295/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 279/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 47 písmená a) a b) znejú:
„a)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov ............... 100 Sk
b)
Registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo registrácia iného prípravku ........ 1 000 Sk“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 47 dopĺňa písmenami e) až o), ktoré znejú:
„e)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov .......................... 100 Sk
f)
Predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku .......................................... 1 000 Sk
g)
Prebalenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku ......................... 1 000 Sk
h)
Zmena v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku .............. 1 000 Sk
i)
Rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa osobitného predpisu17b) .............. 1 000 Sk
j)
Rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa osobitného predpisu17c) ................ 100 Sk
k)
Povolenie na vykonanie experimentu alebo testu na účely výskumu a vývoja, pri ktorom dochádza k uvoľňovaniu neregistrovaného prípravku na ochranu rastlín do životného prostredia .......................................... 1 000 Sk
l)
Povolenie súbežného dovozu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku ........................................... 1 000 Sk
m)
Vzájomné uznanie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku ................ 1 000 Sk
n)
Udelenie výnimky z požívania prípravku na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17d) .......................................... 1 000 Sk
o)
Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti .................. 5 000 Sk“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b až 17d znejú:
„17b)
§ 10 ods. 4 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
17c)
§ 10 ods. 5 zákona č. 193/2005 Z. z.
17d)
§ 32 zákona č. 193/2005 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné posudky.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.