311/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody je možné nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.