294/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 22. júna 2007 č. 110.312/2007, ktorým sa ustanovujú platové relácie.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zo 17. marca 2006 č. 113.688/2006, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 170/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.