302/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

302
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania.
Výnos ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike, plynárenstve, tepla, pitnej vody a odpadovej vody a pri poskytovaní vodohospodárskych služieb a spôsob jej vykonania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Výnos je uverejnený v čiastke 35/2007 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.