312/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
fixnou časťou povinného príspevku časť príspevku za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu,
b)
variabilnou časťou povinného príspevku časť príspevku z predajnej ceny vyrobenej elektriny v jadrovom zariadení za príslušné obdobie,
c)
predajnou cenou priemerná predajná cena elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení, za ktorú prevádzkovateľ jadrového zariadenia predal elektrinu vyrobenú v jadrovom zariadení, určená ako podiel celkového objemu tržieb prevádzkovateľa jadrového zariadenia z predaja elektriny vyrobenej v jadrových zariadeniach za príslušné obdobie a skutočného množstva dodanej elektriny z jadrových zariadení za príslušné obdobie; podkladom na určenie predajnej ceny je množstvo dodávky elektriny z jadrových zariadení a jednotková cena za elektrinu z jadrových zariadení podľa všetkých kúpnych zmlúv prevádzkovateľa jadrového zariadenia na dodávku a predaj elektriny za príslušné obdobie.
§ 2
(1)
Povinný príspevok držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, platí na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „jadrový fond“) v Štátnej pokladnici štvrťročne do konca prvého mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku.
(2)
Povinný príspevok za príslušný kalendárny štvrťrok tvorí súčet povinných príspevkov držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia vypočítaných za každé jadrové zariadenie vyrábajúce elektrinu osobitne a skladá sa z fixnej časti povinného príspevku a z variabilnej časti povinného príspevku.
(3)
Fixná časť povinného príspevku za príslušný kalendárny štvrťrok je jedna štvrtina zo sumy 350 000 Sk za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu prevádzkovaného jadrového zariadenia k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka. Podkladom na výpočet fixnej časti povinného príspevku je inštalovaný výkon prevádzkovaného jadrového zariadenia k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka podľa povolenia na podnikanie v energetike podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Variabilná časť povinného príspevku je 5,95 % zo sumy vypočítanej ako súčin skutočne vyrobenej elektriny v prevádzkovaných jadrových zariadeniach držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia za príslušný kalendárny štvrťrok a predajnej ceny elektriny. Podkladom na výpočet variabilnej časti povinného príspevku je čestné vyhlásenie štatutárnych zástupcov držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia o skutočne vyrobenej elektrine v prevádzkovaných jadrových zariadeniach za príslušný kalendárny štvrťrok a o predajnej cene elektriny.
§ 3
(1)
Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, predloží každoročne jadrovému fondu do 15. februára zúčtovanie povinných príspevkov zaplatených na účet jadrového fondu za uplynulý kalendárny rok, v ktorom uvedie výšku zaplatených povinných príspevkov za jednotlivé ním prevádzkované zariadenia spolu s dátumom uskutočnenia jednotlivých platieb a ich konečnú sumu za uplynulý kalendárny rok a plán tvorby povinných príspevkov na jadrový fond za každé jadrové zariadenie vyrábajúce elektrinu na obdobie piatich rokov. Pri predkladaní plánu tvorby povinných príspevkov držiteľ povolenia na prevádzku jadrových zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu, zohľadňuje plán výroby elektriny, predpokladanú predajnú cenu elektriny, zvyšovanie výkonu jadrových zariadení a uvádzanie do prevádzky nových jadrových zariadení.
(2)
Nedoplatok držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, zaplatí do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
(3)
Preplatok si držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, zaúčtuje do platby povinného príspevku za prvý štvrťrok príslušného kalendárneho roka.
§ 4
(1)
Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, predloží plán tvorby povinných príspevkov na jadrový fond podľa § 3 prvýkrát do 31. októbra 2007.
(2)
Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, zaplatí na účet jadrového fondu povinný príspevok za prvý polrok 2007 do 31. júla 2007 vo výške
a)
jednej polovice zo sumy 350 000 Sk za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu prevádzkovaného jadrového zariadenia k 30. júnu 2007 a
b)
5,95 % zo sumy vypočítanej ako súčin skutočne vyrobenej elektriny v prevádzkovaných jadrových zariadeniach za prvý polrok 2007 a predajnej ceny elektriny.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2007.
Robert Fico v. r.
1)
§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.