaná na úrovni Európskej únie, ktorá umožňuje automatické uznávanie odbornej kvalifikácie,
q)
manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu, finančnú a inú činnosť v oblasti príslušného povolania ako
1.
manažér organizácie alebo manažér pobočky organizácie,
2.
zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra organizácie, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo
3.
zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení organizácie,
r)
žiadateľom s medzinárodnou ochranou žiadateľ o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania, ktorému bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana podľa osobitného predpisu.6a)
DRUHÁ ČASŤ
VOĽNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB
§ 3
(1)
Občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý splnil podmienky na poskytovanie služieb7) podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu (ďalej len „poskytovateľ služieb“), môže dočasne a príležitostne poskytovať rovnaké služby na území Slovenskej republiky, ak
a)
povolanie v členskom štáte pôvodu je regulovaným povolaním alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá vedie k tomuto povolaniu, sú regulované, alebo
b)
vykonával toto povolanie najmenej dva roky počas posledných desiatich rokov.
(2)
Dočasná a príležitostná povaha sa posudzuje podľa druhu povolania, najmä vzhľadom na trvanie, frekvenciu, pravidelnosť a nepretržitosť poskytovania služieb.
(3)
Poskytovateľ služieb je pri poskytovaní služieb povinný dodržiavať povinnosti poskytovateľa služieb vzťahujúce sa na odbornosť poskytovania služieb, pracovnú disciplínu a ďalšie povinnosti podľa osobitných predpisov.8)
(4)
Poskytovateľ služieb má právo na automatickú dočasnú registráciu v registri komory alebo v inej profesijnej organizácii podľa osobitných predpisov.9)
§ 4
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania požaduje predloženie písomného vyhlásenia o poistení (ďalej len „vyhlásenie“) v súvislosti so zodpovednosťou poskytovateľa služieb, je poskytovateľ služieb povinný pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike (ďalej len „prvé poskytnutie služby“) predložiť toto vyhlásenie alebo vyhlásenie o iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu príslušnému orgánu. Vyhlásenie je poskytovateľ služieb povinný opätovne predložiť raz ročne do 31. januára príslušného kalendárneho roka, ak má v úmysle poskytovať služby počas príslušného roka.
(2)
Pred prvým poskytnutím služby je poskytovateľ služieb povinný predložiť
a)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii,
b)
doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný oprávneným orgánom v štáte pôvodu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané,
c)
úradne osvedčenú a preloženú kópiu dokladu o vykonaní praxe podľa § 3 ods. 1 písm. b),
d)
kópiu dokladu totožnosti,
e)
iný doklad.
(3)
Pri zmene skutočností preukazovaných dokladmi podľa odseku 2 je poskytovateľ služieb povinný do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu a doložiť ju dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.
§ 5
(1)
Na účely zabránenia poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb príslušný orgán preskúma odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby, ak ide o regulované povolanie, ktoré môže mať nepriaznivé následky na chránené záujmy uvedené v § 23 ods. 5.
(2)
Na regulované povolanie lekára so základnou odbornou prípravou, špecializovaného lekára, zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, farmaceuta, sestry alebo pôrodnej asistentky sa odsek 1 nevzťahuje.
§ 6
(1)
Príslušný orgán vydá rozhodnutie o výsledku preskúmania podľa § 5 ods. 1 poskytovateľovi služieb do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia s dokladmi požadovanými podľa § 4.
(2)
V odôvodnených prípadoch môže príslušný orgán určiť dlhšiu lehotu ako v odseku 1, nie však dlhšiu ako dva mesiace. Príslušný orgán o tom upovedomí poskytovateľa služieb spolu s dôvodom predĺženia lehoty najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia vyhlásenia poskytovateľa služieb.
(3)
Ak poskytovateľ služieb nepredloží požadované doklady podľa § 4, príslušný orgán konanie preruší a vyzve poskytovateľa služieb na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov podania v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.
(4)
Ak poskytovateľ služieb nepredloží požadované doklady alebo neodstráni nedostatky v lehote podľa odseku 3, príslušný orgán konanie zastaví.
(5)
Ak príslušný orgán zistí, že by výkon regulovaného povolania mal nepriaznivé následky na chránené záujmy uvedené v § 23 ods. 5, vydá rozhodnutie, v ktorom nepovolí poskytovateľovi služieb vykonávať regulované povolanie na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak je rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou kvalifikáciou, ktorá je potrebná na vylúčenie ohrozenia chránených záujmov uvedených v § 23 ods. 5, poskytovateľ služieb vykoná rozdielovú skúšku podľa tohto zákona. Konanie skúšky a jej vyhodnotenie sa musí vykonať do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1.
(7)
Ak príslušný orgán nekoná v lehotách podľa odsekov 1 a 2, poskytovateľ služieb môže službu poskytovať.
(8)
Príslušný orgán postupuje pri preskúmavaní odbornej spôsobilosti poskytovateľa služieb podľa odsekov 1 až 7, ak osobitný predpis10) neustanovuje inak.
§ 7
Spolupráca príslušných orgánov
(1)
Príslušný orgán je oprávnený preskúmať odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť poskytovateľa služieb, jeho bezúhonnosť, zákonnosť oprávnenia poskytovať v štáte pôvodu, ako aj neexistenciu disciplinárnych a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s poskytovanými službami. Na tento účel si príslušný orgán môže vyžiadať potrebné informácie od príslušného orgánu štátu pôvodu.
(2)
Príslušné orgány poskytujú, požadujú alebo prijímajú informácie v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov na účely zabezpečenia ochrany spotrebiteľa podľa osobitného predpisu.11)
TRETIA ČASŤ
SYSTÉM UZNÁVANIA ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ
Systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní
§ 8
(1)
Systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní sa vzťahuje na regulované povolania, pri ktorých dochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje automaticky uznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
(2)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) uzná doklad o vzdelaní vydaný v členskom štáte na výkon príslušného zdravotníckeho povolania, ak doklad
a)
je uvedený v prílohe č. 4,
b)
nie je uvedený v prílohe č. 4, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi uvedenými v prílohe č. 4,
c)
nie je uvedený v prílohe č. 4, ale je doplnený dokladom o uznaní tohto dokladu o vzdelaní príslušným orgánom iného členského štátu, ako je členský štát, ktorý doklad o vzdelaní vydal, alebo
d)
nie je uvedený v prílohe č. 4, ale žiadateľ splnil minimálne požiadavky na odbornú prípravu alebo odbornú činnosť uvedené v osobitnom predpise.12)
(3)
Pri uznávaní dokladu o vzdelaní na výkon príslušného zdravotníckeho povolania vydaného v treťom štáte sa postupuje podľa § 10.
§ 9
Automatické uznávanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
Doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa nadobudnutý v členskom štáte na vysokej škole uznanej členským štátom uzná ministerstvo školstva automaticky.
Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní
§ 10
Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní sa vzťahuje na regulované povolania, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelania, ktoré sa vyžaduje na výkon regulovaného povolania, uznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
§ 11
Uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) prvého bodu, ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania prvého stupňa na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) prvého bodu vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 11a
Uznávanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) druhého bodu, ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) druhého bodu vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 12
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vyššie odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom absolventského diplomu podľa § 2 písm. i), ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vyššieho odborného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom absolventského diplomu podľa § 2 písm. i) vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vyššieho odborného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak absolvoval jeden zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 3.
(4)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie a od žiadateľa, ktorý absolvoval jeden zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 5.
§ 13
Uznávanie úplného stredného vzdelania
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje úplné stredné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o maturitnej skúške podľa § 2 písm. j), ktoré potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysvedčenia o maturitnej skúške podľa § 2 písm. j) vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 14
Uznávanie úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje stredné odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o záverečnej skúške podľa § 2 písm. k), ktoré potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad stredného odborného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysvedčenia o záverečnej skúške podľa § 2 písm. k) vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 15
Uznávanie inej odbornej kvalifikácie
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania požaduje iná odborná kvalifikácia, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady, ak
a)
je držiteľom osvedčenia o odbornej kvalifikácii požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území a ak také osvedčenie bolo vydané v členskom štáte, alebo
b)
predloží iné doklady potvrdzujúce jeho kvalifikáciu vydané v iných členských štátoch.
(2)
Doklady uvedené v odseku 1 musia obsahovať najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa rovnaké záruky, aké sú požadované podľa osobitných predpisov.14)
(3)
Ak sa na výkon regulovaného povolania požadujú iba doklady o základnom vzdelaní, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak je držiteľom rovnakého dokladu o vzdelaní vydaného príslušným orgánom členského štátu.
§ 16
Uznávanie stupňa vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania, funkcie alebo na účely platového zaradenia požaduje určitý stupeň dosiahnutého vzdelania bez ustanoveného odborného zamerania,15) o uznaní stupňa dosiahnutého vzdelania rozhoduje ministerstvo školstva podľa § 23.
§ 17
Uznávanie iných dokladov a osvedčení
(1)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa výpis z registra trestov alebo doklad o tom, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo že mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie, alebo že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, považujú sa za postačujúce doklady vydané príslušnými orgánmi v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte žiadateľa, ktoré osvedčujú požadované skutočnosti.
(2)
Ak príslušné orgány členských štátov nevydávajú doklady uvedené v odseku 1, tieto doklady sa nahrádzajú čestným vyhlásením alebo prísahou, ktoré žiadateľ urobil pred príslušným orgánom, alebo tam, kde to nie je možné, pred notárom alebo iným príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu žiadateľa. Ak je čestné vyhlásenie alebo prísaha v rozpore so svedomím alebo s náboženským vyznaním žiadateľa, príslušný orgán určí tejto osobe inú vhodnú a zodpovedajúcu náhradnú formu na osvedčenie vyžadovanej skutočnosti.
(3)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, tento orgán uzná za postačujúci doklad, ktorý osvedčuje telesné a duševné zdravie žiadateľa, vydaný v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte. Ak členský štát pôvodu alebo domovský členský štát nemá ustanovené také požiadavky na osobu, ktorá chce vykonávať dané povolanie, príslušný orgán žiadateľovi uzná osvedčenie vydané príslušným orgánom v tomto štáte zodpovedajúce osvedčeniu, ktoré sa požaduje v Slovenskej republike.
(4)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o jeho finančnom zabezpečení, uzná za rovnocenný s týmto dokladom doklad vydaný bankami členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu.
(5)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o poistení zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, uzná za rovnocenný s týmtom dokladom doklad vydaný poisťovňami členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu žiadateľa.
(6)
Doklady a osvedčenia uvedené v odsekoch 1 až 5 nesmú byť staršie ako tri mesiace odo dňa ich vydania.
§ 18
Rovnaké zaobchádzanie s kvalifikáciou
(1)
Doklad osvedčujúci odbornú kvalifikáciu získanú v členskom štáte sa považuje za doklad rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii získanej v Slovenskej republike.
(2)
Občania členských štátov, ktorým príslušný orgán uznal odbornú kvalifikáciu podľa tohto zákona, majú na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike rovnaké právo ako osoby, ktoré získali príslušnú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.
(3)
Regulované povolanie vykonávané v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu sa považuje za rovnaké regulované povolanie v Slovenskej republike, ak sú príslušné činnosti porovnateľné.
Kompenzačné mechanizmy
§ 19
(1)
Ak v rámci všeobecného systému uznávania dokladov o vzdelaní príslušný orgán zistí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v štáte pôvodu, ale nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú prístup k regulovanému povolaniu v Slovenskej republike, je oprávnený uložiť kompenzačný mechanizmus.
(2)
Kompenzačný mechanizmus je opatrenie, ktorého účelom je doplnenie chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy, alebo odstránenie podstatných rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave a vykonáva sa vo forme
a)
adaptačného obdobia v dĺžke najviac tri roky, ak právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce podmienky výkonu príslušného regulovaného povolania takéto adaptačné obdobie umožňujú, alebo
b)
rozdielovej skúšky.
(3)
Príslušný orgán je oprávnený uložiť kompenzačný mechanizmus, ak
a)
vzdelanie alebo odborná príprava, ktoré žiadateľ preukazuje dokladom o vzdelaní, je najmenej o rok kratšia, ako je vzdelanie alebo odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike,
b)
obsah vzdelania alebo obsah odbornej prípravy, ktoré žiadateľ absolvoval, je podstatne rozdielny od obsahu vzdelania alebo obsahu odbornej prípravy vyžadovanej na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike alebo
c)
sa na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje osobitná odborná príprava, ktorá sa v členskom štáte žiadateľa na výkon tohto povolania nevyžaduje a z uvedeného dôvodu nie je zahrnutá vo vzdelaní alebo v odbornej príprave žiadateľa, a
d)
žiadateľ nepreukázal doplnenie alebo odstránenie rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave podľa písmen a) až c), ktoré by získal odbornou praxou.
(4)
Podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného mechanizmu sa rozumejú taký obsah vzdelania alebo odbornej prípravy, v ktorom chýbajú vedomosti alebo zručnosti potrebné na výkon príslušného regulovaného povolania alebo značné rozdiely, pokiaľ ide o trvanie vzdelávania alebo odbornej prípravy.
(5)
Kompenzačný mechanizmus je príslušný orgán oprávnený uložiť len vtedy, ak zistí, že ukončením adaptačného obdobia alebo úspešným absolvovaním rozdielovej skúšky žiadateľ získa také vedomosti alebo zručnosti, ktoré odstránia podstatné rozdiely vo vzdelaní alebo odbornej príprave žiadateľa podľa odseku 4.
(6)
Pri uložení kompenzačného mechanizmu príslušný orgán zohľadňuje odbornú prax žiadateľa a posudzuje, či vedomosti alebo zručnosti, ktoré získal v priebehu svojej odbornej praxe, úplne alebo čiastočne preukazujú odstránenie podstatných rozdielov. Odbornú prax žiadateľ preukazuje predložením potvrdenia vydanom v štáte, v ktorom vykonával príslušné regulované povolanie.
(7)
Na účely podľa odseku 5 uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola, ktorá poskytuje obdobné vzdelávanie na území Slovenskej republiky, na požiadanie príslušného orgánu posúdi obsah a rozsah vzdelania alebo obsah a rozsah odbornej prípravy žiadateľa a vo svojom stanovisku uvedie
a)
rozsah a obsah chýbajúcich vedomostí alebo zručností v obsahu vzdelania alebo v obsahu odbornej prípravy žiadateľa, ktoré je možné odstrániť uložením kompenzačného mechanizmu s uvedením
1.
vedomostí a zručností, ktoré má žiadateľ preukázať v adaptačnom období a odporúčanú dĺžku adaptačného obdobia a
2.
vedomostí a zručností, ktoré má žiadateľ preukázať rozdielovou skúškou a odporúčaný termín vykonania rozdielovej skúšky, alebo
b)
rozsah a obsah chýbajúcich vedomostí a zručností v obsahu vzdelania alebo v obsahu odbornej prípravy žiadateľa s uvedením, že tieto chýbajúce vedomosti a zručnosti majú taký rozsah, ktorý nemožno odstrániť uložením kompenzačného mechanizmu.
(8)
Žiadateľ je oprávnený vybrať si formu kompenzačného mechanizmu; nemožno od neho vyžadovať vykonanie oboch foriem zároveň.
(9)
O uložení kompenzačného mechanizmu rozhoduje príslušný orgán v rámci konania podľa § 23 a 24.
§ 20
(1)
Rozdielovú skúšku vykonávajú profesijné organizácie, stavovské komory, uznané vysoké školy alebo uznané stredné školy v spolupráci s príslušným orgánom.
(2)
Príslušný orgán v rozhodnutí o uložení kompenzačného mechanizmu v časti týkajúcej sa rozdielovej skúšky určí zoznam predmetov alebo rozsah zručností, ktoré nie sú obsahom dokladu o vzdelaní žiadateľa alebo obsahom odbornej prípravy žiadateľa. Obsahom rozdielovej skúšky sú také predmety alebo rozsah zručností, ktoré sú zásadné na výkon príslušného regulovaného povolania. Podľa povahy príslušného regulovaného povolania môže rozdielová skúška pozostávať aj z preskúšania znalostí právnych predpisov Slovenskej republiky, etických pravidiel, či iných pravidiel ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Rozdielová skúška má písomnú časť, ústnu časť a praktickú časť.
(4)
Priebeh rozdielovej skúšky a zloženie skúšobnej komisie upravujú vnútorné predpisy tej inštitúcie, ktorá rozdielovú skúšku vykonáva. O úspešnom absolvovaní rozdielovej skúšky sa vypracuje protokol o rozdielovej skúške.
(5)
Počas adaptačného obdobia žiadateľ vykonáva príslušné regulované povolanie na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na výkon pracovných činností v príslušnom regulovanom povolaní. Ak treba, súčasťou adaptačného obdobia je aj vzdelávanie zamerané na získanie potrebných vedomostí a zručností, ktoré by žiadateľ mal preukázať podľa § 19 ods. 7 písm. a) prvého bodu.
(6)
Po ukončení adaptačného obdobia zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ toto adaptačné obdobie absolvoval, vydá žiadateľovi písomné vyjadrenie o rozsahu vykonávaných činností úrovni nadobudnutých vedomostí a zručností alebo o vzdelávaní absolvovanom počas adaptačného obdobia.
§ 21
Upustenie od kompenzačných mechanizmov na základe spoločných platforiem
(1)
Spoločné platformy sú sústavou požiadaviek na odbornú kvalifikáciu, ktorými je možné kompenzovať podstatné rozdiely v trvaní alebo obsahu odbornej prípravy na regulované povolanie. Podstatné rozdiely sa definujú porovnaním trvania a obsahu odbornej prípravy najmenej v dvoch tretinách členských štátov vrátane členských štátov, v ktorých dané povolanie je regulované.
(2)
Spoločné platformy môže Európskej komisii predložiť príslušný orgán, komora alebo iná profesijná organizácia. Ak príslušný orgán zistí, že požiadavky stanovené v odseku 1 neposkytujú záruky kompenzácie vzdelania, informuje o tom Európsku komisiu. V prípade spoločných platforiem pre regulované povolanie príslušný orgán kompenzačné mechanizmy neuplatní a vydá rozhodnutie podľa § 24.
§ 22
Uznávanie na základe odbornej praxe
(1)
Ak je v Slovenskej republike prístup k niektorej z odborných činností uvedených v prílohe č. 6 alebo výkon týchto činností podmienený všeobecnými alebo odbornými vedomosťami, predchádzajúci výkon tejto činnosti je uznaný za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 4.
(2)
Pre činnosti uvedené v zozname I prílohy č. 6 sa príslušná činnosť musela vykonávať
a)
počas šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér, alebo
b)
počas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér, ak žiadateľ preukáže, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením z členského štátu, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné, alebo
c)
počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením z členského štátu, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné, alebo
d)
počas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak žiadateľ môže preukázať, že vykonával príslušnú činnosť ako zamestnanec najmenej päť rokov, alebo
e)
počas piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcej pozícii, z čoho najmenej tri roky mal technické povinnosti a zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie spoločnosti, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením z členského štátu, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné.
(3)
Pre činnosti uvedené v zozname II prílohy č. 6 sa príslušná činnosť musela vykonávať
a)
počas piatich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér, alebo
b)
počas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér, ak žiadateľ preukáže, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné, alebo
c)
počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako osoba manažér, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné, alebo
d)
počas troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako osoba manažér, ak žiadateľ môže preukázať, že vykonával príslušnú činnosť ako zamestnanec najmenej päť rokov, alebo
e)
počas piatich po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť trvajúcou najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné, alebo
f)
počas šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné.
(4)
Pre činnosti uvedené v zozname III prílohy č. 6 sa príslušná činnosť musela predtým vykonávať
a)
počas troch po sebe nasledujúcich rokov buď ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ako osoba manažér, alebo
b)
počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť, čo doloží osvedčením členského štátu, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné, alebo
c)
počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér, ak žiadateľ môže preukázať, že vykonával príslušnú činnosť ako zamestnanec najmenej tri roky, alebo
d)
počas troch po sebe nasledujúcich rokov ako zamestnanec, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou na príslušnú činnosť, čo doloží osvedčením, ktoré príslušný orgán posúdi ako platné.
(5)
Činnosť podľa odseku 1 písm. a) a d), odseku 2 písm. a) a d) a odseku 3 písm. a) a c) sa nesmela skončiť viac než 10 rokov predo dňom, keď príslušná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadosť podľa § 23.
§ 23
Postup pri uznávaní odbornej kvalifikácie
(1)
Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a konanie o uznanie odbornej kvalifikácie sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Písomná žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c)
názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie odbornej kvalifikácie,
d)
informáciu o tom, či bude žiadateľ žiadať o uznanie dokladu o špecializácii16) a
e)
podpis žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti sú najmä
a)
kópia dokladu totožnosti,
b)
osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,16a)
c)
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, ak sa vyžadujú,
d)
osvedčenie o charaktere a dĺžke praxe vydané príslušným orgánom štátu pôvodu, ak sa vyžaduje,
e)
pri dokladoch o vzdelaní získaných v tretích štátoch overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,16b)
g)
iné doklady podľa § 17.
(3)
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka Slovenskej republiky17) (ďalej len „štátny jazyk“).
(4)
Príslušný orgán posúdi žiadosť do 30 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.
(5)
Pri rozhodovaní o uznaní odbornej kvalifikácie sa príslušný orgán Slovenskej republiky riadi verejným záujmom a záujmami fyzických osôb a právnických osôb, ktoré by mohli byť porušené výkonom regulovaného povolania osobami s nedostatočnou odbornou kvalifikáciou a ktoré sú chránené osobitnými predpismi upravujúcimi podmienky výkonu regulovaného povolania. Týmito chránenými záujmami sú najmä ochrana bezpečnosti štátu, verejného poriadku a verejného zdravia.
§ 24
(1)
Príslušným orgánom na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní je ministerstvo školstva, ak osobitný predpis17a) neustanovuje inak. Ministerstvo školstva rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti podľa § 23.
(2)
Po uznaní dokladu o vzdelaní príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie sa vydáva do troch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti podľa § 23, pričom táto lehota zahŕňa aj lehotu, v ktorej sa rozhodovalo o uznaní dokladu o vzdelaní.
(3)
Príslušným orgánom na rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie je
a)
ministerstvo školstva pre regulované povolania pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov,
b)
príslušný orgán podľa osobitného predpisu18) pre ostatné regulované povolania.
(4)
Príslušný orgán podľa odsekov 1 a 3 rozhodne o
a)
uznaní dokladu o vzdelaní alebo uznaní odbornej kvalifikácie,
b)
zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie,
c)
uložení kompenzačného mechanizmu.
(5)
Ak sú splnené podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní, príslušný orgán rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike. Ak sú splnené podmienky na uznanie odbornej kvalifikácie na výkon príslušného regulovaného povolania, príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie žiadateľa na výkon príslušného regulovaného povolania.
(6)
Príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní, ak po preskúmaní nemožno uznať doklad o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike. Ak nie sú splnené podmienky na uznanie odbornej kvalifikácie žiadateľa, príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie.
(7)
Ak v priebehu rozhodovania príslušný orgán zistí, že sú splnené podmienky podľa § 19, môže rozhodnúť o uložení kompenzačného mechanizmu. V tomto rozhodnutí zároveň uvedie všetky náležitosti uskutočnenia príslušného kompenzačného mechanizmu.
(8)
Ak žiadateľ preukáže splnenie kompenzačného mechanizmu predložením protokolu o rozdielovej skúške podľa § 20 ods. 4 alebo predložením písomného vyjadrenia podľa § 20 ods. 6, príslušný orgán vydá do 30 dní odo dňa ich doručenia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.
(9)
Na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní a na rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak v odsekoch 1 až 8 a § 23 nie je ustanovené inak.
§ 24a
Posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou
(1)
Žiadateľ s medzinárodnou ochranou, ktorý z dôvodov, pre ktoré mu bola poskytnutá medzinárodná ochrana, nemôže predložiť doklad o vzdelaní potvrdzujúci, že absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu, podá ministerstvu školstva písomnú žiadosť o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania (ďalej len „žiadosť o overenie vzdelania“).
(2)
Žiadosť o overenie vzdelania obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa s medzinárodnou ochranou,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o pobyte žiadateľa s medzinárodnou ochranou vydaného podľa osobitného predpisu,19a)
c)
informáciu o úrovni, rozsahu a obsahu vzdelávania, ktoré žiadateľ s medzinárodnou ochranou absolvoval v štáte pôvodu, a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s jeho vzdelávaním,
d)
podpis žiadateľa s medzinárodnou ochranou.
(3)
Ministerstvo školstva posúdi žiadosť o overenie vzdelania do 30 dní od jej doručenia.
(4)
Ministerstvo školstva žiadosť o overenie vzdelania zamietne, ak zistí, že žiadateľ s medzinárodnou ochranou uviedol v žiadosti o overenie vzdelania nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo ak zistí, že žiadateľ s medzinárodnou ochranou v čase konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu6a) doklad o vzdelaní mal.
(5)
Ak ministerstvo školstva nezamietne žiadosť o overenie vzdelania podľa odseku 4, podľa úrovne vzdelávania uvedenej žiadateľom s medzinárodnou ochranou určí uznanú vysokú školu alebo uznanú strednú školu, ktorá overí, na akej úrovni obsah a rozsah uvedeného vzdelávania zodpovedá obsahu a rozsahu porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike.
(6)
O skutočnostiach podľa odseku 4 alebo odseku 5 ministerstvo školstva písomne informuje žiadateľa s medzinárodnou ochranou v lehote podľa odseku 3.
(7)
Príslušnou uznanou vysokou školou podľa odseku 5 je vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovanom študijnom programe, ktorého sa overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou týka. Príslušnou uznanou strednou školou podľa odseku 5 je stredná škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje stredné vzdelanie vo vzdelávacom programe odboru vzdelávania, ktorého sa overenie vzdelania týka. Ak je na overenie vzdelania príslušných viacero uznaných vysokých škôl alebo viacero uznaných stredných škôl, ministerstvo školstva určí príslušnosť podľa miesta pobytu žiadateľa s medzinárodnou ochranou uvedeného v doklade o pobyte podľa osobitného predpisu.19a)
(8)
Overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou sa uskutočňuje formou skúšky prebiehajúcej v štátnom jazyku pred trojčlennou komisiou, ktorej predsedá štatutárny orgán príslušnej uznanej vysokej školy alebo príslušnej uznanej strednej školy alebo ním poverený zástupca. Ďalší dvaja členovia komisie sú odborne spôsobilí zamestnanci uznanej vysokej školy alebo uznanej strednej školy.
(9)
Skúška má písomnú časť, ústnu časť, a ak to overenie dosiahnutého vzdelania vyžaduje, aj praktickú časť. Žiadateľ s medzinárodnou ochranou touto skúškou preukazuje, že má vedomosti a zručnosti porovnateľné s vedomosťami a zručnosťami získanými absolvovaním porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike.
(10)
O úspešnom absolvovaní skúšky komisia vypracuje protokol o skúške, ktorý obsahuje zhodnotenie preukázanej úrovne vzdelávania žiadateľa s medzinárodnou ochranou a informáciu o možnosti pokračovať vo vzdelávaní na získanie príslušného stupňa vzdelania podľa osobitného predpisu.19b) Protokol o skúške neoprávňuje jeho držiteľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike.
(11)
Na postup pri posudzovaní a overení dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou podľa odsekov 1 až 10 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19)
(12)
Pri plnení úloh podľa odsekov 3 a 4 ministerstvo školstva spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 25
Vydávanie iných dokladov
(1)
Občanom členských štátov, ktorí chcú vykonávať regulované povolanie v inom členskom štáte a ktorí začali štúdium na území Slovenskej republiky pred 1. májom 2004 alebo získali vzdelanie na území Slovenskej republiky, ako aj na území Slovenskej republiky a Českej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, vydá príslušný orgán podľa § 2 písm. d) na ich žiadosť19)
a)
potvrdenie o tom, či je príslušné povolanie v Slovenskej republike regulované povolanie vrátane informácie o všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý upravuje výkon príslušného povolania v Slovenskej republike, a či občan spĺňa kvalifikačné predpoklady na jeho výkon,
b)
potvrdenie o dĺžke, obsahu a stupni dosiahnutého vzdelania na území Slovenskej republiky.
(2)
K žiadosti žiadateľ prikladá príslušnému orgánu najmä tieto doklady:
a)
originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993,
b)
potvrdenie o praxi nadobudnutej v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, ktoré obsahuje informáciu o dĺžke, obsahu a forme výkonu tohto povolania, ako aj informáciu o tom, v akom postavení žiadateľ príslušnú činnosť vykonával,
c)
kópiu dokladu totožnosti a
d)
iné doklady podľa § 17.
§ 26
Používanie titulov
(1)
Žiadateľ, ktorý splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa profesijný titul alebo označenie povolania podľa osobitného predpisu,18) ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ, ktorý splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa svoj akademický titul a jeho skratku, ktorý mu bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu. Príslušný orgán môže požadovať, aby si za svojím akademickým titulom uvádzal názov a miesto inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento akademický titul priznala.
(3)
Ak je v Slovenskej republike povolanie regulované komorou alebo inou organizáciou, žiadateľ používa profesijný titul alebo označenie povolania priznávané touto komorou alebo inou organizáciou iba na základe registrácie alebo členstva. Ak komora alebo iná organizácia podmieňuje členstvo splnením kvalifikačných predpokladov určených zákonom, môže ich požadovať od žiadateľa, ktorý je držiteľom dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona, iba v súlade s týmto zákonom.
(4)
Poskytovateľ služieb pri poskytovaní služby používa profesijný titul členského štátu pôvodu; ak profesijný titul v členskom štáte pôvodu neexistuje, uvádza sa nadobudnutá odborná kvalifikácia.
(5)
Po preskúmaní odbornej kvalifikácie podľa § 6 ods. 1 až 6 poskytovateľ služieb pri poskytovaní služby používa profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
§ 27
Ovládanie štátneho jazyka
(1)
Žiadateľ je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon predmetného regulovaného povolania.
(2)
Ovládanie štátneho jazyka môže byť overené trojčlennou komisiou v odôvodnených prípadoch, ktorú vymenúva príslušný orgán. Predseda komisie je absolventom študijného odboru alebo študijného programu so zameraním na slovenský jazyk na vysokej škole. Ďalší dvaja členovia komisie sú odborníci z predmetného regulovaného povolania.
(3)
Ovládanie štátneho jazyka žiadateľom podľa odseku 1 sa overuje
a)
rozhovorom, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb, otázky všeobecného charakteru a otázky týkajúce sa výkonu jeho regulovaného povolania,
b)
hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače alebo z odborného časopisu v štátnom jazyku obsahujúceho aspoň 1 000 slov, ktorý sa žiadateľovi odovzdá bezprostredne predtým, než ho prečíta,
c)
rozhovorom o obsahu prečítaného článku podľa písmena b) a
d)
vyznačením správnych odpovedí v teste, ktorý obsahuje najmenej 25 a najviac 50 otázok týkajúcich sa základnej slovnej zásoby štátneho jazyka a slovnej zásoby štátneho jazyka potrebnej na výkon jeho regulovaného povolania v časovom limite najmenej 80 minút a najviac 120 minút.
(4)
Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť všetkých členov komisie. Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasujú najmenej dvaja členovia komisie.
(5)
O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka žiadateľom sa vyhotovuje zápisnica v deň overovania ovládania štátneho jazyka. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. Zápisnica obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia žiadateľa a adresu jeho pobytu,
b)
meno, priezvisko a funkciu každého člena komisie,
c)
hodnotenie každého člena komisie, či žiadateľ preukázal alebo nepreukázal ovládanie štátneho jazyka a odôvodnenie tohto hodnotenia na základe výsledkov žiadateľa podľa odseku 3 písm. a) až d),
d)
prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia podľa písmena c),
e)
miesto, dátum a podpisy členov komisie.
K zápisnici sa pripojí článok z tlače alebo z odborného časopisu a test podľa odseku 3 písm. d).
(6)
Na základe uznesenia komisie vydá príslušný orgán žiadateľovi rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon predmetného regulovaného povolania.
(7)
Ovládanie štátneho jazyka sa overuje podľa odsekov 2 až 6, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 28
Úlohy ministerstva školstva v oblasti uznávania odborných kvalifikácií
Ministerstvo školstva
a)
vypracúva koncepcie a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúce sa oblasti uznávania odborných kvalifikácií,
b)
rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov,
c)
rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona,
d)
vykonáva funkciu kontaktného miesta pre fyzické osoby, ktorí majú záujem vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike, a to najmä poskytovaním informácií o možnostiach a podmienkach uznania ich odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike,
e)
vykonáva funkciu národného koordinátora pre uznávanie odbornej kvalifikácie
1.
koordinovaním činnosti príslušných orgánov podľa tohto zákona v Slovenskej republike,
2.
zastupovaním Slovenskej republiky vo vzťahu k príslušným orgánom Európskej komisie,
3.
pripravovaním pravidelných správ o vykonaných rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov o vzdelaní občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa tohto zákona pre Európsku komisiu a
4.
zabezpečovaním publikovania stanovísk k otázkam uznávania, ktoré vydá Európska komisia,
f)
poskytuje texty všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa oblasti uznávania odborných kvalifikácií členským štátom a Európskej komisii,
g)
posudzuje doklady o vzdelaní v oblasti akademického uznávania dokladov o vzdelaní,
h)
rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry,
i)
rozhoduje o uznaní kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov20).
§ 29
Administratívna spolupráca
(1)
Príslušné orgány poskytujú, požadujú alebo prijímajú informácie v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov na účely poskytnutia, zistenia a overovania skutočností rozhodných na vydanie rozhodnutí podľa § 6, 16, a 24 alebo v záujme koordinácie spoločného postupu členských štátov v oblasti uznávania odborných kvalifikácií.
(2)
Predmetom administratívnej spolupráce sú najmä informácie
a)
o spoločnom postupe príslušných orgánov členských štátov v oblasti uznávania odborných kvalifikácií,
b)
či poskytovateľ služieb splnil všetky podmienky ustanovené právnymi predpismi členského štátu pôvodu na výkon povolania,
c)
slúžiace na overenie pravosti dokladu o odbornej kvalifikácii a dokladov podľa § 17,
d)
či sú vzdelanie a odborná príprava regulovaným vzdelávaním,
e)
či je predmetná činnosť v členskom štáte pôvodu regulovanou odbornou činnosťou,
f)
či bol žiadateľ právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo mu bolo uložené disciplinárne opatrenie v súvislosti s výkonom povolania a
g)
o ďalších skutočnostiach rozhodných na vydanie rozhodnutia.
(3)
V prípade odôvodnených pochybností, ak doklad o vzdelaní vydal príslušný orgán členského štátu a jeho súčasťou je odborná príprava celá alebo čiastočne absolvovaná v zariadení zriadenom na území členského štátu podľa právnych predpisov tohto členského štátu, príslušný orgán v Slovenskej republike preverí u príslušného orgánu daného členského štátu, v ktorom sa doklad vydal, či
a)
bol kurz odbornej prípravy absolvovaný v zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, uznanom príslušným orgánom zariadením v členskom štáte pôvodu,
b)
doklad o vzdelaní zodpovedá dokladu, ktorý by sa vydal, ak by sa tento kurz v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte pôvodu,
c)
tento doklad o odbornej kvalifikácii dáva na území iného členského štátu tie isté profesijné práva ako v štáte, v ktorom sa doklad vydal.
(4)
Príslušný orgán môže od príslušného orgánu iného členského štátu požadovať informácie, ak vyčerpal vlastné prostriedky informácií, ktoré mohol v danom prípade využiť.
(5)
Ak príslušný orgán iného členského štátu neposkytne požadovanú informáciu včas, aby bolo možné vydať rozhodnutie v lehote podľa § 6, 16 alebo 24, príslušný orgán rozhodne na základe dostupných podkladov a informácií.
§ 30
Podávanie správ
Príslušné orgány predkladajú ministerstvu školstva každoročne k 31. decembru kalendárneho roka správu o rozhodnutiach vo veci uznávania odborných kvalifikácií občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike. Správu predkladajú pre potreby vypracovania pravidelných správ Slovenskej republiky pre Európsku komisiu o uznávaní odborných kvalifikácií občanov členských štátov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 31
Prechodné ustanovenie
Konania začaté pred 20. októbrom 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 31a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. júnom 2013, sa dokončia podľa zákona účinného do 31. mája 2013.
§ 32
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 33
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa čl. I zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z. a zákona č. 340/2005 Z. z.
§ 34
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 293/2007 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ K § 1 ODS. 3, NA KTORÉ SA ZÁKON NEVZŤAHUJE
1.
Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov v oblasti obchodu a distribúcie toxických výrobkov.
2.
Činnosti poisťovacích agentov a maklérov (skupina ISIC 630).
Príloha č. 2 k zákonu č. 293/2007 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ZDRUŽENÍ ALEBO ORGANIZÁCIÍ k § 2 písm. b)
IRELAND1) (Írsko)
1.
The Institute of Chartered Accountants in Ireland2) (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
2.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2) (Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku)
3.
The Association of Certified Accountants2) (Združenie autorizovaných účtovných znalcov)
4.
Institution of Engineers of Ireland (Inštitúcia inžinierov Írska)
5.
Irish Planning Institute (Írsky plánovací inštitút)
UNITED KINGDOM OF ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
1.
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese)
2.
Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska)
3.
Institute of Chartered Accountants in Ireland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
4.
Chartered Association of Certified Accountants (Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov)
5.
Chartered Institute of Loss Adjusters (Výsadný inštitút likvidátorov škôd)
6.
Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov)
7.
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov)
8.
Chartered Insurance Institute (Výsadný poisťovací inštitút)
9.
Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov)
10.
Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
11.
Chartered Institute of Bankers (Výsadný inštitút bankárov)
12.
Institute of Bankers in Scotland (Inštitút bankárov v Škótsku)
13.
Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov)
14.
Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest)
15.
Chartered Society of Physiotherapy (Výsadná spoločnosť fyzioterapie)
16.
Royal Society of Chemistry (Kráľovská spoločnosť chémie)
17.
British Psychological Society (Britská psychologická spoločnosť)
18.
Library Association (Združenie knižníc)
19.
Institute of Chartered Foresters (Inštitút prísažných lesníkov)
20.
Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva)
21.
Engineering Council (Rada pre strojárstvo)
22.
Institute of Energy (Inštitút energie)
23.
Institution of Structural Engineers (Inštitúcia štrukturálnych inžinierov)
24.
Institution of Civil Engineers (Inštitúcia stavebných inžinierov)
25.
Institution of Mining Engineers (Inštitúcia banských inžinierov)
26.
Institution of Mining and Metallurgy (Inštitúcia baníctva a metalurgie)
27.
Institution of Electrical Engineers (Inštitúcia elektrotechnických inžinierov)
28.
Institution of Gas Engineers (Inštitúcia inžinierov plynárov)
29.
Institution of Mechanical Engineers (Inštitúcia strojných inžinierov)
30.
Institution of Chemical Engineers (Inštitúcia chemických inžinierov)
31.
Institution of Production Engineers (Inštitúcia výrobných inžinierov)
32.
Institution of Marine Engineers (Inštitúcia námorných inžinierov)
33.
Royal Institution of Naval Architects (Kráľovská inštitúcia námorných architektov)
34.
Royal Aeronautical Society (Kráľovská aeronautická spoločnosť)
35.
Institute of Metals (Inštitút kovov)
36.
Chartered Institution of Building Services Engineers (Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb)
37.
Institute of Measurement and Control (Inštitút merania a kontroly)
38.
British Computer Society (Britská počítačová spoločnosť)
Príloha č. 3 k zákonu č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU k § 2 písm. i) a § 12 ods. 3
1.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o dieťa
Odborná príprava:
v Nemecku:
– zdravotná a detská sestra [„Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“],
– fyzioterapeut [„Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)“], 1)
– terapeut chorôb z povolania/ergoterapeut [„Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut“],
– logopéd [„Logopäde/Logopädin“],
– ortoptik [„Orthoptist(in)“],
– štátom uznaný vychovávateľ [„Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)“],
– štátom uznaný liečebný pedagóg [„Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)“],
– zdravotný laborant [„medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)“],
– zdravotný RTG technik [„medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)“],
– zdravotný technik funkčnej diagnostiky [„medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“],
– veterinárny technik [„veterinärmedizinisch -technische(r) Assistent(in)“],
– diétna sestra [„Diätassistent(in)“],
– farmaceutický laborant [„Pharmazieingenieur“], odborná príprava absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín -Länder,
– logopéd [„Sprachtherapeut(in)“],
– geriatrická ošetrovateľka [„Altenpflegerin und Altenpfleger“],
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
– aspoň z troch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou, v niektorých prípadoch doplnená jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom ukončeným skúškou, alebo
– aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená najmenej šesťmesačnou praxou alebo najmenej šesťmesačnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
– aspoň z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení;
v Českej republike:
– zdravotnícky asistent („zdravotnický asistent“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou,
– asistent výživy („nutriční asistent“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou;
v Taliansku:
– zubný technik („odontotecnico“),
– optik („ottico“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
– aspoň z troch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou, v niektorých prípadoch doplnená jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom ukončeným skúškou, alebo
– aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou praxou alebo aspoň šesťmesačnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
– aspoň z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo
– aspoň jednoročnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení;
na Cypre:
– zubný technik („οδοντοτεχνίτης“),ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou,
– optik („τεχνικός oπτικός“),ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou;
v Lotyšsku:
– zubná sestra („zobarstniecibas masa“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou trojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– asistent v biomedicínskych laboratóriách („biomedicinas laborants“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– zubný technik („zobu tehnikis“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– fyzioterapeutický asistent („fizioterapeita asistents“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore;
v Luxembursku:
– zdravotný RTG technik [„assistant(e) technique médical(e) en radiologie“],
– laboratórny zdravotný technik [„assistant(e) technique médical(e) de laboratoire“],
– psychiatrická zdravotná sestra („infirmier/iere psychiatrique“),
– zdravotný technik na chirurgii [„assistant(e) technique médical(e) en chirurgie“],
– pediatrická sestra („infirmier(ere) en pédiatrie“),
– sestra pre anestéziu a oživovanie („infirmier(ere) en anesthésie et en réanimation“),
– masér [„masseur“],
– vychovávateľ („éducateur/trice“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
– aspoň z troch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou, v niektorých prípadoch doplnená jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom zakončeným skúškou, alebo
– aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou praxou alebo
– aspoň šesťmesačnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
– aspoň z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení;
v Holandsku:
– veterinárny asistent („dierenartsassistent“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole (schéma „MBO“) alebo trojročnej odbornej prípravy v systéme duálneho učňovského vzdelávania („LLW“), pričom obe sú zakončené skúškou;
v Rakúsku:
– základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť o deti a mladistvých („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“),
ktorá predstavuje študijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinásť rokov, z toho minimálne desať rokov všeobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpečovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivosť, ukončených úspešným vykonaním skúšky k získaniu diplomu,
– základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“),
ktorá predstavuje študijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinásť rokov, z toho minimálne desať rokov všeobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpečovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivosť, ukončených úspešným vykonaním skúšky k získaniu diplomu,
– optik kontaktných šošoviek („Kontaktlinsenoptiker“),
– pedikér („Fußpfleger“),
– technik zvukových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
– lekárnik („Drogist“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňa aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na učňovskú prípravu s aspoň trojročným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy čiastočne absolvovanej na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov,
– masér („Masseur“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce štrnásť rokov, zahŕňajúce päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojročným trvaním a z jednoročného odborného výcviku zakončeného odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov,
– učiteľ materskej školy („Kindergärtner/in“),
– vychovávateľ („Erzieher“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce trinásť rokov, zahŕňajúce päť rokov odbornej prípravy na odbornej škole zakončenej skúškou.
– špeciálna odborná príprava v oblasti starostlivosti o deti a mladistvých („Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“),
– špeciálna odborná príprava v oblasti psychiatrickej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti („Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege“),
– špeciálna odborná príprava v oblasti intenzívnej starostlivosti („Sonderausbildung in der Intensivpflege“),
– špeciálna odborná príprava v oblasti intenzívnej starostlivosti v pediatrii („Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege“),
– špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej s anestéziou („Sonderausbildung in der Anästhesiepflege“),
– špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej s liečbou nahrádzajúcou obličkovú funkciu („Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie“),
– špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti na operačnom oddelení („Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich“),
– špeciálna odborná príprava v oblasti nemocničnej hygieny („Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene“),
– špeciálna odborná pedagogická príprava v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti („Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege“),
– špeciálna odborná manažérska príprava v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti („Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň 13 rokov a šesť mesiacov až 14 rokov zahŕňajúcich aspoň desať rokov všeobecného vzdelávania a ďalšie tri roky základnej odbornej prípravy v rámci verejnej služby zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti vyššieho stupňa a šesť až 12 mesiacov osobitnej odbornej prípravy týkajúcej sa danej špecializácie, pedagogickej alebo manažérskej odbornej prípravy.
2.
Remeselný sektor („Master/Meister/Maître“), ktorý predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu obsahujúcu zručnosti nezahrnuté v hlave III kapitole II smernice 2005/36/ES
Odborná príprava:
v Nemecku:
– optik („Augenoptiker“),
– zubný technik („Zahntechniker“),
– ortopedický technik („Orthopädietechniker“),
– výrobca sluchových pomôcok („Horgeräte-Akustiker“),
– výrobca ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“);
v Luxembursku:
– optik („optometrist“),
– zubný technik („mécanicien dentaire“),
– výrobca sluchových pomôcok („audioprothésiste“),
– ortopedický technik/výrobca chirurgických bandáží („mécanicien orthopédiste/bandagiste“),
– výrobca ortopedickej obuvi („orthopédiste-cordonnier“),
táto príprava, ktorej odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane aspoň päťročnej prípravy absolvovanej v rámci štruktúry odborného vzdelávania, zabezpečenej čiastočne na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, zakončenej úspešným absolvovaním skúšky, ktorá je nevyhnutná na výkon akejkoľvek odborne kvalifikovanej činnosti, a to samostatne alebo ako zamestnanec s porovnateľným stupňom zodpovednosti;
v Rakúsku:
– bandážista („Bandagist“),
– výrobca korzetov („Miederwarenerzeuger“),
– optik („Optiker“),
– výrobca ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“),
– ortopedický technik („Orthopädietechniker“),
– zubný technik („Zahntechniker“),
– záhradník („Gärtner“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy s aspoň dvojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie, vzdelávať učňov a používať titul „Meister“;
odborná príprava remeselníckych majstrov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, konkrétne:
– majster v poľnohospodárstve („Meister in der Landwirtschaft“),
– majster vidieckeho domáceho hospodárstva („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“),
– majster záhradníctva („Meister im Gartenbau“),
– majster trhového záhradníctva („Meister im Feldgemüsebau“),
– majster pomológie a spracovania ovocia („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung“),
– majster vinohradníctva a výroby vín („Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft“),
– majster mliekarenskej výroby („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“),
– majster chovu koní („Meister in der Pferdewirtschaft“),
– majster rybolovu („Meister in der Fischereiwirtschaft“),
– majster hydinárstva („Meister in der Geflügelwirtschaft“),
– majster včelárstva („Meister in der Bienenwirtschaft“),
– majster lesníctva („Meister in der Forstwirtschaft“),
– majster lesnej kultúry a lesnej správy („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft“),
– majster poľnohospodárskeho veľkoskladu („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň pätnásť rokov, zahŕňajúce aspoň šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s aspoň trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne v prevádzke a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s trojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou v odbore, ktorou sa priznáva právo vychovávať učňov a používať titul „Meister“;
v Poľsku:
– učiteľ praktickej odbornej prípravy („Nauczyciel praktycznej nauki zawodu“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania alebo rovnocenného stredoškolského vzdelávania v príslušnom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín, kurzom bezpečnosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojročnou odbornou praxou v povolaní, ktorú má vyučovať, alebo
ii)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej technickej školy, alebo
iii)
osem rokov základného vzdelávania a dvoch, resp. troch rokov základného stredoškolského odborného vzdelávania a aspoň troch rokov odbornej praxe potvrdenej titulom „majster“ v príslušnom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín;
v Nórsku:
– učiteľ technických a odborných predmetov („yrkesfaglćrer“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v celkovom trvaní 18 až 20 rokov, zahŕňajúce 9 až 10 rokov základnej a strednej školy neukončenej maturitou, najmenej 3 až 4 roky učňovskej prípravy alebo alternatívne 2 roky odbornej strednej školy ukončenej maturitou a 2 roky odbornej prípravy, ktorá vedie k získaniu živnostenského alebo remeselného osvedčenia, ako aj minimálnu štvorročnú odbornú prax, ďalšie minimálne ročné odborné teoretické štúdium a jednoročné štúdium teórie a praxe vzdelávania.
2a.
Meister/Maître (odborné vzdelávanie a príprava končiace získaním titulu Meister/Maître) v týchto povolaniach:
v Nemecku:
– metalurg („Metallbauer“),
– výrobca chirurgických nástrojov („Chirurgiemechaniker“),
– karosár a výrobca automobilov („Karosserie- und Fahrzeugbauer“),
– automobilový mechanik („Kraftfahrzeugtechniker“),
– mechanik bicyklov a motocyklov („Zweiradmechaniker“),
– chladiarenský odborník („Kälteanlagenbauer“),
– informačný technik („Informationstechniker“),
– poľnohospodársky mechanik („Landmaschinenmechaniker“),
– výrobca zbraní („Büchsenmacher“),
– klampiar („Klempner“),
– inštalatér-kúrenár („Installateur und Heizungsbauer“),
– elektrotechnik („Elektrotechniker“),
– konštruktér elektrických strojov („Elektromaschinenbauer“),
– lodný konštruktér („Boots- und Schiffbauer“),
– murár a betonár („Maurer und Betonbauer“),
– konštruktér a inštalatér vykurovacích kachieľ a vykurovacích zariadení na teplý vzduch („Ofen- und Luftheizungsbauer“),
– tesár („Zimmerer“),
– pokrývač („Dachdecker“),
– cestár („Straßenbauer“),
– špecialista na tepelnú a akustickú izoláciu („Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer“),
– studniar („Brunnenbauer“),
– kamenár a sochár („Steinmetz und Steinbildhauer“),
– štukatér („Stuckateur“),
– maliar a lakovník („Maler und Lackierer“),
– montážny pracovník lešení („Gerüstbauer“),
– kominár („Schornsteinfeger“),
– jemný mechanik („Feinwerkmechaniker“),
– stolár („Tischler“),
– povrazník („Seiler“),
– pekár („Bäcker“),
– cukrár („Konditor“),
– mäsiar („Fleischer“),
– kaderník („Frisör“),
– sklenár („Glaser“),
– fúkač skla a výrobca sklených nástrojov („Glasbläser und Glasapparatebauer“),
– vulkanizátor a opravár pneumatík („Vulkaniseur und Reifenmechaniker“);
v Luxembursku:
– pekár-cukrár („boulanger-pâtissier“),
– cukrár – výrobca čokoládových výrobkov – cukrovinkár – zmrzlinár („pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier“),
– mäsiar-údenár („boucher-charcutier“),
– mäsiar-údenár konského mäsa („boucher-charcutier-chevalin“),
– lahôdkar („traiteur“),
– mlynár („meunier“),
– krajčír („tailleur-couturier“),
– modista-klobučník („modiste-chapelier“),
– kožušník („fourreur“),
– obuvník – opravár obuvi („bottier-cordonnier“),
– hodinár („horloger“),
– klenotník-zlatník („bijoutier-orfevre“),
– kaderník („coiffeur“),
– kozmetik („esthéticien“),
– všeobecný mechanik („mécanicien en mécanique générale“),
– montér výťahov, nákladných výťahov, pohyblivých schodov a manipulačných zariadení („installateur dۥascenseurs, de monte-charges, dۥescaliers mécaniques et de matériel de manutention“),
– výrobca zbraní („armurier“),
– kováč („forgeron“),
– mechanik strojov a priemyselných zariadení a stavebných strojov („mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction“),
– autoelektrikár – elektrotechnik automobilov a motocyklov („mécanicien-électronicien dۥautos et de motos“),
– konštruktér a opravár karosérií („constructeur réparateur de carosseries“),
– autoklampiar – autolakovník („débosseleur-peintre de véhicules automoteurs“),
– cievkar („bobineur“),
– mechanik – opravár audiovizuálnych zariadení a prístrojov („électronicien dۥinstallations et dۥappareils audiovisuels“),
– montér – opravár televíznych káblových rozvodov („constructeur réparateur de réseaux de télédistribution“),
– elektromechanik kancelárskej techniky a informačných systémov („électronicien en bureautique et en informatique“),
– mechanik poľnohospodárskych a vinohradníckych strojov a zariadení („mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles“),
– kotlár („chaudronnier“),
– galvanizátor („galvaniseur“),
– odhadca automobilov („expert en automobiles“),
– podnikateľ v oblasti stavebníctva („entrepreneur de construction“),
– podnikateľ v oblasti výstavby, rekonštrukcie a opráv ciest a dláždenia („entrepreneur de voirie et de pavage“),
– výrobca pevných povrchov („confectionneur de chapes“),
– podnikateľ v oblasti tepelnej, zvukovej a vodotesnej izolácie („entrepreneur disolations thermiques, acoustiques et dۥétanchéité“),
– inštalatér kúrenia („installateur de chauffage-sanitaire“),
– montér chladiarenských zariadení („installateur frigoriste“),
– elektrikár („électricien“),
– montér svetelných reklám („installateur dۥenseignes lumineuses“),
– elektromechanik komunikačných technológií a informačných systémov („électronicien en communication et en informatique“),
– montér poplachových a bezpečnostných systémov (“installateur de systèmes dۥalarmes et de sécurité„),
– stolár – umelecký stolár („menuisier-ébéniste“),
– parketár („parqueteur“),
– ukladač prefabrikovaných dielov („poseur dۥéléments préfabriqués“),
– výrobca a ukladač okeníc, žalúzií, markíz a roliet („fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store“),
– podnikateľ v oblasti kovových konštrukcií („entrepreneur de constructions métalliques“),
– konštruktér pecí a rúr („constructeur de fours“),
– klampiar – pokrývač („couvreur-ferblantier“),
– tesár („charpentier“),
– kamenár („marbrier-tailleur de pierres“),
– obkladač („carreleur“),
– štukatér – konštruktér fasád a stropov („plafonneur-façadier“),
– maliar-dekoratér („peintre-décorateur“),
– sklenár – výrobca zrkadiel („vitrier-miroitier“),
– čalúnnik-dekoratér („tapissier-décorateur“),
– konštruktér – ukladač kozubov a keramických pecí („constructeur poseur de cheminées et de poeles en faience“),
– tlačiar („imprimeur“),
– dizajnér média („opérateur média“),
– sieťotlačiar („sérigraphe“),
– knihár („relieur“),
– mechanik lekárskych a chirurgických nástrojov („mécanicien de matériel médico-chirurgical“),
– inštruktor vodičov motorových vozidiel („instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs“),
– výrobca – ukladač opláštenia a kovovej strešnej konštrukcie („fabricant poseur de bardages et toitures métalliques“),
– fotograf („photographe“),
– výrobca – opravár hudobných nástrojov („fabricant réparateur dۥinstruments de musique“),
– inštruktor plávania („instructeur de natation“);
v Rakúsku:
– stavebný majster v oblasti realizácie prác („Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),
– pekár („Bäcker“),
– majster studniar („Brunnenmeister“),
– pokrývač („Dachdecker“),
– elektrotechnik („Elektrotechnik“),
– mäsiar („Fleischer“),
– kaderník a parochniar – štylista [„Friseur und Perückenmacher (Stylist)“],
– technik sanitárnych a plynových zariadení („Gas- und Sanitärtechnik“),
– sklenár („Glaser“),
– ukladanie sklenených obkladov a leštenie hladkého skla („Glasbeleger und Flachglasschleifer“),
– fúkanie skla a výroba sklenených nástrojov („Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung“),
– leštenie a tvarovanie dutého skla (pridružené remeselné činnosti) [„Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)“],
– peciar-kachliar („Hafner“),
– kúrenár („Heizungstechnik“),
– technik ventilačných systémov (pridružené remeselné činnosti) [„Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)“],
– technik chladenia a klimatizácie („Kälte- und Klimatechnik“),
– elektromechanik komunikačných zariadení („Kommunikationselektronik“),
– cukrár vrátane výrobcov medovníkov a cukroviniek, zmrzliny a čokoládových výrobkov [„Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und –Schokoladewarenerzeugung“],
– automechanik („Kraftfahrzeugtechnik“),
– karosár vrátane výrobcu plechu a lakovníka karosérie (pridružené remeselné činnosti) [„Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. –lackierer (verbundenes Handwerk)“],
– spracovanie plastových materiálov („Kunststoffverarbeitung“),
– maliar izieb a natierač („Maler und Anstreicher“),
– lakovník („Lackierer“),
– pozlacovač a štukatér („Vergolder und Staffierer“),
– výrobca tabúľ a vývesných štítov (pridružené remeselné činnosti) [„Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)“],
– mechatronik v oblasti výroby elektrických strojov a automatizácie („Mechatroniker fur Elektromaschinenbau u. Automatisierung“),
– mechatronik v oblasti elektroniky („Mechatroniker fur Elektronik“),
– mechanik kancelárskej techniky a informačných systémov („Büro- und EDV-Systemtechnik“),
– mechatronik v oblasti techniky strojov a výrobných techník („Mechatroniker fur Maschinen- und Fertigungstechnik“),
– mechatronik v oblasti lekárskej techniky (pridružené remeselné činnosti) [„Mechatroniker fur Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)“],
– technik povrchových úprav („Oberflächentechnik“),
– umelecký kováč (pridružené remeselné činnosti) [„Metalldesign (verbundenes Handwerk)“],
– zámočník („Schlosser“),
– kováč („Schmied“),
– technik poľnohospodárskych strojov („Landmaschinentechnik“),
– inštalatér („Spengler“),
– kotlár (pridružené remeselné činnosti) [„Kupferschmied (verbundenes Handwerk)“],
– majster kamenár vrátane výrobcu umelého kameňa a terrazzo („Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher“),
– štukatér a sadrár („Stukkateur und Trockenausbauer“),
– stolár („Tischler“),
– výrobca makiet („Modellbauer“),
– debnár („Binder“),
– sústružník („Drechsler“),
– konštruktér lodí („Bootsbauer“),
– sochár (pridružené remeselné činnosti) [„Bildhauer (verbundenes Handwerk)“],
– vulkanizátor („Vulkaniseur“),
– výrobca zbraní vrátane obchodu so zbraňami [„Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels“],
– tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia („Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer“),
– majster tesár v oblasti realizácie prác („Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),
ktoré predstavujú vzdelávací a školiaci cyklus minimálne trinásťročný, z toho vzdelanie minimálne tri roky v rámci štruktúrovaného vzdelávania, čiastočne získané v podniku, a časť vzdelávania poskytnutého odbornou vzdelávacou inštitúciou, ukončené skúškou, ako aj teoretické i praktické vzdelávanie majstra-remeselníka v dĺžke trvania minimálne jeden rok. Úspešné vykonanie skúšky v remeselnej činnosti dáva právo vykonávať toto povolanie ako samostatný pracovník, školiť učňov a byť nositeľom titulu „Meister/Maître“.
3.
Námorný sektor
a)
Námorná doprava
Odborná príprava:
v Českej republike:
– palubný asistent („palubní asistent“),
– námorný poručík („námořní poručík“),
– prvý palubný dôstojník („první palubní důstojník“),
– kapitán („kapitán“),
– strojný asistent („strojní asistent“),
– strojný dôstojník („strojní důstojník“),
– druhý strojný dôstojník („druhý strojní důstojník“),
– prvý strojný dôstojník („první strojní důstojník“),
– elektrotechnik („elektrotechnik“),
– elektrodôstojník („elektrodůstojník“);
v Dánsku:
– lodný kapitán („skibsforer“),
– prvý dôstojník („overstyrmand“),
– kormidelný poddôstojník („enestyrmand, vagthavende styrmand“),
– palubný dôstojník („vagthavende styrmand“),
– strojník („maskinchef“),
– prvý lodný inžinier („1. maskinmester“),
– prvý inžinier/službukonajúci inžinier („l. maskinmester/vagthavende maskinmester“);
v Nemecku:
– kapitán veľkého pobrežného plavidla („Kapitän AM“),
– kapitán pobrežného plavidla („Kapitän AK“),
– palubný dôstojník veľkého pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AMW“),
– palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AKW“),
– hlavný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CT -Leiter von Maschinenlagen“),
– lodný mechanik, stupeň C („Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen“),
– lodný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CTW“),
– lodný mechanik, stupeň C - samostatný strojný dôstojník („Schiffsmachinist CMaW -Technischer Alleinoffizier“);
v Taliansku:
– palubný dôstojník („ufficiale di coperta“),
– strojný dôstojník („ufficiale di macchina“);
v Lotyšsku:
– elektrodôstojník na lodiach („Kugu elektromehanikis“),
– operátor chladiaceho systému („Kuga saldešanas iekartu mašinists“);
v Holandsku:
– prvý lodník (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“],
– diplomovaný pobrežný inžinier („diploma motordrijver“),
– úradník VTS („VTS-functionaris“);
– námorný kormidelník II/ 4 ST CW („timonier maritim“),
v Nórsku:
– námorný hlavný kuchár („skipskokk“),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
v Českej republike:
i)
v prípade palubného asistenta („palubný asistent“)
1.
dovŕšenie najmenej 20 rokov veku
a)
námorná akadémia alebo námorná škola - odbor navigácie, štúdium na oboch školách sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky a schválená služba na mori v trvaní aspoň šesť mesiacov na lodi počas štúdia, alebo
b)
schválená služba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako člen posádky tvoriaci súčasť strážnej služby na pomocnej úrovni na lodiach a ukončenie schváleného kurzu, ktorý spĺňa požiadavky spôsobilosti špecifikované v oddiele A-II/1 medzinárodného zákonníka STCW (Medzinárodného dohovoru o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo školou zmluvnej strany dohovoru STCW, a vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Českej republike),
ii)
v prípade námorného poručíka („námořní poručík“)
1.
schválená služba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton v trvaní najmenej šiestich mesiacov v prípade absolventa námornej školy alebo akadémie, alebo jedného roku v prípade absolventa uznaného kurzu, vrátane aspoň šiestich mesiacov vo funkcii člena posádky tvoriaceho súčasť strážnej služby,
2.
riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku,
iii)
v prípade prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník“)
osvedčenie o spôsobilosti námorného poručíka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a aspoň dvanásťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii,
iv)
v prípade kapitána („kapitán“)
= služobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornosťou 500 až 3 000 hrubých ton,
= osvedčenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton a aspoň šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a aspoň šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton,
v)
v prípade strojného asistenta („strojní asistent“)
1.
dovŕšenie aspoň 20 rokov veku,
2.
námorná akadémia alebo námorná škola -odbor námorného inžinierstva a počas štúdia absolvovanie schválenej služby na mori na lodi v trvaní najmenej šesť mesiacov,
vi)
strojný dôstojník („strojní důstojník“),
v prípade absolventa námornej akadémie alebo školy schválená služba na mori v trvaní najmenej šesť mesiacov vo funkcii strojného asistenta,
vii)
v prípade druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník“)
schválená služba na mori v trvaní najmenej dvanásť mesiacov vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW,
viii)
v prípade prvého strojného dôstojníka („první strojní důstojník“)
vhodný služobný preukaz ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 3 000 kW a schválená služba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej šesť mesiacov,
ix)
v prípade elektrotechnika („elektrotechnik“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická škola alebo škola elektrotechniky, ukončené maturitnou skúškou, a najmenej 12 mesačná schválená prax v oblasti elektrotechniky,
x)
v prípade elektrodôstojníka („elektrodůstojník“)
1.
námorná akadémia alebo škola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná akadémia alebo stredná škola v oblasti elektrotechniky ukončená maturitnou skúškou alebo štátnou skúškou,
2.
schválená služba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov v prípade absolventa akadémie alebo školy, alebo 24 mesiacov v prípade absolventa strednej školy;
v Dánsku:
deväť rokov základnej školy a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo služby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich mesiacov doplnený
i)
u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným výcvikom,
ii)
pre ostatné povolania trojročnou špecializovanou odbornou prípravou;
v Nemecku:
od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky špecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi praxe v navigácii;
v Lotyšsku:
i)
v prípade elektrodôstojníka na lodiach („kugu elektromehanikis“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 6 mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným úradom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,
ii)
v prípade operátora chladiaceho systému („kuga saldešanas iekartu mašinists“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo funkcii asistenta inžiniera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy;
v Taliansku:
s trvaním trinásť rokov, z ktorých aspoň päť rokov trvá odborná príprava zakončená skúškou a doplnená tam, kde je to vhodné, stážou;
v Holandsku:
i)
pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) stuurman kleine handlsvaarrt („met aanvulling“)a diplomovaného inžiniera pobrežných plavidiel (s diplomom) („diploma motordrijver“) zahŕňa odborné vzdelávanie trvajúce štrnásť rokov, z ktorého aspoň dva roky sa uskutočňujú v špecializovanom vzdelávacom zariadení, doplnené dvanásťmesačným praktickým výcvikom,
ii)
pre úradníka VTS („VTS-functionaris“), s trvaním aspoň pätnásť rokov, pozostáva aspoň z troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania („HBO“) alebo stredoškolského odborného vzdelávania („MBO“), po ktorých nasledujú štátne alebo regionálne špecializačné kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanásť týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou,
a ktorá je uznávaná podľa medzinárodného dohovoru STCW (Medzinárodný dohovor o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi, 1978);
v Rumunsku:
v prípade námorného kormidelníka II/ 4 ST CW („timonier maritim“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
a) vhodné osvedčenie o spôsobilosti námorníka (stredná škola v oblasti námorných štúdií); ukončená služba na mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník na palubách námorných lodí, z čoho aspoň 12 mesiacov bolo počas posledných piatich rokov; účasť na schválenom kurze na povýšenie do výkonnej úrovne (7 dní),
b)
alebo vhodné osvedčenie o spôsobilosti námorníka (stredná škola v oblasti námorných štúdií) a osvedčenie o spôsobilosti radistu, techno-operátora v oblasti mobilných námorných služieb; ukončená služba na mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník alebo radista, techno-operátor v oblasti mobilných námorných služieb alebo ako operátor GMDSS-GOC; účasť na schválenom kurze na povýšenie do výkonnej úrovne (7 dní);
v Nórsku:
deväťročné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje základná odborná príprava a minimálne trojročná špecializovaná odborná príprava, vrátane aspoň trojmesačnej služby na lodi.
b)
Morský rybolov:
Odborná príprava:
v Nemecku:
– kapitán hĺbkového rybolovu („Kapitän BG/Fischerei“),
– kapitán pobrežného rybolovu („Kapitän BLK/Fischerei“),
– palubný dôstojník hĺbkového plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei“),
– palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei“);
v Holandsku:
– prvý lodník/inžinier V („stuurman werktuigkunde V“),
– inžinier IV (rybárske plavidlo) („werktuigkundige IV visvaart“),
– prvý lodník IV (rybárske plavidlo) („stuurman IV visvaart“),
– prvý lodník/inžinier VI („stuurman werktuigkunde VI“),
na Islande:
– lodný kapitán („skipstjóri“),
– prvý dôstojník („stýrimaður“),
– strážny poddôstojník („undirstýrimaður“),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
– v Nemecku:
s trvaním od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročnej základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasleduje jednoročná alebo dvojročná špecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou praxou v navigácii;
– v Holandsku:
štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoň dva roky sú na špecializovanej odbornej škole, doplnené dvanásťmesačnou praxou, a ktorá je uznávaná podľa Dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977);
- na Islande:
deväť- až desaťročné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje dvojročná služba na mori, doplnená dvojročnou špecializovanou odbornou prípravou, ktorá je ukončená záverečnou skúškou. Toto vzdelávanie a odborná príprava sa uznávajú podľa dohovoru z Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977).
c)
Zamestnanci mobilnej vrtnej plošiny
v Nórsku:
– vedúci prevádzky vrtnej plošiny („plattformsjef“),
– vedúci oddelenia stability („stabilitetssjef“),
– operátor riadiaceho centra („kontrollromoperator“),
– vedúci technického oddelenia („teknisk sjef“),
– asistent vedúceho technického oddelenia („teknisk asistent“),
ktorá predstavuje deväťročné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje dvojročná základná odborná príprava doplnená minimálne o jeden rok služby na vrtnej plošine a
– v prípade operátora riadiaceho centra jeden rok špecializovanej odbornej prípravy,
– v prípade ostatných povolaní dva a pol roka špecializovanej odbornej prípravy.
4.
Technický sektor
Odborná príprava:
v Českej republike:
– autorizovaný technik, autorizovaný staviteľ („autorizovaný technik, autorizovaný stavitel“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej 9 rokov, ktoré zahŕňa štyri roky vzdelávania na technickej strednej škole ukončené maturitnou skúškou (na strednej technickej škole), päť rokov odbornej praxe ukončenej testom odbornej kvalifikácie pre výkon vybraných odborných činností v stavebníctve [podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a zákona č. 360/1992 Zb.],
– fyzická osoba riadiaca dráhové vozidlo („fyzická osoba řídící drážní vozidlo“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, zahŕňajúce najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne štátnou skúškou z pohonu vozidiel,
– dráhový revízny technik („drážní revizní technik“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a aspoň štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej škole, ukončeného maturitnou skúškou,
– učiteľ autoškoly („učitel autoškoly“)
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 24 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej dvanásť rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania zameraného na dopravu a strojníctvo, ukončeného maturitnou skúškou,
– kontrolný technik STK („kontrolní technik STK“)
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 21 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej dvanásť rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou s následnou najmenej dvojročnou technickou praxou; dotknutá osoba musí mať vodičský preukaz, nesmie mať záznam v registri trestov, musí mať ukončenú osobitnú prípravu pre štátnych technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspešne vykonať skúšku,
– mechanik merania emisií („mechanik měření emisí“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou; ďalej musí žiadateľ absolvovať trojročnú technickú prax a osobitnú prípravu pre „mechanika merania emisií automobilov“ v trvaní osem hodín a úspešne vykonať skúšku,
– kapitán I. triedy („kapitán I. třídy“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 15 rokov, ktoré zahŕňa osem rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne skúškou potvrdenou osvedčením spôsobilosti. Po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledovať najmenej štvorročná odborná prax ukončená skúškou,
– reštaurátor pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel („restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a ktoré zahŕňa úplné stredoškolské technické vzdelávanie v odbore reštaurátorstva alebo desať až dvanásť rokov štúdia v súvisiacom odbore s následnou päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou alebo s osemročnou odbornou praxou v prípade stredoškolského technického vzdelávania ukončeného záverečnou učňovskou skúškou,
– reštaurátor diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uložené v zbierkach múzeí a galérií, a ostatných predmetov kultúrnej hodnoty („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 12 rokov s päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania v odbore reštaurátorstva, ukončeného maturitnou skúškou,
– odpadový hospodár („odpadový hospodář“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a najmenej päťročnú prax v oblasti nakladania s odpadmi počas posledných desiatich rokov;
– technický vedúci odstrelov („technický vedoucí odstřelů“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou,
po ktorom nasleduje:
dvojročná prax ako odstreľovač v podzemí (pre podzemnú činnosť) alebo jednoročná prax na povrchu (pre povrchovú činnosť) vrátane šiestich mesiacov ako asistent odstreľovača,
výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným okresným banským úradom,
odborná prax v plánovaní a uskutočňovaní väčších odstreľovacích prác v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným Českým banským úradom;
v Lotyšsku:
– asistent strojvodcu motorovej lokomotívy [„vilces lidzekla vaditaja (mašinista) paligs“]
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku, vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou zamestnávateľa; osvedčenie o spôsobilosti je vydané príslušným úradom na obdobie piatich rokov;
v Holandsku:
– súdny zriadenec („gerechtsdeurwaarder“),
– zubný protetik („tandprotheticus“),
ktorá predstavuje štúdium a odbornú prípravu:
i)
v prípade súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“) štúdium trvajúce devätnásť rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemročné stredoškolské vzdelávanie, zahŕňajúce štvorročné technické vzdelávanie zakončené štátnou skúškou a doplnené trojročným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním,
ii)
v prípade zubného protetika („tandprotheticus“) denné štúdium trvajúce aspoň pätnásť rokov a tri roky štúdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemročného základného vzdelávania, štvorročného všeobecného stredného vzdelávania, absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odborným štúdiom popri zamestnaní so zamerním na zubného protetika, štúdium sa končí skúškou;
v Rakúsku:
– lesník („Förster“),
– technické poradenstvo („Technisches Büro“),
– prenájom pracovnej sily („Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe“),
– sprostredkovateľ práce („Arbeitsvermittlung“),
– investičný poradca („Vermögensberater“),
– súkromný detektív („Berufsdetektiv“),
– pracovník bezpečnostnej služby („Bewachungsgewerbe“),
– realitný sprostredkovateľ („Immobilienmakler“),
– realitný manažér („Immobilienverwalter“),
– organizátor stavebných projektov („Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer“),
– vyberanie dlhov („Inkassoinstitut“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v trvaní najmenej 15 rokov, pozostávajúcu z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň päťročné stredoškolské technické alebo obchodné štúdium, skončené technickou alebo obchodnou maturitnou skúškou, doplnené aspoň dvojročným vzdelávaním a odbornou prípravou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou,
– poisťovací poradca („Berater in Versicherungsangelegenheiten“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním pätnásť rokov, zahŕňajúcich šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné obdobie odbornej praxe a prípravy, zakončené skúškou,
– stavebný majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Baumeister“),
– tesársky majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Zimmermeister“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň osemnásť rokov, zahŕňajúce aspoň deväťročnú odbornú prípravu, rozdelenú na štvorročné stredoškolské technické štúdium a päťročnú odbornú prax a prípravu, zakončenú odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať príslušné povolanie a vychovávať učňov, a ak sa odborná príprava týka práva plánovať stavby, vykonávať technické výpočty a dozerať na stavebné práce („výsada Márie Terézie“),
– komerčný účtovník („Gewerblicher Buchhalter“) podľa 1994 Gewerbeordnung (Zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),
– účtovník - živnostník („Selbständiger Buchhalter“) podľa 1999 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Zákon o verejných účtovníckych profesiách z roku 1999);
v Poľsku:
– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej úrovni („Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań“),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel v trvaní 51 hodín, ukončenú kvalifikačnou skúškou,
– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów“),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a štyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a 51 hodín základnej prípravy v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel ukončenú kvalifikačnou skúškou,
– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a potvrdenú štvorročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo
ii)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v inej oblasti ako v oblasti motorového vozidla a potvrdenú osemročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, v celkovom trvaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a špecializovanej prípravy s následnými skúškami po každom stupni.
Dĺžka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých častí v rámci úplnej odbornej prípravy diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infraštruktúry z 28. novembra 2002 o podrobných požiadavkách pre diagnostikov (Ú. v. 2002, č. 208, pos. 1796).
– výpravca („dyżurny ruchu“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,
ii)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,
iii)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 29 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní piatich dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky alebo
iv)
šesť rokov základného vzdelávania, tri roky nižšej strednej školy, tri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 29 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní piatich dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,
– vlakvedúci („kierownik pociągu“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu vlakvedúceho v trvaní 22 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní troch dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky alebo
ii)
šesť rokov základného vzdelávania, tri roky nižšej strednej školy, tri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii železničná doprava, ako aj kurz prípravy na prácu vlakvedúceho v trvaní 22 dní, skúšobnú prípravnú dobu v trvaní troch dní pod dohľadom a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky,
– lodný mechanik vnútrozemskej plavby („mechanik statkowy żeglugi śródlądowej“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii lodná mechanika vnútrozemskej plavby, ako aj pracovnú skúsenosť v trvaní 24 mesiacov, ktorá zahŕňa aspoň 18 mesačnú prax s obsluhou mechanického pohonu a pomocných systémov na vnútrozemských plavidlách a prípadne šesťmesačnú prax s opravou spaľovacích motorov na lodeniciach alebo v servisných dielňach a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky alebo
ii)
šesť rokov základného vzdelávania, tri roky nižšej strednej školy, štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania v špecializácii lodná mechanika vnútrozemskej plavby, ako aj pracovnú skúsenosť v trvaní 24 mesiacov, ktorá zahŕňa aspoň 18 mesačnú prax s obsluhou mechanického pohonu a pomocných systémov na vnútrozemských plavidlách alebo šesťmesačnú prax s opravou spaľovacích motorov na lodeniciach alebo v servisných dielňach a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky.
v Lichtenštajnsku
– odborník na zverenecké fondy („Treuhänder“),
ktorá je založená na povinnej deväťročnej školskej dochádzke, a pokiaľ sa nedosiahne maturita, na trojročnej učňovskej príprave v oblasti obchodu spojenej s nácvikom praktických zručností v podniku, zatiaľ čo potrebné teoretické vedomosti, ako aj všeobecné vzdelávanie poskytuje odborná škola, pričom uvedená kombinácia teórie a praxe sa ukončí štátnou skúškou (štátne osvedčenie o odbornosti v oblasti obchodu). Po troch rokoch praxe v podniku, kombinovaných s ďalšími štyrmi rokmi teoretického vzdelávania, ktoré sa môže absolvovať súbežne s praxou, sa môže vydať štátny diplom, na základe ktorého sa získa vyššie uvedený profesijný titul. Vo všeobecnosti táto príprava trvá 16 až 19 rokov,
– odborník v oblasti audítorstva („Wirtschaftsprüfer“),
ktorá je založená na povinnej deväťročnej školskej dochádzke, po ktorej nasleduje trojročné učňovské štúdium v oblasti obchodu, ktoré je spojené s nácvikom praktických zručností v podniku, zatiaľ čo potrebné teoretické vedomosti, ako aj všeobecné vzdelávanie poskytuje odborná škola. Po ďalších troch rokoch praxe v podniku, kombinovaných s piatimi rokmi ďalšieho teoretického vzdelávania, ktoré sa môže absolvovať súbežne s praxou vo forme diaľkového štúdia, sa môže vydať štátny diplom, na základe ktorého sa získa vyššie uvedený profesijný titul. Vo všeobecnosti výučba trvá 17 až 18 rokov. Kandidáti, ktorí získali svoje praktické skúsenosti v cudzine, musia predložiť doklad o absolvovaní ďalšieho roku odbornej praxe v Lichtenštajnsku.
5.
Študijné odbory vo Veľkej Británii akreditované ako národné odborné kvalifikácie alebo škótske odborné kvalifikácie
Odborná príprava:
– registrovaná veterinárna sestra („listed veterinary nurse“),
– banský elektrikár („mine electrical engineer“),
– banský mechanik („mine mechanical engineer“),
– zubný terapeut („dental therapist“),
– zubný hygienik („dental hygienist“),
– optik („dispensing optician“),
– banský zástupca („mine deputy“),
– úradník zaoberajúci sa platobnou neschopnosťou („insolvency practicioner“),
– oprávnená osoba vykonávajúca majetkové prevody („licensed conveyancer“),
– autorizovaná technicky spôsobilá osoba v odpadovom hospodárstvo („certified technically competent person in waste management“),
vedúca k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQs) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Veľkej Británie.
Tieto úrovne sú definované takto:
– Úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie inými.
– Úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov.
Príloha č. 4 k zákonu č. 293/2007 Z. z.
UZNÁVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE NADOBUDNUTEJ NA ÚČELY VÝKONU VYBRANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANÍ
A.
Lekár
(1)
Na účely výkonu povolania lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
b)
diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 24 smernice 2005/36/ES, ak občan začal štúdium medicíny
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 20. decembrom 1976,
2.
pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3.
pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,
4.
pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
5.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
6.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
7.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť lekára v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom z medicíny vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 24 smernice 2005/36/ES, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom z medicíny, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 23 smernice 2005/36/ES, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom z medicíny, ak bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
f)
diplom z medicíny, ktorý umožňuje vykonávať činnosť lekára, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia medicíny v bývalom Sovietskom zväze, ktoré sa začalo
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
3.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť lekára na ich území. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
g)
diplom zo všeobecného lekárstva, ak bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a).
(2)
Posúdi sa diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo o uznaní na žiadosť žiadateľa rozhoduje v lehote do troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
B.
Zubný lekár
(1)
Na účely výkonu povolania zubného lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom odbore zubné lekárstvo uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
b)
diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 34 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 28. januárom 1980,
2.
pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3.
pre Taliansko pred 28. júlom 1984,
4.
pre Španielsko pred 1. januárom 1991,
5.
pre Portugalsko pred 1. januárom 1986,
6.
pre Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
7.
pre Rakúsko pred 1. januárom 1999,
8.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
9.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
10.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko a Slovinsko pred 1. májom 2004,
11.
pre Rumunsko pred 1. januárom 2007.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť zubného lekára v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom zo zubného lekárstva vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 34 smernice 2005/36/ES, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom zo zubného lekárstva, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 34 smernice 2005/36/ES, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti zubného lekára na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom z medicíny, ktorý bol vydaný v Taliansku osobám, ktoré začali štúdium medicíny v čase od 28. januára 1980 do 31. decembra 1984, ak je doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ
– vykonal skúšku odbornej spôsobilosti stanovenú príslušnými talianskymi orgánmi s cieľom zabezpečiť vedomosti a zručnosti, aké majú osoby s odbornou kvalifikáciou, ktorá je uvedená za Taliansko v písmene a),
– účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával príslušné činnosti uvedené v článku 36 smernice 2005/36/ES v Taliansku v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
– bol oprávnený vykonávať tie isté činnosti za rovnakých podmienok ako držiteľ diplomu uvedený za Taliansko v písmene a). Požiadavka vykonať skúšku odbornej spôsobilosti sa nepožaduje od osôb, ktoré úspešne skončili najmenej trojročné štúdium, ktoré je príslušnými orgánmi uznané za rovnocenné so štúdiom podľa článku 34 smernice 2005/36/ES,
f)
diplom zo zubného lekárstva, ak bol vydaný príslušným orgánom v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
3.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
ak uvedený príslušný členský štát potvrdí, že príslušná kvalifikácia má na jeho území rovnakú platnosť ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto potvrdenie musí byť doplnené osvedčením vydaným rovnakým orgánom o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území uvedeného príslušného štátu v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
g)
diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný príslušným orgánom v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak slovinské orgány potvrdia, že príslušná kvalifikácia má na území Slovinska rovnakú platnosť ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto uznanie musí byť doplnené osvedčením vydaným rovnakým orgánom o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
h)
diplom z medicíny, ktorý bol vydaný príslušným orgánom členského štátu osobám, ktoré začali štúdium medicíny
1.
pre Taliansko pred 28. januárom 1980
2.
pre Španielsko pred 1. januárom 1986,
3.
pre Rakúsko pred 1. januárom 1994,
4.
pre Českú republiku pred 1. májom 2004,
– ak orgány príslušného členského štátu potvrdia, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
– ak je držiteľ tohto diplomu oprávnený vykonávať príslušné činnosti za tých istých podmienok ako osoby s kvalifikáciou podľa písmena a). Trojročná prax sa nepožaduje od osôb, ktoré úspešne skončili najmenej trojročné štúdium, ktoré je príslušnými orgánmi uznané za rovnocenné so štúdiom podľa článku 34 smernice 2005/36/ES,
i)
s osobami, ktoré začali univerzitnú odbornú prípravu po 31. decembri 1984 v Taliansku, sa zaobchádza rovnako ako s vyššie uvedenými osobami, za predpokladu, že vyššie uvedené tri roky štúdia začali pred 31. decembrom 1994.
(2)
Posúdi sa diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade rozhoduje ministerstvo o uznaní na žiadosť žiadateľa1 v lehote troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
C.
Farmaceut
(1)
Na účely výkonu povolania farmaceuta v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v magisterskom študijnom odbore farmácia uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
b)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 44 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Veľkú Britániu pred 1. októbrom 1987,
2.
pre Taliansko pred 1. novembrom 1993,
3.
pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
4.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
5.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
6.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko a Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť farmaceuta v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom z farmácie vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 44 smernice 2005/36/ES, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom z farmácie, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 44 smernice 2005/36/ES, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993,
– ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
f)
diplom z farmácie, ktorý umožňuje vykonávať činnosť farmaceuta, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
3.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť farmaceuta na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
g)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a),
h)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Taliansku na základe štúdia, ktoré sa začalo pred 1. novembrom 1993 a skončilo sa pred 1. novembrom 2003, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Talianska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Talianska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2)
Posúdi sa diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa v lehote do troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
D.
Sestra
(1)
Na účely výkonu povolania sestry v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore ošetrovateľstvo uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
b)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 33 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 27. júnom 1979,
2.
pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3.
pre Portugalsko a Španielsko pred 1. januárom 1986,
4.
pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
5.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
6.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
7.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť sestry v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom sestry vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 33 smernice 2005/36/ES, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom sestry, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 33 smernice 2005/36/ES, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom 2004 a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 33 smernice 2005/36/ES, ak je doplnený:
– v prípade dyplomu licencjata pielęgniarstwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Poľska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
– v prípade dyplomu pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej škole, osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Poľska v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
– v prípade dokladu o odbornej kvalifikácii sestry, ktoré ukončili odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu, potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu uvedeného v piatej časti tohto zákona, na účely overenia, že príslušná osoba má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnateľnej so zdravotnými sestrami s kvalifikáciou, ktorá je v prípade Poľska definovaná v tabuľke D sestra,
f)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
g)
diplom sestry, ktorý umožňuje vykonávať činnosť sestry, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
3.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť sestry na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
h)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doložený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a),
i)
pokiaľ ide o rumunskú kvalifikáciu sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, platia len tieto ustanovenia o právach. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené doklady o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť alebo ktorých odborná príprava sa začala v Rumunsku predo dňom pristúpenia a ktorí nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 31, členské štáty uznávajú tieto doklady o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) s nadstavbovým stredoškolským vzdelaním získaným na şcoală postliceală za dostatočný dôkaz, ak sú doplnené osvedčením uvádzajúcim, že štátni príslušníci týchto členských štátov sa skutočne a zákonne venovali činnostiam sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť v Rumunsku najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predo dňom vydania tohto osvedčenia.
Uvedené činnosti musia zahŕňať plnú zodpovednosť za plánovanie, organizáciu a vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.
(2)
Posúdi sa diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa v lehote do troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
E.
Pôrodná asistentka
(1)
Na účely výkonu povolania pôrodnej asistentky v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v bakalárskom študijnom odbore pôrodná asistencia uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
b)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 40 smernice 2005/36/ES, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 23. januárom 1983,
2.
pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,
3.
pre Nemeckú demokratickú republiku pred 3. októbrom 1990,
4.
pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko pred 1. januárom 1994,
5.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť pôrodnej asistentky v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom pôrodnej asistentky vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 40 smernice 2005/36/ES, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 40 smernice 2005/36/ES, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom 2004 a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 44 smernice 2005/36/ES, ak je doplnený:
– v prípade dyplomu licencjata polożnictwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Poľska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
– v prípade dyplomu polożnej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej škole, osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Poľska v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania osvedčenia,
– doklad o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky vydaný v Poľsku pôrodnej asistentke, ktorá skončila odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktorá nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku § 15, potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a skončili lekárske lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka na účely overenia, že príslušná osoba má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnateľnej s pôrodnými asistentkami s kvalifikáciou, ktoré sú v prípade Poľska definované v tabuľke E,
f)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
g)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý umožňuje vykonávať činnosť pôrodnej asistentky, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
3.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť pôrodnej asistentky na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
h)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a),
i)
v prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené doklady o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky (asistent medical obstetric-ginecologie/sestra v oblasti pôrodníctva a gynekológie) v Rumunsku predo dňom pristúpenia a ktorí nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40 smernice 2005/36/ES, členské štáty uznávajú tieto doklady o formálnej kvalifikácii za dostatočný dôkaz na účely výkonu činností pôrodnej asistentky, ak sú doplnené osvedčením uvádzajúcim, že štátni príslušníci týchto členských štátov sa skutočne a zákonne venovali činnostiam pôrodnej asistentky v Rumunsku najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.
(2)
Posúdi sa diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa v lehote troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
Tabuľková časť prílohy č. 4 k zákonu č. 293/2007 Z. z.
UZNÁVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE NADOBUDNUTEJ NA ÚČELY VÝKONU VYBRANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANÍ
A.
Lekár
Štát Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii
Belgicko BelgiëBelgique Belgien Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine – Les universités/De universiteiten– Le Jury compétent d’enseignement de
la Communauté
française/Debevoegde
Examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap
 
BulharskoБългария Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ‚магистър’ по ‚Медицина’ и професионална квалификация ‚Магистър-лекар’ Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)  
Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) Lékaøská fakulta univerzity v České republice – Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
Dánsko Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af
   Sundhedsstyrelsen og– Tilladelse til selvstændigt virke som
   læge (dokumentation for gennemført
   praktisk uddannelse), udstedt af
   Sundhedsstyrelsen
NemeckoDeutschland – Zeugnis über die Ärztliche
   Prüfung– Zeugnis über die Ärztliche
   Staatsprüfung und Zeugnis
   über die Vorbereitungszeit
   als Medizinalassistent, soweit
   diese nach den deutschen
   Rechtsvorschriften noch für
   den Abschluss der ärztlichen
   Ausbildung vorgesehen war
Zuständige Behörden  
EstónskoEesti Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool  
GréckoΕλλάς Πτυχίo Iατρικής – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας,   Τµήµα Iατρικής Παvεπιστ-ηµίoυ  
ŠpanielskoEspaña Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura– El rector de una Universidad  
FrancúzskoFrance Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  
ChorvátskoHrvatska Diploma „doktor medicine/doktorica medicine“ Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj  
ÍrskoIreland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
TalianskoItalia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia
CyprusΚύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  
LotyšskoLatvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  
LitvaLietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją Universitetas Internatűros paţymëjimas, nurodantis suteiktŕ medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
LuxemburskoLuxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements Jury d’examen d’Etat Certificat de stage
MaďarskoMagyarország Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer-sae, röv.: dr. med. univ.) Egyetem  
Malta Lawrja ta’ Tabib tal-Medicina u l-Kirurgija Universita´ ta’ Malta Certifikat ta’ registrazzjoni mahrug. mill-Kunsill Mediku
HolandskoNederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde  
Rakúsko
Österreich
1. Urkunde über die Verleihung
    des akademischen Grades
    Doktor der gesamten Heilkunde
    (bzw. Doctor medicinae
    universae, Dr. med. univ.)2. Diplom über die spezifische
    Ausbildung zum Arzt für
    Allgemeinmedizin bzw.
    Facharztdiplom
1. Medizinische Fakultät einer
    Universität2. Österreichische Ärztekammer
 
Poľsko
Polska
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“ 1. Akademia Medyczna2. Uniwersytet Medyczny3. Collegium Medicum Uniwersytetu
    Jagielloñskiego
Lekarski Egzamin Pañstwowy
Portugalsko
Portugal
Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde
Rumunsko
România
Diplomã de licenþã de doctor medic Universitãþi  
Slovinsko
Slovenija
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine“ Univerza  
Fínsko
Suomi/Finland
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors
   universitet– Kuopion yliopisto– Oulun yliopisto– Tampereen yliopisto– Turun yliopisto
Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
Śvédsko
Sverige
Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
Spojené kráľovstvoVeľkej Britániea Severného Írska
UnitedKingdom
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
Island
Ísland
Lækningaleyfi Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneyti  
LichtenštajnskoLiechtenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and isted in the present Annex   Certificate on the completed practical training issued by the competent authorirties
NórskoNorge Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, short form: cand. med. Medisinsk universitetsfakulter Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet’
ŠvajčiarskoSuisse/Schweiz 1. Titulaire du diplôme féderal de
    médicin2. Eidgenössich diplommierter
    Arzt3. Titolare di diploma federale
Département fédéral de l´intérieur  
B.
Zubný lekár
Štát Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii Názov profesie
Belgicko België Belgique Belgien Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire – De universiteiten/Les
   universités– De bevoegde Examen
   – commissie Van de Vlaamse
   Gemeenschap/Le Jury
   compétent d´enseignement de
   la Communauté française
  Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire
BulharskoБългария Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ‚Магистър’ по ‚Дентална медицина’ с професионална квалификация ‚Магистър-лекар по дентална медицина’ Факултет по дентална медицина към Медицински университет   Лекар по дентална медицина
Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékaøství (doktor) Lékařská fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce Zubní lékař
DánskoDanmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen Tandlæge
NemeckoDeutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden   Zahnarzt
EstónskoEesti Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool   Hambaarst
GréckoΕλλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήμιo   Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος
ŠpanielskoEspaña Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad   Licenciado en odontología
FrancúzskoFrance Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire Universités   Chirurgien-dentiste
ChorvátskoHrvatska Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“ Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj   doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine
ÍrskoIreland – Bachelor in Dental   Science (B. Dent. Sc.)– Bachelor of Dental   Surgery (BDS)– Licentiate in Dental   Surgery (LDS) – Universities– Royal College of Surgeons in
   Ireland
  – Dentist– Dental practitioner– Dental surgeon
TalianskoItalia Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra Odontoiatra
CyprusΚύπρος            Πιστοποιητικό ΕγγραφήςΟδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συμβούλιο   Οδοντίατρος
LotyšskoLatvija Zobārsta diploms Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un „Sertifikāts“ –  kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā Zobārsts
LitvaLietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją Universitetas Internatűros paţymëjimas,
Nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją
Gydytojas odontologas
LuxemburskoLuxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire Jury d’examen d’Etat   Médecin-dentiste
MaďarskoMagyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.) Egyetem   Fogorvos
MaltaMalta Lawrja fil-Kirurg. ija Dentali Universita´ tá Malta   Kirurg. u Dentali
HolandskoNederland Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Faculteit Tandheelkunde   Tandarts
RakúskoÖsterreich Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde“ Medizinische Fakultät der Universität   Zahnarzt
PoľskoPolska Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem „lekarz dentysta“ 1. Akademia Medyczna,2. Uniwersytet Medyczny,3. Collegium Medicum    Uniwersytetu Jagielloñskiego Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Państwowy Lekarz dentysta
PortugalskoPortugal Carta de curso de licenciatura em medicina dentária – Faculdades– Institutos Superiores   Médico dentista
RumunskoRomânia Diplomã de licenþã de medic dentist Universitãþi   Medic dentist
SlovinskoSlovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“ – Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/ zobozdravnica Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine
FínskoSuomi/Finland Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen – Helsingin yliopisto/
   Helsingfors universitet– Oulun yliopisto– Turun yliopisto
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring Hammaslääkäri/Tandläkare
ŠvédskoSverige Tandläkarexamen – Universitetet i Umeå– Universitetet i Göteborg– Karolinska Institutet– Malmö Högskola Endast för examensbevissom erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevissom utfärdats av Socialstyrelsen Tandläkare
Veľká Británia a Severné ÍrskoUnitedKingdom – Bachelor of Dental
   Surgery (BDS or B. Ch. D.)– Licentiate in Dental
   Surgery
– Universities– Royal Colleges   – Dentist– Dental practitioner– Dental surgeon
IslandÍsland Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands Tannlæknadeild Háskóla Íslands    
LichtenštajnskoLiechtenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which thisDirective applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities      
NórskoNorge Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, short form: cand. odont. Odontologisk universitetsfakultet’    
ŠvajčiarskoSuisse/Schweiz Titulaire du diplôme fédéral de médecindentiste, eidgenössisch diplomierter Zahnarzt, titolare di diploma federale di medico-dentista Département fédéral de l’intérieur’    
C.
Farmaceut
Štát Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Doplňujúce osvedčenie k diplomu
Belgicko België Belgique Belgien Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien – De universiteiten/Les universités– De bevoegde Examencommissie
   van de Vlaamse Gemeenschap/Le
   Jury compétent d’enseignement de
   la Communauté française
 
BulharskoБългария Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ‚Магистър’ по ‚Фармация’ с професионална квалификация ‚Магистър-фармацевт’ Фармацевтичен факултет към Медицински университет  
Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
DánskoDanmark Bevis for bestâet farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Højskole  
NemeckoDeutschland Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische
Prüfung
Zuständige Behörden  
EstónskoEesti Diplom proviisori õppekava läbimisest Tartu Ülikool  
GréckoΕλλάς Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  
ŠpanielskoEspaña Título de Licenciado en Farmacia – Ministerio de Educación y Cultura– El rector de una universidad  
FrancúzskoFrance – Diplôme d’Etat de pharmacien– Diplôme d’Etat de docteur en
   pharmacie
Universités  
ChorvátskoHrvatska Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije“ – Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
– Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 
ÍrskoIreland Certificate of Registered PharmaceuticalChemist    
TalianskoItalia Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato Università  
CyprusΚύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακο-ποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  
LotyšskoLatvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  
LitvaLietuva Aukštojo mokslo nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją Universitetas  
LuxemburskoLuxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation nationale  
MaďarskoMagyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) EG Egyetem  
Malta Lawrja fil-farmacija Universitata’ Malta  
HolandskoNederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen Faculteit Farmacie  
RakúskoÖsterreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales  
PoľskoPolska Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych na kierunku farmacja z tytu³em magistra 1. Akademia Medyczna2. Uniwersytet Medyczny3. Collegium Medicum Uniwersytetu    Jagielloñskiego  
PortugalskoPortugal Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas Universidades  
RumunskoRomânia Diplomă de licenţă de farmacist Universităţi  
SlovinskoSlovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije/magistra farmacije“ Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije
FínskoSuomi/Finland Proviisorin tutkinto/Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors
   universitet– Kuopion yliopisto
 
ŠvédskoSverige Apotekarexamen Uppsala universitet  
Veľká Britániaa Severné ÍrskoUnited Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist    
LichtenštajnskoLiechtenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities    
NórskoNorge Vitnemå for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae,short form: cand. pharm. Universitetsfakulter’  
ŠvajčiarskoSuisse/Schweiz Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch diplomierter Apotheker, titolare di diploma federale di farmacista Département fédéral de l’intérieur’  
D.
Sestra
Štát Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Názov profesie
BelgickoBelgiëBelgiqueBelgien – Diploma gegradueerde
   verpleger/verpleegster/Diplôme
   d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer)
   graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)– Diploma in de
   ziekenhuisverpleegkunde/Brevet
   d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet
   eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)– Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet
   d’hospitalier(ère)/Brevet einer
   Pflegeassistentin
–  De erkende
    opleidingsinstituten/Les
    établissements
    d’enseignement
    reconnus/Die
    anerkannten
    Ausbildungsanstalten
    – De bevoegde
    Examencommissie van de
    Vlaamse
    Gemeenschap/Le Jury
    compétent
    d’enseignement de la
    Communauté
    française/Der zuständige
    Prüfungsausschüß der
    Deutschsprachigen
    Gemeinschaft
– Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)– Infirmier(ère) hospitalier(ère)/
   Ziekenhuisverpleger (-verpleegster)
BulharskoБългария Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ‚Бакалавър’ с професионална квалификация ‚Медицинска сестра’ Университет Медицинска сестра
Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve studijním
programu ošetřovatelství ve studijním oboru
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), doplněný
následujícím osvědčením: Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru
diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný
specialista, DiS.), doplněný následujícím
osvědčením: Vysvědčení o absolutoriu
1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná
státem
1. Všeobecná sestra2. Všeobecný ošetřovatel
DánskoDanmark Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske
NemeckoDeutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege Staatlicher Prüfungsausschuss Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger
EstónskoEesti Diplom őe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool2. Tartu Meditsiinikool3. Kohtla-Järve
    Meditsiinikool
Őde
GréckoΕλλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών
    Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευ-τικής4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων
    Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών
    πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και
   Πρόνοιας6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
1. Πανεπιστήμιο Αθηνών2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
    Ιδρύματα Υπουργείο
     Εθνικής Παιδείας και
     Θρησκευμάτων3. Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας4. Υπουργείο Υγείας και
    Πρόνοιας5. Υπουργείο Υγείας και
    Πρόνοιας6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου
    Εθνικής Παιδείας και
    Θρησκευμάτων
Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια
ŠpanielskoEspaña Título de Diplomado universitario en Enfermería – Ministerio de Educación
   y Cultura– El rector de una
   universidad
Enfermero/a diplomado/a
FrancúzskoFrance – Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu
   du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999
Le ministère de la santé Infirmer(ère)
ChorvátskoHrvatska 1. Svjedodžba „medicinska sestra opae njege/medicinski tehničar opae njege“2. Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva 1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opae njege/medicinski tehničar opae njege“2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
– Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
– Veleučilišta u Republici Hrvatskoj
1. medicinska sestra opae njege/medicinski tehničar opae njege2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva
ÍrskoIreland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse
TalianskoItalia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale
CyprusΚύπρος Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής
LotyšskoLatvija 1. Diploms par māsas kvalifikācijas Iegūðanu2. Māsas diploms 1. Māsu skolas2. Universitātes tipa
    augstskola pamatojoties
    uz Valsts eksāmenu
    komisijas lēmumu
Māsa
LitvaLietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją– 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinës
studijos), nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją
1. Universitetas2. Kolegija Bendrosios praktikos slaugytojas
LuxemburskoLuxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et  des sports Infirmier
MaďarskoMagyarország 1. Ápoló bizonyítvány2. Diplomás ápoló oklevél3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 1. Iskola2. Egyetem/fõiskola3. Egyetem Ápoló
Malta Lawrja jew diploma fl-istudji talinfermerij Universita´ ta’ Malta Infermier Registrat tal-Ewwel Livell
HolandskoNederland 1. Diploma’s verpleger A, verpleegster A,
    verpleegkundige A2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare
    Beroepsopleiding Verpleegkundige)3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere
    Beroepsopleiding Verpleegkundige)
4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige
    – Kwalificatieniveau 4

5. Diploma hogere beroepsopleiding
    verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5
1. Door een van
    overheidswege benoemde
    examencommissie2. Door een van
    overheidswege benoemde
    examencommissie3. Door een van
    overheidswege benoemde
    examencommissie4. Door een van
    overheidswege
    aangewezen
    pleidingsinstelling5. Door een van
    overheidswege
    Aangewezen
    opleidingsinstelling
Verpleegkundige
RakúskoÖsterreich 1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und
    Krankenschwester, Diplomierter
    Gesundheits- und Krankenpfleger“2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester,
    Diplomierter Krankenpfleger“
1. Schule für allgemeine
    Gesundheits- und
    Krankenpflege2. Allgemeine
    Krankenpflegeschule
– Diplomierte Krankenschwester– Diplomierter Krankenpfleger
PoľskoPolska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa“ Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Institución de enseńanza superior reconocida por las autoridades competentes) Pielęgniarka
PortugalskoPortugal 1. Diploma do curso de enfermagem geral2. Diploma/carta de curso de bacharelato em
    enfermagem3. Carta de curso de licenciatura em
    enfermagem
1. Escolas de Enfermagem2. Escolas Superiores de
    Enfermagem3. Escolas Superiores de
    Enfermagem; Escolas
    Superiores de Saúde
Enfermeiro
RumunskoRomânia 1. Diplomă de absolvire de asistent medical
generalist cu studii superioare de scurtă
durată2. Diplomă de licenţă de asistent medical
generalist cu studii superioare de lungă
durată
1. Universităţi2. Universităţi Asistent medical generalist
SlovinskoSlovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik“ 1. Univerza2. Visoka strokovna šola Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik
FínskoSuomi/Finland 1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen2. Sosiaali- ja terveysalan
    ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja
    (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
    och det sociala området, sjukskötare (YH)
1. Terveydenhuolto-
    oppilaitokset/
    Hälsovårdsläroanstalter2. Ammattikorkeakoulut/
    Yrkeshögskolor
Sairaanhoitaja/Sjukskötare
ŠvédskoSverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ÍrskaUnited Kingdom Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting Various – State Registered Nurse– Registered General Nurse
IslandÍsland 1. B. Sc. í hjúkrunarfræði2. B. Sc. í hjúkrunarfræði3. Hjúkrunarpróf 1. Háskóli Ísland2. Háskólinn á Akureyri3. Hjúkrunarskóli Íslands  
LichtenštajnskoLiechtenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex    
NórskoNorge Vitnemål for bestått sykepleierutdanning Høgskole’  
ŠvajčiarskoSuisse/Schweiz Infirmiére diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux, diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeine Krankenpflege, infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires  
E.
Pôrodná asistentka
Štát Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie o kvalifikácii
Belgicko België Belgique Belgien Diploma van vroedvrouw/Diplôme d’accoucheuse – De erkende opleidingsinstituten/Les
   établissements d’enseignement– De bevoegde Examencommissie van
   de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury
   compétent d’enseignement de la
   Communauté française
Vroedvrouw/Accoucheuse
BulharskoБългария Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ‚Бакалавър’ с професионална квалификация ‚Акушерка’ Университет Акушеркa
Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve studijním
programu ošetřovatelství ve studijním
oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2. Diplom o ukončení studia ve studijním
oboru diplomovaná porodní asistentka
(diplomovaný specialista, DiS.
– Vysvědčení o absolutoriu)
1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná
státem2. Vyšší odborná škola zřízená nebo
uznaná státem
Porodní asistentka/ porodní asistent
DánskoDanmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder
NemeckoDeutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme– Entbindungspfleger
EstónskoEesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool2. Tartu Meditsiinikool – Ämmaemand
GréckoΕλλάς 1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής Τεχνολογικών
    Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της Ανωτέρας
    Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας
   (ΚΑΤΕΕ)3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών
1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
   Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
    και Θρησκευµάτων3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
– Μαία– Μαιευτής
ŠpanielskoEspaña – Título de Matrona– Título de Asistente obstétrico (matrona)– Título de Enfermería obstétricaginecológica Ministerio de Educación y Cultura – Matrona– Asistente obstétrico
FrancúzskoFrance Diplôme de sage-femme L’Etat Sage-femme
ChorvátskoHrvatska Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“ – Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
– Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
– Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj
prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva
ÍrskoIreland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife
TalianskoItalia Diploma d’ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato Ostetrica
CyprusΚύπρος ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία
LotyšskoLatvija Diploms par vecmātes kvalifikācijasiegūðanu Māsu skolas Vecmāte
LitvaLietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją, ir profesinës
kvalifikacijos pažymëjimas, nurodantis
suteiktŕ akuđerio profesinę kvalifikaciją
– Paţymëjimas, liudijantis profesinę praktiką
akušerijoje2. Aukđtojo mokslo diplomas (neuniversitetinës
studijos), nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir
profesinës kvalifikacijos pažymëjimas,
nurodantis suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
– Paţymëjimas, liudijantis profesinć praktiką
akušerijoje3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinës
studijos), nurodantis suteiktą akušerio
profesinć kvalifikaciją
1. Universitetas2. Kolegija3. Kolegija Akušeris
LuxemburskoLuxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports Sage-femme
MaďarskoMagyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő
MaltaMalta Lawrja jew diploma fl-Istudji tal-Qwiebel Universita´ ta’Malta Qabla
HolandskoNederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen Verloskundige
RakúskoÖsterreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie– Bundeshebammenlehranstalt Hebamme
PoľskoPolska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem „magister położnictwa“ Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Vyššia vzdelávacia inštitúcia uznaná príslušnými orgánmi) Położna
PortugalskoPortugal 1. Diploma de enfermeiro especialista em
    enfermagem de saúde materna e obstétrica2. Diploma/carta de curso de estudos
    superiores especializados em enfermagem de
    saúde materna e obstétrica3. Diploma (do curso de pós-licenciatura)
    de especialização em enfermagem de saúde
    materna e obstétrica
1. Ecolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. – Escolas Superiores de
       Enfermagem    – Escolas Superiores de Saúde
Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
RumunskoRomânia Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi Moaşă
SlovinskoSlovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica/diplomirani babičar“ 1. Univerza2. Visoka strokovna šola Diplomirana babica/Diplomirani babičar
FínskoSuomi/Finland 1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen2. Sosiaali-ja terveysalan
    ammattikorkeakoulututkinto, kätilö
    (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
    och det sociala området, barnmorska (YH)
1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/
    Hälsovårdsläroanstalter2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor
Kätilö/Barnmorska
ŠvédskoSverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska
Veľká BritániaUnited Kingdom Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting Various Midwife
IslandÍsland 1. Embættispróf í ljósmóðurfræði2. Próf í ljósmæðrafræðum 1. Háskóli Íslands2. Ljósmæðraskóli Íslands  
LichtenštajnskoLiechtenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex    
NórskoNorge Vitnemål for bestått jordmorutdanning Hogskole’  
ŠvajčiarskoSuisse/Schweiz Sage-femme diplômée, diplomierte Hebamm, levatrice diplomata Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires’  
Príloha č. 5 k zákonu č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU k § 12 ods. 4
V Spojenom kráľovstve:
Regulované štúdium vedúce k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQs), alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám, na úrovni 3 a 4 štátnej štruktúry odborných kvalifikácií vo Veľkej Británii.
Tieto úrovne sú definované takto:
– Úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, často sa vyžaduje kontrola alebo vedenie inými.
– Úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých technických alebo odborných pracovných činností, vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a prerozdeľovanie zdrojov.
V Nemecku:
Tieto regulované študijné odbory:
– regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolaní technického asistenta [„technische(r) Assistent(in)“], obchodného asistenta [„kaufmännische(r) Assistent(in)“], sociálnych povolaní („soziale Berufe“) a povolania štátom autorizovaného inštruktora dýchania a výslovnosti [„staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)“] s celkovým trvaním najmenej trinásť rokov, ktoré vyžadujú úspešné zakončenie stredoškolského štúdia („mittlerer Bildungsabschluss“), a ktoré pozostávajú:
i)
najmenej z trojročnej [1] odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou, a tam, kde je to vhodné, doplnenej jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom, tiež zakončeným skúškou, alebo
ii)
najmenej z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou s trvaním najmenej šesť mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej šesť mesiacov v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
iii)
najmenej z dvojročnej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej jeden rok v schválenom zariadení,
– regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania štátom autorizovaného [„staatlich geprüfte(r)“] technika [„Techniker(in)“], obchodného ekonóma [„Betriebswirt(in)“], dizajnéra [„Gestalter(in)“] a rodinného opatrovateľa [„Familienpfleger(in)“] s celkovým trvaním najmenej 16 rokov, ktorých nutným predpokladom je úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky alebo rovnocenného vzdelávania a odbornej prípravy (v dĺžke najmenej deväť rokov) a úspešné ukončenie štúdia na učňovskej škole („Berufsschule“) s trvaním najmenej tri roky, ktoré zahrnujú, po absolvovaní najmenej dvoch rokov praxe, riadne štúdium a odbornú prípravu trvajúce najmenej dva roky alebo štúdium a odbornú prípravu popri zamestnaní s porovnateľným trvaním,
– regulované vzdelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní s celkovým trvaním najmenej pätnásť rokov, nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) a odborné vzdelávanie (bežne tri roky), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa najmenej dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v kontexte odbornej prípravy popri zamestnaní, ktorá vo všeobecnosti obsahuje najmenej dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbežný s praxou (najmenej 1000 hodín) alebo riadne štúdium (najmenej jeden rok).
V Holandsku:
Regulovaná odborná príprava, ktorá zodpovedá kvalifikačnej úrovni 3 alebo 4 národného centrálneho registra odborného vzdelávania zriadeného zákonom o vzdelávaní a odbornej príprave alebo starším typom vzdelávania, ktorých stupeň splynul s týmito kvalifikačnými stupňami.
Úrovne 3 a 4 kvalifikačnej štruktúry zodpovedajú tomuto popisu:
– Úroveň 3: zodpovednosť za uplatňovanie a kombináciu normalizovaných postupov. Kombinácia alebo koncepcia postupov v závislosti od činností súvisiacich s organizáciou a prípravou práce. Schopnosť obhájiť si svoju činnosť pred svojimi kolegami (bez hierarchického spojenia). Riadiaca zodpovednosť kontroly a podpory uplatňovania inými pracovníkmi normalizovaných alebo automatizovaných rutinných postupov. Väčšinou ide o odborné kompetencie a znalosti.
– Úroveň 4: zodpovednosť za vykonávanie pridelených úloh, ako aj zodpovednosť za kombináciu alebo koncepciu nových postupov. Schopnosť obhájiť si svoju činnosť pred kolegami (bez hierarchického spojenia). Explicitná hierarchická zodpovednosť, pokiaľ ide o plánovanie a/alebo vedenie a/alebo organizáciu a/alebo rozvoj celého výrobného cyklu. Ide o špecializované kompetencie a znalosti a/alebo nezávislé od profesie.
Oba stupne zodpovedajú vzdelávacím cyklom upraveným predpisom s celkovou dĺžkou trvania minimálne 15 rokov, ktoré predpokladajú dokončenie 8-ročného základného vzdelávania, po ktorom nasledujú štyri roky stredného prípravného odborného vzdelávania („VMBO“), ku ktorému sa pridávajú minimálne tri roky vzdelávania na úroveň 3 alebo 4 v strednej odbornej vzdelávacej inštitúcii („MBO“), ukončené skúškou. [Dĺžka stredného odborného vzdelávania môže byť stanovená od troch do dvoch rokov, ak má záujemca kvalifikáciu, ktorá ho oprávňuje pokračovať v štúdiu na univerzite (14 rokov predbežného vzdelávania) alebo v inom type vysokoškolského štúdia (13 rokov predbežného vzdelávania)].
V Rakúsku:
– Odborná príprava na vyšších odborných školách („Berufsbildende Hohere Schulen“) a zariadeniach vyššieho vzdelávania pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo („Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten“) vrátane osobitných foriem („einschliesslich der Sonderformen“), ktorých štruktúra a úroveň je určená zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Tieto študijné odbory majú celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostávajú z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je ukončené úspešným vykonaním záverečnej skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii.
– Odborná príprava v majstrovských školách („Meisterschulen“), v majstrovských triedach („Meisterklassen“), v priemyselných majstrovských školách („Werkmeisterschulen“) alebo v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschulen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Toto štúdium má celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú najmenej tri roky odbornej prípravy v odbornej škole alebo najmenej tri roky odbornej prípravy vo firme a súbežne v učňovskej škole („Berufsschule“), pričom oba sú ukončené skúškou a doplnené úspešným ukončením najmenej jednoročného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich („Werkmeisterschule“) alebo v škole pre stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschule“). Vo väčšine prípadov je ich celková dĺžka najmenej 15 rokov, čo zahŕňa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo ktoré sprevádza štúdium popri zamestnaní (najmenej 960 hodín).
Príloha č. 6 k zákonu č. 293/2007 Z. z.
ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA KATEGÓRIÍ ODBORNEJ PRAXE UVEDENÝCH V § 22
Zoznam I
1.
Výroba textilu
Výroba a spracovanie textilných materiálov na vlnárskych strojoch
Výroba a spracovanie textilných materiálov na bavlnárskych strojoch
Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie hodvábu
Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie ľanu a konope
Ostatné odvetvia textilných vlákien (juta, tvrdé vlákna atď.), povraznícky tovar
Výroba pletených a háčkovaných výrobkov
Konečná úprava textilu
Ostatné textilné odvetvia
2.
Výroba obuvi a ostatného oblečenia a lôžkovín
Strojová výroba obuvi (okrem kože alebo dreva)
Ručná výroba a oprava obuvi
Výroba odevov (okrem kožušín)
Výroba matracov a lôžkovín
Odvetvia spracovania koží a kožušín
3.
Výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku
Pílenie a priemyselná príprava dreva
Výroba drevených polotovarov
Sériová výroba drevených stavebných komponentov vrátane podláh
Výroba drevených nádob
Výroba ostatných drevených výrobkov (okrem nábytku)
Výroba výrobkov zo slamy, z korku, košikárskych výrobkov, prúteného pletiva a výrobkov z rákosia; výroba kief
4.
Výroba dreveného nábytku
5.
Výroba papiera a papierenských výrobkov
Výroba celulózy, papiera a kartónu
Spracovanie papiera a kartónu a výroba výrobkov z celulózy
6.
Tlačiarenské, vydavateľské a súvisiace odvetvia
7.
Kožiarsky priemysel
Koželužne a závody na spracovanie kože
Výroba kožených výrobkov
8.
Výroba gumených a plastických výrobkov, syntetických vlákien a škrobových výrobkov
Spracovanie gumy a azbestu
Spracovanie plastických hmôt
Výroba syntetických vlákien
9.
Chemický priemysel
Výroba materiálov na chemickej báze a ďalšie spracovanie takýchto materiálov
Špecializovaná výroba chemických výrobkov, predovšetkým na priemyselné a poľnohospodárske účely (vrátane výroby na priemyselné spracovanie tukov a olejov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu)
Špecializovaná výroba chemických výrobkov, predovšetkým na použitie v domácnostiach alebo kanceláriách (okrem výroby liečiv a farmaceutických výrobkov)
10.
Ropný priemysel
Výroba nekovových minerálnych produktov
Výroba výrobkov zo štruktúrovanej hliny
Výroba skla a sklených výrobkov
Výroba keramických výrobkov vrátane ohňovzdorných výrobkov
Výroba cementu, vápna a sadry
Výroba štruktúrovaných materiálov z betónu, cementu a zo sadry
Kamenárstvo a výroba iných nekovových minerálnych produktov
11.
Výroba a primárna úprava železných a neželezných kovov
Železiarsky a oceliarsky priemysel [podľa definície v zmluve ECSC (Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ) vrátane integrovaných koksární vo vlastníctve oceliarní]
Výroba oceľových rúr
ahanie drôtu, ťahanie za studena, spracovanie za studena, valcovanie pásov za studena, tvárnenie za studena
Výroba a primárna úprava neželezných kovov
Zlievarne železných a neželezných kovov
12.
Výroba kovových výrobkov (okrem strojov a dopravnej techniky)
Kovanie, tvrdé lisovanie a tvrdé stláčanie
Sekundárna úprava a povrchová úprava
Kovové konštrukcie
Výroba kotlov, výroba priemyselných dutých výrobkov
Výroba nástrojov, náradia a hotových kovových výrobkov (okrem elektrických zariadení)
Doplnkové činnosti v strojárstve
13.
Výroba strojov okrem elektrických strojov
Výroba poľnohospodárskych strojov a traktorov
Výroba kancelárskych strojov
Výroba kovoobrábacích a iných obrábacích strojov a príslušenstva a nástavcov pre tieto stroje a pre iné mechanické nástroje
Výroba textilných strojov a príslušenstva, výroba šijacích strojov
Výroba strojov a zariadení pre spracovanie potravín a výrobu nápojov a pre chemické a príbuzné odvetvia
Výroba zariadení a strojov pre bane, zlievarne železa a ocele a pre stavebný priemysel; výroba zariadení na mechanickú manipuláciu
Výroba prenosových zariadení
Výroba strojov na iné špecifické priemyselné účely
Výroba ostatných neelektrických strojov a zariadení
14.
Elektrotechnika
Výroba elektrických vedení a káblov
Výroba motorov, generátorov, transformátorov, rozvodní a iných podobných zariadení pre zásobovanie elektrickou energiou
Výroba elektrických zariadení na priame komerčné použitie
Výroba telekomunikačných zariadení, meračov, iných meracích zariadení a elektrických zdravotníckych prístrojov
Výroba elektronických zariadení, rádiových a televíznych prijímačov, audiozariadení
Výroba elektrických spotrebičov na použitie v domácnostiach
Výroba lámp a osvetľovacích zariadení
Výroba batérií a akumulátorov
Oprava, montáž a špecializovaná inštalácia elektrických zariadení
15.
Výroba dopravných zariadení
Výroba motorových vozidiel a ich častí
Oprava motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov
Výroba motocyklov a bicyklov a ich častí
Výroba dopravných zariadení, ktoré nie sú klasifikované v iných skupinách
16.
Rôzne výrobné odvetvia
Výroba presných nástrojov a meracích a kontrolných nástrojov
Výroba lekárskych a chirurgických nástrojov a zariadení a ortopedických pomôcok (okrem ortopedickej obuvi)
Výroba fotografických a optických zariadení
Výroba a oprava hodín
Klenotníctvo a spracovanie drahých kovov
Výroba a oprava hudobných nástrojov
Výroba hier, hračiek a športových a atletických potrieb
Ostatné výrobné odvetvia
17.
Stavebníctvo
Stavebníctvo (nešpecializované); demolácie
Výstavba budov (obytných alebo iných)
Stavebníctvo; výstavba ciest, mostov, železníc atď.
Inštalačné práce
Dekorácie a konečná úprava
18.
Odvetvia vyrábajúce živočíšne a rastlinné tuky a oleje
Odvetvia výroby potravín (okrem výroby nápojov)
Zabíjanie jatočných zvierat, príprava a uchovávanie mäsa
Výroba mlieka a mliečnych výrobkov
Konzervovanie a uchovávanie ovocia a zeleniny
Konzervovanie a uchovávanie rýb a iných darov mora
Výroba obilných výrobkov v mlynoch
Výroba pekárenských výrobkov vrátane suchárov a keksov
Cukrovarnícky priemysel
Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
Výroba rôznych potravinárskych výrobkov
19.
Výroba nápojov
Výroba etylalkoholu fermentáciou, výroba kvasníc a liehovín
Výroba vína a iných alkoholických nápojov bez sladu
Výroba piva a sladu
Výroba nealkoholických nápojov a vody sýtenej oxidom uhličitým
Výroba gumových výrobkov, plastických hmôt, umelých a syntetických vlákien a škrobových výrobkov
Výroba škrobových výrobkov
Kaderníctva (okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov)
Zoznam II
Rybolov
Rybolov vo vnútrozemských vodách
Výroba dopravných zariadení
Stavba a oprava lodí
Výroba železničných zariadení
Výroba lietadiel (vrátane kozmických zariadení)
Činnosti spojené s dopravou a činnosti iné ako doprava, ktoré patria do týchto skupín
Služby spacích a jedálenských vozňov; údržba železničného parku v opravovniach; čistenie vozňov
Údržba zariadení pre mestskú, prímestskú a medzimestskú dopravu
Údržba zariadení pre inú osobnú pozemnú dopravu (motorové vozidlá, autokary, taxíky)
Prevádzka a údržba služieb podporujúcich cestnú dopravu (cesty, tunely a mýtne mosty, skladiská tovaru, parkoviská, autobusové a električkové depá)
Činnosti spojené s vnútrozemskou vodnou dopravou (prevádzka a údržba vodných ciest, prístavov a iných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu; vlečné a pilotovacie služby v prístavoch, umiestňovanie bójí, nakladanie a vykladanie lodí a iné podobné činnosti, napr. pomoc lodiam pri haváriách, vlečenie a prevádzka člnových kôlní)
Komunikácie: poštové služby a komunikácie
Osobné služby
Práčovne a pracie služby, chemické čistenie a farbenie
Fotografické štúdiá: portréty a komerčné fotografovanie, okrem žurnalistických fotografov
Osobné služby inde nezaradené (údržba a čistenie budov alebo len ubytovanie)
Ambulantné vykonávanie činností
a)
nákup a predaj tovaru:
– ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači,
– v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch,
b)
činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností,
c)
organizovanie, ponúkanie na predaj a priamy alebo provízny predaj jednotlivých alebo hromadných položiek (doprava, ubytovanie, stravovanie, výlety atď.) pre cestu alebo pobyt, bez ohľadu na dôvody cestovania [článok 2 B) písm. a)],
d)
vykonávanie činnosti sprostredkovateľa medzi poskytovateľmi rôznych spôsobov dopravy a osobami, ktoré odosielajú a prijímajú tovar, a vykonávanie súvisiacich činností:
– uzatváraním zmlúv s prepravcami v mene príkazcov;
– zvolením spôsobu prepravy, firmy a trasy, ktorá je najrentabilnejšia pre príkazcu;
– zabezpečením technických aspektov prepravnej operácie (napr. balenie požadované pre prepravu), vykonávaním rôznych operácií súvisiacich s prepravou (napr. zabezpečenie dodávok ľadu pre chladiace vozy);
– vybavovaním formalít spojených s prepravou, ako je príprava nákladných listov; spájaním a rozdeľovaním zásielok;
– koordináciou rôznych etáp prepravy, zabezpečovaním tranzitu, opätovnej nakládky, prekládky a iných ukončovacích operácií;
– prípravou nákladu, špeditérov a dopravcov a zabezpečovaním dopravných prostriedkov pre osoby, ktoré expedujú alebo prijímajú zásielky tovaru,
e)
prepočítaním dopravných nákladov a podrobnou kontrolou účtov,
f)
prijímaním určitých dočasných alebo trvalých opatrení v mene alebo v zastúpení majiteľa lode alebo námorného prepravcu (s prístavnými orgánmi, obchodníkmi predávajúcimi lodné potreby a zásoby atď.).
Zoznam III
1.
Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode okrem veľkoobchodu s medicínskymi a farmaceutickými produktmi, toxickými produktmi a patogénmi a s uhlím (ex skupina 611).
2.
Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý je jednou alebo viacerými osobami oprávnený a poverený rokovať alebo uzatvárať obchodné transakcie v mene a na účet týchto osôb.
3.
Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý sprostredkúva kontakty osôb, ktoré chcú priamo uzatvoriť medzi sebou zmluvu, pričom nemá trvalé príkazy v tomto zmysle, alebo pripravuje ich obchodné transakcie, alebo pomáha pri ich realizácii.
4.
Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý uzatvára obchodné transakcie vo vlastnom mene, pričom však zastupuje iné osoby.
5.
Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý vykonáva veľkoobchodný predaj na dražbe v mene iných osôb.
6.
Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý chodí z domu do domu s cieľom získať objednávky.
7.
Poskytovanie služieb vo forme odborných činností, ktoré vykonáva sprostredkovateľ zamestnaný v jednom alebo vo viacerých obchodných alebo priemyselných podnikoch, alebo u remeselníkov.
8.
Maloobchod
9.
Prenájom zariadených izieb
10.
Požičiavanie čistej bielizne za poplatok
11.
Požičiavanie odevov za poplatok
12.
Reštaurácie, kaviarne, vinárne a iné podniky podávajúce jedlá a pitie
13.
Hotely, ubytovne, táboriská a iné ubytovacie zariadenia
14.
Banky a iné finančné inštitúcie
15.
Spoločnosti skupujúce patenty a licenčné spoločnosti
16.
Doprava
– cestná osobná doprava, okrem prepravy motorovými vozidlami,
– potrubná preprava kvapalných uhľovodíkov a iných kvapalných chemických produktov
18.
Obecné služby
19.
Knižnice, múzeá, botanické a zoologické záhrady
20.
Rekreačné služby
21.
Rekreačné služby, ktoré nie sú zaradené inde: športové činnosti (športové ihriská, organizácia športového vybavenia atď.) okrem činností športových inštruktorov, hry (závodné stajne, miesta pre hry, jazdecké školy atď.), ostatné rekreačné činnosti (cirkusy, zábavné parky a iné zábavné zariadenia).
22.
Osobné služby
23.
Domáce služby
24.
Osobné služby, ktoré nie sú zaradené inde, okrem športových a zdravotných masérov a horských vodcov, rozdelené do týchto skupín: dezinfekcia a odstraňovanie škodcov, požičiavanie šatstva a skladovacie zariadenia, sobášne kancelárie a podobné služby, astrológia, veštenie a podobne, hygienické služby a súvisiace činnosti, pohrebníctvo a údržba cintorínov, kuriéri a tlmočníci – sprievodcovia.
25.
Ambulantné vykonávanie týchto činností:
a)
nákup a predaj tovaru:
– ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači,
– v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch,
b)
činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.
26.
Nájom železničných vozňov alebo vagónov na prepravu osôb alebo tovaru
27.
Sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu lodí
28.
Príprava, dohodnutie a uzatváranie zmlúv o preprave vysťahovalcov
29.
Prijímanie všetkých predmetov a tovarov umiestnených v mene umiestňujúcej osoby buď pri colnej kontrole, alebo mimo nej, v skladoch, vo všeobecných skladištiach, v skladištiach nábytku, chladiarňach, silách atď.
30.
Vydávanie príjemky za skladovaný predmet alebo tovar umiestňujúcej osobe
31.
Poskytovanie ohrád, krmiva a predajných plôch pre dočasne umiestnený dobytok, ktorý čaká na predaj alebo počas tranzitu na trh alebo z trhu
32.
Vykonávanie technických kontrol alebo hodnotenia motorových vozidiel
33.
Meranie, váženie a kalibrácia tovarov
Vylúčené činnosti
Požičiavanie poľnohospodárskych strojov za poplatok
Nehnuteľnosti, prenájom majetku
Požičiavanie automobilov, vozov a koňov za poplatok
Požičiavanie železničných vozňov a vagónov za poplatok
Prenájom strojov obchodným podnikom
Rezervácia miest v kinách a prenájom kinematografických filmov
Rezervácia miest v divadlách a prenájom divadelných zariadení
Požičiavanie člnov, bicyklov, mincových automatov na hazardné hry alebo hry zručnosti za poplatok
Prenájom zariadených izieb
Požičiavanie čistej bielizne za poplatok
Požičiavanie odevov za poplatok
Salóny krásy a služby manikúry, okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov a kaderníkov
Príloha č. 7 k zákonu č. 293/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
2.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).
4.
Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
§ 35 až 37b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 1 písm. r) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Tretia časť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
6)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z.
6a)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 49 a 50 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002 ) v platnom znení.
8)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce.
11)
Napríklad § 18, 19, 21 a § 25 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z., § 2, 10 a 14 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, § 4 a 10 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 109a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z.
15)
Napríklad § 5 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 36 a 37 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 397/2000 Z. z.
16b)
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, Všeobecná správa, Položka 2, písm. e) a h).
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 73 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
19b)
§ 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 30 ods. 5, § 42 ods. 6 a § 70 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1)
Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich orgánov Spojeného kráľovstva: Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese), Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Škótsku), Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov), Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov), Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov), Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov), Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest), Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov), Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva).
2)
Len na účely audítorskej činnosti.
1)
S účinnosťou od 1. júna 1994 je názov odboru „Krankengymnast(in)“ nahradený termínom „Physiotherapeut(in)“. Avšak odborníci, ktorí diplom získali pred uvedeným dátumom, môžu i naďalej používať predchádzajúci názov „Krankengymnast(in)“, ak si tak želajú.
1)
Minimálna dĺžka sa môže skrátiť z troch rokov na dva roky, ak má dotyčná osoba kvalifikáciu potrebnú na prijatie na univerzitu („Abitur“), t. j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia a odbornej prípravy, alebo kvalifikáciu potrebnú na prijatie na „Fachhochschule“ („Fachhochschulreife“), t. j. dvanásť rokov predchádzajúceho vzdelávania a odbornej prípravy.