296/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

296
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 4 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
výnos z 20. júna 2007 č. 1438/2007-100 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku.
Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a dostihovú prevádzku Závodisku, š. p.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 12/2007 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.