297/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy.
Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu mrazených krémov, na ich dovoz z tretích krajín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 12/2007 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 21/2007 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.