299/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

299
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2007
o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Sumy základného platu duchovných cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovný“) podľa zaradenia vykonávanej funkcie do skupiny a započítateľnej doby vykonávania činnosti v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v cirkevnej inštitúcii na výchovu duchovných (ďalej len „duchovenská činnosť“) sú uvedené v stupnici základných platov duchovných v prílohe č. 1.
(2)
Funkcia duchovného sa zaraďuje podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej duchovenskej činnosti do jednej zo skupín A, B, C, D, E, F alebo G, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Započítateľnú dobu vykonávania duchovenskej činnosti určuje cirkev alebo náboženská spoločnosť. Do započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti možno započítať aj dobu
a)
pred výkonom duchovenskej činnosti v rozsahu, v akom sú získané znalosti a skúsenosti využiteľné na výkon tejto činnosti,
b)
počas ktorej bol duchovnému odňatý štátny súhlas na vykonávanie duchovenskej činnosti.
(4)
Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí duchovnému od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti určený pre vyšší platový stupeň.
§ 2
(1)
Duchovnému, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny C, D, E, F alebo G, patrí hodnostný prídavok podľa miery zodpovednosti a významu vykonávanej funkcie v rámci duchovenskej činnosti.
(2)
Hodnostný prídavok duchovného, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny
a)
C, je 6,64 až 23,24 eura mesačne,
b)
D, je 16,60 až 39,84 eura mesačne,
c)
E, je 26,56 až 66,39 eura mesačne,
d)
F, je 43,16 až 99,59 eura mesačne,
e)
G, je 66,39 až 165,97 eura mesačne.
(3)
Výšku hodnostného prídavku určuje cirkev alebo náboženská spoločnosť.
§ 3
Na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti môže cirkev alebo náboženská spoločnosť priznať duchovnému zvýšenie základného platu až do výšky 30 % jeho základného platu.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 691/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 421/2006 Z. z.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE