310/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o readmisii osôb.
Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody je možné nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.