305/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 992 z 22. októbra 2003 schválila skončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (oznámenie č. 158/2000 Z. z.).
Platnosť dohody sa skončila 14. apríla 2005.